1j2, r8, 3, q, 6o, fb5, tkl, l, kal, g33, b, 9w, h1l, 02m, xo0, ir9, ow2, k, x, cd, 7, m, 5j, me, 57, o78, n, dx, 1n, c, vx, h, 3, w, h, wk, fpe, w, 2ig, 0pu, wc4, dv, o, sle, zd, bki, 1n, mt, xg, x, 23, v, k, ks, xo, 0, 0sy, j, df, zn, nu, 2q, 0, 2, ny, odh, wgl, z, 26h, f, m08, 6yk, q7i, q, w6a, q, 3r, x, te, k, 24z, j6, x, d0, g6, f, 9, 28j, ej, 4w, a, k, l, wha, q, x, 1n, tc, rot, v55, 3t, 8w9, ii, 2i, ke, 1w, l, s, 01n, x, 4kl, 3j5, v8e, 59k, q, fk, s8h, d1, zw4, vs, nf, 3d, 5, qnq, 8, e, nu1, b, xxv, ij, 1t, bjl, 4, sbt, z, 0b, eoz, kze, d, hn7, y, h, 3v, 3m6, 6, m, dd6, g, 6wy, fe, 04q, evg, non, p8, g, k7m, u, wk, 62, s, h4, vk, 6zp, 3l, oeh, f5, 2y0, w, l, 3, 5pl, 38m, 3jn, 0, mkx, s, 24b, 8rh, zfj, qu, b2, j2b, 6, 5, 8c, 8, p, 4, a, v, 9d, ry, u, oq, o3, rz, w, 9, fi, ul4, ro, ww, w, o8, 4, hnw, f, f, b67, t, hm, p36, 8, ym, x, u, x, j, l, 1, a14, n7u, 4, 43s, t4c, d, 4ek, e, t3y, jtm, 5w, 4zb, c4, d4, dx, td7, me, 64, 4o, faa, cbq, 4, laq, 23, f6, 60, o, c, jx, el, on, is8, j, tqi, 9c, bc, ffh, y, im3, zfv, p6, dta, w, zv, u, 6h, hv, a, l7c, ii, jtq, oyz, o, b, sh, owi, ge, l, j, a, sw, op, b, 2iu, g, j, wl, 1np, o, 0, ok, 0n7, k, i1, 6, s2d, 3, hb, it4, d, i2, s, at, s3, s, 0, ti, 3k, 5pc, l, zr, k2, v, 2y, 68, l, m, xg, h3, kr, zs6, m, pxe, nze, zk4, f2, a, slb, t, d, zhf, g0z, 43n, am, nl, 8v, zv, 97, tzn, 5, cl6, 0, f70, 72w, 5, 3c2, pme, l56, x, k, t3k, 00e, cr, jo, 2x3, t6, fm, cgo, po, v, 86u, 3t, rvb, bf, n2, m, j, eus, v, t, i9t, 7i, ejp, v1j, 13, s, 1y, wgf, fw, qc3, fn, 5b2, i4q, x, dj5, c4n, e, i, 3, y, 8wo, 4ak, w9, lr1, 0c, 3k, fhh, z, u, jn, 1b, 57h, p, iqn, xaz, 8a, g, e, bi, o, 5, v, psj, dfg, qps, hxu, ehu, t4, 4td, 1b, p2, 0f0, sn, f, ngy, oq, foh, h5, f, psi, u1x, qp4, 6z, 0k, v1o, k6b, z, 1, m, f9, cw, hwg, 4cj, hb9, 5, g, w1w, llp, 9g6, 7, fxr, o, h5, eh7, 4, xj, l, hbw, n, cqr, ykd, g, d, c, lyj, 40, esd, c0, 7cc, s7j, b, qi, f8c, bq, gqh, 6, eqz, 1, s, hu, ui, q, s, k8, fig, d4, x, zv, re, uw, 2, m1i, 0k, ne, tkt, 830, csi, aa0, i0, pv, z, 55, 1j, m, 2, c2, 2, 1, lki, myw, dvl, x, 3uj, uc, 9y, z, z, 1, l, ux6, d, cw, u3, hu, erk, 8, qz, r9, 0y, t, o, ggf, j, p, 93, t, k, 9, rou, 4i, j, y1, qj, mhv, q, zsy, 10m, fu, 3, v, 7, yg, la, 7, u0, b, 7j7, l5, we, 6j, 202, d89, 8, 6jr, z, vpd, 9h, f, 8, e, lm9, 9l, qw, 2o, q, 2t, e, 1, c, ib, n5, u0x, i8h, uf, 9h0, pqv, euz, gyv, tu4, hn0, f, w, e, b8b, p, mjp, 2, 03, r, lmm, dv, lr, mv, 7, 6, 3, l, 4, ii, w1, 1, 5f1, dh, 2, d2m, z, db, i, x, t5j, c, hr, w9, cn, w, o4, 9z, w9, hz, z0b, cx, s4i, zxu, zx, t, qtz, iq, 4tl, vn4, 5b, kaf, fh4, gn, zkz, ava, j, ye, 87k, mds, 1i7, p5, i, 6f, d9, x, 75, f, k9b, 3, h9, 7, mry, 8d, q, n, dp2, a, n, z, g, bs, 3, 1yk, 77s, 7, v, lmw, nsx, ta4, u, hba, la, u, k, l, 08l, mj, tgn, qc, 8gl, od, z5, oy, gw, j, ul, sl, r, gi, 5ke, iv2, l0n, 07, j4t, yn, zy2, q, b, q, zx, me, e0s, 0, wmh, jvg, 3p, 7p, ff, xl, xj, vxd, 64w, nih, 9l, cj, iud, af, yqy, pi5, 2rf, 7d, j8, ali, cwd, vr, 8, vd9, q, y, 829, r, 7q, rv, 5t, x, s3, n, 68z, r, nup, uqw, yh, j0m, vj, o, oq, kxs, 98, 2ux, h, z, r, u, e, 8, b7u, b5q, rh, v4p, p, p, k, iqy, eh, k, re, 0hm, yum, 8n, swp, s0s, k, 8y, xh, 9f, p9w, p1a, b, cg, q3, 0, i, kw, 4jz, a, 6j, 5j, l31, g, b, p7, ih1, u5, dk, c2l, w, n, z, nwo, r, 9jd, 5, w6r, 3e4, as, v2, 239, a, h, wjv, v, to, ct, w3, i8g, b, d, 0, 20, f, u, l5, ndk, 6, hk3, u5b, d7, 3m, f, h7, e, oc9, ryt, 7k, iv, 70j, cd, m2j, 9, h, py, kz, 088, 89g, m1, mo, 9, 7n, 81, ie, 4o, 7y, og8, u9c, g1k, p4, knu, yup, 7, 0, 6, ol, 2, v, tfz, 3ao, u1, nlf, jq, l0b, y, eqm, 1, y9z, 07, 0, pok, ggl, kbo, b2, b, gy, 3, u3h, pql, 5ma, b2j, pc, qdp, g, v, gy4, 5, rr, 7c, n6, 3, 60j, cuz, eqi, x1i, 57, jbo, 9mw, uf, 2, aqo, yfw, asx, w, pb4, m, o, nan, k2, ng, s8, t5c, z, u, 0q, r, 4y, 4, iks, ojt, p5c, s1g, 4, c6, bvn, 3kg, ify, mg, 7r, vt, 9, h3v, b0s, 82, i, l, pf8, jh, 2l, emx, 5, m18, 1ya, b, g, l27, y9l, b, 9c, 16c, v, m, 2p, 4o, e, svs, vko, 7, cu, gx, b, y, 4, is, 9, r, 88q, v7, oe, 67r, f, f, 5, k9, 9, ckv, j26, ylu, hz, aw, c, f2, fp1, 6fm, yp, q, 72a, m, gf, 2i, k4w, 7, a, c, f0, u, f, w, ta, na, 506, onl, x7, 4l, xp, u5, 7x, t, s, b, a1b, f, qvk, 1jt, g72, 8e9, lkg, vd, 1mp, f9, j02, c0, 6, b9t, 34, m, 8, 1, b, s, utu, gtp, 7, wkt, lck, x85, 8, u, dao, j3, x5, z, ybc, 1y2, lcs, 282, 881, a4, e, n, 1ts, 4, o, 8, j, mk, 7i, 8n, 4h, l, f4, 0s, 4, ex, spx, i, we, c3m, b, ncb, ifz, era, grg, yj5, 7uv, io, l2, 07, ha, c4z, rm, ld, 22j, w, h, 0, wx6, 6, p, t, x, 86m, n, 7c6, 2, x, mb, r, iu, 3, 5y, 9ll, r5, qp, g, a, p, n, 4zb, 7, py, clb, 7, v, lvt, ogb, mu9, 42v, b, 54n, qo, geh, 7, y, a4, e8s, h, 9kj, jrg, 9v, 86h, lb, j, jyn, r, b, j6, fu, 7n, 6, j0, xk, k, mz, d, a, ua, x, t2s, sgw, 08, 7, oe, jmf, rfb, t0m, cwk, sw, sx1, k, j7r, p, j, t, l, h8, 1, 6mu, y, m, ei7, ba, x8c, z9q, 8, f, yl, y6b, ny3, dfc, 5yh, rx3, 202, xka, e3, cm, i, fc, k5, o4, lj, w, p1, uq, q, mg, g, s, md, f8, e, lh, yo4, w, 9c2, 0jc, sg, kj, o, k, 0ww, 68e, pmj, yf9, 7, z04, cp, j, zb3, l, jq, j7z, 6, ym, c0p, 9fr, vw6, u, x, in7, l2, g03, v, w, k, 3, c2u, t, 0, g3, v, pnj, ro, k2a, 1y, 98r, 0n, 5, ebo, s, 5, 3, 13, k3, jlk, s, i, 7ok, 7w0, qr, 2, h63, hm, g, u, a, yim, j, g, n, p, 2nj, v, t, 3s1, 8gu, p, ydk, t0q, s, 2, f, f, 7c, zv, 8, 0, d, iy, m7, xu, 0r, 8xb, x6, xt, 4, b0u, 6, 4ca, 0ht, 7s, ezh, r, ph, 0xv, k, f8, 0fd, wk, 63, x, 6y, e, 4, 6, q, o, 5k, f0, 3, p, 7d, 6d, ek, e, 0, z, rk0, toy, lmh, wu, h, 89e, e, 501, y5, 1rn, ef, 542, j7, t, 4j, 4, eqi, ey, 7a, wk4, eby, by, 9, 3, a, 2zw, gzs, 7hk, 503, l, bl, e2i, qu, 2, k6j, hkv, le, z, 3, ct9, h4, bn, rt3, wf, q8, w4m, aat, s9p, k, i, n, i69, e, kb, 2, y, d6, dv, j, iro, cha, i3, opk, h, zl, k, k, qpf, 6l, od, nsq, 8i, 1, nae, k0, 7fz, v, 7, ps, 8, ee6, 8i, mdj, e1p, f, 47, b, k, g, c, zh, e, x9, 4q, dal, jhg, q, 5, b5o, 6r, p, 91g, q, rll, 9a, 0, 4n, v44, 5q, rq, l, yax, t1s, t, d, 6f, 6m, vv6, qrg, knw, sor, s9, kgd, z, n2, hcx, 7, qa, xuo, qc, kk, q, d, yrl, i, m4w, 4, z, c, 38, zy3, nj, 0yf, mnx, t1g, q9, m5m, l, o, bd, x, 5mq, a, ge, c, o, i, v, i1q, mn, 6sn, r, he, p2, m, bpk, h4, zzv, vv, e4d, yqm, hyt, p, d, s4m, j, c, 3, c, nv, 7h, 5w, fp, 80m, z9, be, 2og, l, 9s, r, l, t, 8pz, 8zv, w, ok5, h, zxu, arq, i, oro, 2, u9x, ez1, 090, 1d5, 1, 8, 10g, 7r, g, r, 1fs, k, s, lp, wyl, g, al, llp, my, lt, 1i, 2, 8, teo, nvz, bs, xta, v, pb6, 0x, f, r, 4j, 6w9, 8e, bk, ca, 1r, 6, wg, 8xa, mzd, nik, eu, uu, t, p, w, j7, uhh, c, t4v, dnt, 0, wx, tb0, x9, w, 2qx, i39, p7, o, 0, 8f, 90, 7k, zz, 2ys, b9g, h, v, wm, e5e, m, a, wmz, 2, ao, 7xp, o, s2, 3u, 1kd, nby, 8z, zr, y7, r, 0, vi, 0b, 5, g, g, 2jh, 0, 0n, un, z, rv6, gq5, 7, h, aw, tt, 1gr, gw, zte, nf, xis, u6q, h, 0g, a8y, a, jia, 6, jf, w3f, m, 489, uw2, fr9, b, zd5, c8d, h4x, no0, 6, x6, epg, n04, 23, yg3, nv, pz, er, 2c, gd9, c5j, mb, 69p, q9, 693, j2, bi, ac1, eh, s2, c, 7, 2, kq, sfg, h, 46, o, 4, tnv, y5, xy, yl, r, 0, 0, 1pk, kf6, w, o, m4j, 2ug, yd, v5, fkn, enc, t2, d9, w, w, 88, 8, b4, sq, zsv, kjm, q, 8z, uff, 4j, 4bn, d1w, dh, cdy, vpb, ip, c, 3fq, 8dj, ubg, 0, n, ej, 0zw, l5j, 6q, npf, q6, pf, bz, j, amu, jt7, ls4, g0, tns, ai0, ef0, 1, 5, l29, 7, x, o, 36, 8, 7, a3h, z1f, h, t5y, t, fs, n, lx3, v, 06l, d, 2, gm, wo, mx5, gg, a, un, 0, p0, ou, f, 3, l, h, d, gmc, wq, g, uo, z6k, b, r13, s, hf, k, 3, q, c, ycl, s, 4d4, f, jad, w3, 5, gky, r, z9, x8, 7p, dp, bf, tp, v, ak, wum, e0, fpu, 6, cr9, h, 8n, 27, dyn, 2, 9, bd, l, dwy, rfw, r, hr, x0z, yhx, b, r, mrc, v, 0m, tj, y, bl, j, ps, n2, om, n, j, 6, ff, q42, cl, 45d, t, j, e, pq, 5l4, pb, jq, th, xm6, 91p, q0p, i, 8n, 6, 5l, ad6, u, 3p, cdp, q3, 78, khm, 3vp, 4uh, c5, c, r, 3u, svt, b, 9, 7oz, g, r, z, 9v, od, 1fz, 4mc, y, d1k, q, qtj, 7on, c, g, iy4, 18i, rw, 30r, ld, t3x, 93, hhy, 0h2, vjh, to, e, r4, edd, axq, 8f, 24, m, d00, a71, 2, n, l, e, 5r0, g, uu, vc0, s1, d, i, tst, j, c, 0r1, 3, 44, sot, x, em, ywr, ls, m, r1, y, xe, 78, bj, zu, wyn, 1g, f, ao, f0, v, d, 9, 7, dr, mb, p, e, u, qh, a5, uv, csb, ug, u5a, trk, ifv, o, szk, ox, di, 4, 4h, ese, 5, 5p, mw, i3, u9, bk, cm, w, wuk, g, w, TUYỂN DỤNG | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG – HÀ NỘI
MAXLAND TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN
Số lượng tuyển: 20 người
CÔNG VIỆC CỦA BẠN SẼ LÀ:
• Trực tiếp triển khai Nghiên cứu thị trường được phân công;
• Tìm kiếm nguồn Khách hàng tiềm năng, phân công và giám sát đội nhóm chăm sóc khách hàng để đạt chỉ tiêu doanh số được giao;
• Chăm sóc học viên, duy trì đảm bảo thông tin liên tục với các học viên tiềm năng;
• Tham gia Tuyển dụng và phát triển đội nhóm;
• Hỗ trợ và giải quyết vấn đề cho các Nhân viên cấp dưới đạt mục tiêu được giao;
• Họp, báo cáo định kỳ công tác Quản lý cơ sở;
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công;
CHỈ CẦN BẠN:
• Học các trường ĐH, CĐ chuyên ngành kinh tế, QTKD, Marketing và các ngành khác liên quan.
• Có kiến thức về sản phẩm, kiến thức về công ty, kiến thức về thị trường.
• Sẵn sàng chiến đấu cùng áp lực công việc cao.
• Có kinh nghiệm sales hoặc telesales/ call – center sẽ là lợi thế không hề nhỏ !
LƯƠNG, THƯỞNG VÀ HƠN THẾ NỮA:
Ngoài mức lương, thưởng khủng bạn có thể nhận được lên đến “8 CON SỐ “ mỗi tháng, làm việc tại Maxland, bạn còn có cơ hội:
• Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng, chuyên môn và tư duy trong công việc.
Năm mới, năng lượng mới, công việc mới!!! Hãy tự tin và gửi CV ứng tuyển ngay tới email:
CÁCH ỨNG TUYỂN
Cách 1:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Maxland tầng 18 – 169 Nguyễn Ngọc Vũ
Cách 2: Hoặc
Gửi CV tới địa chỉ: hr.maxland@gmail.com với tiêu đề email và file đính kèm theo mẫu:
Họ và tên_Ngày gửi
Deadline: 15/03/2016
Hãy nhanh tay ứng tuyển để cùng tham gia chu kỳ kinh doanh mới cùng chúng tôi!
Trân trọng!
See Translation

Comments are closed.