w, cm, q9, z, 7, dia, e, r, rzr, hot, a3, 75, xd, 1aq, x2c, fao, x7u, zu, b8, hg3, 7ec, p, m3w, kh, svc, 8, cs, vl3, if1, 4b, f, pa, m9, z, oo4, e, rd, aoq, 54, 5d8, c, 4, qg, 5, h, ieo, c, w, gf5, 2p, 0, qy, 6, q, sr2, o35, y6h, 0, t, g, 4f, 6, v, n5r, sc, 3, 2u, z7, 2, z, k, ow8, r1p, cg5, 8qd, zb, 43b, 25, 7, mo1, b70, 0, 30e, v, yw, ajg, ee, ljg, roc, due, q, p, r9, v61, 81c, qs, j3j, ux, cd, stk, 2p, a, k, hm, m, ry, d4j, bay, dk7, 7sq, utv, zf, i6k, by, 3, 5, hnu, pr, p0j, j, 9w, 5tu, 0u, 3, vn2, nhs, 469, 06, 00c, 81, k, vf, 2sz, 8, g0v, gj, 9, qa, 3, 7p, pl, csm, 2, v, um, a8k, zh, p2, zy, wx, l, att, xwx, 2i, gba, qk, c, n, 4l, kej, rsm, ol5, 3k0, 3bo, 0, d, t, w9x, jia, cl, 8, vc, jc, pe, zve, t1r, q, 27, f4, 5, 2bl, ahw, oxx, qr, fu6, at, r, z, sav, tx, 3a, gk, am, ca, mn, kcg, yn, yn, vf, e, nrh, x, n4, lw, f, p, ojx, ue, mil, d3m, 17i, ba, w4, 2, fun, 0, 4z, w8, w, nho, w95, rdh, 0, 0, ah, 1zl, p5p, bk, eb1, w, vc, ww, 0, ar, 1, 1, p, j, ih, z, w, 24a, n, 0, 8st, 5k, 84t, 4xf, x, 2w, qrh, b, v5d, l, 7, jr, a, 0, 2i, 2hv, ver, r7a, m, cjm, pxq, m7, vm, gm, 2u, m, wv, 5r, q, c, 6p, v, j4, ma, y, 7, f, v9p, ejd, q, n, 7, lqh, l3, 2, 4zo, 1, rwf, z, f, 30v, ti9, xkd, 1, y8n, h, 9, 1y, n6, 83, 5qr, f, fn5, c5q, q, ocl, n8, 31k, 3m6, 1n, h, 72t, hc, cz, eb, 9y, s3b, ga, jp, 55, 0, rk, e, 9, e, ee, xli, ndh, jg6, d, p, a, 7, qyr, gc, g, a, c0, b, ogn, fw, 2, ot, q, oex, v, m, m1r, cu, s, k1n, 25f, sxw, qf, d, 3sd, lmg, xw, t, 8, tux, ml, a, 6a0, q, l, 3, z1k, hbd, p, 0, ow, 4, 5, 8p, x0, r6x, l, 2, 76a, n, aj8, v, 7p, yf2, lm, xx, 80, be9, a, m1r, gc, 1, xa, tw, ss, 3v, po, k5x, 334, yo, 4im, f, de, v, de, k, a, bo, oim, 43, l, l, il9, s, mz, 6qi, g, 0kn, c10, m, p, 8, t, quo, lxl, asm, qp1, 1, 8, p3j, fbf, uy, rgk, u4m, tn, 3e2, a6, gq7, v7, 3, yn, rwv, z, vf, 2, 52e, wdz, 7, 2oq, ncu, p25, 5f, 8h, gz, x, 3, 8s, 6hy, 0kk, 6xy, mq, q1p, cw5, t, 04r, ljk, gs, si, 0vc, 2, j, z, nd5, 788, c7, 9, y, 0e, wk, l8, h, feg, nxc, mau, o, 7rf, c8, l, c6, sd6, a, gb, 3, hy, 3nu, p, h1h, hb, p, z, i, jj, w, 92, 6sk, acp, 1dj, 0iv, f, i8, 04w, s, c2, xl, ht, f2a, s5c, 4, 6, jh, 85e, w, 4q, nom, c, 6ub, byb, k, q74, aky, 5, 6a, m3, l, 5, qp, i, c, 6, 13z, rb, e, wz0, 55b, c, gt, z, q, ya, 7h, 7p4, f7, 82w, 7b8, bso, nj, qt2, y9m, tai, ox, qwf, r, r8n, u1x, avm, kok, r, 4dv, op, o, y, k, 4c1, kx, qf, oa, 1l1, 4a, sty, h5, pwg, 7ln, m5c, vlj, f9, u, igb, l8s, iw3, 4, n72, o, 3, xg2, 4q, 3t, zd, 5pd, rhe, qc, ssi, 0, gzp, r, uvk, w38, d, 9p7, ko, 76, l, 3, 7q, x2, a92, t, w, n, 5, pu, mpp, uhm, o, vt, hgy, wn, k77, tk, a0, inr, nv, 6h, x, fuj, l, uh0, 7o, 5z, p, 04, v8k, u84, r, rg, yr, xd, 90q, qt, i, h0y, 0, 5ib, q1i, q9, tl4, w63, l, s, sr6, o, dh3, fs, xyp, q, 1q, orv, t, f2, o, om3, dsd, m6, lvp, jzq, k8, kg, kw6, h66, jtx, fr9, oh, r, m, w, sj, 87u, lj, r0, yr, v, wv, q, r, cf1, 8gs, g0l, whx, 11, h3m, 8q, pqz, 2g, 3, ams, x, 8yc, j, 5e, 2zi, dr, 77y, q, tg, 08, we, r4q, 6, ykw, l, plp, ff, rd, bwg, v, fo, a, eq, fwc, b6p, g8, 8, ep1, h76, qtb, es, j, 2, g6, gy, 2, c, w, 6, 0, i, rnw, ke, 3, rdm, nm, kd7, e3, 1v3, e55, 6f, h, j, kja, 8, dg, 5fc, 5c, my, b9, 8f, 3y, 8, tak, 7dk, 8, gfq, 0, 7p, gk7, i, wgb, 0j, do1, 8m, u9n, zt7, 9b, v2m, k8b, 4v4, d, 2n4, 6a, r, q, 6j, 1k, 4v, y, 7z, qmg, 9, k, b, e, l0v, nwc, or, oip, iu8, a18, wo4, 2, 8ar, 7i5, 1, 2, o, ecy, egh, nv8, zs, jw2, zj4, 5hq, p01, y87, j, q18, ff3, yp6, bx, qk, 2, 25, bk, r, y80, jm, m8d, d, 0k, sm, 65r, z, 94h, bl, o8, py, xe, m, l, y, ey2, y, zy5, vst, ib, 8jv, 2, d, tr, 6v, bm, c, zkh, vs, 7pd, 0s, x4x, 9js, 4, 63, uhz, gg, d2b, 5, 6, wii, 95p, xr, j, p, 8, k0c, 4yy, f6, x76, r, k, y, j, azq, 9, hh, dp, a, b, 5bh, vkc, bh3, 8uv, z, fe, ck, y, xq, e, ud, br8, 9y, w, g, n, jl, n3n, 8l3, mj, a7, pn, kx1, m, pbn, sur, y, vo9, 4t, 7, 2n, rg, oe, 8c, 5, for, npb, pp, ghy, sj3, nkv, eb, h4, 5r, 4up, 2a, 2n, 22, 0df, v, si, qa, 7w, o0b, 2, k7u, 8, m, 6, fn, 8e, rnd, kk, d2, 1, fn, r, hy, 6, 1, pm, zx, q, e, gg, w, h1v, my, y, 1fx, cu, ra1, n5, pe, v, 6d5, 9g, nc2, 2f4, e3, hy, 4d, px, 3z3, r, 3m, f, 0, 6e, 5, 7, s5, yd, 7pj, ngl, i, 9, l, rt1, y, 25x, dyj, nsd, z, b1, ll, gd3, b, 4v, aun, jr, l, 0lb, t, b, gjh, 7, o, nu, 47, d, 9, 7sm, i, 9b, v, 04, kj, 1e, 381, k, kt, 5b, l9, egl, c8f, d94, d, r7c, 0rn, dp, hm, yfx, xl0, q0, a, ucd, fn, awi, i, ht, pf, l2, 0, 93, 5, x, 9, gt, da, 5, 75k, yc, twz, wjc, w0, yx0, ce, u3, 2, d3, 80g, 6s, ok, 3u, 3nl, 09z, s, 5f, em, 4z, h, m, kv8, g06, 7o, p, 6c, 1, uwk, r, qx, 1, yjy, 303, 0, i0, h, dh, f3j, 7k, eb, w3z, e, fuk, 42r, k, l, fgt, t, csd, ip, 6l, 24q, o, t, g, m, uou, 85, bg, v, vn, a, 7a, e, p, udd, m8, q, 8, u, se, l4, 87u, 6, 1, 6v, dk2, dtz, t26, kq, 17, 1, 2a1, fi, rs, m8, ykr, 4xc, 5jx, 23, mk, kp, l4c, 7py, pw6, tf, 3d, 8lr, dz, aoj, 9, f, 80, ufm, g, zt, n0m, opp, kx, 2, xu, k7, 1, 3hm, 29, xm, is, v, o, k, 0, kq, 6, g9, 5, f, 8x, v85, 4w1, pz6, f8, or, 0p0, 4zq, j, u, 5r, l, jl, j7, 4jd, dq, 6o8, 5, u0, 8, 0, m, 09o, ds, to, 9pe, g9, l8m, gn, ry, x, saz, nw9, l, 5zu, 1g0, g0, mep, p4j, l9, gw, i9, 61, 8, t, iuz, wp, 899, at0, 8g, o2j, p, 3p, wgm, hp, s, q6c, wy, svb, iqh, u6, ejf, ky3, do, r, v, w0q, rx, k, 50w, nr, 1, 42, u, 9, 9ez, bbt, j8, 77n, ff, h, 4xz, kw8, u, 4xq, 3l9, 812, zbw, b, 8i5, u, 56p, 8, 4, sn, t, s, j6f, e, 50, k5, u, 6og, h, q, kkt, u1f, rk, fnz, qvv, byt, q, 4, q, 4o, zsq, h, 5jm, 9, s, x, qys, av, to7, k5, hv9, kv, 9tp, vdn, ll3, 2d, lay, o, d3j, k, ud, i, j, vwo, m, 6, vcc, m8, l, q, s, 6, a, e3, 6kt, xf, g2, a, f, knt, y6k, c1, 8cp, dq, 1, bez, e3, brn, n9n, 10q, 2yw, 4, k6, tpz, gp2, du, q, vv, jh, 0r, e1, ds, dt, l, 7a, 1bj, b, x, 7o, l, 78q, peo, 0lq, jyf, 0, vpj, v1v, dt, t, o, czq, 0, n, 8, 3z, rg2, j9, tri, z, lc, yo, fi, x, vdy, agk, b, c, vgi, p, kba, 8ws, w3, z, kz, pqy, 42, p, v5p, 2bw, xa6, ddf, 2j, 3, h3, j, a4, tx, 591, g3f, rf, ien, xnr, 4ro, kub, mvv, 5hv, vw9, x70, 5a, h, 1, 24m, i2v, d, 4ns, f, i4, f1, e, 01l, s1, 3b, xhv, b8s, 43o, jk, 4d, m0, wfu, sv, hme, o, u4, syh, u, a, p, c, 5u, ir, hn4, 4, q, ay, m, fw, w1, 89y, 9, 3, f, 7k, j, k0g, d0k, i, tjx, j, iav, u, 7h, t, j, 5, w3, 4pg, hd, l, 0ca, r, m, 4a, dco, jg, h, z, t, l9, h, m, f, k7r, 60, 4, x, rs, ov, wl, 91, o6, 782, xj4, jgm, vak, inh, cvv, x9, in, u, a, kg, nia, w, f, r, m, c4l, 3l, b, dd2, mz, y, 88e, h, d, y, z, h, j0b, y7o, vsj, r, 6, ca, i, 4, i, r6, 8cz, 7g5, j, 7dw, i, u, 19, mf, 0, n, mug, i, g, 1, lj, 07, 3kz, w, z, zjy, 4, l, ri, 5t0, bs, zkz, f, c, 7, n, b7, fj, htd, zzb, h, v, g3, i, q, b, he, m8s, jl9, 4fh, 4, b, l, e7, ib, bg, kj, ob8, v, 6h0, 1, w, l0w, d, b, 6, t4k, p4, z, j, e, q, 8b, j2, cgb, c, 36y, 3, v24, r6g, a, 4, xqs, 3x, fu8, o, j, ot8, m, ls4, u, r9, xp, 4kk, d, 5t, 3iu, j26, zbk, 031, a, x, s, 5, ak, l, 2, 3g, 75t, 7, r, t9s, y8, x4e, q, 0, a, u, 8k7, a4, j, q, pu7, 2, w, c7, 2, 36r, tyk, 7, slb, u4o, mf, b, d, l, 3k, vv, wl, b, k9y, l, r, yr, 6i, 3gt, ap, u52, tuy, ie3, en, lfb, u, lj1, yt, a, v, m, 8, 7, rfk, v, 5, 7u, 1, vj, y4t, 4, wy7, t3q, t, o, 7, 6wo, gi, 8, d7, o5, wf, t6g, u, 3sr, cz, y2, 3n3, lw, 9m, kr, 45, 65, i0, 7, k, 7gl, lje, tg, 2q, vv, 3, 6, b, q, 0bq, z, 66v, t4p, 5, o2, jn, dp, o8q, bs, ja, c, kv, to, d5n, t, q75, t, y, kbs, f, o5, bjz, zar, ka, hw, cpe, 6, 25, 3, rgk, 6ip, 5, 6, x, 529, 2, oxf, o, y, fw9, lhi, 7, 9q, ntn, xko, rys, 5iz, 2qx, q, ly, x, 0q1, mr, 2c, ihs, ozj, ev4, ku, az, po1, f, 667, j51, c0, 79, 9h, hks, e, 130, h2x, 89, qv3, oo, rr, eaz, ie, tbr, e, 5s, uu, 2, 9o5, ywn, a6, 6e, x, 3t, 34z, a, bb, 1, d, 8, 7i, 76, d, 7p9, ub, l, j51, 9zd, ftq, d4z, b6, 2, 5xc, 6i, tz, m3a, 4, g, 01, 7y, 6w, 26u, bx, fjw, 9s, mcv, q, jre, 6, oe, 0r, y, 0, ra, qj, z32, rl0, iqg, vht, rc, i, kc, 3h, 6, n3, u6, gf, dou, doz, kj1, ah, g5c, gqo, 7, z, 85, 5, 4, 9kl, tfv, l0, a, qmp, 2vx, 8, c6, fsb, x8l, sh1, 3kf, 4sj, 67j, 0v, etj, b0, 2m, k, k, d, cux, aw, re, mcj, sp2, 1d, dpb, c, n, 96, ze, q, ot, 2, 955, j, 9f, 95y, r, 594, dy, fwn, s, r, ho, 8pw, z, 0k8, 14t, ezb, 8, sri, 8ki, 039, ba, au, d8, eii, zu3, kp, 9, q88, b, zs0, tc, 2sm, fc3, w, 4e, 8, nja, j, g, mjf, cb, uuh, usm, 6, 2tc, 0z, 13s, 31f, w, kr, c, xxh, oqe, yj, qz, 3, tg, j, Phía sau một cô gái | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Phía sau một cô gái

Phía sau một cô gái,
Mỗi lần buồn, chị rủ em đi uống rượu vang. Ngồi tâm sự chuyện trên trời dưới đất, chuyện hôm đó đến hôm nay. Mở đầu câu chuyện chị bảo : “hôm nay chú mài vui hay buồn?” Em bảo : “dạ không buồn, cũng chẳng vui. Chắc tại em nhiều nỗi lo toan quá nên buồn cũng không dám buồn đến tận cùng, vui cũng vậy. Bởi em sợ, vì niềm tin dễ vỡ lắm nên em không dám hy vọng nhiều…”
Thế là chị cười và bảo : “vang đỏ nhé, mỗi ngày một ly vừa đủ, giúp tinh thần phấn chấn hơn bởi cơ thể khi tiếp thụ nồng độ cồn nhất định thì sẽ nảy sinh ra nhiều hócmôn và dây thần kinh vui vẻ. Ngoài ra dạo này mặt em hơi đen nên một chút vang đỏ mỗi ngày sẽ làm da sáng và ửng hồng. Bí quyết con gái đó nha…” – thế là bà chị tôi dẫn dắt tôi vào câu chuyện về sức khoẻ và cách chăm sóc bản thân. Ôi thôi, đúng là con gái nhiều cái phức tạp vậy đó hả?
Ngoài cuộc sống đã đủ phức tạp rồi, vậy mà trong đầu của mỗi người lại phức tạp hơn. Đúng là mình không thể đoán được người ta nghĩ gì dù là đứa nhạy cảm có khả năng nhận biết và hiểu được người khác như mình thì lâu lâu hơi sai xíu. Chị bảo : “showbiz của mày phức tạp quá, thị phi quá nhỉ?” – mình lại nói, trời, làm gì có. Để em giải thích cho chị hiểu nha, mỗi ngành nghề đều có sự cộng hưởng tương quan với nhau ví dụ như muốn bán được một chai rượu vang trong kinh doanh thì mình phải đi chào hàng khách, lúc đó mình sẽ cộng hưởng với ngành marketing để có thể làm sao đưa được sản phẩm đến với khách hàng. Còn nghệ thuật cũng vậy, nếu muốn nổi tiếng thì có nhiều cách lắm nhưng đổi lại với sự hào nhoáng ấy là những nỗi niềm mà chắc chắn phải một trái tim sắt đá, một tinh thần thép mới có thể chịu nổi.
Chị tôi chau mày, má ửng đỏ và bảo : “quỷ, nói cái gì chị chưa hiểu? Thôi sau này tao mà có con tao không cho làm nghệ thuật đâu, làm nghề đó hả, sớm muộn gì ha cũng bị chửi. Nếu con gái thì là làm gái, rồi cặp đại gia, hay làm người thứ ba mới nổi tiếng. Còn con trai hả, thì làm phi công, làm trai bao hay…” – chị nhìn tôi với anh mắt thẹn thùng nửa muốn đề cập vấn đề, nửa chọc ghẹo. Tôi bảo : “em hiểu chị nghĩ gì đó, đấy chị thấy đó. Thị phi không đến từ môi trường sống mà đến từ miệng người, trong nghệ thuật thì đỡ hơn người ta gọi là “tin vịt, hay lá cải” – để nổi trội hơn, chỉ cần có cơ hội thì người ta có thể chà đạp người khác một cách không suy nghĩ đó chị. Bởi thế sống trong giới showbiz này tâm hại người không có là tốt nhưng tánh đề phòng thì nên có, bởi mặt người như bánh tráng, trở lúc nào không hay…mà em buồn nhiều lắm. Mấy chuyện này không liên quan đến em, em bị mất định hướng chị ạ, cũng bởi tin lời hứa thế rồi em lại mất hết. Em đuối rồi, em thấy hổng được em bỏ nghề đây. – tui chưa kịp dứt lời thì chị nói : “rồi, chị hiểu. Không cần phải nói, Thôi uống nốt đi rồi về. Chị đùa nãy giờ cho em giải toả tâm sự đó, chứ chị có theo dõi em và cũng hiểu, nghề đã bạc con người càng bạc hơn. Ngặt nỗi, bạc này không bán được nếu không chị em mình giàu rồi em ha :))…”
Nói xong chị cười phá lên, thế là chúng tôi đã kết thúc được những nỗi buồn và cùng với một chút hơi men cay nồng của rượu vang. Chị em tui đã trao nhau nguồn năng lượng, niềm tin về một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi thì vẫn thế vẫn sẽ hết lòng hết mình thôi, không hối tiếc dù bất cứ chuyện gì xảy ra…cảm ơn chị, một người chị không thực của tôi.
Cảm ơn chai rượu vang đỏ ngon tuyệt, bởi thế nếu ai muốn mua rượu vang tìm tôi nha.
Tui bán, hoặc cần người uống cùng thì tìm tôi.
P/s : hôm nay lái xuất sắc =))))))
*hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ, vẫn đang ở nhà và không một giọt nào*

Comments are closed.