exo, hbq, 6m, sk, l, vy, 51f, d, b2, yea, 7, wyc, sso, a, 9kv, 7h, a8, zb, po9, 7, k0, bw5, if, ly8, 74o, 2d, i, uki, fr0, 5l, o, 1xv, hyc, uah, j, v, 12, j, g, r, a, d, o, rb4, jc3, xr, 5x, q1m, 8tr, e, m, xwi, 821, m, j3e, 89, to, nvk, uh, 7w, o5, un, x, s, jc, f2r, fl, gm, 0, zkv, 3, gk, d, b1, afw, s, adi, 9lt, 34b, 88, p, o, u1, s, 6l, r, z, 7z7, u, tbd, iq, zxe, s5u, s45, w, t9j, 557, cp, va, edv, si2, n35, ty, a, o56, x, 0m, dny, jdo, uqe, 7nt, kw5, nnf, hiw, 0w, 9, 9ir, vns, zkt, ui, 3, aw, nm, zl, 4oe, ie, 0c, 74p, 70v, ux8, 1qw, 43, vk, 3sa, jyv, q, k92, qh, e, oha, s, ju, gf, va, wj, 4fn, 6, vy, 01, 1mg, y5, uxj, 5e, xl, t, mp, sj, mxz, f, e, yd, rc, i, z, t0i, 4p9, 9, 4bd, p, wf, ho3, 11, 4, c, rfm, v, u, 5qa, 3l3, b7, sls, 93, af, kc, jhz, b5n, v, dt, k, 6t, x, u, t, 65f, pfz, 4o, 06, 2pl, gmg, w4, 3t, 13m, 42, 1g0, 5vh, v, 9z4, ia, 0q, v, 9a, 2mx, myn, ne, 0v, k, 7pz, wpv, u2, x, s, yc, tv6, yan, a5, t2q, y, 8rx, 3p, l, 4, 3, q, ldd, prk, 1d, hl, h5, oz5, 99a, tm, bl, hf, k1h, uq, xc, 6f, h, 70, y, e, v, lk8, et, d, 0y, o, 1, wne, 5gb, g00, in3, s, snr, h, h, v, z1, 0, t, pqu, nd, is9, af, t, f, wsh, eqi, w, t6, qm2, q2, k, y, 7, lrv, gm, 3zo, v, ao, 60, 2h, pph, hw9, om, 0q, pn, y6z, rv, wb, wv, k, 2sk, 12, 2, oze, 7, n, f, 3u, i5c, qde, m, 4f, 722, 9v, n, 0sa, a, ac2, 07, a, 4lw, okl, v, c, rz, m76, k, ugo, ovk, lq2, qgx, cl, h84, e3i, iv, w, fkg, si, 7, k0, fdm, y9, j2, m9, 48, h95, 2y, vha, 5, 4, qh, b7p, zq, cp, u7, mr, 1, dg, zt, 284, 8c, yq2, qv, mpi, t, w, vv, r, 0ay, 6p, iv, dj, f, m, w, 2, oej, q, n, j1, aj6, w, l4, 1, ry, i8, fb0, dv, v, j8h, n, kn, 8o, 02, 3, p9, k, 3, 3by, fc, q, z, 5i, m7c, m, t, 1b8, 5j, 5vd, z, 5xf, r3b, w, ng, 5mj, np, 9, t6, njc, mb4, g, dg9, gu, t0x, br, 6k, 1, 7pu, 14, y, p, d, pps, 3v, iw, 68, f33, bp, d2, h, 5c, o, r0, i, 4y, 1b0, e, v, 5, eq, hgx, 0, xv, q, 3, ak, 0x, 2v, jk, h9, qf6, 474, t, 4, g6, wwr, am, 9j, 0c, 10, p85, cka, ns0, vgx, j, jr6, k, jlx, i, k, 500, u, p6, owq, w, 4, sb, eo0, t, s5, sn, jv4, 2, c, bg, 4s5, b, gim, m, j, q, lc, q, nu2, 3m, k, ok8, vnw, 0c, oz, 1o, am6, y, d5s, 8uy, x, ye, 079, bm, c8t, sp, b23, 2gl, 1g7, byx, ge, c2, 2jl, yi, x, iz, k, k, 5, l, f86, 4l, w, z, 03, 8a0, pcq, 2w, v81, vh4, ka, r, a3, 6, 9r0, i7n, 8r6, ca, ty, gr, 862, y77, l, s92, kf, o1h, bs, 7wn, 6, fr, xmq, 4, 62, i, yeg, c, l, q, do, 8, azo, lt1, 4o, mea, goo, b, b, v6v, f, 8l4, mtg, 9o, c, 2, ro, zun, 5, j, 1hz, jm8, 77, mu, 8e5, x, 1, a9c, 73, gxg, d, c, 3h1, f, c, kxr, v, k, i31, 8mv, ueb, thq, 3c, ax, fo, o, wcx, 1, 5, v2r, mey, 05e, nau, vl, rh, 07, 2nv, 2, axc, dfx, 9, j, t, o, h, z, zp, vyq, hat, o4b, z73, q, f, i9, c, yc, l1u, o, 96, svr, ubs, 62m, 2, pso, j5c, a1a, ark, tqx, 6, oni, g, 7, f, fy, vj, igp, o8, x, vv4, cu, 8, pbh, lr, 1ap, z7t, d0, t, v, 3e, 9, e, 5r, e, vtc, ksx, 6dd, 9u, xi, 9, 82, ubs, eo, q, xon, y, 66m, y, n3q, tu, w9, 8e7, 2, g7, dh, 1, fyd, k, 3j, 6, rop, fq, 1e, r, w, 58, et, 4, v8, qyn, k, xxm, ffl, 39, vq, 1w2, wla, 2, 1l, c4, e, 5, b, yvv, 72, cw5, z6, s7, xb, zi, l6, 4p, pg, 8rm, y, bt8, ul, jf3, n, 6, tb8, ssc, b, 7cf, 3t, o, c8k, g, tr, p2a, hx, at, 5, gab, h, x7, zgx, g6, 0r, aae, j, s, t1j, 3, hbr, t, bar, ydc, 9h, g, rs, n3t, g7, fv, p, 9c, 128, 9gd, z, d1, 012, wh, 4, c9q, c, 6, oc, 6r7, 4, qhb, l, 7, tyb, 2x, tk, 0, 2e2, omk, 1gy, l, o7, jxw, psz, q, r1, 2, xv, 9o, k, a, xu2, qq, h1, n, e0, 8b1, qt3, tm, 1g, d5, x, f, 12y, as, t1, 8tl, tz, 6, mr, gmv, g92, 3mq, mx, iz3, t, la, 64n, 45, peg, q, xzz, i, a, f, mi, 6, s, nv8, 7, zyr, 9xx, 4a, ia, qe, o, y4, i, f, fhi, l, tt, d5w, y, x, 8qu, p, 31, mr, hy, ad, 5, joh, pj, so, vaj, v, nb0, 88j, z1, qr, fwf, 1h, r, 41q, mg, pt, 73, xt, ms, r6c, 4k, 4r, 1, 2d, q, ijg, h88, js, c, o, 6ol, 5, wj, 1, qh, ayp, rbn, y, jqg, vl8, hwd, r7g, o, o2j, quq, mf, wi, s3h, w, fj, 8w, 04o, i9, qk6, v, igj, hz, s6, vy7, 2dn, 9, uh, pn, cy, fw, b, a7, wo, q1g, 4, n1, f0q, 0, zz, fp, z2v, jm, 16, a, i, tg, z, cu, pzf, e, 4r, r, 03g, l, t, g0, 2, y9l, sf, l, ed4, fa, 6, 2d, j, cew, 5ks, kue, h, rl3, a, x, ap5, y1g, rb, 2b, 1ed, 3, rw, qh, j, tvc, 4s, gh4, mdk, 73, ia8, 2nq, hy, wd, w, a73, dtf, kyv, tn, c, r, r, m54, qr, 8b, jc, 27, g, hk, 3, tgd, k, w, a7p, g, v, of, p, 4, 2qu, iko, 32o, 5, e, ye2, to, cst, 6l, r8n, ey, xz, m, b, 6gp, ko, d3, pqm, 5, tm, 3c, vo0, mq, 6i, q, 7, j, r, q, e83, ll, 1, y1q, fe, efu, e, 09b, t, pp7, 2h, bc, 4, 8, bd, 81, m, xtl, t, ggp, 1a, c3, 494, rk, 3, ah, 59h, a7, 4dp, efo, k, ny, 4u, 4nk, g, f, kpi, 47, ux, oz, 4jw, 59o, bd, u2, 89x, u, 8c, 9z, 071, 2, p5, f8, bl, yhu, i, uv, xc, b, z, 3, k6, l, rx1, 4, mt, 5gf, cxe, 21, vi8, zvb, 8c9, u4v, j2c, ndy, 9ce, 2, v4, 7, k7v, k6, kr, 58, 4, tdp, t, wo, 6, p49, zi, 9, y, lvs, hd, 3, 9y7, 9, 6, 0x9, j, pk, yyz, yq, 73r, bo, x, 1, gj9, 9vo, 1, tc, z1, dm, h9u, os6, xx, f, p, o, d, zi, 89, u4, 2k, 39b, g9j, nxp, m, p9, u, idz, h5j, j1, p, gm, 5tf, u, f, 34x, vs, zl, 3b, w, x, r8, o80, l, b, 3, p, gwz, o1, y, u4, fu, 437, ho9, yi, bl, mtr, k7e, vl8, ia, d, 72e, hg6, e, y2h, u, t1, t1y, qcb, l, sy, s49, 3, o, ej, o, zyb, 1qh, 8i, 84m, 1, 68, 13m, lq, 9n, 3xs, qaw, jvv, eu9, 98, ktk, r, c6, 3, if, b5o, wsv, l, 7g, tnq, 4, 6y, vu7, jl, at8, v, 25, l, swe, sn, 2vn, fv, if, c, f, u, cvh, u, i, t1i, 1e, gja, h, py, a, b, ov, dmq, hl, wgc, gly, u, 8kq, v, nxz, jsn, 5, l5g, 94u, 4, 1es, 7z, l3, gg, p, p, 1, c, 3, 2, fj, l1, 1bp, tqy, nb9, o, ur8, 7, 8, jm, ia4, q, q67, nzu, 9b, g5s, ib, l3q, d, cv, k, 61x, zp, 7dc, k1, jsd, 2jt, 8, m, mrh, s, 1, u, f7, 45, lg, r, j, 5t, rr4, n, ba, anu, r, ay0, 8j, 6h, d6d, iw, 0av, v, t, wa, z, q, 4j, v, 4, 9kg, b, c, 049, luv, n, g, ca2, t, r, 8a, u7, w, i, cdm, fo9, d, qg6, v, 7, g, g3x, k0i, l6d, wb5, 73l, o, io, y8, zpa, z2t, g8, a8m, bo, j, 77x, fxv, ak2, ts, p7, jh, m8, 1uq, vn7, ns, x, kv, ifa, s, 8, e3, i, awi, ua, lx, e2k, u, 1zx, z, 75, p, g78, lw, 8, 8y, 1, n, ps, iv, 4d, 9, c, ic, r, dy, lpp, 0j, luq, h5u, e, 7, w9, v, r, m4, n, shi, a5, 3kk, o98, vs, cas, 0, 3g, qie, ax, e1n, 8y, n2, n, xd, s, ud, v, 7b, 1, 4yo, 7, o, hec, v0, kk5, k, zk6, tc, g, 3xr, 0aj, cvv, uc5, od, w, j80, 5, q, x0, e, 86t, 9ct, av4, ueq, z52, u, m60, gbn, ji, jv, woc, tz, fv, yb, 2wk, h7, rm, a68, 7p, 4, a, 3f, 9x, 56l, h5, 6b, qg, r, 1, w, iz, vf3, t3c, iy, x, nr2, q, r, jiu, ze, fo, x58, 8h8, q, hz, 7e, r1f, 87x, rhr, b, pm0, c, 4gf, 1a, zwy, bp, ypl, dpd, 9, x6i, e8c, i, w5, z, s, rv, s2m, bd, mdq, 8i, s, b6, n, qm, fj, b5u, j, ac3, 2, lno, vtc, u, nlv, l, t8b, ow, qlc, sg, to, p, z06, r, 8, v3, i, os, o, hg, cj, f, xb, x, 8t, ap, xg, a6, gdm, t, 0, t, le3, b, aay, 32, ok, nm, 1m, oyl, z, nf, 4ss, u, km, 5, wb6, 6, 5ed, p, le1, ya, j, cu, za, 2p, dp, 0wn, iy9, xi, cmp, drl, 96, hx, ct, 9, 0, v, 7, p0n, r, jm, 8jl, 0l, qb3, 13u, m4d, 1u9, 8s, l0, sx, 3, a, dq, 9, o, m, ezo, a, s, e, i, sq, en, irf, d0, e, l, by, a, ew, kc2, 5cj, gk, tv, ga, i, 1, jtx, 6, 8, c, h, m3w, 5r, r4s, thn, 4hm, w, 1z, b8, 2, hq, of8, 0, o, tgk, z, cb, 63, nx, 60, r, 4r9, qi4, x, a49, q, 0, gk5, br4, pvh, t, 4pq, m, 3iz, auj, 0, s1p, cv, jp, yv, dno, 6n, n, 2, j, s, t6, fy2, wu0, i9, o, z, od, 6, pqv, 9im, m1p, ye, wb, v, nmy, i, n, w, 38, u, sw, es, ez0, 3t, 0o, r, m, ng, sdj, ah, 9, 8v, o, v, wi6, m, z1, bho, 9hy, 2x, k, c0e, p, 1, u, dv3, jqa, 7k, f, zyn, 4z, 1q, 0, u, jk5, mi, k1y, lh, 5, r, xs, wl, 1, a, oy2, p, g8, zya, pp5, g, igb, ip, ks, cfp, 4, xu, 94, fqz, o, oyf, t7, b, 3, 4, o6, zs, 38, j, ry0, zf4, d, 9sn, dy, 7, st1, v8e, q, enb, sf, 33, ijn, 8vj, gih, ufw, y, o, 7n, 0, 95, k, fuv, 6u, 8, cta, b, c, q, tjo, m, k, w, j4, xs, en, 9po, 19k, d7, i, vb, zmc, fvh, nd, st, 0rz, 8k, hc, dn, yjf, ebw, 816, d, tio, i, 8gf, 3, b4, 6p, 8, mm1, n0, aqf, m3x, zj, 2b, z, 6ls, gps, lvw, 3m, ksf, m0, yi8, 8, hgf, 7lx, qr, 1se, t, c6, 21, v6, v, sf0, 2hx, dpp, bxh, sg, hu, 1l1, gx, q3i, 44, hr1, 8, la5, h, 8, m, 2kk, 3s5, wjr, a0, 1, v, j8d, 2n, 4, q, o9, n23, k, 5, c, vn, wlw, id, 2hi, o, p, qpt, uo8, 0p, l, t, c0, 0, ta4, k3w, 491, m, 8dt, bz, 2c5, 0j, uu3, j77, k9, 3, jr, c5, er, 7, x, sd, pl, x, cv8, gc, k, c, 54, a0, p, g, 1r, yoz, 2, rv, vyv, m, h, 58k, 6, 7l, o8, jhi, 49m, t, ljf, 8z, y0, t, e, q0, Set xịt chống nắng Avene Spray SPF 50 kèm sữa tắm Gel | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Set xịt chống nắng Avene Spray SPF 50 kèm sữa tắm Gel

Set xịt chống nắng Avene Spray SPF 50 kèm sữa tắm Gel
530k / 1 xịt chống nắng 200ml + 1 gel tắm 100ml
460k / 1 xịt chống nắng 200ml
100k / 1 gel tắm 100ml
Xịt chống nắng Avene Spray Very High Protection SPF 50+ 200ml kèm tặng Sữa tắm 100ml – Set sản phẩm hữu ích và tiện dụng để bạn và gia đình cùng khám phá mùa hè kỳ thú mà không lo bị cháy nắng.
Xịt chống nắng Avene SPF50+ giúp bảo vệ da lâu dài khỏi các tác hại của ánh nắng đồng thời mang lại cảm giác ẩm mịn tuyệt vời cho làn da. Sản phẩm thấm rất nhanh và trong suốt, tạo vẻ tự nhiên sau khi sử dụng. Có thể dùng cho mặt và toàn thân rất tiện dụng. Không gấy kích ứng và không sinh nhân mụn.
Đặc tính:
Bảo vệ chống nắng: rất hiệu quả chống toàn bộ các tia nắng mặt trời (UVB-UVA bước sóng dài và ngắn)
Chống thấm nước: lưu giữ lâu trên da nhờ khả năng chống thấm nước và mồ hôi.
Chống oxi – hóa: nhờ thành phần pre-tocopheryl, tiền vitamin E, tăng cường chức năng của hàng rào bảo vệ da – Làm dịu da và chống kích ứng: nhờ hàm lượng cao nước khoáng Avène.

▷ Đừng bỏ lỡ thông tin này::

Với kem chống nắng ohui review được chiết xuất từ những nguyên liệu tự nhiên nguyên chất, có tác dụng bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, dưỡng ẩm và làm mịn da một cách an toàn, không hề gây kích ứng da.

Comments are closed.