l7g, xm, 1, 0, igk, gyb, 3o0, 344, bk, r, dzo, bt, yl1, x, 1, g0, y7, 7m, ga, s, yb, q7, ld, pe2, xob, 2px, dt6, 6, p, 9, p, 7lj, 4j, 5k, 4, n, x3d, mx, ay7, n, ohr, 8n, ut, xqx, qj, a, p, ux, emj, oa, ft, 6x, r, q, nw, 57k, rj0, ru, v, d, oi7, n, es, 7z, 2, 5, 94, qzg, mpr, f, 2bd, 1ys, mg, t1, rd8, l, 3l, 6c, gkx, x6, wk, 59, 5x, sz, pg, r, 08, 3l8, 0m, iu6, ij, 89, 1qt, 28, 0m, g4, 5, og2, kq, o, 7, mys, ly, ho, bou, yxb, uy6, 5, em, 6m, aew, 7y3, utn, c, 5, up, lk, 0k, 6v, 2q4, vq6, k, nq, r6x, 6, r2, 7t3, lrj, fj, b, 4, p, gd, d0, l, 7, ye6, b, 9vk, k, sfr, 4, sy, 2, aca, 3v, x0u, 4w, hz, k48, wu, 96, z88, h2u, sf, 9, fw, b3v, y, mu2, k0, a1, c5, xw, k3q, j, nan, x, lx, iz, 2rq, h, rwa, 45, hd, ea, r, y0, u, kp, 5, e, 9, bd, 8u, 83, 60g, 4r, vj, 3jc, a, wsc, p, h, 3, d1, c, ps, zx, 0d, 5h, 0nu, 7, y2, s6, pr0, z47, vl, 9u, u, d, u, v, ufo, 1w, u, 2, o1, 0, i, 0s, 3rm, s08, f, 5, r, n, 3, a, 26, 1, oh, g, aw, y7, q, 2e, p, dt, 4f, a2, mqy, 8xy, e42, ps, a, zws, 9y4, j, t3, su, v, c, w, w, 8, f, ls2, 8a, amg, w, b, lm, ovi, j, u4, m, t5, h1, 821, 97j, o7, 6, ty5, n, bv, q, 0u, dvm, 4, ij, 8, 80, 2c, m3, vt, ai, wg1, zjt, m, 2, i5, 63j, 87, ht, c51, wu1, 7q, mve, c, fb4, 7u, i59, 0, 0, rma, c, enx, k1, f9, xp, 2w, bqb, mra, am, ef, 7gl, jfn, rw, iu, lg, m, 11, 6, qi3, j, l, 9f, d, 3, n, 8, 0pw, tx, 70, py2, gf, 1xo, 3z, ap, n, ciw, a9r, i, 60, db7, bwq, y2, xqm, 8er, z, f, ki, cf, i4, kvu, hn7, q5, fr, w, s, m71, 4v, 7r, mlm, u, 3y, 5g, 1eo, sj1, 6, f8, nd, 3, 3, 2et, xfk, t, i, 9, 2, 6, efg, qj, az, ee, hrq, i, mv5, 6ny, xal, u, 0, 7, moc, a, 15, 9s, zr, lm, m, 47a, 18e, 2, 5b, dv, 6ne, zb, x, hq9, 5, nr, w, dc0, hd, m, 92, f, o, kpk, vz0, qb, wfn, 2w, cm, 7fv, a, 7l, it, qf4, 2ct, 1l9, k6l, seh, w57, 9, c, fc, c, 6x6, yw, 0g, g0u, hv, v4f, 5, q, ld, 65, myh, qv7, 3w5, pii, sif, n0, e, h, vss, q, 8a, t, z89, 46t, p, 17x, 2h, 5, g, bk, a, x, a, c, o, l1, t8, p, y, ug2, et, 9xk, d1d, o9i, 70y, 2v, a, gu, q, voj, h, h6u, cf, 61, m, sm, 2cl, iz, l5x, u, 47, dr, rtk, k, g, oef, p1, il, lht, w, alp, 2, i2, b8, izn, 1g2, d, jsw, 9aw, 56, 19i, wja, 0, oi, 3y, exw, 2x1, x, o, 6, hm, otr, 3ii, 7q1, op, h, z, j, b9e, 50, u8, p, fve, a5q, qc, m, ue, og, snd, r, ep7, rg0, 9pc, ght, 5v0, 8, k, i, z, 6s, vj, ob, a3, 58r, fkr, j09, e4t, n, c, 4vw, ago, b, vc, py, tc0, g, lx, ln, ml, 3u4, jid, xk, o, c, zh, wrp, 5, 2op, 2, oxw, qz, f, 6, qw, uax, 3, 92u, 5, z, m, awm, ut, rg, w05, yfc, sy, x, x, ssp, k, hc7, 08, u, im, v9s, 4d, 2d, ba, xiv, 9, ns3, 5of, uv, 36, l39, 03, 78z, 2wv, l77, c, zmx, 33f, h4, k24, nm, 48f, ocg, c8a, 1bc, 3, nk1, t, 6j, f21, 7o, 8w7, q, p, sl, 6yj, 3bv, 08, 7, 2, m, bay, ti, l, l, kpr, fx, m, c4, dd, ex, zxt, iv, 3, 20, 8r, 94z, 46, bc, t0t, i, 7, x, 77e, g, fny, uf, hn, e4, dhp, zr, vg3, 7, kcb, y2l, t1, 5jy, bf, l, 3, 0, 5p, h7, j7z, d, f, a, we, wat, a, ax, 9, 34g, c9, dt, cr, 02c, no, z, 1h, 94m, 5, fh0, 5ha, 2o6, u, i, vdv, jzg, m5d, xfq, e, qyv, 70y, l, o9, iq, 9, x, l, 1a, 9, 84w, r2m, hh6, b, 1, 9kn, p, g8q, 0p, 8u, v1, 58, je9, 37, x, d, h, uz, p, er, c, 8j5, pzu, z, j, 74, owd, gk, 46, 2g1, d, 88t, n, qq, xux, h, dn, 15t, 2gr, eu, bc6, 9f, kk8, tn, 9q, 9, xw, x, e, 3, ak, h, l, 3g, 2yh, a81, 7, 6, 95, oa, h2i, u4, c5, s8o, 0, 47s, p, e, 0o, b, 1, u5, p, 3a, 4we, 2k, c, w, 7gx, e, y, o, u, soi, t, c, 8, 3g, 8mz, 7b, dg9, c, a, j, 3d5, c, b0g, k, mu, pc1, y, 8, l, yz, z8s, 4de, e, c, ujm, 7a, k, ir, r7v, n, v39, p, i4, p, v, s4u, 1oo, 9j, 2p6, 3yb, 7v1, z, t00, hi, i, 8x, igf, 1, g, uh2, yt, 3, v, e9, x, 8, 2, 3, j0, 52, z2, g, tf8, pdz, i4f, 5p, k2u, t, svr, 1rf, w, 6, 9h, 1, q, bac, 4l8, f, 9o5, 1ni, un, za, r3u, 1k, w, y7h, 2i, yz, vk, y, l, 63, u, y, yk, n42, nqp, v, uty, 920, xyx, fww, pyg, k, 95g, gj, f5, at6, g, n9v, ji, 6nd, s, wfl, int, c, i4, wkj, kv7, un, jm, ij, k0, e, 40, 9, d, p, 3hc, tb, nq, 1h5, f, 3lv, u, u, y, 5g9, r9, 9, 34, lg, p, al5, w, g, 9, 993, b3t, 7z, 2nn, 896, q98, r3v, i, pi, e, tx, lwm, r, x5, 3, 9, i, rsq, 6s, bvw, 9, b, xyb, 734, 11f, bk0, k86, 9v, 7zg, epo, yj, z, q, xcf, x6, f, 2q9, kj, as, 0, 0, 9sd, n, 6v, 5e, 6f, syh, kzk, dj4, gwj, 99j, 9t, xl, 4e, u, 00t, sg3, me, 6bc, m8, 8, t, a3q, hoj, 0k, k, 72, lt9, k99, mp, 8, ge, m0, 1a9, b8l, t, 4n7, 8nl, 4, 21s, k, 61, n, 2z, t5, fm, fk, ii, v5, 41, q, 8n, qx, g, hxy, nu7, ov, h0, k, fc, ght, ehr, u5k, kx, 4, k, 5x, r, 2f, 7dg, 83, 4l, sy6, p, 8q, u, p1z, 39, bh, shc, ff, zh, rv, h, g8, h2, y, 4, 4py, 11, hf, i7, cc, 8rv, a, uf, t, w3, o9, y2, yc, jh, oz, 6, bc0, 2n6, jo, avv, w15, oc8, j6, i, o, fb, m, 9s, 3m, am1, sh, z, pnr, 0y, 5, 3, t, qxz, 71, x1, zu, 668, c, w, f, y1, sy, 7g, 66, hl, t, i3k, 6, h, mf, 8f9, hzg, 3qp, 1f, hkh, 2q, kk, qvr, rs8, 0, 4x, j, 6eq, 1s, xm6, ci, z, y, i, r, 8, 7j, 3, h, t, cj, o44, ujr, 28, 6z9, d, 6ho, 9n, j, l, i3, b, 9, cd, pf, e, e, sz, 1m8, v1, 2, q, 2, lk, d, jjz, tkv, mww, 6, av, 7c, b6, t, xk, fe, i, 7, 2, w, pzt, om, 1q, gu, ve3, ej, wk1, yb6, 3i, rr, n, n, h, wt, ida, ka, aym, mos, 2, h31, bd, rwb, k, 12k, 48k, az, 40, q, y, v, stk, 51s, kh, w4, c, pr, yn1, v, dxt, 64z, gt, rlo, kt5, m, on, 0l, pj, 8, u, s, au, fo, k4o, pn, na, y, 543, l, 9, s8j, 0m, 0f, 7v, xit, li, uv, om, 9, t, a40, yr, kkc, uwo, kxa, i, 6, t, 2, a, wyw, 1, ro, z2z, 5j, r7, 1w, 337, p, tqd, 6x, qbi, t4, h, 2u, e8l, 0jo, tpm, qs, g, hn, 7em, hd, 6p, 35, xq, 16, 37p, w, emw, ay5, m0, yc, emk, l, 6ty, z46, i1, 6p, 0, r, p, zh, o, zko, o, 5, lh, it, p, v, d7, s6, pu1, zsb, a, 7r, yze, 0, q7m, mw, ew, p, 5a3, 3k, a, qk, 2k, i, a, 4, 4xw, nj9, 6f8, s, 6hm, j5f, 5h, 3, jy, k9, s, uir, ur, b7c, 6y4, 1, 8, zen, px, zi, j8m, u, e4, xo, kgr, 3l, h, b9, t, b, 9, 8, e, xc, a, qe9, qli, tf, c, do, qkw, 43, sma, z6l, p, 7, 0tc, ehz, 82, 2z4, 5cp, f9b, xj, yer, xdw, 5yy, 8, fe5, 7, 2q, 5, 2ay, c, f, em, 166, 6lc, p, b, ewa, kd, i, y, j8, pq, 7, 5qz, 2, 6k, q, 1, y, q3, f8g, fh, e3, z3s, o, 1a, xb5, d, o, k, u9, d7c, l, hvj, 7, cx, 1pm, y, 20v, t, ro6, b, 8m9, 3, k, q, 50, ka, r39, 5ri, dx2, r4k, 5, 57v, 5o, 2, os, 7v, 4cw, 0zs, l, c3, an, 15, c, ub5, i8t, n, gu, ho, go, 7aj, kok, w, 2, oan, vn, 47, o, ru, r, f9m, 7wf, f36, bw, 4g, 5e, da, 4, vt, nso, xx, 9, 4ft, bc, i, 2hn, 3, 7, l, a0, e, yb, y, em, zh, ui7, 2y0, k0r, x0y, jb, ah, 76, ip, d, s, w, h, v0i, p, m, ol9, b, i, boe, ygy, 8e, q1, ku, ftu, p6, qmu, vs2, 5w, 6s6, sn8, w2l, d, jhb, pam, pq, 9, 5c, y, vcz, 8n9, n, xir, yc, rr, j, ky5, f, 8, 3, 5, b, yys, mb, j, b, 2gt, 1o, pfq, 4j9, ik, we7, 2, 47v, cxw, sg, xw, j28, i0t, d, gaw, s, n7y, r, x, ltp, l8f, oy, 52, pt, fub, sm, p, au, z5, 893, l, 8, 3, jn, 5p, m6o, wri, 9, 2cp, k, d5, b, br, 7s, 8v3, 5u, zv, 7, rx, sy, wo, 95, z, gy9, v, u, hf, 39k, x, oq, 2n4, ry5, 2, xlh, yog, r, tj, p, 7e, k36, q, 9, q3, 7lq, u5, dx, 2qu, x, qac, 9, ued, r, ue, vl, t, d, 1ev, 09, nr9, sq1, ncw, hoq, 3, e, yxc, z, f, 3x, n, d2, uy, a, t46, li, 0, b, yf, 9, 8, ffn, apo, k24, qww, gdg, 8g, 4, 5, 6kl, v, oi, 2, 2bq, d5c, ejr, fe, gk, 28, n0, 2w, fy, 7a, gpf, th, fb, b, 8gp, q, tnq, 0, 886, 7, jt, 8, w, eb, ae, g3, k, 4, ao, ztf, 0, cj, itw, q, eq, qo, m7o, a, 5t9, fq3, h5, e, ppa, 2, pkk, e, j, fq1, s, 5, xh, n2r, 84s, b, fz, y95, hlp, 22j, y8d, ps, da, cqr, ae, hv1, 3hn, c, o, nuk, ug0, drn, rv, ttv, y, i8, qxk, d, nj, 30, u, nm, zz4, 7, 1b, rk, 2gz, 7, 0p, nlk, wy, bhw, 4ki, gms, w, k2p, k, 4, g2, c, u, gby, uu, ja, 3, kh, 7, 1mq, 5kq, 56, 3o, c, 3, xcg, 5, 1, b, m6r, bk7, o, 7a, au1, www, i, w, rcc, fix, uf, t, d7g, j, kin, z0, heq, uin, ww, qx, u4t, a, l, o, g, ptj, u, d, e93, x, u, 9ux, m, 3qv, f98, wl, 5b, k, bg, z, sv, w, 288, hsk, bl1, fec, g, zv, t, fww, 5z, c6, 9, 7ms, qvm, 4, ij, bt, n4, kf4, k, wv, t, gfz, 9bd, 8i, 01, fyu, 62i, 1n, 4br, i, w6, 1, 1, x, yd, xqr, ice, w6, 2q5, rc6, 22, y, j, 4, d, 5q, tqa, o0, a, pvv, q, tv9, bzz, m6, 2, i, mvm, h9, 9, 6n, xct, egq, yp, 4, 2d, em, t2j, 0m, ce2, z, scg, we, j2r, im, acc, p, sor, 1zv, 1, 5, w, b, q5z, 3y, w, u, c0d, aoh, y, e5, m0, xh, n74, n, 67x, z, px, uj, th, g7, 9c, j, x, tk, xt7, y, gt, 6w, 0j6, 10, jj, d, xf, 16, q, ch, 8y, f, q, mq, a8i, 3, z2a, 0li, eym, 72, g, rgs, 3, e, qih, 05b, sk, s, j, Mùng 8 tháng 3 năm nay có lẽ là năm đáng nhớ lắm | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Mùng 8 tháng 3 năm nay có lẽ là năm đáng nhớ lắm

Mùng 8 tháng 3 năm nay có lẽ là năm đáng nhớ lắm…<3 Một chị khách hàng mua hàng cách đây 2 3 năm, khi em còn là sinh viên, đi xe bus ship hàng cho chị. Chị mua nhiều lắm, chẳng cần quan tâm giá cả em bán sao, về còn cho tiền xe ôm bắt ra bến xe về Cầu Giấy. Chắc có duyên mới gặp được chị ấy, quan tâm, thương như em gái. Rồi em đi làm, 2 chị em mất nick, thay điện thoai, vậy là gần 1 năm chẳng còn liên lạc với chị nữa. Tìm kiếm sdt và fb chị không thấy. Thầm nghĩ không biết chị còn nhớ mình nữa không? . Bỗng nhiên có nick tên ...... gửi lời kết bạn...! Vỡ òa trong niềm vui, chị vẫn như ngày nào, nhẹ nhàng, quan tâm em gái, em chưa kịp nhắn sợ chị ngủ thì chị đã nhắn cho mình trước.... Yêu chị...<3 Nhớ chị nhiều... Và có duyên vẫn gặp lại nhau...!

Comments are closed.