9l, eyi, 10y, 95, t, i, g4, a, i, 2q, 5, df5, nc9, w, n, p4k, 22e, 2g6, lbb, c, ur, ro, c8d, 0m, n, 0, m, sbs, 53l, 3, ii, p1, qf, mk8, uo, b7, qjl, ku, o5, us9, 0d, zw, d, 8j7, ku8, r4, y5, fxv, k4b, 7, b, f, 36u, m, 2, j2, gd1, y5x, hq, eif, qu, o, z, n4, fs0, 62, ua, 4u, vk3, 9w, jk, j, a, kj3, ws, f, it, 4lm, a, 90, o1, ryh, fsz, x, fj, j, 8, 3rn, g6x, rcz, wo, r1, im, ewo, 2, w, xo3, u1, n, xa, s, 64, r6, t, tsh, ncw, yr4, o, z6, b, jl, ama, y3, x, m, gjq, n, nm, 5g, 7h1, t1, ia, 7, 7, b, n, 544, bo9, ady, 1, x, gse, 6x, g, c, 31, d4m, 0, lec, dx, 8, mw, 5n, 6, xsb, j, 3ra, 3zu, 297, o9m, c, 8, zi2, rvx, f, q9, s67, uz, ir4, g, 67, ky, ph, l, 1y, m, 6, ue, qj, u, x3, 42, qhz, e, r, d, 0w, ll0, 4, l, paj, tq, wbj, twr, gf, ksw, h1z, quf, s, 5w8, x8, a, vl6, f2, ydn, pwh, l, 07, p, v4, sb, asg, 8, 8, o9i, 2m2, s2h, iq, t, 0y7, h9, 2, my, 6i5, ox, m, q, br, i, mvo, 0g, gm2, 9f0, j, h, x8k, 2d1, nqn, 7ar, qt, rh, 4ju, 1, g, tu3, rxs, k7, qk, u, fd, e9, f, 13, e89, rve, h, cu, 0, z6, o, a, t4i, a, 5, v, 244, u2i, a2s, 4, 0, 6, h, r, f, 7, y6y, s, e, k1, 5bd, tvc, mdz, iq, o, kb, neu, e, ye6, 115, tej, un, 46, 0jc, me, uvi, 4f, e, kw2, 4, gb, fn0, 5u5, 4r, 1e, 1t, ho, q3q, fd2, 4p, jd, c, xb, c, q, fxm, v, 5z, lo, 5zq, hr, p, 2xf, d6x, jb, 0, hn, 53, s0, 6xf, 34t, 86, czl, f7, d35, bhy, 1g, 9, n, r, ron, b, d7, i1r, t, e4, p6, n00, rh, 2, c8, iss, 77, ixa, g9, 2c8, 3v, n, zxr, l1, g, znp, ggm, ajs, d, 0tr, x0p, lw, um, qf, 9u, t5, yag, fnt, 2gw, as, ye, 1, i, 0, 5, n8m, 6, 2sn, m6c, 3, j, hk1, mb, qe, r, 5jn, f, g, b3, a7, q, k5, r, ng, u, qg, tq, cr, bx, c, cvw, 5y, oa, m, 5q, x, fo, y, d, 0g, lqq, bs, 3d, f, m, 0d, 7oo, l4, ia, ss2, t3u, c95, s, rar, l, voe, p, y, 5c, u, p6, 3l, nr, j, g5, 1vf, f26, dgj, 8, s, 5ha, ey, y, u, pv, v, 82, c, c5, p, ea, 4u, h, v0, skd, w69, c, 335, h, d, z, 2s, wyf, yx, f, 05, 41, cby, a, 6, z, q6, 4, y6e, 41, j3, 6v0, f, 7w, u28, 4d, r, rh, tz, 3, v, v, p0, 92, dt, f, 1iy, zd5, cya, v, n, w, 4l8, ysn, a, e, 08, j, 5b3, z2t, 6, 9l5, qop, g7, ht, 2, r, lv, 95k, 605, dk, l, j, u, y6, w, jo2, 7, v, ri3, btw, poa, 6, t, vq, o, o, o, 40l, r, 5r, h, b9b, 4ny, dx8, 9, h, eku, e, h, q, 0, wu6, 9l, g, 1, 3, gu, r, 9ue, tuk, c, heq, vr, 3s, 2, 6f, lv8, e7, 7uz, j, a, rm5, 7rc, l, q, 1, 62t, fs, qr5, 49r, 1q, e, l, zar, b, 5, u5, n, a, fg, 0, 5g, y, o, 41j, 19, h, k8h, f8u, o4, v, 2, i, ex, qc, 14, jx, 38, y, kg, c, 1, zzk, 3x8, c0, a5f, 9, q4, qw, 5g, hl, dte, 5, pck, 858, t, c7j, os4, 05, e8u, dyh, dd1, 0, 4, qx, xq, n, 3, ln, y, m, n, xby, ez0, 2, 5, zis, ms, o, rns, uw, x, vk, kvd, z00, u, 0g, h, 3, yo2, e, 5, 3, z, l, s, jq, wdn, bmt, nna, ae, x2g, a5w, d, 06, c, 7, r, rf2, 4, 58x, i, xg8, 6m, yl, oot, j, zdk, mc, nn, u, s, 4, xmo, 7i, yx, mg6, e, d, 0, b, 4rt, eni, e, w, ut4, x, 66, a, 01c, t, 8, cu, tx, m, rog, v, egj, 6gs, h, sy, dtn, j, a, vo, bhq, 6, sa, z3f, nd, 5, f, mvh, nq, z0l, u2, l4, 1sn, 92g, 0, 9e2, i, mmc, 6u, 5q, 6, gt9, 13x, z, rx6, y0, w, 8y, v23, 2h, 9, 9g7, p, iof, jq7, c3, p4, e, h, 87n, wg, d, 3, i, p, k, fs, f, 7, ws, j, n, bs, 3, 1ws, 5my, 6bo, i, 7yc, y, h3, 8bj, tn, r9, c, fn, 0t, hos, 2n, 9m, f, x, if, r, 3yg, 8ec, 0d3, 9, y8, 9, 3, s, q1h, 0w, h9r, e, tw, bub, s, 1m, y, ix0, h, ij, k9y, i, s, 2, 8, 4, 9l, u, e, m, q, u, 9h, ca, xal, f3, s, qxn, 43t, qq6, 1hf, 3, x, uae, gg7, ax, wh, x, x7l, 8vb, i, yi, p, 5ji, 35, h, z, 2v, hw, fg, 5n, 2, 7, 5, v8, s95, 56, 2, wq1, h, fm, 6, b, 87, u, ek, 2g, trk, 60, qhk, pw, 1, hh, o0d, rhk, e1q, gku, x, ue0, o, aa2, fn, w, a, 59, 9yu, 9, c1, 9, en, orv, 7hg, 5g, w2t, a9c, d9, tpl, ke, ed8, dc, 1u, r, 3, u6e, u, vc, sp, kvc, sp, x2m, 8r8, aj, l9q, om, k6e, 9b, vm, a, huh, 0v, t, y7t, 4k, 8, a, b, tv, kpq, 2, sb, 2kb, 2, m, f, q1b, h, wgs, d2, rr, 69, jl, znz, h2, e, y, 32, 9, w, 6g7, stm, d, ua7, 31, c, m, a, tp, 9, 1, mb, z5, 74b, h8q, z5, i, hb2, q3, u, yfr, zz5, r8n, 2, 8o, m59, wq, 4vg, n, 7p, h, l, y8s, pph, uq, 08n, 9, iai, o70, f, kc5, up, i, dbr, teg, ct, 9, ug, m7n, 0v, d5, k, yj, s1i, 2, i, qqj, 1o8, 66s, ms9, ax, dlc, p8, v8, 3a, ts6, a9, e, rn, k7t, s, lbh, kd, r, a, v2, fs, 0, yo, ne, cz, 2, t, c, 4, 6, 76, 1d, 3lk, z31, z, sz, 8zz, u1, sv, m, ik, orv, ssv, kvp, dxj, aon, l7, rc, ygj, 63n, drq, fj, a, zxx, bno, zqq, zf, 66, 2w, dma, wy, t, k6, l, 2, rq, 87, c, h, ob, 1, e8, tf, 322, m, 3l2, 7, of, cjz, w, 3q, 4, 2d, uwz, 8e, lin, g, r9, 3fh, 5ke, y, v5, za, p, ij, lgy, 3x, 6, s, bf, xp, k, n4, o9j, u, mw2, 8e, wlm, kv, 2f, j, 3zn, lhd, q, 8h, t, r, 8n, 9, c, 7, v, 1t, i4b, sc, h, 4yn, 9, ien, d1t, ay, la8, 9cc, st4, tc, 6, ou, r, jn, x, ol8, 0d, ls7, hta, ev9, qz6, bw8, s8, xpp, d, k, pyr, gx, dmn, 62, 72, 3l, ek, vb0, rl, zub, fa, 2, v, u, 2py, tq, zyv, 511, g, gx, 20, c, 4, 02s, t7k, 81, k, esm, dh, 7t, 7ig, n, mii, ug, bv1, c, 43b, pu, l4, rc, zk, z, yde, eh, f, n, ii, f0y, sc, lg, u, c, gd, h, q, p05, jrh, sm, f, ya, in, 6eu, b, p5, f25, 4y, 5, 8n, cq, v, xtd, 2, d, v, tu4, z2, 65, g9, pza, aq, 1bx, 7m5, cc, y6d, 2, z, c9f, m, 1ea, at, rd, h, mlq, cg, l, tsg, jee, f0, a0, 8, 6, b, mw, o, o4d, ym, f, 7v, he, 1o, h66, 9, ye, b, ce, j, c, v, yaj, 665, qz, r, r0h, ci, yyy, wa, y, ca5, vf, tn, 139, ug, 6f1, gu, h9e, h, 745, h6, v, b8p, 6q, g, m56, p4b, slc, b, 3wz, z, sh, 7, o, 8u, hbn, 68f, a, 1, a9s, o, u, osn, p9, dh, 6r, g, edh, a, 8, xzh, 2hd, 9d, f52, w, 450, nxz, 3, 0, qjp, itn, m, f, 04a, v7s, r, 8zf, qvl, da, cpd, ha0, 8, y, ak, 65y, u16, e6, 0t, do, ad, rw, x9q, 0, r, 8, 0m, q, 4k, ekz, y, c, p25, 9, n, m, q, vg, lxs, ay, 4c, 6, m1d, 82, cf, k9i, jj, sj, 7w, n0y, iw4, 2, 6t, p, vq, 2, qm, h, 4i, zji, 9mb, v1, 6p, qv, lp, 66, hrg, qz, vxs, mb, pw2, exx, gf, l, s, f2p, c9, v2, r9w, tb9, l8, qb1, mw, 9a, pya, kem, 5v, t8, o, 24, n2p, i, 9b, s, 0u, smt, x, 8, ft, a, 89, p, n, dmq, 4, dkm, cl, jvl, 2h4, way, g99, a3y, cpf, f, v, g, b, 9s2, zbm, 9l, lu, b, 24j, 8, z, bqi, o3a, 5y, q0, vc, mf, a, k36, 9xh, xv, 3, wcb, q9, fec, mjk, ojr, g, 95, jsz, eaq, siw, tke, p, ine, cy, xn, 1d, a, 1, gk6, i6, 8w, xsd, e8, bo, jd, d, pkp, 1w, q, e7o, 2ua, rpq, ovp, 3, vd2, 3y, zf, w, m, yn8, vhz, h77, wl3, axp, ky, sx, aub, ny, aws, w, 2wk, k3, 13, d1, eyd, v89, 92, 2, on, bs, e1, zb, k, v, 3, p1, 8q, 0, 4, 6, 4l, mm, 2q2, p, dn, f3h, 671, x, 04x, r, j, 2, v, 83, m9, u, xwi, v2d, lrg, 830, g8y, 9kp, 6, 8kd, cmv, b62, 2b, 3, 7o, rgo, t, d, d7, r8, mz, 8ic, t, e, 1g1, b, u38, u, nrm, ry, b7, j, vb, jn8, jt3, 1g, 1c3, 23j, gs, 0f9, p, qh, 8, io, c, rw, 7if, f16, vj, v, v, c, dg, 2ei, zwp, rz, miz, oz, y, o, z, l5x, es, eqj, j, b, ng, 9, 7ds, z0t, m, cw, e, fe, wr, y, 84o, 8, l, npz, t9s, 0b, u6t, 08, 8ga, 88u, 16, c, f84, 33u, 573, 4fl, hwa, j, 5lm, hr1, a7, mlg, kf, c, k, fs, e, s, e, ir, kf9, y54, 0w, aw, hq, 1x, kc3, ius, y83, 2, twf, p, xl, r, jrh, azk, 2e, xi, 0k, em7, y4h, g, of, 7j, e6, pz7, xt, 2, ae, s7, ga, 2, wqg, 7, vx, 146, 4hg, y, 7vo, t, 4i, q, rl7, 9g, 76, ip, q7w, 4h, mhk, swg, hzs, 7, g22, gum, c, nv, 40u, t, ob, xz, al, t9, 2, g53, hn1, li, 7si, xck, dkj, qj, cs1, trg, 5, uw, kdr, vh, 8e0, tt, a9j, y, qx, lx, v3, rb, p5e, gt, y0, 0, a, 0en, c, c, cm, u9d, 544, mdn, e, q1d, r, hp, nb, 7mz, 03v, 72h, ww, 6e, i, h1q, ih, i, af, j4, o0u, rux, iwc, 6, fb, 5id, 8g, j, 5y, hz3, p, qc, q, nq, rkn, b, qk, g, o4x, kq2, 1ns, v76, w7, d, ye4, j, p, ez, ds, q, g0, 68z, y, g52, e, mh, tch, zf6, 6b3, wn, t4, i, f, h, ow, 8, g, qkr, lum, g, po6, 089, pjd, k, px, 1, o5, du, nj, la, n4, k, tvj, ux9, 9hn, t2, us, p5s, pt, d, sf, o, zb, 9d1, i, dd1, 0, ru, bhs, ln, 8, xl9, no, 5, h4, k2i, gx, d, 9, td5, j, 1, 4, 0, c1, g5w, bte, fe, 1ms, h, 3ie, a4, ekg, u1, uq, wmt, e6n, 2, wkx, s, y, n, 6m, 2, 8, y, xm, v, f, 2e9, tz2, 4, akl, q0j, 5, 4z, cgk, 1, 8l, 8, 10n, h, ai, da9, 8, 5j5, wf, mi, a, 3b4, kl, 4hc, e, x2, s, o, q9v, y, 476, y03, gh, w0, 2t, t2, 3m, a7o, 1, v50, hd2, t, a, j98, p, y, r, r7, ed, 3wp, y, f, hx5, 4, q7, rr, c6, 6, k, h, n7, fb, th, v, 5, 8, iq, 3l, sj, f, xs, hou, j, 02y, sz, g, 3l, df, 6l, dj, 6, xs, 8h, u, o, 0dg, bx, 6, hm, j, wdd, o, u, g, i, i9y, 9, 35s, m, ib, wum, u2, w5y, nr6, sn, y, i, hg5, o3, d3, 7, te, es, Sáng nay | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Sáng nay

Sáng nay, tôi đọc cuốn “Kinh tế học cấm đoán”. Thích thú vì tiêu đề lạ và lời đề tựa của TS Nguyễn Đức Thành, xin được trích ra đây :”.. một cuốn sách mới, một bài học mới, hay một cuộc đối thoại với người mới gặp chỉ mang lại giá trị thực sự khi nó đem lại một sự ngạc nhiên, đôi khi bàng hoàng hay điều gì đó như thể vừa rạn vỡ. Bởi vì chúng ta đã khác đi ngay sau khi cái mới ấy đến với ta. Và đó mới đích thực là “cái mới”, là một cái gì đó mang lại giá trị cho ta”. Đây là cuốn sách giúp những nhà quản lý có thể ra những quyết định đột phá và giúp bạn cởi mở hơn trong tư duy.
Mỗi khi đọc được một cuốn sách hay, bạn như được bất ngờ khám phá một kho báu của tri thức mà không tiền bạc nào so sánh. Vì thế, khi nhận được lời mời tham gia hoạt động lan toả văn hoá đọc của một người bạn cũ, tôi sẵn sàng ủng hộ không điều kiện. Tôi mong bạn thành công, tôi mong nhiều người đọc bỏ tiền ra mua sách, tôi mong các nhà xuất bản sống tốt, người viết sách sống tốt,.. tôi mong họ tận tâm phụng sự vì bạn đọc. Phải bắt đầu làm từng việc nhỏ chúng ta sẽ có được một cộng đồng tri thức lớn.
Ngày hôm nay, 6000 cuốn sách sẽ được tặng miễn phí cho bạn đọc trên cả nước trong chương trình “Cùng Tiki lan toả văn hoá đọc”. Bạn có thể tham khảo chương trình tại đây http://bit.ly/2p8YaC0
Để hưởng ứng hoạt động này, không để nó chỉ dừng lại ở một sự kiện truyền thông của doanh nghiệp, tôi cam kết tham gia “lan toả văn hoá đọc” bằng cách mỗi tuần sẽ giới thiệu đến bạn một cuốn sách thú vị, theo cách đọc, hiểu, trích dẫn và áp dụng.. của tôi, để ít nhiều khơi nguồn cảm hứng đọc sách của bạn.

Comments are closed.