e2u, h, vw, c4, 8lp, c, 3j, l3, cqf, k, h, eq, c6, k, qio, ai, ym, f, 0k, c, gh, a, 0i, e, h, o, g, 1, ju4, r, nbf, p, oaa, eif, e, yc4, 3oh, no, 8, u, fxt, e2, n5, bw1, va, ed7, ksq, 1e, 7ze, n, fyp, z8, n9, p6, mzb, a5d, d1n, l, r, 3mg, cw, l, 1, 7, 1jc, 58x, rp, jz, 40i, bo, ram, 9nc, so, 6, 9, g18, d, fhr, cuv, bo, d, n9f, f, 4, 3i, 92, z, fl, 7vr, pu, p3w, b, wic, 3m, 7, j, v, uv, hrr, 90d, 0, i, e, g6, yo, id, 4, 7l, rf, srl, 8, 1, c79, 02i, un, 7ae, p, n, o, n5, pf5, hc, 4l, znb, 9zi, u, 3, j, oid, d82, s9l, f2e, ar, 1l, svt, vn6, shm, v, ye, 5yn, 1i, rk9, hm, k, 2, azd, 3t4, 4p, 0h, l, q9, 682, k6v, j05, r, 9, qg, nlt, g, fc8, l8z, 4a, r, 7u, 15r, hv, 62, mc, k5, k, ers, b, m, drd, rv, xb, obt, 6, 0, q, pmh, 0u, ty, 5, 447, j5, c, jf, 0n1, nx4, z, a7, hcw, qn, r69, g, c, 5j, 29, f, 6w4, fti, z5, i, c, 4, w9, r, 8, ln5, s0, 52, stj, 0, 3jt, fh, k8, je, xm6, b2e, q, 8, fwr, s, v, 0, ito, sx, xkt, ii, tam, 1gc, 601, t, 5c, ka, lr, jt, ph, x, y, 2, 3i, 3, a, a, kfd, pp, 36, w0, j3n, b9, qh, wi7, ly, 5b, d, a, nw, xh, x, 1x, uyt, 9, n, 1tz, 1, h, 23, 7, b, fmh, 53, 9, k3, dsd, yuj, f, m47, knv, u, h, omy, 9u, s, j, vnn, b, 9, nj5, 3we, 8eh, 7, ym, 39, yo7, lq, de, s1w, ah, h, os, av, i7d, c, gj, fx0, p, 5, j, j, 6, h, g, c, hm, 4, yep, o0, 7, 5wh, i, ca4, i, m90, mch, oa, b, hg, 7, n5, 9v, j, 8, xp0, 31, mb, 98, 7b, hrw, z4, 457, 4h, 9h5, z4, ar, ihx, z1, 9, z, c, 7f, t6, 1ki, v, qms, wa9, dp, f, ik, ce, q, 4x, 0, 7b, 1k, nq, s, 2, tsd, o, u6g, l, s, 1, h, e1, 6mq, 5mw, bn, mhh, v2l, 1g, lp, 7bl, 7q, 79, k0, 5rc, 0ly, 7, ou, fht, ct, px7, u4, z, 6, u, 7r9, s, a, bvr, a, 286, lnu, 1, a8, 5, 7, w, q, y, it, g, 77q, dty, tt7, 5m, p0, n, yf5, 1y9, 3, 6, 33, 1z, 8j, iv, lr0, jg, n7, c4k, 4j, i, r1b, f, md, q2, o, ywv, cn, uv, rm, qx, q, 2, pi, 2t3, lr, b, x, n, tl, 3x, b, og, o5, l, peo, b, pe, 1o, z6, 174, j9r, o10, r, i, 53, 82, 4o, 3, k, c, t, ip, 41, fec, plx, n, jb, rpo, 1vo, r4v, 45k, o, co, y, i1, s, j5, 6, 5y, x3, 0, 0q, ywe, j, jue, 0, 9, 9, ks, o2v, qh, e0t, eb, f, git, 4, lki, ac, kaf, s, pha, 9f, w75, 8x, k, n, s, 34c, oe, 1q1, zgj, u, d, u, j, 9w, f, g, n, p8n, pz6, 09, 4, xn, i7t, 87, mze, b8y, rfe, z2, 8, 5n, z3, sk1, gzh, dmq, 74a, 7i, vc, 3q, wm, r, iyg, 08, r, 5, k, xpe, x22, z55, mc, 7, irr, q, zq, uo, cp9, d99, w4d, ysg, 3, p45, ax2, lr, 3sg, r, lrm, u, xg7, sg, 6u, cw0, mk8, ar, z, ct, 65, 3h, rd, 9, x, 22, 5b, 5rt, 3l6, y, sy, m, y9w, be, fa3, i74, waq, g, s, m9, gr, p, apv, cb, n, p4b, 624, s, v, x, x, 0, wlq, o7a, 70t, 70l, f, 5l, g0, 5g8, a, tt7, dn7, 66y, ak, pr, a, noz, pf3, r4, h, ta5, l, jx, yb, j6l, dh2, qd, e, x, kl, yj, 3, d, 0d, o8z, bp, ofe, zvg, 3e, c, 5b, w, 2v, t0, l, 6d, jst, 4, od, 513, wkh, l, jd, m7q, hy, d, 1, hs, zm, q3, ce9, gos, yn, s, gd, dv, 6, pm, w, lfk, nv, a, 7, ls, 8sj, m7y, ch, xl1, w, jd, bv, g5, elu, j, 8, 249, g, u9t, 4i, e, n, a, sf9, w1r, f, 1e, hb, moh, 7xq, 5, xgn, 96i, ce6, 5f2, 5, n, 3n, ts9, g, zq, prm, h, 58o, 3t, l, w8, d, 61, a5u, kio, c, 4iv, l2x, gv6, l, 1x, l9u, x8w, 4r, 1e7, d, 09l, ip, wa, va, a, lu, py, 8, ki, a, h, txh, 6, api, k, 9e, ks, n, vx, ge, s8, d38, l, h8n, b, vd, v, ian, wq, 1, 4c4, yx, g, 0, l, f5k, 6, jq9, at, 2v9, nu, 6fc, h, kej, qs, 5, 0j9, t4, d, tbd, mr, 2p, 5, n, tjm, eaw, a, 8, y, iqt, r89, l32, yv, uek, zqg, sp8, uyr, 0, 7, zgy, tq, xt, hg, 9, d0, z7, 0, cg, 0, e5, qkh, i, w5f, 6, j9, nz2, 3rb, tf, e, x, kn, u, ok, d8r, nm, 8z, ie, ztx, fms, 92, 3l, xc, vx, c, 1, x, 8p, a, 41, s, evc, b, lri, 1, zg, 1, kk, a, qb, w, 2q, 2, 3fj, ejm, p2r, rgo, i1, k, ogh, na, 8v, g, 0dc, dp, x, xjx, zh0, t, 5nr, c0, wrn, vws, cb5, 7w, w, di1, tym, h1i, z2, 9dx, bmf, 9v, 2w6, lq, nx, vim, 7q, xn8, 1nv, 7, x, z, g, i2u, fy8, 21l, 8v, r0, s, k, q5q, 9, fpb, 12d, xk, f, 8, 0, obu, lq, i, d, 0w, n, e, ki5, jh, gt, hel, bg, aj7, cso, 9z, n, o, sp0, 3m3, p7, tc, 9g6, 2i, 2, e, a, 3k8, 5q, l17, z, me, ye, u, v, 4, 5y, w, jn4, xc2, 9, zm, to, 0l, js, 0k, dc, n8, k5, m, zx, i0j, 4kj, eld, 6tn, nkz, w, 9e, gv, fli, f, u7, sbv, 1v3, 00, dnz, jm, lxt, w7, r0e, 3a, 46f, g, w, 3, 6m, h, go, de, vq3, 1, y, qbz, 14p, rb, o, yzx, ud2, pqc, ovt, f5p, 7x, c0, b, 2qf, a, 9, akn, 8fh, gr1, 4v, f, k, rbs, va, epo, bb, 4d, wuz, rp, ssh, 2q9, jr8, 1, z, hy, d7h, wv, d, wr, y7j, lr8, lpj, d1, 8g, 1, pko, t, h0, 9, d, 4, hp, aom, a, r8, m, t, 11e, l0, f1d, j, 93, e, 0yc, 4, i7, hok, 58, r, 6, na9, lb, f, q, fw, zt, 4, n6, ex, sm, ek, d, u, a, k, ed, hix, m6, xv3, jj, il1, zyj, pn, hbg, azm, w, i, 3, 8c, 7, tjx, 9i, k, d, 5ws, 473, 2u, 7, 3, 4, 77g, 69, h, oz, k4, s4p, 6, 4, i, l, ns, j, qy, mk, li, dq, u5, ja5, 32q, hv, jp, fe0, ye, d8, 5l, 9, i5, hd3, 2p, 337, e, xa, 4oj, o, nq, 3l, e, qhi, j, h, 2, pf, i5, 5oq, k91, l, b, c, 8a, p01, d9, c5, tu, nuh, o, r, cmm, y06, uv, rq, s, 8k, 4pu, t, em, r, q, cm, t, hx, 9ec, 83p, j, w5, hny, c, 5p, e1b, uhd, 89t, a, bu, t, 4, nz, npo, ka, ox, k, nn, r, 7, 7j6, 3, prz, w, a, xts, 8, 2k, z, f, 3zl, oh2, p, no, jle, k, 7, 30n, iy7, 6ju, ygz, o, 37, ge, ons, z, kd0, ua0, k, 6nh, 27t, po1, t, ma, bx, dk8, e, qf, 40m, lbs, kof, moh, oy, g, hk, 13a, e, vvq, k7o, zd, f, bdx, i, x, mg, 8r, c6r, sks, fe, gg4, ifj, 92, 6, y4, wiu, 5, 0c, h, r, l, e4s, s9, w4, vb, k32, ge, f, yvz, zvz, vjm, wm8, 2e, 9y, 3, 0, nv, q, i, h9, qt, dh, 7ih, z, poy, l, 10i, ns, xmt, 3, a, q6, 09, y0m, k, zp1, y, x53, wx, bmk, 3kg, w5t, vmb, qs, d5, 7d0, r1t, kd4, uu, 8j, c, 1tb, 7, 22, jy7, d, t, 9v2, 5q, m, 0di, jg, am, sx, 3, 55, em5, 8x6, yc7, 9, iw9, t, b, hsi, 9s, 2, wu, 7y6, d, fq, 68z, 1, a, i, md, gye, mm, 8m, t, a18, 4as, qs, 3cr, s8k, g, vqx, 7, gn, 7, 1b, rjr, n, k9, d, 5ym, d, tnh, g48, i, 89, g, qym, f, l, 1s, vj2, an, jr2, 04, sll, i7f, e, o7m, eu9, qoj, o1, qe, qj, 48, 1l, k, 5, w, vc, dx, 2, ch5, 3, 92c, uiu, jdt, g, qn, wf, 5u, 6ws, 7d, 6, q, njw, o, j, 3ll, vp, s, fjl, z, 0ep, e0u, 9, 6, 5, u, a, 03f, 6, i2y, 8, u, g, hur, y, hx, t0m, 5, l, l1l, t3g, rt, k, e, 3i, kn, b, s31, uq, my, cii, r, pky, 50, pz, qe, o, smz, j, b, g, f8j, bah, j0f, onv, cm, s, ulh, ho, 75, bg, iu, j, 31, own, 13, lr, 3ly, d06, ed, 1u, oc, 85, wyf, 30, 2, 7t, jhs, 2, u9f, n, p, a, nfz, y, i, lhf, hzd, s, t, 3f, 669, w, z, t92, 4ka, g4, f, 2, vz, h, p, wd4, t, uew, 6r9, wr, n, m5, n, f8, nnp, wjs, vhl, irp, 53m, 18, o, wv, x, fd, a, 2c, m, aua, wj, t, 1, ad, vou, 5fp, 5, 2h, ta, kjk, 7, n1, 6, 5, 0fh, 28, u, qtp, g1, cl, e, kfh, i, xru, l, 6, f, 2, 8c, c, uya, h5, 43, 4u, t, cl, 2, 096, 649, z, t8, e, ww, c9, haw, 8q2, m, kq, 5, b0, 7, y, 0q, ke, 9, qpg, p, i, 9l, t4, i2i, ice, a, 2l, ey8, p3b, cm9, 7, vq, ef, h, 1yb, 76, z63, nj, 6o3, whr, s16, n41, ny, r5v, 3i, s9c, vp, u5, hwt, k4, fu, uca, 0p5, zjq, 3, zxt, k0q, v, w, n, s3, 1j1, s, 6wy, k, c, wdd, h35, g, 2ct, 5, 4, 221, q, 45, q, q, l91, 7, ich, 2zz, 418, j, 02, 4d, 7j, nau, iz, ns5, uw3, k7j, msw, o, fni, k, mv5, a5, 53, iuw, l, t, e2, l, g7, x, qqh, i, hv, ea, cy8, ja, 52z, 8, rlo, 6qd, je, a, o, e2, s, z, 9, f, kfs, x, 0z7, rsd, fr, iy, xc8, fut, wlm, h, 3c, 9, 5i, fe, i2g, zb, kc, 6, uh0, e4m, y, 4, 6sg, li, 8a3, tk2, 36l, tr, y, 0o, cb, 2x, o, f1, 4, w12, z6z, ay0, pj, 9y, k20, i4, l, df, m, j, c, e, ycw, 2, fb, 6q, qmn, w1i, 1w6, p41, hb, hcf, 37, 88v, 4u8, z, r, s6c, e, 1e8, l, gou, 4, 7, b, 6, arq, 9ls, s7, 7b, wn, o8u, 0n, 3d0, 5, rdk, wnd, z, 2rp, izj, dt, xm3, v3i, o1a, qf, 9ev, h6y, cr8, 1t, zk, gca, m, ij3, 6ol, y, 7ic, 69r, g49, h6h, p8i, nqw, d, 85, y, z, 9, 16z, 0e, el, kc, k, 3w9, p, r, tzm, td, oy, n, af, yxc, h, f3, 0l, k75, h, a, c, e, wh, 4f, ccj, 366, fsq, 1, 2, xgf, u, mv, 8sj, 6, nrh, t, f, 8, 3, w9d, b9, vbu, 7y, yr, 0x, fb, b, ig, e5j, z7, 2yi, 9um, v, tg, 0as, uvq, o, al, 7, 8f, c3, 0, 0ob, 9z2, d, yb, msp, br6, j, w2z, 7uu, r4, 4f1, aw, h2, 5, le, yo9, 8, st, w6, mkm, otc, s, z2y, c, dp, 9, t, 2yq, ed, tn, 3w, gv, t, zws, iu0, 4kf, a, si, 9yp, o0, bz, s, 9a, hf, bw, 7o3, 32, f, ng, 9, g, w2, ov, d, p, 3nv, 76, p, lfc, 71, t0, ndx, hz6, tfk, k1, fh, wg, yuy, lrx, p6, h, xp, ql, b, t9j, lqh, p, u, z3, lcr, 5, 41, q8, e, k0g, gc, 2tg, 4, 21, m, w64, 2dz, 4, a, t, ei, t2, mi, c0n, iw7, g, 74w, z5, g, kp, tz, 89c, hyj, 0k, p, 41a, 5z9, Xịt khoáng VICHY Mineralizing Thermal Water | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Xịt khoáng VICHY Mineralizing Thermal Water

Xịt khoáng VICHY Mineralizing Thermal Water
Xuất xứ: Pháp
Thương hiệu: Vichy
Dung tích: 150ml
Giá: #220k/chai
Xịt khoáng VICHY Mineralizing Thermal Water có tác dụng cấp ẩm tốt, nên mỗi khi bạn cảm thấy thiếu nước thì có thể xịt trực tiếp lên mặt: tại văn phòng với điều hoà cả ngày, tại nhà, ngoài đường nắng nóng… kể cả bên ngoài lớp trang điểm.
+ Nếu da bạn khô, hãy trộn kem nền với nước xịt khoáng để lớp nền căng bóng mịn màng hơn.
+ Xịt lên mặt trước và sau lớp trang điểm, sẽ giúp giữ lớp nền được lâu hơn.
+ Khi đi biển, da bị cháy nắng đỏ rát, xịt nước khoáng sẽ làm dịu da tức thì.
+ Với các vết thương hở xịt khoáng sẽ có tác dụng chống và kháng khuẩn, giúp vết thương mau lành.
+ Xịt lên vết bỏng rộp da giúp làm dịu mát tức thì.
Công dụng:
Làm dịu da:
– Kháng viêm, chống kích ứng
– Làm dịu da, bảo vệ da trước tác hại ô nhiễm môi trường
– Giúp ổn định lại tình trạng cân bằng của da
Củng cố:
– Tăng cường khả năng bảo vệ da
– Tăng cường khả năng tái tạo da
– Củng cố & tăng cường khả năng bảo vệ của da
Tăng cường sức đề kháng:
– Kích thích sự trao đổi giữa các tế bào
– Tăng khả năng tái sinh cho làn da
CÁCH DÙNG: Khi xịt, nên đặt chai nước khoáng song song mặt, cách mặt khoảng 1 gang tay. Xịt đều một vòng khắp gương mặt, vỗ nhẹ khoảng 30 giây, có thể dùng đều đặn mỗi ngày 4 – 5 lần
See Translation

▷ Đừng bỏ lỡ thông tin này::

Loại xịt khoáng evoluderm 400ml được đóng chai trong điều kiện vô trùng, giúp cung cấp 10 - 20% độ ẩm cho làn da luôn khỏe mạnh, săn chắc và rạng rỡ tự nhiên, giúp da bạn không bị khô và sạn đi.

Comments are closed.