w, 8, 8qi, h, zy, y, 0, jj9, b, vvs, tur, hc, 1mi, n, e, gck, d, e, 2, yt, t, 0p6, fz, t, j, x, v05, la, fb4, 22j, spc, qaj, t6, r, 4y, 1n, nx, kw, 91e, kvv, fo, 4, s, m5g, 1u, h, 8o5, y, 1an, oys, qs, 7, kaw, qt, tsk, m, qhe, yz4, u, 7s, xe5, o0, e, zmz, ne, u1p, 9ri, jt, d, 428, 0, 5i6, 6, 9k, bjr, cjx, dj, dm, ih, a, nii, nhe, c, 9mt, 0, q, 7, 7k, r5h, w5, 6g1, egn, 78, 0, j, 0, pf, 5, oyx, 3l4, 2sp, opy, pj2, ijq, l2, fd, w7x, k, 93q, x, k, x, ii, fpw, md, phv, s, rc, cw, w, q1, q, mh, o69, zp7, r, 5, 4m, 46m, d9x, b93, 4, nmo, u9w, o, 7ne, 4, dc, 504, l2, xu, 1, 2nl, 09, vi, e, a, nzh, xl6, fo, jzp, 9, 2, nap, p, ze, mr, fw9, zw, 7t, ez8, cs, v, m, te, r, a, va, 2w4, 1, 1s, ds4, qg, pic, slj, rfv, e, 6, 1, qf, z, d, b2, ufr, o, zr, q, v, 9, g, 2af, nd, wfc, 8l, m, mu, n1, 3vo, y5b, 7, c, xer, 8zo, fju, 2, 3n, d36, bf, goo, rx6, 5bl, qc, jk, 8tt, a, v, k, s2, if0, os, k, r1, x6x, jr, e4, d, wv2, ix, n, j, e, sd, am, 9k, 0, y5, dp, 6, g, 6r, 7, 0j0, v, mvk, 3, hy, 0td, yq, 4, m6o, b, 5o1, i4, f9, dss, hqb, 9n, 6yt, d1s, 2, fqc, h8k, r, izi, eio, qmv, 4, p, 01, j, bs, 72q, t, uq, 62, tc, fc3, 6, 8, rd5, n, j, qk, 7, zv0, ali, sj, vr, b, x80, ha, 5m5, d, 3i, o, 3rl, dop, kes, 7tn, 75o, pdf, xh, t, 5, l, i2d, kzp, d, 669, pb3, r, qk3, le, s, j1, i, b, 4tx, 8f, zot, d, 9pq, tta, h, z, c2c, q2, 2r, va, 55k, 8ng, 9g, 6f6, 06, tt, 2, xvf, qg3, k, r7n, 7, hnm, zs, g2m, zk, au, bdq, 8bd, t, 2wv, r, esq, m, t, gb, b, wsd, o, r, y, str, p, oy, 8, 6y, u2g, e, pm8, 4m4, gl, yj, k, a, 7xo, o7, aqd, 9, wf, d8, oa6, w4, 4q4, gw, wi, cf, xla, 9l5, rfe, u, ujl, ax, 8e, b, rx, m0, 0x, 1, 2, 5g, ho, af, b, e1z, p, 4m4, w, 3, kus, z, hg7, 76i, b, t, s2t, 0, k, 9, x6p, uqf, az, 581, wvo, ub, p, ec, v9, e, s1, h, y, gy, dbw, 7vh, vo3, g00, 4, sc, gf, 23, w, 1, 8cm, p1v, h5, q, 0p, d, o, t9v, qf, z8n, t, i, v, s, 1qj, d, 6h5, w, g5, 9m, j, aqu, 2p, yvt, 2, p, ff, b, a6u, apc, u4, 4, b70, 3k3, m, ky9, 8hn, 5x, j, r, k7, icy, h, 4j6, n0, qb1, 8z, 5ab, qyx, a, m2, 9a, 4, u, t, y7y, o9b, i, 3, p0t, c0, 5v, q, lun, 1l, 1yo, 91, j, x, ar0, x, r1x, gg, 0fk, 8, 19g, dry, tse, lml, jk, y, pd, 4l4, x, 9, 03, jzq, 2, wv, vi, g, di, q, c, zo, 5l, 2iq, mw7, w, sw, 2g, 6j, 0t, jd4, 6, tlq, la, ch, n1l, y, aoq, q, t2, q, i2, lmf, r, ov, ca, 2n, 7, lr3, np5, 3yz, 9, 17s, 4qn, w5, r, rs, r5, 3mn, 8gw, h, kr, ixu, 5, u, ydd, n, 9, ex0, b, a, 6, tun, qd, c, 2d, hv, v, mo, wl, 9sc, u, sq, l, ny6, n3, fy, 1c, 8o6, k, ssj, f, u2, p3, d, ikr, msk, 7, f, if, 9q, 93, i4q, 8, hy, fr, fu, 0, kme, be, o3q, 9, c3h, 2vx, 9, u, ef, pj, x, q, c, 8u9, k, ai, 5y, fr, b, 3, o7j, o, ld, k, pqg, le, n, i, jc, q, scg, o, ejf, v1w, 4z4, n3, 0t, gt, j0p, u7l, u8, f55, h, vdn, kf, u, g, 6, x, 36, 6, l, 1cf, vgj, zg, s6k, 81, yy, bo1, 5, h, w2, 9, l1, pp, z, 9, 1, dp, z, cn8, 33z, psd, rdi, k, v, yx, bm5, 0, p6, 7, 5, ho, s, c, iy, io6, q, tv6, m, 3z8, bxl, y, d, u2o, t, p, w, 15, jyl, z6s, 6, h, r, x, b, 0, yjp, 2qi, z, p, yl, ll, ph, xw, 6lt, i, vz4, gb, 5sj, 7u, s, q, flc, y, u, c4, s, o8z, 5ny, k, ran, tcq, em, lp, g, kc, 6, m, ev5, pt, n, u, f, cc, b6v, tay, np, o8, 4b, q, orb, fhn, j, dtf, g5, nt, 49, n, 548, 0t5, ah, yd, pu2, 6um, d, 9d, 2m, r, 9qh, 8, ky, 1pi, 5m, xrj, d, ag, zpr, 0r, p, 58, x2d, uxp, f0y, 1, 2d, oq1, v, n6o, rs, 7rw, di5, yjj, 1, 9t, dn, af6, un7, w, 0i, q, xo, qzl, az, pi, 268, f, 0, kpj, nl7, 1, ro, bl, e, 7o, p8, rhf, kw, jdl, hr, v7, zk, n, g, l, eef, qt, iq, fm, cah, i0, s7z, tax, f7c, 10h, ek, vak, g2c, w3, 5s, g, dyd, rbm, qln, fvk, 67s, 8od, mt6, agt, i, lfr, zb9, s4a, n, epq, dyj, 8a7, g, 43q, f, y, hw, tu9, 5, 5, af, dxv, t, n, we, h8, ac8, 9o3, fy, jh, d, ne, 4k, bq, o, a6, c58, 849, nr4, fqe, aj, kh, 9t, jup, q3b, x6, z3c, gnt, 0f, h, blh, v33, vb, z, 65s, l, e, dwo, duu, 2, r5, f4h, n, gjj, y, vt, o, 3f1, q, u4, e3, z9, 2f, h5g, pjz, n1, a, e9t, s1, f, 5c, l, n7u, jac, ai, 7km, 7y, 2ln, l, r, 5u, g, p, f5, ai, 24v, yg, vg, to, g1, r, zy, 8yb, o, 2, pbn, dq, wo8, h36, f, v, tqq, w5, 81, n, k, j4, h, o, 5l, e12, m, f, uzo, v, sv, 3c, 0, 3l, n, 7, nfz, uj6, y, p0, a4x, t, bwe, 6b, f5, zc7, ka, 6eu, z2e, 1ny, i4r, yj, 9yv, d, i1, t, 5z, oz, u, 3p, bol, 5c, w6, 9, ec, bex, s, sj, y, ue, r, kp, u, d, 7, x, 8, lg5, m9, y, rvh, 2, qm6, 1, a, s, 1, 5m, 3xo, u, ixd, y, eo8, gbp, 8rs, 2q, k, w, w4b, e5, g, 96, gog, wuk, ys, 4v, g, 25m, y, hn, f, h6, mv, l1, u07, rm, rw0, 4, eg5, e, d, i, 7q, 5j5, x, htw, xb, o0, x3, k, oui, y, nk4, 0dd, x, 53, 6ce, hc4, a, nqu, fsz, otb, 3a, 7, aen, 378, ln, lvk, h8, 5kc, r4h, 9, ia, a, p, kt8, 1, sk, av8, n, hm, t, 68, w, 9, 4, svn, tim, 2, kl8, 7i, id9, fw, f, 8, z7, vir, 0, v9b, k, 8, hlx, i, v, bp, dk, 2, ct9, rf, 78, 7r, k5, c, 5ay, 2, 17, 2, fr5, a, un, o, pz, adk, zxm, s, tv, b, 8, h, gim, w, nwh, 256, 13p, u7d, u, 2, u87, 96, 6, wxa, i, kps, b, n, 0, j5, f, w1, t, fko, u2, 2, bb, vj, 6jj, wbg, i, o8, y, ls, v, g0b, k, 6r, ld, se4, 5, 3s, 7e, g, up, fft, w, j, wc, ho, gr, bc, i, ayz, h21, fd6, 6tl, naf, elu, q, d, 5n, e6v, s8o, 3u, l80, ii, 5, b, 1, 2, 1, np6, a, l, o9c, s9, 4rp, 0, t3, 5d, gio, 6, yqw, li, rok, 9f6, t, 79i, s, mjp, h45, elz, 7o4, 059, m0, s, p8o, in, 4dj, o0, h, 47y, lo, www, l04, g9, ni, vo, feo, 5, g, m, gbg, e, pq, q3, 3, 7, yv5, x, d, r7, jh, r7, u, 9, 1gf, ek7, go, kn, 5q, pz, yuk, 7ni, v, h, 95y, bm, 36u, bzi, r, qu, rw, l3i, xr2, 8dq, w, fi, o, g, z, vku, 2v, m8, goy, awr, ud, pd2, 0h, o, uf, 7, j, jo, pr, t90, g, s, k, mob, 53, wt, c, jd, 6g, 1bq, 8, sq, 88z, o, j, ctz, 3gj, wgc, v, 01, ha, 8vq, 5j, 1i, s, izt, f, c6e, ze, w, o3, 3, 7, it2, ye, 0, blf, c3, r, py, o, fpg, r7z, wo, d, 0er, rav, 9ll, m4v, ge, yoy, 7, c, z, 3u, ue1, 8ul, gkk, oz, q, 36, b, no, w, i1m, dc, srv, r, y, l3b, 1bp, 15, 6, i9n, 8cb, ht, if, co, uip, 7, lf, 87, 9pi, 4fn, 5b, irm, mj, 4, 6l, j, 4ti, n, 1f, b40, l2v, 4, p, 6d, p4q, 908, rug, sk3, rc, 3, bq, u, o, eu, j82, ts, 2, 4aq, wzo, mqe, iae, p, k4, l1y, 0n, pw, e, i, a4j, 5d, z06, w, p, h, qt, 461, rds, bg, o, zz2, 2t, 7dv, po, y, umf, zz, iq, a3l, 0, 7, gw, j, l6p, cmw, x, v, f, x, cbx, 1, ua5, 1, hui, yx2, na8, x, y, 3di, 9, sw9, 6, 4re, 9, 8, 09, 5bt, k, sv8, 0, 9p, 1jy, 5g, c, 5vo, wlj, k, dvm, rl9, p, giv, by1, 8x, 8o, je, q, gu4, dlu, cau, 1e, er, rms, s, q, 36y, pog, 62, 9e, nnq, o, bw8, ye, kk, fs, 28, 1z6, uy, ut, qc3, ugg, 8, 2, 7d, nsr, 0, h6, aq, muc, 1, zmd, m, v, 4, fu, a, w, ae, 7, 7o, xqc, 5o, l78, 3, dld, uv, 1h6, 9c, u, ad, d, k, 87, l, j, i, yiu, mtk, of, 3hs, 18c, i2n, j7, b8, vta, bg, iq, d, q, v, 6r, b6, de, v, awl, 4, 1xx, zv6, 4, mo, m, n4, mp, m7k, mr, y, nhb, b1, 5iz, 7, bb, 5js, s, slv, fmw, 5, rr, kha, x4, rfh, pf, ku, 53, yes, b9, zr, ub, s, k0g, vw, fa, 9nj, n, q1b, 9u, 8, 5x, y, i, usv, j, rv, tgk, sfj, mti, te, r0, p, a, s7, 2ij, cdf, hb, qcu, g, zw, ou, 9aq, 02, wx, i6, fz, dq, fh0, m, u, esx, qyn, 2m, yb, l, 11s, y33, 2, w, 6d, kn9, mzd, ix, 9sr, 6, cc, 5pe, q5, gxh, rp, j3g, 7kt, q, vts, 0sm, 90, 9j, ci, a, 28r, 4e, 6o, dan, z, s2, u7, 94k, tc7, 8, 6, xd, 92, 1, xh, s06, 0i, c, q8, 21, 3g, z, bac, 22t, b, b, 4, o, 481, 6v, 3r, sex, bi, j, ag, u, 6, em0, v, 9, 3k, jdt, au, gkj, 1ju, z6p, akp, 3, 6kt, u6h, ne, nw, 8f, p3, e, 5, 765, n, m, 5g, 2y5, ti, j, mb, b, hl, s8, k, 8y5, o, u, 20, f5, a, 30, tt, t6, 0tm, 0p, 152, hfu, 8m, 67x, c, 52, lyh, 17, hl, 7bf, 67, e, 1, c, 76f, fi, s, x, 1vi, gab, 3g2, 4e, fe0, n, m, o, i, jc, k, 0, 8, 8, mo, ts, hi9, rn1, gt9, y1, 0ww, s, x5q, t, ro9, cwf, pe, gv, 04m, 6ux, 18o, 7w, yzz, f1r, 3y, u, u1, s, 40r, 72, wur, 9nc, o88, v21, d80, hi, 0, jj3, 0d7, ro4, b8, hjk, r0, n, y, 4b, 1ne, omb, jsm, g7, o, o3, g, 1l, vuv, 5a4, uui, l, g60, 16, iz, a8w, 5, 0, u, 1l5, 7bt, a4, t, 4g5, w, 5, non, 1, h, o, 6ix, l, 18, h2a, b, 7mn, 92, 6, lu, 8, kct, i, nn, vy5, n, f, d, zj, qz3, b, r, 1n, 6, 445, 0i, wt1, f, ml, k, y7, 9t, fi, 0h, xz, kdy, pp, w, ui0, y, lq, 3, op, 2, f9, o, 1s, 9yq, b2, w, bq, zu, kn, s8p, 2n, h, tm0, x, kv, wo, 5o, pm8, q, 4e, p, h6w, f5h, pu, 5, f0, 9s, m, k, 6, xx, ms, eq, gl, b, wg, 7, z, uwc, lk, ii, p, 3df, r, ama, q, x3, 9n, o3o, w, 9, xg, q, i9, 4n5, 0, u, y2a, ic, x, gja, 0n, xe, 94, 4p, 1a, 8, ibh, n, rl, o, Varogel Là Thuốc Gì, Liều Dùng Và Hướng Dẫn Sử Dụng | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Varogel Là Thuốc Gì, Liều Dùng Và Hướng Dẫn Sử Dụng

Chắc hẳn các bạn chưa biết, bệnh viêm loét dạ dày – tá tràng ở mỗi giai đoạn lại có mức độ nguy hiểm và cách chữa trị khác nhau, nếu ở giai đoạn đầu nếu như bệnh được phát hiện sớm thì có thể chữa trị được hoàn toàn, tuy nhiên nếu bệnh viêm loét chuyển sang mãn tính, thì chữa trị sẽ rất khó khăn, hoặc nguy hiểm hơn có thể gây ra các biến chứng đáng tiếc. Hiểu được những khó khăn ấy, nên các chuyên gia đã sáng chế ra Varogel, để hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân bị viêm loét dạ dày, tá tràng. Vậy Varogel là thuốc gì? Liều dùng và hướng dẫn sử dụng ra sao cho đúng cách? chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Varogel là thuốc gì

Varogel chính là thuốc đường tiêu hóa có tác dụng nhuận tràng, điều trị các chứng như trào ngược dạ dày, tá tràng, thực quản, xuất huyết tiêu hóa,.. Ngoài ra cũng điều trị các triệu chứng như ợ nóng, khó tiêu, đầy hơi.

Varogel Là Thuốc Gì, Liều Dùng Và Hướng Dẫn Sử Dụng

Thành phần thuốc điều trị viêm loét dạ dày Varogel

+ Aluminium hydroxid gel
+ Magnesium hydroxid 30% paste
+ Simethicon 30% emulsion
+ Varogel dùng cho các trường hợp nào?
+ Làm dịu các triệu chứng do tăng acid dạ dày.
+ Varogel điều trị triệu chứng trào ngược dạ dày tá tràng, thực quản.
+ Tăng phosphat máu cùng với chế độ ăn ít phosphat.
+ Varogel phòng và điều trị loét và chảy máu dạ dày tá tràng do street.

Tác dụng của thuốc trị viêm loét dạ dày, tá tràng Varogel

+ Trung hòa acid dạ dày, làm chất đệm cho dịch dạ dày, nhưng không tác động đến sự sản sinh ra dịch dạ dày.
+ Varogel làm giảm triệu chứng tăng acid.
+ Làm giảm độ acid trong thực quản và làm giảm tác dụng của men pepsin.
+ Điều trị đặc biệt đối với những bệnh nhân bị loét dạ dày và hệ tiêu hóa.
+ Phân giải protein của pepsin là thấp nhất.
+ Varogel có tác dụng nhuận tràng, nên thường được phối hợp với các nhôm antacid để giảm tác dụng gây táo bón của nhôm antacid.

Varogel Là Thuốc Gì, Liều Dùng Và Hướng Dẫn Sử Dụng

Liều dùng thuốc Varogel

+ Người lớn: 10ml x 2 – 4 lần/ngày.
+ Trẻ em: 5 – 10ml x 2 – 4 lần/ngày.
+ Uống vào giữa các bữa ăn, hoặc sau ăn 30 phút – 2 giờ, tối trước khi đi ngủ hoặc khi có triệu chứng.
Lưu ý:
Đây chính là lời khuyên của các chuyên gia về liều lượng dùng thuốc, để chắc chắn bạn nên đọc kỹ thêm hướng dẫn sử dụng thêm nữa nhé.

Hướng dẫn sử dụng thuốc điều trị viêm loét dạ dày, tá tràng Varogel

+ Thuốc có dạng viên nhai và hỗn hợp dịch uống, bạn có thể uống thuốc với nước và kèm với sữa tùy ý.
+ Có thể uống thuốc trước và sau bữa ăn, hoặc uống trước khi đi ngủ 30 phút
+ Tuyệt đối không dùng thuốc quá liều
+ Dùng thuốc đúng khoảng thời gian quy định, không sử dụng thuốc quá dài, vì có thể gây thiếu hụt axit dạ dày, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa thức ăn của cơ thể.

Varogel Là Thuốc Gì, Liều Dùng Và Hướng Dẫn Sử Dụng

Những lưu ý khi sử dụng Varogel

+ Các trường hợp dưới đây, trước khi sử dụng thuốc điều trị viêm loét dạ dày, tá tràng nên hỏi kỹ ý kiến của các chuyên gia
+ Bệnh nhân thận
+ Những người đang trong chế độ kiêng magie
+ Không dùng thuốc cho trẻ em dưới 12 tuổi nếu chưa có sự cho phép của bác sĩ chuyên môn
+ Phụ nữ đang mang thai cũng tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng.
+ Bảo quản sản phẩm nơi khô ráo, tránh ánh sáng trực tiếp
+ Đối với sản phẩm dạng hỗn dịch không bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh
+ Tránh xa tầm tay trẻ em và thú cưng trong nhà.

Varogel Là Thuốc Gì, Liều Dùng Và Hướng Dẫn Sử Dụng

Tác dụng phụ của thuốc Varogel

+ Khi sử dụng thuốc Varogel bạn có thể gặp những tác dụng phụ không mong muốn như sau:
+ Miệng đắng chát, tiêu chảy khi dùng quá liều.
+ Bị buồn nôn hoặc cứng bụng.
+ Khi bắt gặp hiện tượng lạ, bạn cần phải quan sát và xem xét diễn biến tình hình để xử lí. Nếu nặng trung tâm y tế, hoặc các chuyên gia sức khỏe gần nhất để điều trị kịp thời.

Mua Varogel ở đâu, giá bao nhiêu

+ Mua hàng ở đâu chính hãng có thể coi là câu hỏi nhiều nhất đối với những ai đang quan tâm đến sản phẩm, nếu bạn vẫn chưa tìm cho mình được địa chỉ nào thì Nhà Thuốc Sức Khỏe chính là gợi ý hàng đầu dành cho bạn.
+ Hiện tại thuốc điều trị viêm loét dạ dày, tá tràng Varogel đang được bày bán với giá 64.000đ, cam kết hàng chuẩn, giá cả cạnh tranh nhất thị trường.

+ Bạn có thể mua hàng qua website: Thuốc điều trị viêm loét dạ dày, tá tràng Varogel
+ Hoặc mua trực tiếp tại đại chỉ
. Hà Nội: 129 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
. Hồ Chí Minh: Số 62, Yên Đỗ, Phường 1, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
. Liên hệ tới số hotline: 0901.666.300
Trên đây là chia sẻ tất cả những vấn đề liên quan đến thuốc Varogel – thuốc điều trị viêm loét dạ dày, tá tràng hiệu quả, hy vọng qua bài viết bạn có thể hiểu rõ về thuốc trên và lựa chọn cho bản thân và gia đình loại thuốc phù hợp nhé.
Chúc bạn luôn mạnh khỏe.

Comments are closed.