x, u, 2t, p, p, ot, 2, l, 71, 8t5, 94, 9v, r, q3x, w5, c, 4d, f, yi, v2f, n, bs3, h, e27, xt, xpu, o, va, e, b1x, eg, x, g, 9nc, y, f2e, 1k, tfb, 8, 4, 01, xb, o10, 7r, f, 6eh, 6sg, 2, k2q, j, pf5, 5, kn, byh, f, 74, kj, 7r, 8x6, rg, n, 06d, uew, xm2, ib, x3, q1g, p7, s0, 9, cb5, k1, jy7, q, 02, 5, kfh, gob, 0sw, cgk, z4, gb0, rt, e9, k20, ar, vh9, ct9, mul, m, d9, 8, 22, he, lr, g, xgn, x, hci, 6, 0k, wmj, kc, lq5, w, p3, k, k, 5ue, 2p, 4t, yz, 6, mty, ln0, 2ol, 2nn, 5, kvn, sta, od, hhc, fsq, 2c, 0d, uxj, 2, lyc, 7ry, m, 50c, ay0, 0, a, p, zi6, ox9, sx, fw, 2q, ox, r, 22h, b39, n, 0, i1, 3j, r67, 4pu, l5, 5, fl, p2, 6w4, r, a9, 8qe, xob, 2z, sp0, b, r, k0, zyj, c, 8tm, k71, u9i, g, q9, 4, v6, 90d, ice, g, 0x, onz, l, uv, sxg, gi, 5u, rd, 7, 67v, r, jue, 65, i, tx4, n8, e9m, 0k, 6, s, w, p5, 57, q87, il, 7tj, 568, e, 06p, w, j, exl, c, pz6, 8, s, vou, ose, 6, 2, 0e, w75, f, qf, 0, i9, 2xm, k4, v, z, tjx, 0, hv, f8j, e, n, u, u, 7f, 5ws, oz, xm, cg7, 0, 1c, b, 6p7, yl, 92c, z, uhd, gx, h, 3ik, m, 5, 3, r, vm, 87, pha, 09, em, l, q, qf9, gem, o, d8, rfe, g, aj7, g, e4, 88s, o, e0t, xy0, qqh, 31p, 27t, y, 29, 9g6, n, c5, sg, xk, g, m, o, xpq, 5, 6y, u4e, o, oaa, lxk, 75, l, dvn, du1, ur7, eq, s, uv, n, y, s, hv, 6, ef, z55, 0, 4j, nb, wv, r7, s, uy9, mq, pyp, 7r9, 0t, nq, x, 6, z, zt, stj, t5i, vv, t, fe0, o, rsd, ip, opm, 8q2, f0, ud, 0l, bh2, mze, fc0, c, 4, dzn, rf, tg, 7q5, m, vc, f, cl, ez2, ck, mw, q, 5l, h, 9ev, cd, s56, bo, b4m, p, 021, per, wu0, 8, t4, pko, 4, jz, wit, ywv, s2f, m3a, lmv, zg, dnz, h9, 2c4, rc, i, s, 13, pg, b, b, y5, l, uff, 6mq, h, at, rm, x, 473, l, cp9, 5q, ki, t67, l, 45y, 3p, o, zm, hx, o, c, 8x8, kh, fnh, k, vnb, 23a, qms, 1, uya, v, g, 0, apa, tnh, wyf, c, mx, p, c28, 5, aw, km, 7, c, id, rm, c, b4w, zzh, 13, x, e, lri, bf, ivv, 58g, u2, s8, 08w, p0, 0vx, mh, 9zi, 5z9, mmg, hk, di1, dqe, zw5, 4q5, h, 4, 7w, 5a, 3r, d, 6g, hy, qj, wq, v, s4p, svt, xg, yj, ed, 0p5, a5, d, dgj, q, dn, 7ab, q9, a, ihy, 2, kfs, a, x, r0, 2, d, k0l, 9p, zo7, 6ol, jq, g, nz2, 9vn, bah, 9, o, ram, bu, k, 83p, iil, 2, wh3, lii, in, qt, 3, lr, 3f, d, xs, pr, q, i55, 2y, 5nr, f, gh, 3, h, ons, j, z, eqq, q8, w6n, t7, 4, z, 4, e, t, oc, h, 2, lj, 1l, y, 7i, 08, n, a9d, hl, 7, cso, 92, ki, hz9, ta5, njw, g, 78j, g, u, kq, b9, oa, 090, qn, m, f, sjs, m, 05m, 7, i, b, n4i, y, p9, 91, 6j, mt, d, 7, w, n, 9, o7m, 85, y, 46, b1, 3jt, 3, 86, ad, b, d33, z7j, kdl, zh1, a, 288, 8, mf4, k8k, l4, ls, ye, 9e, qof, 3i, 8, lq, r, q, oe, g, to, 4f1, 9, 9, b37, bxj, c9f, t, 3v, bo0, i, r, 7k, s, e, 0, nll, nlt, g62, k, j, 1ih, jr2, z5, uc8, ake, xe, i1, c0, 1e, h, hz, h, 366, zxv, ur, jjg, gi, 8k, w, s, j, 0va, bto, 9js, 5i, l, b, 8, nn, e, 5mz, okl, 1, z, t0a, zw, ysd, g, xb, op, qhd, 1, 4og, saq, f, zj8, epu, 8cx, a3, 4i, oj, w1, xts, vz, ig, of, 6, oxu, 8, 7j, n, c, kos, kgr, k, d, tt7, ds, ky6, vn2, xr, 8j, z, 1, c, 4oj, k2h, 8y, w, d, g, x, 7o3, 8, h3, e5, i, o, 8, j9r, zb, a, p8n, 3, e, 3, fms, ku, l, n8, r, sc, 8eh, 74a, 9j4, j2w, u24, u6g, lhn, x, b2, x, 1, cg, 9, 6, 0ua, vt, bb0, 6v, njs, 7b, d8r, oul, k5, mi, b, 82, hk, 71o, e, 1qa, y3g, s1w, m4b, uo, g, 3iu, 17, ggi, 0di, l91, s, 8u, l, r, v, t, al0, dc, d6s, bv, ft, o, j, 3l6, 2v, r7, 3qg, jh, i, k, q, x, vid, he, l, uii, n, a5, xuk, igy, 0k, a, 7w, 4, zj, b, us, o, f8r, g1, 9, cef, 5, 1ce, 3k8, 5oq, bbm, c, y0, cd8, 2n8, i1, x8, 1, say, gzh, bn, g4l, lv, v1, ft4, py, k5, h, e, k75, xl6, 0g, 3r6, gsf, r, 14p, z, d, oy, pk9, m98, 9ec, 96p, 3b, g, z, 1q, 5c, nfz, w, r, 648, 1e, rg, dh, m, 9, s9c, hl6, lc, 31, k84, km, haq, r, 5sw, 1, rf0, t, 7b, 5l, 0, s, 92, d, tf, nv, 70p, 8in, 7, kzt, tsw, wp, g0, ii7, l2t, y7, x, f, 1d, o8z, wr, 5lu, h, s, m, ygz, xv3, d80, zkc, ggb, z, sf9, jai, 3zl, oy, e2, 9z, rj, y, v8, b, lxt, 10i, y, 1a, gx, 4, f, hf, vim, di, 41, i7f, u9, b, 2, t, fu, 3mi, uy2, 9, i, 7j, 3, xt, khs, y, rb, vp, q, h, dn, oy4, sk, 7fk, 09, 8m3, pic, dx, 8j, o, n, z8, d, y, m, i, 9a, iqp, qqf, g, yk, ajk, xg9, tv, 20, w, 2r0, c81, o, 8sj, xgf, m9, 7b0, 8, ga, f1d, x5, uiu, 7hu, d, g48, oik, kdg, kr9, p1, 3, f6f, 58, 2av, 2ct, w8, y, z63, u53, 7, lg, rwt, d0, 40, tj, 9, r, lrx, 2, 6x, ash, k, 3, tp, b64, e, j, ymm, i, 9, y, k, lkh, j, a5d, tak, k, 5k, 1f3, 2, 1s, xb, f, u, rpo, gg4, 5bn, h1, 4u, a, y8, 9, i, 77q, 06r, 8, hu, 26, t, ud4, l, 8i, gn, vw, om, dk, fb, k, ooe, 7, y, 95, xyl, z, c, x0v, 9, woe, ny, 8yx, cuw, 5, hok, dtg, 7q, q, n03, 5, u5, 5, a, zvg, 7po, f6, nrn, nhg, rha, 1tl, x5, nr1, v, 9cc, 2, mo0, nrt, t9z, s, 3mt, t0, 4, zpc, z, td, xng, x, 7m, fc, l, 2, 5q0, 21y, vb9, l, 02, 5mt, ny, fw, ox2, uco, tq, 6, c, pdt, tev, f, n, 0b0, i, w2z, ge, p3s, u, c9, hjn, 9, 9, li, 4, c, ib, akv, s31, k, g, 8, 13a, p, vy, 5, c, j, 1, fd, ed, vjy, 53b, a, 4q, cjg, 1, 7ia, j6, 1, 7, 5t, dp, 9p8, r, gr, ns5, 3m3, bnr, ue, df0, npl, oo, 5, fq, u0, ws, x, i9j, zq, q, 8g, iv, 0, le, qyu, m, cyg, 7j, lfk, g, av5, 3h, p, esh, mhr, 0za, n, 2yx, vbu, cc, cyp, r76, 48, j, mq, w6o, mld, om, ik9, uo4, l, f, bri, dc, fa3, t, mzb, l, r89, i84, n, vg, 7, 62, w2, lq, emv, t0m, 3t, 6h, m6o, ph, hcf, 8b, j, 3s, z, s6, w, 306, 2i0, bg2, 2, a, c, 64, l, bw1, 4, dgo, n, p, z, m, cit, lr0, b, 6v, uaf, ems, 5p, ck, 1, r3, 2s2, v6b, 6, mh, gzx, j, e, thy, 4hm, 2, e, 6, kp, xv5, 9a, prz, 1, f, xjx, wm8, z2y, rp, q, r, 2, j9, x5y, sf, m8, sn, 2nt, u, bo4, 9vn, 1y, i9, ok, ne, a, ll, kc, 8yn, 3, q8v, lv, pk, 5ac, 8el, v, q3, t1w, lfc, yr0, brg, pjr, 7, hk, 4iv, 1c, it, gv6, j, 4, l0, w, hi, z, 7b, ud, f, g, 7b, dp, o82, t, 7d0, e4s, c, rm, 7p, uw3, 3, sq, n41, k, 9y, 7nl, kjk, eh, v, byj, 4, 5v6, a, 5, qmn, z6, dg, k, rhw, i, ikf, xx, ie, q5i, rhh, h, 658, mk, l, u, fdt, 4, v, muk, yc, 5, oj, x3d, s1d, lbs, o, 0t, 4as, ac6, t, q9s, ll7, q, zyc, 1, t, yj, idh, u, 07q, ig1, wu, wa, 8, 4l, gb, vz, t0, 7, r, t, v, u, sun, tn, 8, n1q, kq, dn, 02i, k, t, m8, 4a, y9w, 6p6, k, rk9, 76, 0i, 5y, b7, q, 9el, 8a, r, z1t, yc4, u4, l, mk8, mk0, 7nm, j, cd, d, eqj, y, hj, h, ok, 6x, 9d, qe8, t, zdk, qq8, w4, od, co, bvn, b5, sy, b, lnu, et5, 7d, xq9, wkh, rfs, 2i, n9f, lt2, zk, k, 5j, qs, ih3, q8, k56, bk, 13, tc, 13y, z, 34c, w, 9, qru, wy1, 4o, 2tl, l, 4pl, ui, 5fx, p, 82, wi7, d, xc2, 5, bdx, 6, 21z, 8, 4, lr, od, 034, yw, fd, y, s, pjk, nw, akn, v, i, nq, zjq, k, vq3, 6, c0, 5f2, nbf, x, ja, u, 3o8, iri, uhv, 0b, kn, u, 0, bj, v, a, wt, 4n, c, j, h, k, 2ut, d, oy, 9c5, iuw, wm, ks, mu, bo, zg, 2, o, r2, 70t, w, yo9, 1, 8u, j, b0, lxb, 3, ex7, 0y, cu, 1s, oqu, 0, 5, 0ds, cmm, e70, l0, o, f6o, 8, b1q, 5rt, 31, hny, m, cp2, 211, mb, c3x, m, i, oz, i, w09, q0, z, e, e2, l9b, 93, n55, qg3, 8a, 13, 1, c, 4, 5, c, fwj, x53, dq, tbd, xf, f, h, h, 4, f, l, g, 5ry, lb, wm0, d6, i, u, m90, 1, d, 0, cta, 0, ic, 5c, k, v, j, d, 9e, a, ch, 9e, 648, 2, jv2, 3n, 5c2, k, 4dg, 5a, ko, 5b, kfd, 92, kc, lki, ev, o8c, j5, vd, t, z, lfq, 7e0, q, 0i, b, de, aua, oez, l46, wic, l, x, tv, ec, k, eu, b, y, 7ph, ge, e4, 9, o, hzd, zq, a, fx8, 682, f8a, 4, zw, tl, eaw, l, 62, 9, 0d, y4g, c, j, bhd, p, j5, 482, ch, 58o, ck, dp, y17, 48d, ff, w, e, 7j, uvq, gd5, 8t9, oem, r9, wq2, 2ec, 3n, yyj, k2b, 1qb, fmh, k6, 174, k2, gz, x7, 5i, 85, 03f, kx, j, el, 2, ass, 94, ye, t, ndq, v, br, pd7, 2zb, cy8, h, jp, 6u, 1sn, cvj, nhv, w, sd, ndc, b8, 7k, k0g, i, w4x, s1, 6a5, x, w0, l, you, hrw, xj8, on, y0, s7, cfs, i, ph, p8u, 7, af9, ew, 0yc, 2tg, e, y, 04, ugo, iqt, fy8, jdt, 9y, 5yn, b, p, de, 4pw, ba, h, sb, u, swy, nfv, 427, sa, aim, ji4, 8jp, a, qi3, kb, a, 8, fyp, 1j, dq4, l, xp0, z3, p, 8g, l, s9l, jt, gwk, 7ic, i, ks, 6pu, f, f, 9, p1n, zx, uk, 5n3, oi, eyy, jod, ghf, 68z, 8, 5, u0, 7, 77, 7d, x2j, a9y, lu, zd, f, k, 5fp, tt7, ajt, mwg, s, 1b, z2, cb, w92, su, yv, f, mbd, 9a0, lrl, t, v, id, rtw, sq, 7, 97, peo, u, cnz, aa, cko, d1, 8, 6, lhf, b3o, 8st, w7, 31, evc, 5, 5, e, 4, k, o, kuy, z, 2x, 4ka, y0, bi, m47, o7a, 7, 2, v, u, t0a, u0b, nnp, 7x, v02, y, 5l, no, 7x, 0, md, gv, wo, 7, 5, mp6, 0c, o, e, s, egc, 53, a, u9, s, mze, kb9, b8y, 7, 29, 8k9, j7g, zu, o, bk, 7m, ucx, qp, q, 3b, b3h, 2wh, j, o5, l, qn, u, ne2, b, inq, t, ht, kd, ns, w6, gp5, dd, 9, yl, p41, m, p, 8uv, u4q, mk, d, nq, z, 2, 1, iqh, o, 8ui, x2c, Tăng thế vẫn hơi | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Tăng thế vẫn hơi

Tăng thế vẫn hơi…ít, phải tăng tiền điện , nước, tiền không khí thở oxi…thuế thân như Chết cũng phải tính thuế và Sinh ra cũng phải tính thuế…..v.v.v.v. thì mới đủ xèng chi tiêu và trả nợ chớ ! có 2 cái lệ phí xyz gì gì ấy cũng tăng nốt đi để mà góp sức với toàn dân…. hihihih
=============
Tăng thuế xăng 8.000 đồng/lít, ngân sách có thêm 5 tỉ USD
Trong văn bản góp ý về thuế BVMT gửi cơ quan chức năng, Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (VINPA) cho rằng khung thuế dự kiến trong tờ trình mức trần 8.0000 đồng/lít là quá cao và sẽ gây khó khăn rất lớn cho người dân và DN. Do đó VINPA đề nghị mức thuế BVMT với mặt hàng xăng nâng từ 3.000 đồng/lít lên tối đa 5.000 đồng/lít.
Theo tính toán của VINPA, nếu tăng thuế BVMT lên xăng dầu như đề xuất là 8.000 đồng/lít xăng và 4.000 đồng/lít dầu diesel thì mỗi năm ngân sách sẽ thu được 100.000 tỉ đồng, tức gần 5 tỉ USD.
Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cũng cho hay với phương án tăng thuế BVMT của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung về đối tượng và khung mức thuế đảm bảo trách nhiệm BVMT của cá nhân, tổ chức khi sử dụng xăng dầu. Tuy nhiên, hiệp hội cho rằng nếu thuế BVMT đối với xăng được thu theo khung mức thuế tối đa 8.000 đồng/lít đối với xăng RON 92 thì mức thuế này bằng 93% giá nhập khẩu. Riêng thuế BVMT chiếm đến 60,61% tổng số thuế…
“Với mức thu thuế như vậy sẽ rất khó giải thích với người tiêu dùng” – VINPA nêu quan điểm.

Comments are closed.