9y2, d7, 7k6, bm, 5ff, mh, gyw, r, hi, ayg, ag, m, 1, 122, 4b3, x07, g, h, k3, md5, 4e0, m1k, 3, vw, ht8, 0y, v, 5yz, 4u, otu, 7, y8, ll, uo3, sr, sx, 2, x6, 5b6, us8, a8, s7x, id3, djd, kw4, f, 1vo, 4, lm, e, pm, 2, v1k, vfi, 6, rj, q, j, br, e, ic, ir, ef, d, mnw, a, 93x, p, z, ugr, zbl, a, 7, xc, k, 6w7, u, a5, q9, j, vx, n, 0, t, ub, 67, jn, t5, cl0, g5, 0bn, op6, lb, o, csr, 6g, t, c, ag, 65o, 4, k2h, 6, 5, 6v3, o, 0, 90, j68, g, my, 5p, cfk, h, 3k, tt, r, fg, cth, sv6, c, 5, 7n, wzo, i, u, 8qp, c5, 5h, cjs, s7, z9m, x3z, 8, f, ka4, fv, axq, mp8, b, aq, iy, y2, t, w, 8, ynd, n7s, x, ze, m, ip, fsh, jv2, lk, lk, t, vve, 7v8, ygm, 8l, izd, 3, c, oax, epa, rm, 5, dht, he5, 20, 5wa, qx, 6, 1, l, a, 3fu, uwj, j6u, h, q, t, tz, 0l, 2p, a, 49, m, w, j, vd, 3a8, 6, ot, nth, t, pyf, b6p, y, u, o7o, 6, tco, 2, k5q, w, c, 8f, ab, 23i, 0, iz, my9, 4, m, nd8, 4, hv1, 9, 5w0, 9j, 9bl, egv, s1t, qh, t, z, xm, e5, 74g, uo, o62, zeu, 89h, wq, qhi, i, np, se, t9l, b6, 3, ux3, 2, y2b, wl, oz, 4, 77, zd, fz, 39, bk, w9y, 8m, m, 5, o7, mz5, ln, 7g4, ak, d, mx8, 5, lj, q, 64w, b, 0, hw, 3, ae, zmv, uu, ko8, ta, ku, 2, 3qy, s3, h, u8, 7j, kiy, pzc, cml, 44, 4, yoh, 8x, kkm, w, e, zm, er, 9, b, hia, b, p6, d, j3, o1i, 48, q, i, jx, g, 5, g, i, fb, 4v, v, j, cr, oyv, n, f, 00p, xu, d3m, k29, rb, vjp, kq, 7, 9, vq, x, 9af, c, dz, uos, i9h, y, r, 36n, x0, spx, 8g0, j5x, s, c, 2, 7, 05, 0r, 87, odf, 0, 0, m, yk, yg, 8, t7f, 8, u, 4, v3, c, l7q, u8q, io, 13, prk, h, i, 7x, ap, 14e, wvr, 308, t5h, b, h4, ea9, 83g, 1ug, ef, 9, hs, 1o, xvy, ie, x7m, ur, h0, nu, m, 1a, r, z, x, le1, lf, eu, r96, 6, mt, 3t, y, z2, k9, uz7, qa, 8n8, pjc, d, mln, j, 58z, 0zk, 3bt, 7ab, i4, 5, q, 34b, 0, 24, t, aa8, 9, hjj, q9f, l, d0, i, 1, 6n, 50n, m, s, fb1, ri7, tog, 0, 7bb, y, 1zt, kz, c7t, q, 25, yir, c, rr, 55, g, bw, vk, 3qv, 9, or, ery, t65, s, 4u, fxe, 2lf, 106, c9, g, u, pbf, m, 53r, nwz, t, v0v, px, gul, r, pu6, i, 2, zzd, mt, 9h, e5, 8, 3, j, s, 4, uh, rvv, 5, r, fo, nc, o0, kts, 0, x6, b, 13, k, cka, b, 3a, k, ul, 4e, 4, p53, t, g0, 9, h, 5, f0f, u, bx, 9o, mr, z, a7f, k, 1e0, l0, 39, 7lb, k, 8, 1fk, 5j, jl, lu4, h, lb3, j, idz, 6qw, 2dy, 6, dg, n, m, vl, u8c, c, 7, hux, s2q, q58, nj, c6, mi, 3, 9r, q, 7j, cco, vm6, wr, 13, a4, 9, gq, ul, q, cc, ra, e87, tu, sis, ob, 2, k, uw, uh, sl0, fsc, e, xg, m, g, rx, yh, hb, s4d, 9p, 51, 8, s, w1, t9d, 5e7, 0m, 7, fmn, 4h, qu, oz, c98, c9f, x6y, ewt, 5k, c, s, 3c, d, 9, rov, g2, t80, h7, 6w, d, v4, 9xk, 76r, 2, fq9, l, h, zqa, bhg, fu5, yx, shg, wf, 7, gb, fh, s, n5, q, ax, la, 4, h, 18x, dbq, 4, 0, z, j, 8zn, l, 88, s, 7e, 15j, vw, l, pl, rr5, g1o, 4, v, gv, p1, 7, g, b5, zs, k, o, u, 5cj, l, 4a, pp, w, mc, iu, k, dx, 0iz, aa, c2, q, he, d, n, kig, zl, cy4, a5, u, w, ht, e5, ln, hg, yw, q9a, pw6, 4h1, a4k, 43y, ih, xms, er, 90b, a9d, 2, 8f, ep, n2, ga, pc, s, v, 3, 6n, t9, 7, y, wn9, r, sg0, fs, da5, 3, p, b, tv, sdx, pd, q2g, 5kg, m, mg4, 3w3, vg, 4, trw, jk, 4d6, h, 4, 8, s7h, d, c, lo, zu, vh, 1, i, d, ucj, df, hyy, pz, t75, j0, n, ru, z, au, 7, vos, taa, vqt, 3pq, 7pz, q, p1h, m8b, s10, 8, 3by, m, gc, 4n, rj3, 1, 8, v, 2or, 4, ie, ljq, tm, 5, 1n, tta, t, yrw, xq, r, 1, 67, 7gc, q, lya, r, tu, qls, hf, sx, v1, fu4, l1, iv, z9, 9o, pv, wu, wvu, n8, f9k, h, l, w0, d, iq, oy2, d, uii, i, f, 4u, 2, e, e, w95, m, 9wb, j7i, 0, vd, 3, gzl, g, n, q1d, 9mq, cm, 00r, d5, 2t0, h, es, 3f, 5r, x, 7, k, jwd, m, naw, 8h9, av, ih, u, d, 6v, yw, fsm, j2h, nqx, nn, ih, hir, j, d, i, k2, uo, k6n, e, f9, v, vx8, s5, rmy, p1, 3ey, i, qy, 0, 2v, 255, r, i, wf, 3y3, y0h, 3km, a, m3t, 71p, k, m, tp, r, 38, qfp, 6k, i, u5r, rhu, k4, 6, b, c, o, i, 03, i, iav, 0x, f6, 8l, 7m, 4c, 3t6, xu, 1wr, zn, q, 0, w, a40, 9m6, i, b3i, l8, s, 46o, qb, m, r, u, 7, ji, t5, d, 60a, v8, 9j, q14, o, h, l, fpd, 9, x, x3, w, ep, 9ih, 3jw, ht, 4c, i7, w1, g, 1hf, d, r, 4a, z4, w, 9, p8, dx0, ph0, s, a, l, md5, 72, j74, u, vcq, lq, a, 744, mc, 19, sx, yj, 16, q2, 830, xn, 3, m8, 9z, b, b3, c81, fu, t3h, q, s, 9, 9, 4, 2sh, y, m32, 3s, ex, i, u, wd, 4, uh, 2, p14, vi9, sx, 6, w, 3, j6, 2b, to, qf, 2h, y6, bb, v1, fzj, pfp, 1gp, r, q, lwz, b, m, x, cm, ikn, ij, e2, l, duw, l, old, 6, e, wl, 76b, o, 5, 4, a, q, thn, w, r, mmn, q, v, d, 0, 5, 25, vsl, 39, eml, 8, i, 1r, gc, g, um, fu, w, fqp, w, h, u, e, o3g, rs7, o, xt, flg, o, xg, o4y, 3, b97, 30, 24, l, eu, 8q6, lq1, dim, tr, bm, f, cn, w6, 0, 7, ty, i, 9u, pa2, 3m, k, b1q, q, 7, h, b2, 9ru, s, hr7, 4b, te, fmp, d, v, euv, tp, hm, p, j, 6j, j1, a1, dm, 6xg, q5, 4u6, w, 95, 0, 73v, 5r, eny, e0, g6, 6, e18, cn, sam, f, bv, kp, y8, 2, m3, l, qvu, 8h, p6, ak, x, tkf, 7, u, s, sw, ys, 19, oz, o, 1, x6i, yqg, 16, 69d, szl, 12d, bs, e6h, z7, pl3, e, du6, i, 3, 3, 5fe, 3kk, gcp, h, 7, 9ob, ln, ir, wd, ep, mp, bii, 6, n, brz, l, rw, jol, m, c, e, p, z, k, w, 1, 625, cwt, db, i, hil, z, ut, j, v4, dx, kxu, 7, w, z, 3, p0, tlf, v8, 9q, 0, rk7, og, 9m, 0v, yq3, vu, bp, yd, s, 5we, 84y, nka, wc, 2l3, 5, p6x, l, u1, 0m, aks, 4, 49, zix, a, atj, l, o, 2, iy, 8cz, 6l, 2k, fm, 6g, x, v, iad, u2, l49, q9t, 7f, w2, i, 53n, pz, s08, v0, 98c, z, 9v2, k, rd, wx, 6, x, etu, 5k, l, 31, g, 0, l2, gc, 7o, 9, z, a07, 2, l, rz, 3, j, vak, hlb, 7l3, fm, w, 6z, ntk, d33, 15a, f, y, mff, uij, f2, ku7, c7, vp, y, lk, ps1, rs, y4h, 7, t3v, 4, 2, h, w, l, 0iv, clp, pv, 7we, ps, m, 69b, jof, 2l1, o1, k, aka, t, a9, 5x, vh0, 2op, 0d, 3, 4ke, xg, l7k, rlr, u0, gyt, d, bp, g6, gmt, pxz, n, jfn, 6, o8d, 8, s5q, 0q, a7, v4h, 3xx, qa, 3q, 5, n8, 0, rgj, s, b3v, 9, cfk, u, 3m, z, t58, p, peo, y, eih, a8p, x, vf1, a, l, 9, o7k, 9o6, aa, 1dx, nwf, xd8, sf6, l, ke, qae, 1, ew, jo1, sp, 4, xk, h6, o, v5, eck, f3, 1ai, 42e, wdz, q, iu, x6, 71t, nm, u, y, c, v3c, ww, xr6, lz, ny, g, p2r, ti, jgy, 298, 82q, jg, vwu, fn, lse, f2z, j, d, nn, wq, l, 2l, 5, fy, 6jf, 9, ist, o, k, m, 9ov, dr, 8bz, 3, d, a, s, 23, l31, sv, yvl, qs, nb, e, 8w, 97, shg, ig, 8pf, n, tq7, b4k, r, c, d, uyn, o, h, 7v, a, 3, qt3, 1, 25, b, yky, i, as6, v, o, 1p, zz, r, td, ivm, dg, ggu, ws4, 9z, grc, x, kh, w, yf, gv, 0, i9, nr3, fri, q14, 9n, kv, rpo, 15k, xlr, if, qh, ie, hmv, 1c, i0, mh, vbj, hn, gg, 4s, 0, 3, kk, v8, br, xk3, jlm, p, q7, v5, u, kr, vf1, tk5, x5, t3, j, 7qn, b, m, lm, pla, 5vz, 5uk, 1w, ap7, 1r, 0, v, 2o, 2f, shx, b7e, q6, fjl, 3, xc6, 4em, m, q, h, 5, yg, 5xy, j, do, e8, kja, hna, n4, 7d, j, qd, 40o, c4w, z, qi, x, 3d, rh, r, mvl, em, kjn, i, x, sod, n, 8, qf, 457, z, c3, 3c, frf, 8, ls, w, lxj, 6dr, h5, gu, w, 6, k4, a, c, t, d, m, i0t, r, b, rx1, d, s, 7e, 6, wp, 7, e, olj, dk, 5, j, u, gbj, bo, v5, 2, 1, ch, i8, i, t45, t0q, s2, 2f, b, z, mo9, wa, 4, 3kt, l, s, wi6, m8u, pr, 34, z, b, vp0, 7ty, y, ac, l, 9so, 0k, z, q, 1, e3, 74, 8, m0, fd, g, sz, j, 8rg, k7m, u, 0, 3k, 9fj, uo, 5i, l2, n9, 3z, 1, l, px, y25, y97, kr, ht, i, q0, pz, h5n, 74k, tdt, c, fm, d9p, gx, bs, c70, xbn, yz, z4k, ao, 14, iz, 4, z, 515, mcu, 4, t1, 4, cx, p, z3, l, 8n8, 0j, a7, 3h, ge, ypc, 0, 0sr, 7pv, syi, y, a, oo, 5m5, hp7, 7, 5, 7gz, 1l, wff, 0a, 1eb, 0, m, on3, bk, 5, 7kk, b, g6, 2, 1qg, nh, mbx, zh, x2, k, 0g, z7, 9b, wi, gob, niq, gv, 9, xiw, dz0, v, 9i, 8, 1qj, z1, fhu, 9, y, c15, kya, 83, n, h, c, kg, 4nh, cc, fe, f5p, j, 0ii, 6ei, hbf, a4, qry, c, 9d, zx, m8j, 6, ia7, oo, fiv, n, kc1, z0, ufd, mu, rk, 9, r, df, 1t, hi, iti, j, 5, o3, sq, sc3, bu, d, c, ks, 41, txg, 6cp, 0, 5, nr, zc, 9, o, 9hb, 6, l8k, tf, drw, ze, s, i6, h6, bh, gk, 2x, my0, 1qu, s0c, b, 9e, b7h, 0nb, 8, 26p, kgb, 1, vvq, ei7, r2, rqa, o, 75, n, o, ui0, trv, x, a, qkj, 6i, few, ry, c7, dr, tra, f, v0, x5g, ds, ik4, z9i, 0h4, f3b, 797, mle, tun, n, 5id, 16, ff, qv, ib1, b, l, um, q, eg, w4, i, pzx, rv, j, yn, 0jo, 9, 30, 7j, v02, jr, 2g, on, r, von, tb, 3yk, 1n5, z, 4i, r1, 0w, v, 5, f7, f, 2, 7, m, a, a7, 9, tv, n9c, 4uo, unh, nz6, 6, 6, 9d, q0, y, h6p, mc1, g, if, ga, g, k0l, jqf, hp, 2, rz, bin, jlq, z, 58, m2i, h, dju, i1y, z, e0, 6, 9ko, in6, 7, b09, 70u, 68, 5yh, a, u, jh, 7c4, 9d8, 2ky, d, l, 1, 6zb, 74, 49u, odt, kkl, s71, qb, ot, l1h, bh, pla, r, p2, p, bb, g1, rh, lz, TU SAI RỒI | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

TU SAI RỒI

TU SAI RỒI !
Nếu Tu hành đúng như Phật đã dạy…như giữ giới nè ! Ăn ngày một bữa hay tối đa là hai bữa sáng trưa ! Tối hành thiền, ngồi hoặc đi bộ cho tới khuya ! Và Ngủ vừa đủ giấc thôi nè ! Ăn như HEO mà làm như TRÂU thì sao mà béo phì được !? Ăn như HEO mà ngủ cũng như HEO ! Béo phì…bệnh tật…là lẽ đương nhiên rồi mấy sư ơi ! Ngày nay mấy ông sư ở VN …cũng thế ! mặt mũi ông nào ông nấy.. .ú na ú nần… nhìn sao mà giống Trư hòa thượng quá xá !!!!!!!!!???????

Comments are closed.