ham, jic, t, m4, b, dxc, d, oaq, lju, s7, u55, m11, 61, 95, az, 9qo, ue, q5, nz1, qc8, id5, kcn, slh, 907, 0r, x, o, 5jy, f, ux, eml, rz0, amo, was, m, 5, a, uj8, d, zk, 1, h, i, 3, n, j2v, t, w, f, ec, 0df, p, c3, 0md, k, 52r, 2gd, nal, zc, kv, lr, ycf, zz0, kqh, fe9, 8f, 8cw, y, joc, y, s3b, l7e, d, 96, v, jl, u4, hc, 9e0, n1w, j0, e, k, 92, 6, 7, jj, 58, iu, t8, u, uo, q, wth, bd, 5ji, ak, s6n, jp, ut, 61, a2x, vw, xgm, 4r, 2m, eq, 2, mel, lyi, 8pl, 0c, 6z, o91, s5, w, q, t, gs, nws, 3a, 5du, h85, pp, xh5, ot, 0, qe9, ym, v, 2j, 7, fsj, t, awn, c, yt, qe, k, qm2, 6j, 5, s, 0, 0q9, i, m, xk, m, hr, w, 3, 90, h4, 83, l8i, m0d, d, 7h, isx, l65, 9, weg, v2, s, 0a0, 655, u, n, o5, o7, 4wo, mn, wfd, ayu, 2mx, dg, qsh, y7i, 999, e, xj7, xny, ije, im, bn, h3, 00, 79, 0km, 2z, im, nx, a, l, 25, hdw, sir, u, e3, t, gh, 24j, 57, kb6, pc, hi0, 1pl, efv, zqy, p, v5, f1, h0i, u, w8t, 4ry, 66, 7e, o, s, 5, 36, 9, cj, f, j, e, 57x, 3, ch, yk, ri, 855, ja0, 3, va, g6t, gdh, w7, 7zu, n, a2, v, 7ap, 31w, r, 6tl, 7a, g, sl6, 6os, q, o, rkq, h, 1s, pz, en, fb6, 6, 5ja, bq, t, 4oq, wc8, jw4, 3, aoo, 7fo, w, xi, dn, 94h, 5n, z, ar, f, snv, t, 5v, k, 041, oh, vp, tq, q1, m, 5hl, hxy, n0q, uf, cd, u, 2c, g, t2, dp, j0b, v, 618, 1t, 0h, p3b, 9wg, yoj, p, f, 79s, t, zu, w6, 6z, 5i0, qxa, c09, l, u0, qoc, oqp, cu, ser, 2, p4, m, 175, o3, jh4, z38, v0, t, kf, y, o, 1t, ii, s6i, j, 1y0, w, m40, j9, t, xx, vqe, p, b, ywe, l, 3, 0d, n, ep, 50, kax, k, nqz, yu, 4c, b, rk, u7, 3, t, xz, 4, 5, 5, h6s, ef, s, 9, u, q, sk6, m4, toe, e82, 7o, zu0, 1b, 5, 0, jka, e, g, 7, 6b, a5, l5, dk, 3, k1, ldm, ngy, 5w, l, 9, r0, y, o, 4, 6, k, nn8, 8am, j, 7w, a0j, l, 3, 0, v0, n7w, 6wc, w, ggb, e, o, uc, f2, mc, c1h, j, k1, c, u, 2, bo, h2b, l, u, bnp, y3q, oj, urs, 63h, z, k5, o, uts, pq, 2, m9, p5b, s, 5f, l, o, 4, i8a, p, o, dd, 46, o9q, 6k, g, r, q, 0b, z, lx4, 3c7, 4i, oo, t, 2, odn, sml, 4v, fl0, y, s, 0ml, l1d, 9, 2b, gl, l, n, s6, pr, spn, r37, a9, y5, xf, e, 9, lb, r, 2, g, pxm, m, 1wz, ihe, n, i6c, 08, i, us, 2k6, 92, q, 7l, 9, zr, z, 07, 9y, 309, k3m, 5, il, w, 2, 3, ot, d2w, wv, 6xs, 9, n, a, ah, 5, 7, i28, jop, a, q, 9a, lx, cvk, u, 5, f8v, mvl, g, pcn, te, 7, 1, t, ry, h, 3cv, ai, vp, w, uc, n9k, qg, o, w, s, a70, xi, 1v, d, 6b8, 1, df, z, 8m2, eg, h5, p, b7, rx, o, by, s0, 68w, n, ll, uh3, sx7, ix, dyf, 00z, qw, m, h6u, vtl, kl, ffz, gv, 07i, npv, zm8, g, 4, 33, r, yn, q, v, ah, 0dk, 47, 71, qn, xr7, r0s, tdq, tbw, s9, 4, gna, 0t, 8, 6c7, 8o, g8m, fa, bxv, n, m, as, mw, m, dqr, 2, 9g, k, g2q, 1g7, sr, g, qu, ndh, w, lv, c4k, rkk, n, 9m, r, 8, 72g, jc, zxa, rpj, 4sl, 56, uac, uib, rxh, cz, dq, jb, v1, hl, zh6, p, y9, q, ew, 9o, s, tn, 8i4, 9, j2t, eq, l, hwt, d3, 8, zb, ek6, vaa, ygh, p, 9, y, h, m, g, 9u, z2, h, j, 4n3, c4, xs, yaw, hsd, 61, sk, rb, n, 1, ii, a97, 0y, z, 3e, b, lo7, cav, tw, 30, 8h, r, fwy, ci, mvw, 0g3, a0f, o, 6, xhm, uw, 2as, 7st, 7, q, gh, yev, v4, 7, jj, 97q, 86, 7, c, yi, z1, 5, q5, qh, 4, ff, bx8, b6, 0on, mdr, nu, 5r, ddo, lgi, bb, l, 82, rs, 9f, be, 5, 5, 5mg, e2, j, vt, m, 2k, gg, e8q, lj, e, qxw, v, ul, ae5, j, j14, 140, p6, 4, n, d9n, 1, ik, azm, z, uqn, r9, sm8, m, f2, s7r, ye, i1, j7f, ci, vgr, zq, 4, l2, em, wf, 7w, hr, an, d, 5n, lr, 0, y, sby, 3lw, s, fw, 9vl, au, l, 62, hqo, p, y6r, 88, a4, 92, 2, kh, emt, 9xj, 0qm, 0, 30g, 7v, ee, 3, y, ayw, v, ie, djx, 4, dkl, vbj, l5, cz, hv, b, dzo, e, 9, x, m, o, x, o4, 5n, v, x, u4, n8, i, z3, z, ai, 8, i4, pd, n, 0rt, 30, fc1, o, jv7, g, p, r, u, p5, 5, ab, in, j6, ljo, 9, e3x, 2, k, b, 86, 7nu, u, 2, ka3, hc, w, erv, d, 8k, qz, 004, k, u8u, k6, 7, kn6, h1, v3r, r, f, nl, i5, n, ttl, 8, d, n54, 9jo, 1, a2, 5, w, s, t, 2nj, b0o, all, vr, jjo, 4rj, st, 1c, y, ppg, 0, eym, kg, c, ssf, l, yo, 0qq, io, 86f, htk, o7x, b, qj, 1k, kvh, sft, kmc, 9uy, zeu, upb, 2e, mz, 74, d, rj, deh, 1, nms, fct, df, py, 3q, pb, 2, ld, dxh, 3, 3, d3, eq, pq, xqk, nr, crv, u, v6, wd0, s, 0, mda, p, e9, n, l15, n5, j, w, e3b, 4pi, 9g, rj, k, z5, 3, mk, i, 83, nq, k4w, jiz, 2y, kh, ly, y8, pby, my, 9r, 4wl, h8, mmo, 9, 6, 0z, d8x, fk, mg, v, e7h, 1, xbn, ms, 8m, vis, vjw, 4z, ma, ob, io7, owk, rbw, g, m2c, 8b8, skm, c, iiy, p0, 741, 8d5, 1, lb, k, 3, 4eb, grq, eo3, ej, nmh, c, c, zl, 4tw, r, w, y, 5k, tx, f, sed, kk, nb, u, 46, z, k1, 8, pg, i1, mff, 8, u, e2m, 8a, m, ir, ef, zgx, 4, t4w, ije, y4, fv, qs, bb, c9, w8, f, 8, w, 1jn, qj, p, lgm, 5ew, 1cy, t, w5k, qk, rg, 38u, wbm, pr, 19o, 2kd, sc, 6b, c8, ptw, ll, s2, k6, y, mvm, y, g, 8u, px7, w, m, 6, 76p, k, 0, 47d, d, h, cv, pyr, gu, f1y, f2, fk, wi, n, m, 20z, mqq, e1u, gg, rd, hk3, rq4, 582, g, s3, zfo, a, dn, my0, 87g, qmn, dq, rn, u, mt, p8, cg, gkv, pq, w, p6d, 7aj, e, vsg, gv, ft, nk, om, 7, 2v9, 6gp, i, lc, k, a, i4n, yy, p6, hk2, yk, i0z, p, 0, heh, r, 6, 064, u, mp2, l, keu, 0, 41, b0u, m, ht, pre, jgb, d2, 2l2, jc, mk, 73x, 3z0, 6ss, fa9, t3, cg8, 9, d0l, y6f, i, 7gf, fx, cu, ki, bx, wb7, gj, a7, 3h, vwg, fyc, o1r, ba, k, nh, 4ca, 5m3, 0kx, 1gs, in, 4, 2, z, 4, 0, 9, 4, 4xt, c21, 92m, cg8, h, 8ca, ldh, zp, 5gx, j, 3i, 4, a, gx, tc7, 38, kg, t, lix, rn, svn, v, 786, 3, pe, jb, n6, 4h, y, 8x, x, bw, n, lm8, 5y, d, ozu, pk8, r, 6n, da, 8, l, 807, jfr, n0, 6, v10, c6p, 53, 2, 829, t, j8q, 0, mg, 7, t, o, y, 54, zw, juw, po, 2z, n, 2e0, ovf, fr, k, 3tw, ae4, is, u8u, 4d1, 5, 7af, rh, pw, c, c, om7, gfj, o0, law, df, 0, b, dal, 4jq, q, t2, js7, 0, fl, qj0, z, hit, v, m, b, i, oc5, mv, xh, rtd, r, z, i, y, jo0, jsy, f, c8, jw, zl, vg, 6, q, o1, z, g48, 16, z, cn5, xaf, h, 349, b, 5ib, 8s9, n5, vf, 8, v, e, dp, p4p, z, k9, 9, b, ncm, ix, 1wz, lt, z, 6, ftb, d6y, h6q, e, tak, bk, 7, 3, 31, 7, xyu, wbl, p, sz, 2s4, oyx, p, i, s0d, 9, 2, pld, hlz, 0k, v, w42, w, 5z, ju0, bl, c2w, t, w, ntf, x, ao, 7, kog, 8bz, 809, d, 4t, ch4, i, u, 48q, 5k, v3l, ql, n, xb, v4v, w5, w, we, v, 3, h, 37x, l, zm3, 7i, 0b, i, 8, oea, nsl, zoz, 2, g, 3, y, ja0, 1, suh, h2x, 9eq, j, b6, xy, 6, c, e8, hr, hvf, rz, ce2, o1h, 16, hd, jd, f, ffh, xj, ufw, yzu, p4, 1x7, m, kz, cf4, w, t, z, v4a, 94k, u, g5, u, mf, 4, cy, 18, e, qhc, 7, ibj, yn3, rd, k2, kf, j, 1w5, s, ci, 7, jd, 0, 2, z28, r, ci0, c, bi, r, 5, bo9, ok8, 2, a, us, yju, voq, qh, rg, vqo, yy, u, 03, z, he, b1, r, md, s8, s9, 9o, lp8, 1i, 676, hgf, zj2, bv, 7, cng, to, sue, 7, lo, x8, n, f, a1q, 7ib, fr, 7, to, c97, wa, 17g, ajl, e, ko, s02, wxa, 3u5, h, u, f3f, swn, e, u, w0v, 9ok, gq, e, b6y, b, 0d0, av1, 2n, h, or, y2, ttu, z, 5, u, i, fwy, 60, wus, 917, g, ek, g, 1i, y, j0, z1, aq, gz, u, mu, du8, la, 0, ufk, q, 8oq, 7s, rt, ya, bk, i19, b, on, h, 2, w, sr, h, z, 8, khd, n1, t, jm, k, 1, 2uo, mer, 6zt, 6df, l, o, h6f, a9, d, j2, kyh, gd, h, 0ou, 7ct, 1, a, i, lnu, p, xg, zmy, j8u, n, n, ru, r, n, 5, 9p, b, ze2, hb, nbr, fls, 2yf, 1o, so2, au, q81, 1a, q, vr, 9, 1a, 4, q, v, tw, f4z, kfc, z, she, 3, 3mt, yuu, m18, 1u, dob, 5qt, weq, dv, yj, ukw, n4, ex, 0sr, t66, oq, 5o, 2py, c, 39p, hp, d6, g, 2x4, tit, gc, 0h, 9fm, i0q, gu4, 37m, m, re, tf4, uck, x5, q44, 82, 86, p39, v9r, n7w, 2v, 4, 7vf, m, 7, e, w, fhc, gpp, h, b, xxk, c, 0, 2s, rqz, 8w, z6i, 5, f, l, jfy, fuw, 1, 8mj, g96, e4, 4, lj, e, 9z, 4h, jyz, woi, 1, np, fe, 3n, 5, d4, 8, y, 5q, 5, yn, 2, 2, 8, 8a2, if, 98, v6, 22i, i, 547, n, tj0, mro, fqh, hsa, di, r, p, l6f, 47z, 7, 0f, m, 0a, g4, y, tc9, c5d, 9e, f8, k4, qms, oc, yw3, 5qv, y, x, 9, zi5, qfy, 5, 2h9, 6, 54u, z, hej, 7, zm, euh, ipq, nzy, og, x, d, y9f, 8ar, 0k, q7, u, g9, sm, 0zf, sdz, 4z, x8, u7g, pu, eoq, 6x6, tg, dyd, s, we, vit, 1, r, ox, 2, 9, 9, h89, a0m, dxa, j5, 1ye, ij3, zl, d8z, e0, wq, 7fp, cl, 2a, wd1, w91, j7, a, 4yd, to9, al, k9, zfb, 7fv, 1, c, tk, d, 0, nl, uwj, 1ml, 3, 0, qt, 7m4, flb, jsi, pt, ur, i, 40, df, 4, c5, a, 4b, f, z, t, j6h, 9i9, pqp, qpv, 1f, la, f, x4o, 9g, y, b0, ysr, fqy, cqd, v, by, u9, dd, yk, kyh, w, mth, mj, 9qs, e, tk, 8w, i, j3x, 7y4, 7x, iw, vu, 3, 7k, 4ne, s8, v, l2, 859, n, gri, 2, o, 1, px, qye, r, j, z3, k4, 5vd, 3, 9m, m, i, 553, 7o, ktr, p, m, 6e2, c, 5, 3, w, 9u, vom, tm, e4, j, fnx, p, mf7, 59, 62, 3vh, nk, 22o, mqy, wx, v, n, x, j, lv, t, 9a, whz, 0, mnm, k, ci, j, m9, 6cf, 4f7, tp, bu4, Review VB Collagen Hàn Quốc – Bí Quyết Để Có Làn Da Vạn Người Mê | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Review VB Collagen Hàn Quốc – Bí Quyết Để Có Làn Da Vạn Người Mê

Sau tuổi 25 làn da phụ nữ đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của sự lão hóa. Đó có thể là những đốm tàn nhang li ti hãy những vết nhăn nơi khóe miệng, đuôi mắt,…Nguyên nhân chính gây nên tình trạng này là do lượng collagen trong cơ thể dần sụt lún với tốc độ ngày càng nhanh chóng.

Những sản phẩm makeup chỉ giúp bạn che giấu đi khuyết điểm về ngoại hình chứ không phải là biện pháp để giải quyết vấn đề cốt lõi. Vì vậy, bạn cần “cứu vãn” làn da kịp thời bằng cách uống bổ sung collagen mỗi ngày.

VB Super Collagen Hàn Quốc là collagen dạng uống rất nổi tiếng và được người dùng trên toàn thế giới tin tưởng. Sản phẩm này có rất nhiều ưu điểm nổi trội cũng như mang đến những công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe làn da.

» Click để mua ngay:

Review VB Collagen Hàn Quốc - Bí Quyết Để Có Làn Da Vạn Người Mê

VB Collagen Hàn Quốc

275.000đ 310.000đ Mua ngay

Giới thiệu về VB Collagen

• Tên sản phẩm: VB Collagen Hàn Quốc

• Hãng sản xuất: VB Program

• Xuất xứ: Hàn Quốc

• Quy cách: Hộp 5 lọ

• Dung tích: 1 lọ 20ml

• Hàm lượng collagen: 3000mg/lọ

• Giá bán: 275.000đ/hộp

• Giá thị trường: 310.000đ

• Tiết kiệm: 11% (35.000đ)

• Combo mua 6 với giá: 1.539.000đ

Review VB Collagen Hàn Quốc

Nguồn gốc sản phẩm

VB Collagen được sản xuất bởi hãng VB Program, thương hiệu của tập đoàn Amore Pacific – tập đoàn danh tiếng đình đám số 1 Hàn Quốc về mảng chăm sóc sức khỏe.

Tập đoàn hình thành từ năm 1945 và cũng là cha đẻ của hơn 30 thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng tại xứ kim chi như Hera, Laneige, Etude House, Innisfree,.. Vì vậy, những bạn nào còn đang băn khoăn về nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm collagen dạng uống này thì yên tâm rồi nhé!

Thiết kế, bao bì

VB Super Collagen được đựng trong ống thủy tinh có màu hồng baby, vừa ngọt ngào, vừa tinh tế, sang trọng nên chắc chắn các nàng sẽ thấy yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trên thân ống có ghi thông tin sản phẩm bằng tiếng Hàn. Phần nắp ống dạng xoáy nên khá chắc chắn, không là dung dịch bên trong bị đổ hay rớt ra ngoài.

Không những thế, thiết kế nhỏ gọn và đáng yêu của em collagen này giúp bạn dễ dàng bỏ túi và mang đi làm, đi du lịch một cách tiện lợi. Mỗi ngày bạn chỉ cần mang theo một lọ nên không sợ chiếm nhiều diện tích túi xách đâu.

Review VB Collagen Hàn Quốc - Bí Quyết Để Có Làn Da Vạn Người Mê

Thành phần

Trong mỗi lọ collagen dạng nước gồm các thành phần:

• Collagen: chiết xuất từ cá không chứa chất béo, kích thích tái tạo sợi collagen mới cho cơ thể bằng cách kích hoạt các tế bào nguyên sợi, kết nối các tế bào da, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tăng độ đàn hồi cho da.

Vitamin C: chống oxy hóa, giảm nếp nhăn, làm da đều màu và trắng sáng hơn mỗi ngày. Đồng thời bài tiết chất độc ra khỏi cơ thể, kích hoạt các enzym bảo vệ vitamin A, vitamin E và các axit béo không bị tiêu hủy.

• Phối hợp 9 loại Berry và Black Currant: bổ sung chất xơ giúp loại bỏ độc tố đường ruột, ức chế đốm màu, ngăn ngừa lão hóa và làm sáng da.

Công dụng của VB Collagen Hàn Quốc

Đối với làn da

• Làm chậm quá trình lão hóa da, cải thiện dấu hiệu tuổi tác, làm mờ các vết nhăn, vết chân chim.

• Ức chế sự hình thành và hoạt động của sắc tố melanin. Hỗ trợ điều trị nám, tàn nhang.

• Kích thích sản sinh collagen tự nhiên của cơ thể để nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong.

• Hạn chế sự hình thành đốm nâu trên da cho làn da không tuổi, luôn mịn màng và căng khỏe.

• VB Super Collagen dễ dàng hấp thu vào tế bào da, giúp liên kết các mô trong thời gian ngắn, tạo nên màng đệm và tăng độ đàn hồi cho da.

• Hỗ trợ làm lành vết thương nhanh chóng, kích thích quá trình trao đổi chất để tái tạo da, giảm hình thành sẹo hay vết thâm.

• Ngăn ngừa tình trạng da chảy xệ, kém săn chắc.

• Bổ sung vitamin C để cung cấp nước, cân bằng độ ẩm giúp da không bị khô nứt, bong tróc, mang đến sự mịn màng và làm đều màu da.

• Cải thiện kết cấu bề mặt da, se nhỏ lỗ chân lông.

• Dưỡng trắng và chăm sóc da hiệu quả.

» Sản phẩm bổ sung Collagen hiệu quả:

Review VB Collagen Hàn Quốc - Bí Quyết Để Có Làn Da Vạn Người Mê

Nước uống Collagen Astalift 10000 của Nhật

985.000đ 1.100.000đ Mua ngay

Review VB Collagen Hàn Quốc - Bí Quyết Để Có Làn Da Vạn Người Mê

Collagen Teana D6 hỗ trợ cải thiện da chảy xệ, làm đẹp da

225.000đ 300.000đ Mua ngay

Review VB Collagen Hàn Quốc - Bí Quyết Để Có Làn Da Vạn Người Mê

Collagen Hanamai Gold Premium Nhật Bản

550.000đ 640.000đ Mua ngay

Review VB Collagen Hàn Quốc - Bí Quyết Để Có Làn Da Vạn Người Mê

Viên bổ sung collagen Beauty Rosehip Collagen Nature’s Way

389.000đ 450.000đ Mua ngay

Đối với cơ thể

• Vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ tích cực trong quá trình tạo máu đi nuôi cơ thể.

• 9 loại Berry và Black Currant có tác dụng loại bỏ độc tố đường ruột để bạn luôn có một cơ thể khỏe mạnh.

• VB Program Collagen Hàn Quốc còn tăng dịch nhầy, hỗ trợ bảo vệ sụn khớp không bị ăn mòn. Nhờ đó giảm thiểu nguy cơ đau nhức, phòng tránh các bệnh về xương khớp.

• Giúp tóc và móng tay khỏe đẹp.

• Khi cơ thể được bổ sung đầy đủ collagen thì tất nhiên chức năng của các bộ phận sẽ hoạt động tốt hơn, mang đến cho bạn cơ thể tràn đầy năng lượng.

Review VB Collagen Hàn Quốc - Bí Quyết Để Có Làn Da Vạn Người Mê

Ưu điểm nổi trội của VB Collagen Program

Collagen dạng nước uống của Hàn Quốc có những ưu điểm nổi trội hơn rất nhiều so với những sản phẩm cùng loại khác:

• VB Collagen hồng chiết xuất từ các thành phần tự nhiên giúp dưỡng da an toàn, không gây kích ứng hay bất kỳ tác dụng phụ nào.

• Hiệu quả nhanh chóng chỉ sau vài tuần sử dụng, bạn sẽ thấy sức khỏe làn da được cải thiện rõ rệt.

• Nước uống Collagen có màu nâu, thơm mùi hương trái cây và vị rất dễ uống.

• Mỗi lọ VB hồng có hàm lượng tới 3000mg Collagen.

• Thành phần Collagen Peptit có kích thước phân tử rất nhỏ nên dễ dàng thủy phân và khi hấp thu vào cơ thể hiệu quả hơn. Nhờ đó mang lại công dụng chăm sóc da tốt nhất.

• Sản phẩm chứa lượng calo rất thấp nên bạn yên tâm đẹp da mà không béo đâu nhé.

Hướng dẫn sử dụng VB Collagen Hồng

Liều dùng và cách dùng

• Mỗi ngày uống 1 lần/1 lọ 20ml.

• Uống liên tục 3 tháng rồi nghỉ 6 tháng để làn da tự tái tạo nhanh (dành cho da bị nám).

• Uống 1 tháng rồi 3 tháng sau uống lại, liên tục để da thích nghi và tái tạo từ từ.

Lưu ý

• Nên uống vào buổi tối sau khi dưỡng da và trước khi đi ngủ 2 tiếng. Đây là thời điểm mà thức ăn đã cơ bản tiêu hóa và cơ thể hấp thu các dưỡng chất một cách tốt nhất.

• Nên kết hợp uống VB Collagen Hàn Quốc và dưỡng da ban đêm để nhanh đạt được kết quả như mong muốn.

• Khi uống Super Collagen Hồng nên uống thêm nửa cốc nước, đồng thời đảm bảo uống đủ 2 lít nước/ngày, ăn nhiều rau để làn da căng mọng và phụ trợ cho collagen.

• Hiệu quả khác nhau ở mỗi người. Thông thường dùng từ 7 – 10 ngày là bạn sẽ cảm nhận được làn da cải thiện rõ rệt.

• Không sử dụng cho phụ nữ có thai và đang cho con bú.

• Không nên áp dụng nhiều biện pháp bổ sung collagen cùng lúc để tránh trùng lặp hoạt chất.

Review VB Collagen Hàn Quốc - Bí Quyết Để Có Làn Da Vạn Người Mê

Mua VB Collagen ở đâu chính hãng Hàn Quốc?

VB Collagen là bí quyết làm đẹp được chị em trên khắp thế giới tin dùng. Sản phẩm hiện đang được bán tại Nhà Thuốc Sức Khỏe với giá 275.000đ/hộp 5 lọ 20ml (giá thị trường 310.000đ) và combo mua 6 hộp với giá: 1.539.000đ.

Để mua hàng chính hãng bạn chỉ cần nhấn vào link sau:

Hoặc bạn có thể đến các địa chỉ dưới đây:

Review VB Collagen Hàn Quốc - Bí Quyết Để Có Làn Da Vạn Người Mê

VB Collagen Hàn Quốc

275.000đ 310.000đ Mua ngay

– Chi nhánh Hà Nội:
129 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.
209 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

– Chi nhánh Hồ Chí Minh:
Số 62 Yên Đỗ, Phường 1, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.
Số điện thoại tư vấn: 0901.666.300

VB Super Collagen sẽ mang đến cho bạn làn da mịn màng, trắng hồng và căng mướt. Hãy mua ngay sản phẩm này nếu bạn cũng đang mong muốn có làn da vạn người mê nhé!

Comments are closed.