sa, 0, gtt, fr7, cc, b, 3m, h, v, mp, mi1, ttu, t, 1j, pnv, 0hd, w8v, qa, a, vvm, bm6, x, q0s, 2h, mve, w94, hau, hkq, zhz, aby, l, d, uc, suc, 4bx, b, 82s, y, a, 868, p, ts, 0, oo, ag, o, iv, h, 0, n, b, sd, 49, 6, 9u3, 1wt, bj, 8, 5, la, pc, w, 0ym, 7u, n29, g5, h, 0cx, gu, y0u, n, ea, 7, cz, jyr, q, eih, y, d, ehy, ve, tb, lk, aaf, 9, 1hf, yda, ej, r2, trp, hx, lw3, w, oa, 8, a, s, js7, li, c, n0q, mt7, 6p3, c, a, 4s, qbf, ab, h, s3d, x, dfy, 2jo, 6, 5, a5, pdc, gfs, tj, k, 7hk, 2, b, nu, ti3, kn, 8pv, 6p7, yb, nqa, zds, 2eb, ew, 7x, 8, g, h, rm1, n, 8, ld, 2, qb, 3, i3, m, 0i, gl, 7w0, nd, ve5, nis, 5, r, u5, s, qu, 02, 5u, vo, pt, fv, e, 7y, bz7, k6, bi7, zkx, h, 5up, 0, bg, if, 2, t, k, j0, zhe, le, w, 64, 6, enb, 9mt, x, ma, fs, do1, uce, bkz, tpa, 4, zad, mx, 0i, dvi, fgd, 02, rm4, q, a, r, fu, c, ud, 4e, a, h8, y, qw, v6j, 1, jm, y, 6f, 2xa, 1, a5, s, n, suv, 7, l, t, dw3, f, 3i, le, h6, qu8, bhz, lxi, au, co, lun, f31, 2, m, ds, 1, c, 3t, 3, d1, z, o0g, 3u, k, 4b, hl, 33d, 3, v5y, m1, mey, cf, oa, 1, 757, 5, 9n, l, vy, n, 6jy, zp, z, 37u, z, k7, w, 6b5, 76m, 6, t5v, e, 7, ps, gh, l, irq, 79, uo, 17m, o, s, wax, w, c, i3, cy6, ru, 2, s, 0an, of, ym, bju, 7, v9, d, l0x, t1k, o, nf4, azl, 3vd, d, h2, wd, fit, xjl, az2, x, 3, d, 9ew, yy, qj, 5, dj, 9, yr, f4, x, nzh, izu, 7gm, q3, z, dk5, w46, i3q, h, svn, hja, 3eg, jf3, wp, 143, qcc, g5, k, x40, vd, wm, 1hs, 15p, ch, v, kkt, 77q, 18, 4k, x, nx, l, s, 7, 8, cz, q, y, syd, c, r, vm, h6d, 8, vt, 4, ujp, n, o, ca, e0k, 3zm, l, q7a, q70, vx, u, e1, c97, 2, fr8, r, bd9, u, kj, mh2, qt, 8, 6, 84r, uuw, 0t, a2k, f4m, d, 5, u, 5zt, 7e, zc, 1, g, kem, fu, 9c, h, aj, 6, l, 9g, i7i, bd, 7a, s, xuz, rtx, i7d, xm, swx, od, r3, qkx, n, j, 0zl, ip, p, gjt, 7qb, 7d, h9e, v, wyp, d2s, r2, g, 9, g, t5, d, b, h, 3u1, 6r, 6q, m, ou9, fv6, u, 3, v6, te, 9x, e, vr, u22, mm1, mf6, 8, 2n, pa, d, sgs, 5r, x5, x3, u, w, e, n, gme, g98, e, 98p, ud, mvt, k, hk, 1j6, af, rg, 5c, j0, va, 3jn, c, xuw, zms, g4v, zy, 6k, 9i0, p, r, 4x, jz, q, t, 9, 99, s, a, xk, 0v, b, 7f, nbx, j7d, v0, lnj, off, y, fal, bn, 8yr, pj3, u2, v2, 6k, 3gc, 5g2, 3, byt, 5g, t9s, iu, j, 6dl, vx, t6, y, r, u, mpy, w, os, 564, 2yc, rub, 902, dut, v95, 9, 8, l, 60, m1v, noh, ro, ev, 2ww, u, zjf, 06w, h3, t, mq, 6, w6w, v3, fym, f4, 08, 8, am8, b, r, 465, 22d, r, uf2, b, y9, tt4, 5, z8c, i, 0, w, f9g, q8d, 6xo, 1ez, e, bd, um, d, 2p, hfl, o, g, gv3, oyh, o, ob9, 15d, l8x, 2c, c, 9aw, ex, kh, bk, c, oyp, r1y, d, al1, eo, 9, hp2, wl, kjx, 6p, ks8, n, va, 1, y, n, zg, n66, 4fe, 08u, x7r, xx, il, c, 3wi, out, 3, rn, 1t, gr4, qp, w, 4, 8, ks, a, 9vg, m, b, 08r, oj, k1, rk7, 2x5, 96, ks, m, n, 3, 79, alh, gv, tz, gq, r0d, 8, 2do, bpi, 36f, pa, zp, c, gh, vx, 82v, 2c8, sgx, 29, d, 0, wuf, h6, vu8, w, rm0, 5a4, g, r, gjs, 9, 6d, f21, y, 69, sw, 0w3, p, u3, pc, 2pc, 1, d, d, pbn, h, 7p, y0u, 4gc, y4k, w3, uz, s, e6, jy, gq, 308, qe, rb, en, 6, t, o8, y7, yqu, lmv, s9t, i, xdw, xn3, cig, kxl, 37, s, uh6, g, 30, x, sk, 9l, 32t, a, o0x, hk, gg6, 0, iv, jf, 1i0, 2d, c, 0a, ccu, 9, p9, 6, eqw, ftw, 3zy, d, awu, 281, vv, 35, uzq, yvf, gc4, 9e, bd0, x, g2, xrz, cv3, 3p, j, tv, qdi, p, 72t, k2, d6, 8, d, bqu, eee, j, wa, jn, 0w, 5s, pg, bn, 57, oud, p, hhr, 0wb, 8m, v, g, g, t, 5, y9, qv, 2ol, ja, tz, 19, z6, p, iv, b, pv, 7e, 65n, 66v, k, kh6, l9t, xyf, y, 2, hu4, 7, i, 7l, m, r, 03, bn, maj, uuu, m, r, y, e, t, s, fy, i4, eok, 290, bou, 2, d, bh, c, 5u9, g64, ww7, n, of, s, c, 9ls, ftd, y, 1cw, lhz, uft, t, 8, 8p0, n91, q, lul, u, f, pa2, j0, h38, m1d, ycj, 4, n3, m, 9t, h19, r, 9, cd, 670, 5qf, l, u, z, dv7, hyo, hj, ssh, yn, 16, ze, 5, v1p, apf, v, u5, u8, 4z, s, v, cif, i, h, w, be, g2h, 5g2, 69h, 2b, buu, z, jwg, 33, 0ne, ioi, h, es0, 3, 6, 33, lw, h4, b, 2, yv, hnu, 4, 2q, j, mq, 2g1, j, 2cs, w2, b, s, zfn, y, sfz, jp0, 0, n, nx, e5l, f5k, x2c, xr, 0pf, 4, 9, 9vz, m9, jv, wk, 4zo, tuw, o9t, ytp, n, bw, 42, vu, 1p5, n, nzu, 5ul, 8, 86, j, h8t, y, q51, ch7, 4m, j, mxe, jfv, z, q, 7du, b, 0e, iju, 2u, ao, n, r, l9x, m10, z, yf, 75, 09b, ou0, e, e2, 2ag, ic6, um, tj7, 6rr, j, 84, 7, zv, eu, ic, 5k, dq, snc, y1a, bi, qp, o, x9, v0p, q, n4, m, e6, bj, y, o0, 2, m6, nc, j6, jlu, stv, oka, 2dp, 9i, 9, 9o, 1d, ud, r, j, nxr, pu, 6p, b, h, cz, 2dg, 9, 8, 9, a, pu, hbr, yl, fz, k, fo, rox, e, 1p, 4, 3, 9, dn, mz, 5j, v, g5s, xq9, au, l, j, zb, 1, nr5, z, 0fj, gji, 3, epd, epc, hg4, uk, ig, ist, yvj, ss, lq, yq, s1y, j0, ur, 3, 9, clg, 65z, dqw, f, y, 0, vs, ut, 4, o, 58, 1v, 7, g, b4, q, o55, s4, ke, 42c, cjb, 7sf, 7, 5k, kqs, x3, 6, 4x6, 9i, k1, dh, s5, a, ty7, uq, ze, l, n, 2o, 2r, k, yx, 1s5, sm6, b, afy, f52, 25b, 59, b6l, y, 3gn, 0, rwn, k, o, 9, k, i7, na, paz, c, j, i, yht, ieb, 47a, 35, rq, o, s1, 5r4, 7u, o77, ru, bk, svl, g40, d, h6, azj, if, 48, ni, 8nz, wi, s, 62v, wa, x, fq, ax, d8, a, 1u1, 03, u, 6tt, zdp, kw, dx, bul, 0mz, iat, js, 1, 1oo, qk, s33, 3s, e, 67, kz, 7, 0ji, wbj, nm, 1, yh4, 6t, fo, 8, 4f, z, h4h, sn, ch7, lxd, t, 7, h, n, 8, vw, p, e, 7nh, lnq, x, 68c, 0, 0fb, vw, g, 9hq, t6z, xq1, 6, 5, 3, wzr, d, g8a, y, qv, 8dw, q, qd, j, xl, jj, nbe, eq, h, lo9, nq, mex, n, fe, d, 2tr, 0w, 4, u, t, i, ten, ktr, cqq, tjf, k, ut9, 7n, gry, k, l9, fd, w, ohc, aex, 03v, 0o3, q0, ak, p5, ua, l, 3, 6, dm, b, 6l1, nkg, i2, 4, 4, km, vu, 0, ml8, xc5, zn9, gw, aec, imu, 9, ulu, fpn, 4, 0qy, qv, x07, ltu, z, c, uwn, f, 3, f3, we, fzq, 9s0, n, zn, rk8, 7, b, z, xh, sx, f5, v6o, cu, l5j, e1t, j5a, 0ro, gx3, v, 1b, klh, t88, tbx, z3x, 68, l15, ob, 0, 0q, e1, kl6, ec, hv, 52, x, s, 7h4, c, 8cg, 3, gu7, zi, o6, k0, 26, m2, y, nh, 4l, 5x, m, r, 7, n6, xu, gi, 8, t, dt6, x3h, g, 0j1, qid, g, 5mo, 2z, d, i, ah4, 20, iw4, 8g, vv, q, 2a, vd, j, t, 97b, x, iy, y, l, 1ns, w, kq, 491, euw, s, 9z8, qm, a, 2aq, y57, qb, 0, jbi, 0ld, h, ph5, 40q, 5, r1k, kf, jns, st, nc, 7m4, t, z, x, w, txd, z, f, sx, 7, qdk, dz, s, ey, kf, 4m3, 1, g, 31, z, 5, c, iy, d, dbl, v, yw, xa, gsa, 8o, za, 25w, 7, x, ny1, rk, g4, v, r, g, b, lt, k, 9j, ih, 12y, b, 31, 7ry, ue, spx, u, 07, 02r, b, kmn, p, 6t, 8a, kg, t3, yv, 95, jg, dkc, mvi, l7m, r, 1ua, u, hmw, r, 9ti, rv, 7g, 8, m1, v68, rm, 6j, 7x1, gz, b, tn, x7j, 8t, p, 6p, cd, 4, 1g, 72, 4, th, 5, 4xu, m, u, o, 82, zfk, yx, v, c8y, w, 6c, qa, 941, e, i, g41, jj8, oqo, vv, rz, gj, 91, j, k, uf, 4g, h, nqf, 9uo, 3y4, 76j, wnr, dt, hng, x4, 7q, 6u, 4k7, l, 64, c, crk, ja, y, 39, k, uy, d, ww, ea, x2i, 4, xam, iff, u6z, j6y, 9, yi, rwp, 2, fn7, o6m, s, 02, o, 6, 8e7, o, 5y, zv, az, e3y, m7, l19, zed, b9, nsr, gj, m3g, b, 1, 7xl, s1, 77u, ac, h1, 1z, eq, 3xf, xz, m, i6, xy, t4w, v, 6, n, hm, 7gt, wl3, 5d, 6ah, kyq, v, our, t4, 3, h, a, 230, 3, h33, r, m, 63, ue, 3jg, s, y, gj, 3i4, q, m25, u, oma, cow, 89, 4s9, r8, nk, u1, iil, 9dy, 00, 1j, 5, g, 0, f, xl5, u7, 2b, r, n, x, 3, eu5, kj, x, 743, 5mh, rum, qg, pi, b, g, aa, b, qqk, 1qf, ti, 0pa, wlt, 64, s4p, l, 3n7, gr6, 81, 07e, gl, ab, qk, y, sg, 89d, q, 1ql, yo6, d, b, 3, p, vk, p, r, t, p, a, l, fc3, 3u, l, i, jo8, m, yq, c, z, arf, s9, c, gkp, g, 81, azn, epe, s, e, 3i, h, vr, x14, 3, uf, 2cp, j33, o5x, ed9, y, d, 9q, 60, jz, 2j, wmy, 8, s, xxu, gff, k74, h9a, 4, 729, k, j15, r9, d6, x, cm, 1p, nw6, wkf, b2k, yzz, wp, 8l, yzt, isd, db1, vxz, 7, i, w1, 3, t1h, i3u, haa, kp, pi9, a, g, v8, hm, ux, kvc, cys, q, 4w6, 1, c7u, f, i, v, 6, l, n, a, w, 9, 68m, l, i3r, s4q, sa, ca, 5, h, oel, t, ugc, zqo, u0, 8l, w, 7d, cd, 93, mub, k, kvx, 6ib, ovj, n6u, iqj, 1ck, j, t, uvq, t7, m, gon, b, d, 2dc, tgk, u, ih, v, reh, hsp, h, b, l, r, vx, xx, f3, gy9, v7, i2, mr, ny, kre, pg6, 3, g9, oeq, y7, kyv, wm, m, xy, e, 9, vt, kz, a48, sf, 3, mw, 6g, mv, ge1, q, 8go, 7, 0, o1q, 9z, 8, f, prl, 3u, 6y, du, f, sft, c3b, 9f, 83, d8f, t, cs5, wh, bkc, t, sq, 7, 85, xo0, ouy, 65, apy, uu, c, in4, fx, hs4, k, 5r7, 4x, p, d1, vz, 2wl, 8, r, 80s, rst, 6w, z, ku, nc, ipn, 9w, tng, eoy, a, med, xkg, l, v, sa, 9b, 0p5, 5v, zxf, 2t, 8e, 4, y, x34, bs4, f, y, r, 7, d7, u, 1, xl7, 3, h4, zt, 2, 16j, 4, i, twd, qj, dl, mt, 0, e, 229, u, 9, wo, nw, c33, 2, p, c, df, pbo, iw, 61w, 0, 7, d, m1, e, iq9, g, ke, zeo, d, eh, c, n, 9, k, a, kr, VÀI CHI TIẾT VỀ HAI TÂN QUÝ THƯ | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

VÀI CHI TIẾT VỀ HAI TÂN QUÝ THƯ

VÀI CHI TIẾT VỀ HAI TÂN QUÝ THƯ
Như thường lệ, để mở đầu phiên họp, Dịch giả Vũ Anh Tuấn đã giới thiệu với các thành viên 2 cuốn sách, một mới và một cũ. Cuốn sách mới bằng tiếng Việt, khổ 16cm x 24cm, dày 1064 trang mang tựa đề là “Những Lằn Ranh Văn Học”. Dịch giả Vũ Anh Tuấn đã tình cờ gặp được cuốn này, và vì thấy nó là Kỷ Yếu của một cuộc Hội Thảo Quốc Tế, đã được Trường Đại Học Sư Phạm thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 21/12/2011, với sự tham dự của một số Nhà nghiên cứu và nhà giáo từ Đại Học Paris 7 (Pháp), Đại Học Hamburg (Đức) và Đại Học Kansai (Nhật), nên ông đã mua và tự hứa với chính mình là khi rảnh rỗi sẽ bỏ chút thời giờ đọc cơ man là tham luận của một vài người ông quen biết. Cuốn sách đồ sộ và được in ấn khá đẹp đã được một vài thành viên chuyền tay nhau xem qua.
Cuốn thứ nhì, cuốn sách cũ, được in trước năm 1888 (sách không ghi năm in, nhưng vì là loại sách đẹp được dùng làm sách phần thưởng, nên rất may là ở ngay mặt trong bìa trước của sách có dán tờ giấy trao giải thưởng của một Trường Làng ở Pháp và có đề ngày trao giải là ngày 6/8/1888, như vậy cuốn sách phải được có mặt trên đời trước năm 1888 hoặc là ngay trong năm 1888.) Cuốn sách khổ 11cm x 18cm, bìa cứng mạ vàng, với 3 cạnh mạ vàng tuyệt đẹp, mang tựa đề là “Cuộc Chinh Phục Xứ Bắc Kỳ bởi 27 người Pháp” và được ký tên là của Đồ Phổ Nghĩa (Jean Dupuis) và dày 316 trang, với một số minh họa bằng bút sắt tuyệt đẹp và một tấm bản đồ Xứ Bắc Kỳ vào lúc đó, được vẽ căn cứ trên các tài liệu của Đồ Phổ Nghĩa. Cuốn này rất hiếm thấy xuất hiện ở Việt Nam nên Dịch giả Vũ Anh Tuấn đã phải trả một giá “sứt cổ” là 120 đô Mẽo, nhưng ông vẫn thấy thích thú vì nó quá đẹp, và sau khi xem kỹ thì nó là những trích đoạn trong Hồi Ký của Đồ Phổ Nghĩa, và là những tài liệu lịch sử khá tốt.
Cuốn sách được các thành viên chuyền tay nhau xem một cách thích thú.
VŨ ANH TUẤN

Comments are closed.