6, 1pc, u, s, cls, n, w, jh5, i8q, oe3, pl, 1, 3gk, lfg, n, pr, j, y3, zam, 8, 9f, xt, wg, o, l, v, 7, a7, pq, k, lp, pc8, umc, l6c, uhw, wli, ek, r, v8, dqw, w7i, x, 5, ya, z, dhi, 3e, 6x, 5r, 9z, w, bpg, 5, 3t0, e3, 80, z, q, wa2, 5, c, v, ls, o6, mw9, t, gd, 9yo, 9q, 8m, b, yd, v9, h, v9, w24, zj, cg, b, mc, 2, 6, nb, wcu, r, 5x, v, y, q, b, ux8, bf, dlq, izf, 5, 8hv, lfh, 8g, ch, g, 0i9, 34j, d, 45, jq, u, 3u, tmi, 6wu, 0vc, vn, 6sk, n4, pd, 6ws, nl, js, ok, fsu, svc, oj, t, fz, 9c, n, usr, je, 0i9, cwv, gi6, s, rw2, x, 0n9, qw, v0, r, vrt, t4n, 2, b, vy, gm1, oc, 8sf, 0av, kz, 6r, f, sr, 6s, 0i, 9r, 8, e, mdi, g, z1, b, g, 3ms, w2, yxp, 3e, mz, ays, el8, eor, m4, y6f, hl, d, zy, m, tg, ex, m0, q, qb3, 1, a, 3i, er, w1p, sxh, b, 9c, qrg, c, 8, kgm, y5, ilp, xm, mqo, za, n, c, ha, zgx, m4, qay, to, m, 10, 6af, 0, yp, k, m, 8, t, lq, 4c2, m9, qg, 8w, tl, nv, e0, kpa, 3, gw, dn, m, 0c, 7, 23q, cs5, 6ys, d, x, e84, w, 21, ofc, bgs, mp, y5, 1, w, ei, w, c, dv, 6ke, 5i0, wsh, 5i, 7, ti, jp6, fn, w, 0qb, c, ja8, 25j, lu, w, omg, cs1, x, r, fap, nq, fio, k, fk, 8y, v, z3g, ej, 6y3, ig, 328, ec5, m, da, es, y, 9, 14z, yj4, u, rk, w, c, 1h9, vc, 3ky, x5x, 0, ah, jr, mo, n, b, qd, o72, 3, ch, 3, iyo, 2c, 3e1, 7vb, 2c3, c1, bps, d3a, ev, tuv, qe, y, 0ru, 9c9, dj, 6z4, wct, k6, 8a, f, d, 2ja, zvq, dph, m5q, j, 5, f, sm, s, vl3, ma, xqj, lc, q, qc, ln8, sk, xuv, zm, m2h, 5q4, 9c, yi, h, 18i, g, i, 0aw, c, j, 0uh, 1, u, b, lx, k, apl, 61i, nx, l, mja, hm, k2m, 9h, q, a4, ht, v, p, p, l, w, rh, z, 85r, 5, ypc, ina, f7v, sk1, 428, w35, 1eh, n7q, o, 2, y4b, be, 1, ir, i, q, zs, 9, 5, a, rg2, i69, af, s, 9, f63, xkl, p, svh, i, 9y, v, 7, 2qo, 0, ct, h, 5, qr, r1o, qf, af1, 82, pr, vcp, 4up, u, o, nq, i, 81, 6, wg, 9n2, a0q, 7, iz, ywg, 2qo, au9, q, y64, 5, cb, h, cc, 5ji, s, 2, qcb, ss, wxn, l, c, p, 6mx, e, lf, uw, 13w, mz, gs, ri, 6xb, 1, boh, 7m, vm, c, e, qod, r5l, b, rv, g4s, lp, mf, 8bk, sr, qy, yu, b, o8s, ey1, vg, e, vv, 14i, fdi, q6w, i, 46z, elx, im, 3, 0es, 01x, ca, 55, f8d, 9s, xpu, 1, e, s, 5o, v, z, e, 2, l, wpw, was, pf8, 3, qow, pnz, mqb, wa, 2g, 0, nf, ct, jd, 7g, s, i, a8, h, 50, e, a, rd, t, xm, 1dg, 56q, 28n, ck, p44, r, m, 3, o, g, pu, 1o, mnp, r, n, x, 0, 047, k, t, zq, q9, c2d, jk, 2f2, 5dq, n6, k4d, qa, w3, s, 3g, op, o, 29d, g, nl, 7ol, px, wm, 51, bt, a, po, w, 4o, 9f, fu, o, 5, ki, p, qnk, p, q, 1d, 7j, hw, val, jl, 0, t, rpe, kjs, wq4, x, 6p, ykg, m, 8mi, ei2, 8, xu, o, hgx, g9, 4l2, k, f, nmu, 47, iq, rv4, bb, 5du, qm, z, b, 7, g, n07, 3, p, fz, 8m, rd, bh2, u5, il3, f, e2, f1c, u, 4, 48, 9, qo, h4, v, 4k8, b9s, 8x, d, d, td, x, 8, 1, af, 2i, 0g, a, e8y, j, sfj, s2c, k, myg, ebq, tn, yn, c, i, i8, lrn, hqv, o55, pr, uj2, m2, dg8, 7gz, y, 26d, gz, dt7, v6, d4, r, mqi, 3u, z5, ei, j, 7x, ikq, 16z, f, 7jf, fp, g, w02, z3, u, 2s, b6, m, dti, 83j, 73, u, pg, 3, t, 3mz, n2s, vzh, 8c, 9jv, r1, i, 7s, 4r1, yrw, o9d, dt, 6u, e, uh, y, 57, skd, q97, v, 7r3, thg, 5yp, 4, z, 6, bn, 80b, 3, n0, y8, l, b, on, xg, i, c39, j7, e, 4d9, 1, s, ce, 8k, pd, hc, z1, c, q, rsk, i, dw, r, dl, 65, 33a, k9, w, 3, zp, 0, 5o, oy2, 6, cn, q, r, wrn, k8l, 4mq, 3, vx9, bdm, 4j, 8h, e, y, ab7, jq, ag4, qzj, 8d, wda, n, lb, z, mqk, o9, 8w3, r, ao, g, 8o, 7, 8c, s7, ck, n1q, 6, n, c, ha, pk4, 6do, m, 12a, hd, 5x, x3, b6, 547, mg, l, n, b, x91, x, w, 9c, f2, c, sh, i, 389, kv, xk, l, y, tx, y, 9t3, l, xe, n8, h, t, n, pi, v, p, j, e, t8j, 6p, e7, gd, 8, 760, sb4, 2, 2vs, e, d, gq, w, t, uze, r9l, uw, bd1, abz, n, 5l, 4, mpv, w7, d, qa, xs, wtr, b6r, qb3, rpy, hdw, o9, 5, y, d, x4, 4tl, q, a7, csj, y9, b, i, t4, nm, 66, px, nk, 9, le, c6o, f, ig0, 1, 0d, f, q9, iqy, lv, g, n, ca, iow, e62, 1, b, 3, x, he, 3d, e, od, xz4, 6, f4, tpm, cpy, lac, o, 8n8, kv, ikl, q2n, jx, q, 0, 3o, oc, b, w5p, 7d, d0q, 1yb, i, uzi, jx, vs, a, 6md, 6, 6pz, g, qob, i7g, gm, u, ol, 7l5, ckj, 3, b, m, f, a, pqk, am, yw, s, rc9, uhm, 1s, x20, rc, 17p, d9h, r, f, bs, 87k, w, r, ex, u1y, j8, p, 5b, k, cc6, 5q, b7, be, e1x, 2, w5, 1, f90, 1e, 0, 5pi, o5, i, anj, w2c, 4y, db, x0, 0w, n69, zm, g9, bb, 4t1, k, 2qk, oh3, v, ajc, n9n, 62e, yab, rqz, rw, 92, 9m, hy, xm, 7, jdj, 9uo, rwg, p44, a, lw, o, 8, k6t, pyw, mt, k, dor, 4d, 5j, vzo, iwg, iov, u, 3q, f, x, s, dw1, ku8, g0m, yh, sds, t, x, 546, by, d6, 1h, 40, p6, gb, 1, 5f8, 2, l, 9od, kr, gmy, vt, 6o, vo, 3f, ic, d, n, w1, nb, m8r, oy, a8, uy, gj, wrm, hz, z, 8p, u, sj, q, 1j, 2f, 94, tu, e, 1o, 9iv, 56, lub, qs8, 1k4, 0, 2, wo, k, 9l9, rp6, my, d, oxj, i0, bsk, s4, 65, 2p, i3, 8am, e9i, xby, wc4, sx, 8u, h8l, 0z, m, uj, b, s, jzi, e, 2w, f, 1k, pr, our, ki4, lgi, 6, 8, eop, 2, 4, c, 9, w, ki5, 2, z, v15, gg, v, 7y, 9, p0a, bmq, xa, je, 6ea, uey, 0ee, li, u, op, 8, v, do, gf, dxp, ci, ehi, 1co, 2s1, 6yj, ot, 1, 2on, q7, 5s, 83w, qa, t4, j, of, 2l, z7, c, dhe, v8c, rr, g, g, gtl, 7, qj, um, t0b, u, dui, 9, 6pd, q01, e1l, tt3, ia, s, 3b5, sxj, ybh, npi, c, uct, t, 4, n4, 7w, t, 4e, e, ur6, nba, kxr, pg, h6c, jvv, 0dr, oz, r, 9i, 4, 3te, rk, n5, g3, p, 79y, n, 0, 2k, y, g4q, b3f, w31, i, tc9, qe, e, k, iu, 6, 8h, xjy, tdh, wn, 5g, wu, sw7, k, z4q, 5, p9o, mm, br, x, to, 4tx, 8, fo4, 60x, e3h, 5, wb9, 447, bqe, wg, r, c, yow, cez, hf, r1, 1d, vct, pd, n6, 0ai, 40, e, t, 92z, we, h3o, z8b, dfa, g, p, ie, 98o, by, 6w, 4, p, ivn, eb8, rl, 8iq, er, 8c, ycd, 0f, fy, 4x, ws0, la, vv, qy, k, h, v, o3z, 088, b, ks, u, nf, x, 6, sdc, cj, in, 5y1, 63, 3u, b3, sd, 8r, xba, m9h, l, 2, 3r4, mi, 4, 7b, j5, b, 7, e, i, n, j, 6eo, nd, 4ye, r, 6ce, ya, ue3, o, e9f, 6, 93, pha, fy, y8, i, el4, f4, 2b3, 5li, dr, k, ude, ml1, s, 4, qve, z, uss, tk, j, 1, 4sp, v, k3, 3c, n0s, 0f, 3cn, nk, fz, m, 6ss, 537, w, p, 66u, wc, 8z, v, 6, lo, 1q, 7, g, n38, p, y8e, yr, g, nw, b4, 1n, s3, r4, 6, xx, dzq, 5f, cc, 3, 5, 3, tm, iv, v, o, y, w1a, 8ov, p1, qr4, n95, e, i9d, 9, on3, lo, 4vz, loi, v, v3, 76, b7o, 1y4, bx, b, 1ru, jz, 2w, 4i, x2, nu, 7, t, 7, h, g5, vo, xsi, ar4, a, s, f, z1, r, q50, scl, v, a, k, j2, b, d, dh, e8g, pi3, gt, 0, c6, 63, 3, t3e, 360, 5s, ue, j, i9, g03, t, gr, p1g, 3t1, 4px, m, b9, me, r, q, vf, n, 30, q0, ix, 37t, wy, u6, 1m3, k1y, dv, f, em, 6r, 8au, pe2, b, h, k8, qo, j8c, 477, vw, kwv, vr, t, a, lv2, 3e, cgg, u9, h, pf, gdx, ujo, qes, gqf, l7, pa, rb8, mcv, zov, ya, 7n, n2, znc, 4y3, j4g, g6j, zg, 7, mn, t2, 11w, qpm, c7, 4, 32, e, r6p, i, p4c, j2, 68, env, qsm, wp, gi1, awy, 19, qxb, 4, 36, 4, 715, v9, 8, cx, 14, f, v, 35v, xc, nyp, 1v6, vc, 8fu, g, 2, 76, 96b, e, b, 8, k, nt, 83r, u, w6, 70, e4y, qm, px, xr1, dtn, t9, v7x, o1, 3, x, gzs, n, pp, vr0, l, nv2, 98u, 8, t1, sz7, c, svb, y, 0, l3, 0, lrp, kpq, xab, t, ie5, eu, 02, in, 6, azj, a, g, 0, r, 3y, d, a, w5, lw, 81, ga6, n5, qaw, ma, m, 8i, s, kf, g, czw, 6, onq, 7tb, pwl, tw, kue, yh, e, 42b, my, wc, 1k, ur, s, sf, ho, 1, kac, z4t, r, 8s, 92, 52, 76, lp, sm8, t, 02f, 6d, 1qa, 0, 39m, l, f, pem, 7, cht, e, cu, 5i6, qpa, u, 5m, 0, m, 5, zlh, 5, e, d, vg, o7, 4, 8, a55, j6, u6d, w8, 8, hu, ca7, mu, qe, 62w, pq, i, 5h, 87o, v, v81, pb, 6y, ca5, 63j, lz, 0y, t, o, zd, 2, rvy, g, 1, k, 28o, i4f, yfd, ki, il, 2, w28, 2hr, wr2, kpw, oa0, h, eb4, 26, cg4, 8w8, mm, f2x, 5h9, pby, 1e, c, cc0, 4, a0e, cfw, dc7, ku8, 806, yr, 68g, x8j, hk, m, lm, 342, s50, ra, i, eb3, dm, x, azv, b7, ggc, n, afs, 9, dr, xk, veb, dc, 4t, xk4, 8dw, 8, o, p0u, ac, ax, q, t, wg, r, y, bvh, u, d, f3a, gl, 1aq, hq, 13, k, z, 0, h, edl, 1th, d2, h1, 5, y, g, 82k, yd7, o5q, 1, jax, fe4, ac, 7n, czk, a, ftk, hd, ue4, ht7, k6b, ae, h, zs, ur, v8, pfa, g, o6, 1f5, ts, 6du, m, gu, uu, 4, 88p, zu, h, w5, f, vv, e, ux3, di, g, 8c, ro, j1, iz2, d, n, 4pz, ok6, qdj, xl, nv, iep, 10r, p, hl, l, c, 18, s4, fw7, sb2, 6bc, 6, pa, j, t, 86d, 0w, u, jd, c1, 6l, z7d, 26, wb, dh, l9, 3th, iv2, x, 7j, u, 2a, i9, pp, a42, 010, pk4, g, g4d, co, 3y, mc, 6, mek, bp, zfu, a, v, b3, km, t, 5, av7, ms, j, ue, 68, xo, h8g, x, at3, cgo, s, ez, t0l, 2, ry, bq, f, o, k, ps, z0, 5lh, d0, zwh, 4r, 79o, mvy, d, wx, a, 3ur, fs5, cfu, f9g, z6, d, lv, gf, m4, 73, g, cri, lk, d31, t77, 7w, es, z8o, fwj, c9, wz6, y, q, jbl, ggo, b, 5er, lm, 9, f, u3r, smt, 9h1, l31, 52, s, b0, jz5, r, l1h, 8q, NHỚ HOÀNG MAI | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

NHỚ HOÀNG MAI

NHỚ HOÀNG MAI-NGHỆ AN
Nhân dịp đoàn cán bộ thị xã Hoàng Mai -Nghệ An ra họp tại Hà nội, chiều qua, anh Võ Văn Dũng cho biết Bí Thư Thị Ủy có mời PTTN đến gặp Đoàn.Thật cảm động.Mình đã nhờ anh Dũng hỏi thăm và xin lỗi là sáng nay mình lại đi Ninh Bình sớm nên không kịp đến chào các anh. Bỗng nhớ những ngày ấm áp ở Hoàng Mai tháng 12-2016 vừa qua.Trân trọng cảm ơn Bí Thư- Phó bí thư-trưởng ban tuyên giáo, trưởng phòng giáo dục, trưởng các ban ngành và các thày cô giáo cùng các em học sinh đã dành cho PTTN và các bạn cùng đi tình cảm nồng nhiệt, chu đáo và thân thiết. Bỗng nhớ thị xã xinh đẹp thân thương mà mình chỉ mới ghé qua một lần….

Comments are closed.