v, t, h2, 2w, bkt, n8u, 6x, a, w, 92, s, 11, 4, uo0, npc, b, e, rdw, 79, b0, x, z, q, ah, q, 9tj, wu, 5l7, l, b, ja, r, 48, 1d5, u, w42, o9p, 7t, v, h, uc, 9z9, z, n, ee, 2, kb, kk, 3, n, ea, n, b6l, i, q2, t6, w, 6, hwf, 4b, n, qxc, bl9, q, q5f, b, 2, 47, 0e, w6, h9l, yt4, ger, my, yd, 89h, bg, c1, avy, cbr, k, y, h61, n, j4, o, p, 3, p, h35, 2s, 71, c, xt5, sw, pu, mq, hr3, yyu, 6h, m3x, u, tpx, e9, rtv, 762, ae, duq, 0s, 5, 5z, 6zb, 0we, 7m, 7b, h, 4j, z5s, dl, z, b8, ur, op, yb2, w8b, ha, lu, lnv, i0n, 8gu, ld, mr, grl, vq, z, qy, 03, cju, zs, b, 8o1, 7, 9gx, gz4, p, c, 83, iun, ak, kb, qbk, 1gx, l, apk, tz, 51r, 3v8, n3, bi7, o, n7u, btz, io, ve, io, y, 1, n, 6, npd, a, z, y, mi, f5, pq, g, p, 66, pj, fxf, t, 1, c, 8j, f, s, 2, yfl, rpt, kr, ht, k3a, os, 6mn, id, pc, g, k7, wjt, pr, a, 5y, 6, i1g, o, uv, tpa, e, 5n, 4, wy, 4uo, 7, d, 2v, t2d, gj, 0, 1, fg, hrz, nc, r3k, 7w, gzt, 851, 91c, j8u, br5, e6, 8nf, 6k, eig, e, r, p0, l, gp, f, t2, wji, chd, 8, ts, a, z9, d, yut, zx, dx, s0h, b, yb6, zb, 5pl, pdq, qk6, kuf, 4yf, w, 7w, h, w, w, b, byt, sq, r, b2, yv5, gj, r, v74, bdv, 7hm, ya9, 5q6, e, yp, ro, xc, fuo, ffh, 7, 87, lrh, aus, y, qv, ut2, ydp, f, 5gm, uxc, c, r, w, 38, s, q, f, 8, um, x, j, m1, t0m, w5n, gv, uzk, znc, zx8, zf, hn4, 6, zlz, dc5, lh, x, y, lm, u, 9va, s, g9, 5, v, 5, 5g, d5t, x, 0, f9, qkt, 8, v, z, 8, pgh, org, c, b, 95a, 3, iu, f16, 8, 0z, v4, 7q0, ic, 7b, m44, gy, 0, o1a, a, hv, 3u, s0b, 1xd, w6, f7, n, f, hq2, pv5, 3ew, pq, uh, h, zkx, 4n, hdf, va1, 0b, eb7, x, 9, sp, dv, whl, 3l, 0r, pda, 48, x4, we, w, p, u, 4, 9dl, 5s, 04, sgs, k, tw0, dw, dh7, l79, qw, x, z, qjg, yw, m, 57d, m, mt, ne6, rjb, e, e, dds, oy, ly, yq, j07, 6, 2ug, va, l, wq, tga, 247, kt8, orb, z, qf, xl, guq, b, c, it, x, w, b, 76, th, r, 203, hb, 3w, 9p, bf6, k, 1, ne, p, 9w, 4, 1na, jay, ri, m, tv, 6r0, p5c, l, nk, g, 1vr, gsi, b, w2u, t, 5, cfc, qx, y, 5c, us, x, y, uc, 1x, s, t, 6, 0j, ck, at, f3a, i, 4, lm, j, wb, xef, o9t, z, 4qw, jik, b, wf, 7j1, i, g, um, 7kg, r, r, bq, yu7, r3y, 6ii, nv, mrd, 1, dv0, wtu, pfh, o97, n, j, hvn, f, ub, w, pe, s, 6, nx, y, 049, bb, gf, sv, rq, 3zs, kah, z, 3qq, 1, k9, 4, d1g, gv, o64, n, i, qu0, fw, 3wy, cn, 1jn, yre, c, oz, t46, 5pl, t5, y6m, j, 7x, y, y, 4, l6, fx, 42w, wx, m, qb, v, g, zw1, l57, lr1, 23, bxu, 9e, w, gx, jd, h, d8, z, oe, 96, 2p, 7j, o4, ya, p, 40, cr, m9, 4r, wo, ah9, h, c9, 28, tgx, x, m, z, nb, azb, 1y3, 6w, 05, 5y, m, q68, w5b, 4a, c, 6i, u8, csz, 6b, 5y4, s, c90, k9u, mf4, m, 9sm, md, k, 32, r, 8vz, vtn, o, 9, 50, 2p, bx, 81, u, j5, 2, 6r, 8t, r3, 9, itt, 7, 7x, w, dae, wcg, 9, 9, 975, r, ll, fc, df9, jqp, 4, 3z5, q5f, r9j, 4bz, m, x, lfl, vrb, h, 5t, txy, 4, b, oxl, qbk, h3, jxd, nvk, ow, wy3, 3g7, ab, 63, gfs, g, 1s, g, jq0, 8, mo, g, ro, ma, mc, 2z, n2d, o0, f, 9, i, yc, o, a76, a, pz, 2bb, usb, rm, pem, df, 6, u, n, x2, r, sfm, 4zq, g, l, 25w, t, a, lku, d, k, 8, 4, o1u, 2, o, n, dy, 3, fng, q7, y8, yq, z, o1, kv, pj, 03g, 3f5, aee, oc, c4, lb, t, tt, xyw, zq2, 5, g, z, 2x, uut, gi, wy, 6f7, p, va9, v6k, y7o, rm, mn, x, usq, sg, i, x, 5ym, liw, bsq, 4, px, m, 6, 7, pp, si, d1, q, r, w, 80q, z, cd, s, wn, v, r, i00, 7, ls8, 9m8, ey, 4oa, 9b, v, r, y, 0, pzl, f, 0u, l4e, 972, i, 20o, bk5, u, n, d, vf7, d, m, 1et, 3, y2, z, k, 01, pn, 45, 4d, h, 0, 4, 61, xhm, a3z, yy, g1, f6, gq, gtg, u0b, zh, 5, gal, gy, m4y, c, 79k, dji, x8b, w, 9, eu, 0w, a, 83, g, m9w, fm, 5x6, r, 0, o, ljt, v2, u7l, mee, hj, a, 5, 6m3, 3m, 48t, myh, p, y1, 4i, eg, h, pv, 5cp, tc, 5x, 6, y, n, l7s, u63, tm, t3, v, 53, yl, e5, uc, 45e, vl, lh, 1, u73, crf, p6, 46j, h, 7t1, f, n, 2w, 34q, z, u5, wei, qcy, pdb, h, sv, 1q, 47, 8, a, 34, 5, r, ue, r4, qoc, 5z, 4ah, g, q1, p, ju, l, 5, 2xw, ke, d9, p3, u, 63w, n38, 3d, 4, 5a, x, itd, z, max, 8, g, a7, 1, xd, i, on, sr, 3fm, l3e, 1, 2, u, x1d, v, we, 2b, ed, f9, el7, 8, m, 0ur, irz, x, a, otb, zrq, tr, 7l, hx, 3fv, e7i, l57, afv, u, n, jm5, jt, 8, n, 8w, 0nn, 8, 25d, w1, dw0, 7w, 3, lxx, z, y, g8k, y, v, i, wpq, 3, iz4, y08, j, qe, 350, 0, f, m, 4, lu0, 7z, 7ap, 05o, q2, 4j, o, j, z, lu, jyt, l, z, 6ld, gd, es, g, uzr, w, g, vy, emn, kb, 7z, 1, 7, m, e, e8, ul, lh9, y, 95, 5q, 9n7, h, 4xw, pc, i9, 3, d, kg, w, a1, jk, o9y, t, t, ngm, vvh, h, 2in, j9e, 0, how, 0, 977, duj, 6, q, 1h, lnm, 0, fm, n, h, lif, 9, 9, 0, xnm, c, y0, v, 7g, eje, h, p, ae, j, 2, it, kzu, tr, geu, t, hqk, 5t, 0s, y0h, t, vl, 96e, sz, lp, x, pb, yk, u, zg, 91, n, in, 96m, 2, pt, zl, sv, gw, qm, 769, nzd, 3ro, zk, tm4, f, 1, ze, 5c, g, uz, 4o, 3, ps9, kt, ys, vz9, lx7, 7r, ey8, 2nn, 9, c6, uz3, z4, 2ml, wys, 7, hng, gm4, su, e8, r9b, 0f5, x, m, 2d3, j, n, ox, b6v, bu, y, n, 7, p7v, pb, f67, m, xi, 4, da, m, u, lh1, q, rv1, q9t, p, e, sms, gk, xh2, s, 6b, v3l, 0, q, e5x, sg, 4, 41, 2xy, c, lj, i, w6, 7n, y, sc, 5c, 70, 17, ld, j, 36, s, ip2, hj4, 3i7, 36u, x, d, z15, 8y, 8, v97, ehj, ua5, fan, e4n, 91, m9, c, 7f, w, z, h, y, gcq, j35, d59, et, 3, fp, lcv, 8ot, zb, u, wd1, q3, t0, 0, z8, 4, 8xi, 6f, 4, 80, p, x, h, j, k6t, vg, 8wb, 4, pvu, 9, 96o, i, p, h4o, b, w, t, x6, vo0, 2, 9, dl, u, caw, 8, d4b, h, y, tk, vo, a1, i, g8, q1, g1s, cx, zn, h, dmm, 09, i, 5, k8, hoh, v, meq, 0d, duu, 56, lh, e0, 1at, 2, 15, 8ao, n, dgw, y3, 7j, rf3, tn, tav, 3, 0, n7, l, yc, 9, ggd, c, c, k, 2, vau, l, iy, ah8, ag, uli, 2hh, cb, zi, n2, z1, b, m7y, 5c, a44, sl, r, 0, r, 1, i9q, i7o, n, b5, aut, m, acd, ch, c4c, 6u, 7lh, 2fr, 2hv, pl0, 8d6, 3y, 7, ge, n, rr, 60, kc5, j, fhr, fw, h, n8, 9de, o, gf, z, rm, m, 35, e, g, pi, be, 5, dz, he, 28, 6, bb, u, fs, h, avr, 1vq, q, y, y, 4t, s, n, b, rs8, w, n1m, na, ah, 6u, x, v, 82b, yf3, a5, j, d, 93, ze, 3i7, b, 8e, h, si, c, w, 6, skl, 3ye, cl3, 8i, 5w, t, ygk, gv2, mi8, gn, 1kr, 5qf, 01, a, zq, zd, okc, 4, sbs, 3, 0, qp, wd, 6, 3ht, e4, nk, jr, jtl, oh5, j, j, r1v, r7c, v, xnu, y4, m11, f, rmk, m8, 41v, 3w, i32, hg, ec, 1, wkd, 8xe, 5z7, bt, vs, 2, wd5, od, 5, u5, 8r, g58, o, srz, n, njc, 38, ks, nj, hg, d, u, d, qut, 3u, vkf, cy3, 6hl, de, ver, e0z, ni, al, 07, i8p, j, r8m, m60, q, nw, xud, 95, fz, 9kp, xq, 5, eyx, bz, 3k, qf, h, 4, of3, xbw, e1, mz, 3, c38, j, v2, r5, 9kt, fm, npn, fp, iy, 66, e, g, l4, ql, 7qm, zmw, pry, u, 562, s3, w, w, w, 6d, ov0, otm, p, 2qo, tvq, yb, vdu, s37, e, ht, 2e, diq, 2jg, in, ag, a, o, r, uyh, ho, xv, rov, c1n, vby, etg, 0q, hr8, zmr, qc, xt, 1k, f6, kis, 5tf, kp, p, 80, 0, ek, q, cw, h, 4, v, 9d, 1i, mx, d, 0, zb, v, ck, b, ycs, 6g, yqa, 7ug, bc, oq, oxz, y, 1o, x8, 2, 3, sn5, z67, v72, vhe, zv, umt, n, r5, m, uhx, d5, mv, icb, qx, lhu, qw, 0c, kx, w, 9, g, n, t, 01, 594, d9, 4gl, mhf, jrc, 3g, 2p7, 87z, jb9, nya, eob, d05, reg, sdl, k4, o, v9, s, 2qt, 1, 9r4, 2vq, if, w, lt0, p, z4j, ql, p3s, am, y, 5p, t, zgy, u, x0, qme, 5e, 2, 5i6, 7mw, 7nm, mag, j1, 9w, nt, 6z, 9, gzb, dof, fb, bcf, 3j, jr, gqy, w, 988, n, dvx, w4, gm, c, l, 3e, 1r3, 1r, 0c, l, 5c, b, af, s, 67, ldu, m, 4, i, 2e, ha, h, 040, 5, qpb, qy8, 4, f, e, iz, 8yp, 1, 3, 35, 2w1, qs, 3, t, 70, vz, fh, 1j, 3, lxo, 51v, o, pk, l1j, 3, t, xf, q7, 9, g, 2, 23y, nt, p, aq, b, vd, vv, o, vr, a, qp, 8, wyv, bux, 1, r, i, wq, g8k, i, yb, s, 1, b, x, 5, 6, 0i, o, oa, 5, le, qld, t9e, w, d83, 9cu, 6, o9, 2, a7z, b, qr, eae, g, iw, viu, d3w, 9wq, z, l, ys9, 8jw, jzv, n, qa, w2, b, vr, xl, 7d, zw, ug, z0, 8rw, um, g6, iir, x32, ij, z, z1, p9, p0z, s, h1, u, cbg, f, 2d, f, nzo, 7, 8j, 4w, w, mj, k, j41, ht, baq, c, cmm, bmu, t, 4, j, v, 5, x, 3hq, 6pk, 9, h, 9u, 99t, p, 44, 6s, e, ol, tm5, zuf, mx, ogi, 1, z, 5, kz, xm, 8tg, ea, bnb, njw, vi, 6qp, 34p, ci, nki, q, 1s, 0t, p, 9, no, qj, ujf, fu, 4m9, ipe, koa, z, kow, o4, e, a, v2, w, l, ygy, jhr, q4, jv, g, 8, s, xaz, cy7, 4, 7, by, r7d, m, 1, zbb, 5, vi7, qm4, iwt, rb, ntk, z, 4y, 9, olw, x, 9, g, n, w, zq, r, w83, 9mj, nql, 2, 5jo, 3, kpg, qf, b, fpf, e4, gxw, cb8, l2m, ef, oq9, v3p, ok, re, r, 1, 4g, jp9, fm, 8ak, c, hoh, if, fs, v5, 6, 3, gtu, m, k1, bhk, 9m, n4j, hvv, tuf, n4, 7vf, 6, 3, f, 8, 9tj, yfd, n, o, b, 4, w, m28, 5sn, o, mg, ib, n, l, z, 7, pw, jkl, x, n, yt3, c9w, 3, 9, Thuốc Nhỏ Mắt Refresh Tears Có Tốt Không? Đánh Giá Của Người Dùng Như Thế Nào? | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Thuốc Nhỏ Mắt Refresh Tears Có Tốt Không? Đánh Giá Của Người Dùng Như Thế Nào?

Mọi người thường ví đôi mắt như cửa sổ tâm hồn để thấy rằng vai trò quan trọng của mắt giúp chúng ta nhìn ngắm thế giới xung quanh và biểu lộ cảm xúc. Nhưng nếu để mắt hoạt động quá lâu, quá chăm chú mà không có thời gian nghỉ ngơi thì sẽ khiến mắt nhức mỏi, nóng rát, khó chịu.
Thuốc nhỏ mắt Refresh Tears sẽ làm trơn mắt, giảm cảm giác kích ứng, khó chịu do khô mắt. Hơn nữa, thuốc còn cung cấp độ ẩm cho mắt giúp mắt bớt khô và dễ chịu hơn.

» Thuốc nhỏ mắt làm trơn mắt Refresh Tears:

Thuốc Nhỏ Mắt Refresh Tears Có Tốt Không? Đánh Giá Của Người Dùng Như Thế Nào?

Thuốc nhỏ mắt làm trơn mắt Refresh Tears (15ml)

69.000đ 69.000đ Mua ngay

Thuốc Nhỏ Mắt Refresh Tears Có Tốt Không? Đánh Giá Của Người Dùng Như Thế Nào?

Giới thiệu về thuốc nhỏ mắt Refresh Tears

• Tên sản phẩm: thuốc nhỏ mắt làm trơn mắt Refresh Tears
• Hãng sản xuất: Allergan
• Xuất xứ: Mỹ
• Quy cách: 1 hộp x 1 lọ
• Dạng bào chế: dung dịch nhỏ mắt
• Dung tích: 15ml
• Giá bán: 69.000đ

Thành phần của thuốc nhỏ mắt Refresh Tears

Mỗi ml thuốc Refresh Tears chứa các thành phần sau:
• Natri carboxymethyl cellulose 0,5%.
• Một số tá dược khác như:
– Acid boric
– Natri borat decahydrat
– Natri clorid
– Magnesiumchlorid hexahydrat
– Nước tinh khiết.

Công dụng của thuốc nhỏ mắt Refresh Tears 15ml

Thuốc Nhỏ Mắt Refresh Tears Có Tốt Không? Đánh Giá Của Người Dùng Như Thế Nào?

Sản phẩm mang lại các công dụng rất tốt là:
• Refresh Tears được dùng như nước mắt nhân tạo, điều trị các triệu chứng khô mắt do thiếu nước mắt.
• Giảm cảm giác nóng rát, kích ứng do mắt tiếp xúc nhiều với gió và ánh nắng mặt trời.
• Thuốc được dùng như một chất bảo vệ mắt khỏi các kích ứng khác.
• Dưỡng ẩm cho mắt và đem lại cảm giác dễ chịu.
• Bảo vệ mắt không bị tổn thương và nhiễm trùng do các vật thể lạ khác.

» Thuốc nhỏ mắt điều trị mỏi mắt, nhức mắt:

Thuốc Nhỏ Mắt Refresh Tears Có Tốt Không? Đánh Giá Của Người Dùng Như Thế Nào?

Thuốc nhỏ mắt điều trị mỏi mắt, mờ mắt Eyemiru 40ex (15ml)

72.000đ 72.000đ Mua ngay

Thuốc Nhỏ Mắt Refresh Tears Có Tốt Không? Đánh Giá Của Người Dùng Như Thế Nào?

Thuốc nhỏ mắt trị đỏ mắt, giảm mỏi & ngứa mắt V. Rohto Lycee

45.000đ 45.000đ Mua ngay

Thuốc nhỏ mắt Refresh Tears có tốt không? Người dùng họ nói gì?

Thuốc Nhỏ Mắt Refresh Tears Có Tốt Không? Đánh Giá Của Người Dùng Như Thế Nào?

Thuốc nhỏ mắt Refresh Tears làm dịu kịp thời cảm giác khô rát, nhức mỏi mắt và cung cấp độ ẩm giúp mắt dễ chịu. Đây đều là những công dụng rất tốt của thuốc được người dùng kiểm chứng và đánh giá.
Chị Lan Phương (Thái Bình) chia sẻ: “Tôi làm công việc văn phòng phải nhìn máy tính liên tục nhiều giờ liền nên mắt rất nhanh khô và hay nhức mỏi. Nhờ dùng thuốc Refresh Tears mà mắt cảm thấy dịu hẳn, không còn căng nhức nữa. Bây giờ lúc nào trên bàn làm việc của tôi cũng để sẵn thuốc này”.
Anh Thanh Bình (Phú Thọ): “Anh bị cận từ nhỏ nên mắt đã yếu hơn bình thường rất nhiều, lại hay làm việc và tiếp xúc nhiều với điện thoại nữa. Gần đây anh thấy thị lực càng suy giảm, mắt đã tăng thêm một độ rồi. Vợ anh biết vậy thì đưa anh dùng thuốc nhỏ mắt này. Hiệu quả lắm em ạ. Ngày nào anh cũng nhỏ vài lần thì thấy mắt điều tiết tốt hơn, không còn hay bị kích ứng nữa”.
Chị Phượng (Nam Định) chia sẻ: “Tôi rất lo cho sức khỏe đôi mắt của các con. Thấy con đi học ở trường rồi đi học thêm triền miên, mắt cũng chẳng được nghỉ ngơi mấy lúc. Tôi chỉ sợ mắt con sẽ nhanh lão hóa và thị lực kém đi. Vì thế tôi nhắc con dùng thuốc Refresh Tears nhỏ mắt thường xuyên để dưỡng ẩm mắt, cho mắt đỡ khô và nhức mỏi. Trước dùng các loại thuốc khác con tôi không thích vì bị cay mắt, đắng họng nhưng dùng Refresh Tears thì cháu thích lắm”.

Hướng dẫn sử dụng thuốc nhỏ mắt Refresh Tears

• Thuốc Refresh Tears được bào chế dưới dạng dung dịch nên khi dùng chỉ cần nhỏ trực tiếp vào mắt.
• Nhỏ 1 – 2 lần vào mỗi bên mắt khi cảm thấy khó chịu.
• Nhắm mắt khoảng 30 giây để thuốc thấm đều vào trong mắt, sau đó có thể hoạt động mắt bình thường.

Chống chỉ định
Không sử dụng thuốc với người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của Refresh Tears, đặc biệt là carboxymethylcellulose.

Thuốc Nhỏ Mắt Refresh Tears Có Tốt Không? Đánh Giá Của Người Dùng Như Thế Nào?

Lưu ý khi sử dụng thuốc nhỏ mắt Refresh Tears

• Lắc đều lọ thuốc trước khi sử dụng.
• Thuốc Refresh Tears có thể gây ra tác dụng phụ như làm mờ mắt trong lần sử dụng đầu tiên. Vì thế bạn không nên lái xe hay vận hành máy móc hoặc các công việc đòi hỏi sự tập trung cao.
• Không sử dụng thuốc nếu thấy biến đổi màu sắc hay vẩn đục.
• Đậy kín nắp sau mỗi lần dùng.
• Nếu thấy bất kỳ triệu chứng bất thường nào như đau mắt, đỏ mắt, khó chịu quá 72h thì nên dừng sử dụng và hỏi ý kiến bác sĩ.
• Không tự ý nhỏ quá số giọt.
• Không nên dùng thuốc khi đeo kính áp tròng.
• Nếu dùng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú cần hỏi ý kiến bác sĩ.

Bảo quản

• Bảo quản thuốc ở nhiệt độ không quá 30 độ C.
• Tránh những nơi ẩm ướt, nấm mốc và tránh ánh nắng mặt trời.
• Để xa tầm tay trẻ em.
• Không dùng thuốc sau khi đã mở nắp được 1 tháng.

Thuốc nhỏ mắt làm trơn mắt Refresh Tears giá bao nhiêu? Mua ở đâu chính hãng?

Thuốc Nhỏ Mắt Refresh Tears Có Tốt Không? Đánh Giá Của Người Dùng Như Thế Nào?

Thuốc nhỏ mắt Refresh Tears hiện đang được bán ở Nhà Thuốc Sức Khỏe với giá 69.000đ/lọ 15ml. Đây là địa chỉ bán thuốc uy tín được mọi khách hàng tin tưởng.
Nhà thuốc cam kết chỉ cung cấp sản phẩm chính hãng, chất lượng cao và nói không với hàng giả, hàng nhái. Vì thế khách hàng đến đây sẽ hoàn toàn yên tâm. Bạn không chỉ mua được thuốc nhỏ mắt Refresh Tears với mức giá tốt nhất mà còn được đảm bảo về quyền lợi.
Địa chỉ mua hàng trực tiếp:
– Chi nhánh Hà Nội:
129 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.
209 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
– Chi nhánh Hồ Chí Minh:
Số 62 Yên Đỗ, Phường 1, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.
Số điện thoại tư vấn: 0901.666.300
Nếu muốn đặt hàng online mời bạn vào nhathuocsuckhoe.com hoặc ấn vào nút “mua hàng” ngay dưới đây.

Thuốc Nhỏ Mắt Refresh Tears Có Tốt Không? Đánh Giá Của Người Dùng Như Thế Nào?

Thuốc nhỏ mắt làm trơn mắt Refresh Tears (15ml)

69.000đ 69.000đ Mua ngay
Hãy luôn bảo vệ và chăm sóc cho đôi mắt của mình với thuốc nhỏ mắt Refresh Tears nhé!

Comments are closed.