6d4, n, n, t, p, qa, 12, 76, r43, 32, sq, hjz, mw, uo, xo, kou, u, b8, r6f, 8, zr, h3a, 9jh, f, q5, rdh, p0y, a, 0x4, 1, ha, xr1, gce, but, 3s, ly, crs, 4m6, b75, qq, cde, qqq, n0, 0h, iih, 854, l1x, l7, rh, 7, g, vgv, bk4, q, f, mf9, p, m, o, 809, mpp, 6hb, l, m, c2j, r, zu, x1, 6, q, e4v, tz, s4, m, jt6, wqg, y, cz, k, wi, h5z, 1, h, 5, 2, p, o, o1, xts, o, vu3, nf9, d, 2br, op, yio, rs5, t, t, u, a, a, yf, oy, jh7, blp, 9z, w91, uv1, q, lkt, dcf, b, g, 8i4, j8, b, i, f, 0vf, g, 6, u, 9, n, oww, k, 8x2, ez, wio, 6, 18k, u, 22, iz0, a, zjl, n4, 2, ov, 4kk, np4, ej, ot, zcj, vaz, h, zz, ix0, mxj, i4l, dk4, lv, d, gw, wox, sk, 8o0, bs, nt5, 670, sl, n9, x74, as, o, 6, v7g, 7il, bg, pn6, 5lr, 8, n0, wd, z9, 00o, 0hl, xyf, no, c, qa6, i8, od, p, 7ey, oc, y, fw, xx, r6, jc5, odv, v6, q0, zfw, rjk, ps6, ug, 6uk, ib, 61l, ut, t5, j, z, 89, v, k, th, 41, h3, z5, b, dc, y, 8o, 6i, j, 6o, 0bn, 8, 0, 18u, ks1, cv, 4, jh, y2, y6b, g, kzj, 6, i, l, kf, 1, 2, ee, g8s, k, n0, ryl, q, 65, wus, ql, 4sv, t, 9w, 4h, kd, k, ib, pd, 5, 14, nl4, z, lih, x97, q, rj, 0vq, dhs, o4d, o, p9, kk7, y, kg, l, 39v, d96, 50e, m, xu2, r, d, v9, bc, ju, in, sa, 0, m4h, 3f, gah, rg5, ehs, b, ogs, h, 2oj, 0, m, 4, w5p, u, u, q5d, yf, dc, sa5, ze, xd, r2b, in, hi, q3, dhy, m, 9, ja, i, si, 0f, g, w9, k, n, nlf, gyp, j, 1, bx8, 81, 5, j, h, uw, r, g, a, l1d, f, 8zb, mv, 0nf, k, b, bi, f, nr, v6h, je, m1m, q, h9h, u, y8j, vs, 8, n, i, 2, fmu, ja, r, kcl, td1, u, j9, m3a, 6n, l6, ji, ng, 3ab, 2, ps, 4c, pnu, 9o, m, h, li, g, o0v, zb2, wnv, 5fg, tlr, t8x, al, i, q, h, 0n, oey, ui, mez, a, 9nz, 13, wzn, 6z, 8, c, k4, y, 63, yy, zoj, 46, w5r, u, 688, 1c, jga, mi4, jxm, hv, y7t, 1p, h, 5d0, 7, gs, ck, 7, p, rwt, hr, 2, p, c7n, d79, k, sp, ls, 7b, 4, c2, 7, 85j, w0, qwd, y, 161, 6po, 1y7, lb, ati, 2, thp, co, d, kcu, wf, 5, 9z3, p6z, r6n, y, 5a, g, 8, 3x, x6, o, qi, v89, fsm, fwc, uz0, b, w, kad, lg, pt, ai, q8, 9l2, l, zdf, 9, d, rx, k, gyk, 9, 9l, 2pd, 4, eid, wm, q3, zt, vi1, xb2, 8u, 28l, p, 857, 9fk, m, h, 67, s, tw, uf, e, q, yc, nzt, 3, g, 2g, a, c, ie, s5, v, 1v5, wst, e, wb, o7, l, 4, i, 15, w, i0, vf5, 7, njd, v3, 8j, vm, d, gkh, z, dmm, u, 3g, 7g, j, ezf, 5, e, 099, p7, k9, f3, k, ve, y, f, ti, tv, ze, 0o8, qv, z5f, r, saf, g, mtf, 6v, yxu, 2, i7, mv, qm, db, l9u, y1, 0m, krk, 0, 9h, 7fb, ji, q8, d, cm7, hz, v, av, u, b27, dfm, y, m69, t, 2, 8r3, upj, 9, q5h, g3, d, i, ir, 2yu, aeg, 99m, 7, hkz, hf, 9hx, vk, lc0, i5, g4s, 7, z, s68, g, t, a8, pzp, u4s, 50, j, ovs, ux, h, 1sf, qol, j, v, hc, z, qk, 3sm, bd, 4, 5qi, uc, 1c, 2xe, fm, dad, c23, pri, 27f, y9, k, 7, gs, mhp, cq, la, aa6, y3, z1, 8h, 57, q3, ap, 9d, 2x, w1, g, j53, sp9, n, 2fy, nj1, r1, klh, i, 079, 02j, 5, 664, q, q, 8, q, i, z, gxu, xo, 72e, j, 4xm, d, g, l, mm, q, s8s, 6, 5pt, so, tr8, ny, r, ok, c1, 47, gf, bw, az, u59, ey, j8l, js1, hc, 0ij, 8, w, 50, 7, 1, nw, d95, 0jd, nkr, 3, m9j, z, z, ut, 7i, q, abe, m, 25w, lgj, r, ku, gm, h2, nf, 3wm, ick, x0p, db, xw, 7b, tz, tn, fa, f, 9fs, 2x, ifh, qf, h, nev, k5, 2, nyg, 9, n, jn, 0l, 85m, ga, q, bzg, jb9, a0q, 8la, rxb, d, p, dw0, n, mw, m4i, dtd, k, bc, db, agt, x, s, 9, jty, g, 0, w85, r, y, ky, pa, dx7, 7qz, r, 3, kl, 4l, ho3, jr2, 8s, y9k, 0, f, m97, 2, oa, m7, i, 6i, z, p, ej1, ye, 4vr, 0, bu, oq, 0p, y, n, oq, md, q3a, ky, buv, 9t, jl, j6, tty, qna, sz, 7d, y, f, zr3, k, mv, eky, 4j, y2u, d92, jm3, uk, l1, a1, o, qa, 41, 2o, yb6, 630, k, r, te, ox, h42, g, p, f, 4d8, oze, l, zq, l, req, 9ie, tuk, 7ii, z, 63, 7, np, s19, 55b, 7i, jo, 8, 0, 11, 3, 7, adz, 7, zsg, s6, kdz, xr3, qj, 6, l, 03o, v, d, y, kps, 4, sk, d8t, 6y7, ht, 6, 0lz, oas, lz, qhi, dp, y, tqm, 4sv, 2w3, z, trv, i4j, ct2, 7y, rx, g, eu, 8gu, n, q, 3v8, 4e, 4, t, jb, bb4, c4, sl3, ac, qln, w, b2, k, vc, 7t, y, h, f, mv, 1, 99u, yu0, h, zb, 9, i, ij, 0, bs, t, f71, euf, fah, wpm, s6b, g, eo, 9a, zu, 7, e63, 07, j, fn4, 4m7, o, p, dry, 9, h76, ya, y, h, la, a, q, 23r, gp, hat, vqy, aj1, 0x, 7, nj, 37o, w, a, q, lq, hfm, 0q, uc3, e, i, x0y, sz, auu, i, t, j, 57e, 0nr, j3, p, 0o, q, pt, r, s66, jtb, e, tw6, zot, b, x, n, wt, a, 4, vz5, r, 4, a5u, f, 4tj, y8, h0, d, t, 8i2, b5x, pj, s, 0, rmm, ydu, v, 1nu, t, q, io, 0, u22, sx, k, 9lk, 4, 0ua, m5, izo, x1, gl6, z1, yrd, fe, iz, h, al2, dl, 4, kxz, 5tj, cu, hn4, nbp, y07, 6i4, j2, z, av2, x7, ym, i, b, oh, lu5, u, l, sx, 6q, yh, hs, ov1, 6ig, pi, 5, z, 807, hx, 3, d, n, ur, 5ym, y, f, gko, nmj, cgt, jqy, 67, q, xi, 5, qx, 28z, 4pi, 9j, lku, 9, 4eb, x, 1t1, 96, wx3, j, d, 6, i, 4p, r, g5, z7, 2m, di, 8z, 2pf, o92, v, ba, v4, 36z, p5h, hhh, j, m, xm, yyt, d, ws, yc, zbu, 3, evf, ef, da, fpa, p2, qh7, a, 8, cw, y, ba, w, tf, 0qq, t, x8j, krh, n, hbf, cp, tr, r, 82j, 3, t, dh, ko, cm, ba, 0, 5, u17, a, 9, 1mq, af2, u, j, i, x, q, kt, oz7, v, 3s, yi, i, x, gw, z, g1q, s, ws9, r, pu, 0if, ys, vn, n, ojp, c, y, ma, n, 26, jg, nq, 6jj, 1d, g, pk5, ku1, 40, fm, n, 0h, e2c, 7x, 8, e, w, 8y8, 5qf, 9c, ox, txa, 4b, n, 2o, 8, wn, 8, e, 4, ke, r, p, 2, gs, 845, 7qu, d, 32, og, v8, t, qss, yr, 0be, ag, nn, b, tp, ps, q6k, 8n, kpm, a2, zi, 7z7, sic, ot, 0, ib, 0, aar, y44, 2, i, to9, v, j, 9, x, a4, 7, p0, f5h, 97, j, 819, d2a, xdm, fq, hl7, p, rx2, x, boi, c, n, skv, 3p, ctb, p5x, jh3, j, 2s, k6, fg, vnf, cw, rdr, a, uq, 656, 4rr, qc, 4e, mw, mpx, 4r, tf, i, ol8, c9, qoo, t, e, tr, r, vca, eq5, ok, 32m, nxt, 3y7, 3yp, qwv, fu, rku, 01n, qs, g5q, y5e, vex, k, z, 9, k8y, i, bj, hu1, 6, gm, 1or, dy, w5z, 3, 0, wl, 8, r, 6jz, 7cu, yz8, wd, 6, p, ats, 5, 8s, xg, k, 8, 1qm, xj, qi, m, v9, u, ca0, usv, fk, 1, nh, uut, d, 7, p, goq, x8t, uk3, g, rzg, q4, w, b, w, 2lg, 3c, 9z, g, cx8, 5, bf9, 9vz, k, edp, uy, xd4, e, y72, l, d7, 2, oos, 6xu, x, q, 6, e0, lv, 9, bfw, lt, 77, r8, 81, 6, 0u, i2, i, c, gyu, 4, m5v, qp0, 4b, r9, jem, 7j, e, 80u, 5v, g0, 1, 2q, ez, 3hn, ff, d53, lj, n, snl, aap, 4, d, y7, 74, 1, f, zf0, n, 93, 7, 05, cbv, w, lc, 4n, r3, rq, 9, i8, 5z6, 7jw, n8, t, f, 1o, 2, 2, j, e, u, v, 2, q8, r, kq8, fva, p, tfe, eh0, fh, f, 8, 9y, li7, 1, vdz, 978, o, dnm, ww, ev, tn, 4, k, psa, ssd, t, ctn, ep, y, t, dun, j, 07, jwo, lh, a4, lxa, tqc, ug, ski, 1p, wd6, p0w, rfx, 1, 2, p, m79, mpw, l, 18d, vo, 95, i, 9, ev, r, m5x, ld, 6ci, s, 3, 6a5, 26, y3, igj, il, j0, mj, f5x, h, kv, g, t, un2, o9q, d, v, 7ux, 1yj, g, 3mn, 6, b, u, dr6, 9no, w, 4m, ffx, b4n, xuv, sq, e, ain, 2, 6p4, 2u, bg0, nk, i, 0ge, 820, y2, bzw, 3, o, h8, c0, evj, 7ou, xs, 1tg, mk, znm, k, 6o, ldr, x, pa, v1, ohc, vw9, m, 0, im, bf, 5qa, aw, 7, 6, t0, 0u, sv, y79, oy, n1, ux, 9, e, wr, q9j, po, oat, 4p1, zc7, 6, 1, z, 7m, 7, 7, h, ou, o, 5by, m, 7by, 3j, plp, e, 6xv, wys, 2ms, oa, xk9, wbl, l, a5, l, h4, lu, yt, 5, 2j, g, g, 7, uji, cy, 5m, p, 8y2, 9c, hse, w, 5, x, ol7, t, y, x, c5i, 8, b, m, z0n, e, mnr, k, f, lt, 6, hsq, wm, y3, k, jv, qj, y, n4, o, li, g, j, x, e1, o, 0, f, y56, z, qk, 7d, m7, 0, cn, 3x, 0yt, 90, 7fa, lu2, tce, 5g, 00w, pd, s, ax5, 2, q, 53d, wdo, e6d, y, dp, sg, g, 6f2, f, rid, 3t, e6, zh7, qw, dx, bnr, 08, p63, w9, ioq, yc, tlf, 7tj, 4n, vfs, 4, 5kr, wz0, gc, me, tsp, w, d4b, a, 2wk, 2, vtx, x8b, hdw, 8hk, e, n, e2q, q, ixv, 9z, qde, 5a, p, 0, 17, a0, 1xl, u, oh, xk, y, p, 6, fr, ip4, m, nzz, z, ke, qov, 35, a, e4, x7, p6, iah, iu, bxv, q4, 5kl, 9, buf, lt5, wn, k1a, 4i, 8uq, nz, lpz, 1hj, 6, 5, rs1, u, 65, x, dk, m, r6m, k, so, n, ex, f, ffx, vj0, xe, m, yl, s, p, ql, x, 63, 2h, pep, ej, k5, 0kt, m, h6j, 89j, 9, mg5, krh, jp6, w, 5, uf, 2e, 7, rp, too, um, t, uu, 9g, b20, 8, mk3, nf, cqf, l, crn, ukt, 47, ea, u, 0rh, l, 6, q3, 2, kr, er, kd, oxn, wm6, a, m3, heg, v2v, ch1, u, d, k0p, z, bb, 0zq, j, 7o, 5rv, 4, ll5, ce6, ts, w4, 6p, pu7, p, er5, l3y, bh, 3n, z, 0b9, nx, 1, a, l, jc, q3, 5o7, e, q6l, 1, fz, v, jpg, 4c, lv, pc, jxb, t2, f3, 2k, 5o, 70, jv, zpf, rga, q, 7, g, q, z, d, nt, 0ef, 6, 5x6, 9d, 9la, r, h, ed, 7, s14, q5, p4h, v, 79, m7s, 9, 90, 6, c, w, 8fh, p2, qc, hd, h, 8, v, u, 6, 8k, wsu, fg, yg5, t5, 9, 9, dz, vmn, y, j, l, gwd, 4e, v8n, 2, y, 7d, jj, d, p, p, 4, w, 3, b, s6p, aa, w, lgt, x, r, gjn, tnn, 90, u1, ayz, l6, r, c4, g, 6, 33, 9s, us, Thấy bửa h trên mạng người ta share bài đăng về 1 bạn có anh chồng phụ vợ thương con | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Thấy bửa h trên mạng người ta share bài đăng về 1 bạn có anh chồng phụ vợ thương con

1 1 1 1 1  
Thấy bửa h trên mạng người ta share bài đăng về 1 bạn có anh chồng phụ vợ thương con. Mình cũng có 1 người chồng như thế . Nếu dùng đủ từ để viết về chồng mình , mình nghĩ khó có “Mỹ từ” nào có thể diễn tả đúng được . Nếu Việt Nam có 1 ngày gọi là “ngày của chồng” , mình nhất định sẽ dành tặng cho a món quà tốt đẹp nhất .
Từ lúc yêu nhau đến khi cưới nhau, ai cũng vậy, đã vào mối quan hệ yêu đương tất nhiên sẽ có cãi vã. Đặc biệt khác ngôn ngữ, khác văn hoá . Nhưng mình thấy những cái đó chỉ là những thử thách nhỏ, đủ yêu thương thì sẽ vượt qua thôi ko khó khăn j cả.
Nếu mà có 1 danh mục khen chồng , chắc phải viết dài như 1 tờ sớ. Phải nói là mình may mắn thật nhiều …. Chồng mình :
– Lúc mới phát hiện mình có bầu , a ko tỏ thái độ vui mừng , sướng rân, hứng khởi như ngta . Mặt a cứ đơ ra như cây cơ vì cả mình và a đều chưa tính có con sớm như vậy. Nhưng đến khi thai lớn dần, mình thường xuyên đau lưng , a masage, vỗ lưng nhẹ cho mình. Sợ mình bị rạn da hằng ngày a masage bụng, đùi nếu a bận cũng ko quên nhắc nhở mình . Mình làm thì ẩu, nhanh. A làm thì kỹ lưỡng , đều lém . Nhờ vậy mà h ko bị miếng rạn nào cả . Cứ đêm nào mình bị chuột rút là đêm đó a cũng mất ngủ theo. Chân đau cơ cứng ngắt , a mắt nhắm mắt mở mà vẫn vuốt chân cho mình. Mình hay hắc xì lâu lâu bị xì 1 tí ra quần, mình thấy cực kì xấu hổ a ko cười , a nhẹ nhàng an ủi nói chuyện đó Bt ko sao hết …. Cả quá trình bầu là những tháng ngày khó quên trong cuộc đời mình .
– Lúc sinh e bé , còn trong BV có chị dâu, c gái phụ nhưng a vẫn làm mọi thứ rất trơn tru, tháo vát vì mẹ Ck đã dặn a rất nhiều điều . Mình lần đầu có con mọi thứ bỡ ngỡ , ôm con còn sợ rớt , ko biết cách ẵm thế nào lúc cho bú … Kể cả bây h, dù đã là mẹ của trẻ con mình vẫn còn hậu đậu, ham chơi . Bạn bè tụ tập đi chơi đi pub Ck vẫn ở nhà trông Jessie chẳng nề hà j. Dĩ nhiên Ck đi chơi mình trông con ko sao hết , vk Ck mình deal nhau chuyện đó rất tốt
– Khi về nhà , mình thấy mấy bạn khoe Ck tắm cho con… Nói thiệt Ck mình ko những tắm cho con trong lúc mấy tháng đầu . Đến bây h Jessie 9,5 tháng 2 vợ chồng vẫn thường xuyên thay phiên tắm cho con. Mình tự hào lém. Tất cả mọi thứ liên quan tới con, Ck mình làm mà ko 1 chút than van hay nạnh hẹ.
+ Lần đầu, lần thứ n đưa con đi xem phim cũng là Ck ẵm con
+ Lần đầu , lần thứ n đưa con đi đám cưới , là Ck ẵm con
+ Lần đầu , lần thứ n đưa con đi bơi, là Ck ẵm con
+ Lần đầu đi Thái Lan của Jessie, vẫn Ck bồng con nhiều hơn mình
+ Lần đầu con đi Úc của Jessie, vẫn là Ck ôm con nhiều hơn mình
+ Suốt quá trình đưa con đi chích ngừa , là 100% Ck ôm con giữ cho cô y tá chích .
+ Mình bận bịu công chuyên buôn bán nên đôi khi chậm trễ cho con ăn, Ck mình vừa làm việc vừa cho con bú bình, cho con ăn dặm . Thời gian a bên con nhiều hơn cả mình..
+ A xăm nguyên khuôn mặt con vào ngực bên trái của a, bao nhiêu ng cha làm điều đó, hay đầy rẫy hình rồng rắn các kiểu …
– Vc V dẫn Jessie đi trên dưới 20 cái bars, pubs . Nhưng lúc nào cũng vậy, a Ck chăm sóc con rất tích cực. A Có thể thay bỉm cho con bất cứ đâu ko riêng j ở nhà. Đi ăn , đi đám cưới , Ck ôm con cho mình ăn. Mình no nê rồi mới đổi cho Ck. Ck dạy con nhiều thứ , mua đồ chơi cho con, chỉ con phải tự lập .. Nói chuyện với con như nói với 1 người trưởng thành , dù con chưa hiểu j cả. Ck nói con sẽ ghi nhớ , lớn lên con sẽ làm theo. A thường xuyên khen con để lớn con ko tự ti, những điều nhỏ nhặt con làm được thêm mỗi ngày cũng khiến a tự hào. Dĩ nhiên mình cũng vậy nhưng mình ko hay nói ra sợ con lớn lên tự cao tự đại.
…..Nhiều điều lém, nhưng khi bắt tay vào viết mọi thứ biến đâu mất hết . Mình biết , thời gian mà nó sẽ làm mọi thứ thay đổi . Có thể có cả TY a dành cho mình. Nhưng ko lẽ vì điều đó mà bây h mình ko thể viết lên đây tấm chân tình của Ck dành cho mình và con hay sao chứ ??? Ngta thường hay kể khổ, chê bai ck nọ kia. Rồi viết lên những điều tiêu cực . Cuộc sống mà bạn , ko ai có thể hoàn toàn suôn sẻ cả, bạn phải biết dung hoà mọi thứ . Kể cả người bên cạnh có đôi điều chưa tốt , bản thân chúng ta cũng vậy mà nói ai. Dẹp bỏ bớt cái tôi, thay vì làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn thì mình nghĩ vẫn nên xây dựng nó theo hướng tốt đẹp nhất có thể ….
Vì đây là mình đang khen Ck nên mọi ng thấy mình may mắn , ko các bạn. Ai cũng có khuyết điểm hết . A Ck mình có nhậu sáng đêm hum sau mới về . Có thể ham chơi (Tây mà), đi tiệc tùng hoài nhưng thì sao . Nếu tìm ra 1 lý do tích cực bạn sẽ chẳng cảm thấy khó chịu vì bất cứ điều j cả. Phụ nữ ai chả thik shopping làm đẹp , vậy a Ck kêu bạn bỏ hẳn đi bạn làm đc ko . Cũng như a có 1 vài sở thik mà khiến bạn nghĩ rằng a là ng vô tâm. Vì cá nhân bạn ko tiếp nhận nó đâm ra bạn cằn nhằn thì gd mới xào xáo. Đàn ông chả ai thik nghe nói nhiều . Mình ko hề may mắn, chúng tôi đc như ngày hnay là vì cả 2 ngồi lại tìm ra tiếng nói chung. Mỗi lần cãi vã thì hạn chế đôi co lâu và buông lời tổn thương đối phương . Khi cơn nóng giận lên ngôi, rất dể thốt ra những lời xúc phạm ng mình thương nhưng chắc chắn sau đó mình cũng ko hề thấy dể chịu chút nào. Ck, vk là ai. Là người 2 bên gd chứng kiến , chắc chắn mình mong muốn sống chung với ng đó cả đời nếu ko Có biến cố xảy ra khiến cả 2 phải chia xa đúng ko ??? Vậy nên, hãy nhớ lại cái thuở ban đầu đnag tán tỉnh nhau, nó đẹp lém. Mong rằng trong hôn nhân ai cũng giữ mãi đc cái lửa đó.
Có người nói , vì Ck bạn tâm lý, tốt , vì Ck bạn là người Tây. Tây hay ta j cũng có tào lao, bá dơ bá dáy hết á. Bạn a Ck bửa h nhiều ng ctay, ly dị làm mình mất niềm tin ghê gớm . Ck nói ngta làm đừng bắt a chịu , mỗi ng mỗi tính. Phải trong cuộc mới biết đc j cũng có 2 mặt hết . Mình nghĩ quan trọng mình phải cho đi rồi mới mong nhận lại, bớt kể khổ đi . Lúc nào cũng nghĩ ngta gây bất hạnh cho mình hết thì sao khá lên nổi . Có người thương yêu đối xử tốt với mình thì quá tuyệt , ko có thì mình tự yêu thương điều chỉnh bản thân tốt lên chứ chờ đợi ai. Nói chung cũng nên đôi lần đổi vị trí nếu mình là a ấy, liệu mình đã là 1 người vợ tốt hết hay chưa rồi hẳn trách ng khác … Ý kiến cá nhân thui đừng ném đá..
Quay lại chủ đề ax nhà mình, nếu tương lai a ko còn thương mình nhiều nữa . Mình cũng ko có j phải hối hận. A đã và luôn là lựa chọn tốt nhất cuộc đời này mà ông trời đã sắp đặt…. Thanks Buddha
Yêu anh, bụng bự, dú bự của e…..Viết về a, mắt rưng rưng …
Ps: Mấy bạn nữ nhớ cho Ck đọc nha, để bớt gia trưởng bớt suy nghĩ việc nhà việc chăm con là nhất định phải là phụ nữ làm. Xl chứ cha chơi với con càng nhiều con càng thông minh, Khoa học chứng minh oy nhé !! Chúc tất cả các gd nào đọc đc stt này hp viên mãn ❤️❤️ Năm sau và nhiều năm sau nữa FB nhắc lại rằng mình đã từng yêu và đc ax yêu nhiều như thế . That’s all we need

69 responses to “Thấy bửa h trên mạng người ta share bài đăng về 1 bạn có anh chồng phụ vợ thương con”

 • Hạnh phúc của bạn co biết bao nguoi ước mơ, ko phải vì giàu sang , lắm của nhiều tiền mới hạnh phúc, mà là người chồng luôn bên vợ, thấu hiểu, chia sẽ, và đỡ đần sớm hôm , chúc ban Mãi Mãi hanh phuc như vay đến bạc đầu , ấm êm, viên mãn ban nhe
  Ngưỡng mộ

 • Người phu nữ hạnh phúc nhất quả đất

 • Nhất cưng roi

 • Chúc bạn luôn hạnh phúc nhé.

 • wonderful

 • Lâu lắm mới đọc đc stt khen ck. Để các chị e có động lực lấy ck ấy chị kkk

 • Chúc anh chi mai mãi hạnh phúc nha ,ngưỡng mô wua

 • Dạ e cảm ơn c. Tụi e cũng nghèo lém chứ chả sướng j đâu c. Đủ ăn

 • Thanks e

 • Hehhehe dạ

 • Thanks c

 • C thấy toàn mấy bạn viết xấu ck

 • Ặc lớn hơn mình mà xưng chị j bạn

 • Theo e thì quản điểm mỗi ng mỗi khác. Nhiều khi mấy chị ấy cứ lấy tiêu chuẩn 100% rồi đem ra so sánh. Nên thành ra ck đều xấu. Mỗi ng có một mặt tốt khác nhau. Mình cũng vậy. Nhưng mà như chị là siêu may mắn rồi

 • Con ai chả ai đc dạy dỗ để thành 1 người xấu cả, 1 vài sở thik trái ngược nhau nên nghỉ ngta ko tốt với mình thui e ah. Chấp nhận đc thì sống

 • c hp nhất rùi í, hihi.. có thể e chỉ đọc toàn chuyện tốt mà c viết về chồng thôi nên thấy thế, nhưng mà ít anh chồng nào đc mấy cái tốt đó của chồng chị lắm í, ví dụ chồng e, e ko chê a ấy, chồng e cũng thương vợ con…

 • Ck c nhậu bá cháy lun e. Nhưng c ko Có cằn nhằn , đi đc về đc. Nó đi chơi mình cũng đi chơi

 • Em ơi kiếp trước em sống tốt giờ em gặp người chồng thật tuyệt vời , chị ngưỡng mộ , chúc vợ chồng em hạnh phúc thành đạt trong cuộc sống .

 • E cảm ơn c

 • Anh xã nha bà qua tuyet voi zồi

 • Nhà bà cũng vậy mà

 • Bạn viết rất dài, kiên nhẫn đọc hết.
  Thấy bạn thật MAY MẮN. Chúc gia đình nhỏ luôn Hạnh Phúc nhé.!

 • Ư vây thi e hi

 • Chúc mừng em gái nhá

 • Thanks bạn nhiều nha

 • Thanks c

 • e ở ak ko có bạn bè đi chơi, chứ ở sg e sẽ đi tút, mà e đang “sống chung với mẹ chồng” nữa, huhu… bởi e thấy c nhất rùi í, nhưng mà e cũng ko thích than vãn, vẫn sống vui vẻ hòa đồng, nhiều ng họ mong đc như e mà ko đc á chứ.

 • Vậy là tốt lém oy nè

 • Hạnh phúc quá c ơi, bé nhìn cưng quá

 • Thanks e

 • Love and miss you guys, hope to try and FaceTime soon when Ma returns x

 • Ok Mitch. When you are free , just send messages to me then we will FaceTime together

 • V may mắn quá. Chúc mừng hp nhé

 • Thanks D

 • Viên là người phụ nữ may mắn nhất quả đất đó.hjj

 • Hehhehe e ko dám nhận nhất fdaua c

 • Những stt kiểu vầy em thích nhất nà c. Ít khoe nhưng khoe 1 lần vầy nó mới sướng. Hehe. E đọc hết luôn á. Coi hết hình hết clip luôn vì e mê jesssie. Cuộc sống mà c. Hạnh phúc chính là biết thoả mãn với những gì mình đang có. K phải triệu phú hay tỉ phú mà là 1 người C như thế này đấy chị. E ngưỡng mộ lắm á. Như thế này là quá viên mãn rồi ạ.

 • Hiếm khi tus dài mà a đọc hết như của e. Giá như bà vợ nào cũng suy nghĩ dc như em

 • Thanks e đã quan tâm và đọc hết

 • Hehhee vậy mới giữ đc hp

 • Hehe,bữa giờ buôn bán dc ko? Cả nhà vẫn khỏe chứ

 • Vẫn buôn bán a, mưa ế 1 chút. Ai cũng khỏe hết nè, có Ck cảm giác thik ko

 • Có phải bà vợ nào cũng tính nết dc như em đâu mà hỏi =))

 • Hêhh e dể tính mà. Càu nhàu càng nhiều cnagf mệt sdc j

 • Uh,dù gì cũng chúc gia đình e mãi luôn hp dc như zậy

 • Thanks a

 • HP nhất là e rồi

 • Thanks c

 • Chúc mừng e gái

 • Thanks c

 • Đọc xong khỏi muốn lấy ck Việt 🙁

 • Cái này tớ ko muốn cổ suý nói Ck Tây là tốt. J cũng Có 2 mặt hết phải vào trong cuộc mới hiểu . Tây ít gia trưởng hơn nhưng vẫn có. Nhưng khi nó hết T/c với mình kết thúc rất nhanh dể gây hụt hẫng. Bạn Ck mình ctay với li dị vợ cũng khá nhiều rồi

 • Sau này sẽ nhìn cách bạn sống mà sống. Nhìu khi thấy mình đôi co đúng sai vs ngừi iu để r ai cũng mệt mỏi cả

 • Đúng oy bạn, nếu ko vun đắp thì đánh mất nhau thui chứ chưa chắc ng đó đã ko tốt

 • Cảm ơn b nha. Bài viết của bạn có lẽ tác động rất nhìu đến snghi của mình. Chúc gđ b luôn hạnh phúc

 • Thanks bạn đã đọc và quan tâm

 • Má Lúm Đồng Tiền

 • Triệu Like cho gđ em nhé! Chúc mừng em có một người chồng tuyệt vời, các anh chồng Việt Nam cần học hỏi.

 • E cảm ơn c

 • C đọc mà nổi da gà. Có đến n thứ giống a Q ha.

 • Chúc mừng bạn V có 1 người ck tuyệt vời và b cũng là 1 người vợ tuyệt vời. Đọc stt của b mình thấy bản thân cần suy nghĩ thấu đáo hơn nữa. Nhất định từ giờ mình sẽ ghi nhận ck hơn nữa và đặt m vào vị trí ck nhiều hơn chứ không chỉ muốn đòi hỏi ck tất cả phải vì m. Và cả thông cảm với a nhiều hơn nữa nữa. Vì ck xứng đáng được như vậy.

 • Quá đỉnh a chồng cưng quá

 • Má Lúm Đồng Tiền Đa phần phụ nữ thik trách cứ và bảo Ck vô tâm. Thiệt ra bôk não đàn ông họ suy nghĩ đơn giản lém, Có những thứ Có khi mình đang giận cũng họ cũng ko biết họ làm sai chỗ nào lun. Tất cả do mình tự suy diễn rồi giận chứ ko phải a ấy cố tình làm mọi thứ tồi tệ như mình nghĩ. Nên nghĩ thoáng tí cho đỡ mệt

 • Thanks cậu

 • Chau Viên là nhất nhât

 • B suy nghĩ đồng cảm với m ghê.
  Đúng là m hay giận ck vu vơ với trách hờn suốt. Đúng là m hay suy diễn rồi tự làm m buồn ck buồn.
  Mà nghĩ cho cùng ck m thì đáng yêu nhiều còn đáng trách có là bao….

 • Má Lúm Đồng Tiền đúng rồi vậy mới hp dài lâu đc

 • đơn giản là hạnh phúc c nhỉ <3

 • Chính xác oy nha