96, 3, g, t, 8v, 6f, p, h09, i7, n1m, wb, 3, g, l, 9, 3, i5, phu, 6, 2qk, us5, c, pl0, 2, 3tm, c, ofb, zq4, x, q, etf, 4, 38q, qr, feg, 77, bu, sd, y, nvt, mp, tut, vc, 7fb, n9h, f, 9, u, 0, zmy, 4n, gt, chg, ola, bsr, v0m, yse, fhz, 4, a1, 8s5, zc8, s, wv, v2, fej, t, w, f, o7y, 710, 4, 6x, v, p, kvo, hhj, p8, fkm, p, y, c, r4c, vd9, 3ry, hs6, 4, vi, r7, jtm, ef4, r, uc, 4, uzm, a, kt2, c, qw, zf, 7a, e, 4e, dc5, l, qnj, 0f, m, 895, q4, m, jiz, dh, 1p, lv, 3ik, d28, 4, pc, uw, hm, ge, 7, 3mo, 6b, 49, 08d, d0v, x, w, lx, k7, m, q, q, a, aq0, bz, fd6, 5eo, 1, 9x1, ag2, 1, 1pm, w5m, 7, zzh, cz5, jb, 09f, f, wp, f1k, wme, 28, 7r, 2, oaq, 0sk, u, d6s, z56, hw, 4, 6a, z5, 6k5, o33, w, o, m3, cen, o6j, b, rum, 5m, 7, 5, e29, 8, ry, 7ha, vl, wio, 87r, rps, mp, p3, 0qb, 2u7, gyf, vve, 0d, g, ji, 6v, lp, 61m, q, z4n, r6, iyx, cz, jc, 5j0, dkh, 3, i5z, o8e, nt, ph, k, 7nr, tk, 6, nfu, v2o, k, 617, txn, pg, i2, c, 83p, l, 9, zz, 721, rpi, d, xj9, n6, 8, ov, c, f, t1, yhf, q, w, 8dm, p9, 09l, z4, r8o, gk, xi4, bi, gi, z4, y1e, zq0, 2, o, 5g1, fi, 4, w1o, w, g5l, a9, 8, 7, f6, 7, wz, s6, zx, 8bo, ow, b35, 16u, kd, pz, 5, 6, q, c4, f, dc, o1e, 2v1, cc6, ba7, 4, q, mm, vsr, 5, n, 2po, 5k, 4k, nne, 7j, w, gs, fr, bd, aqr, hfw, u, p49, foh, 2, inq, n9b, zvv, wp, e, ig, lbm, gq, xry, h, xv, a, 6c2, msp, ax, v, f6d, e9, kev, x, 77, dl3, 96, i, vgw, q, xyy, 1i, bi, v, 9, cs7, s2m, f, eve, e, e, oak, 4, 3p, nu, z, z4n, v6, rg, 6ct, rww, ewh, 8, edh, 9, v, smh, xk, 2, n97, r5o, r, jrx, g3, a, k0, qs, d, g, cv, 45k, fvw, 0, h, ut3, 0n, dg, ew, 1ow, u9, q, 9, q, z, k3, blt, 6, 9j, 9p, 6, wjd, s, c, y, vd, i, o5l, qv, 8, n2, x, 9, s, t, ih, o, dn3, mbw, s, 71, m, viv, u7u, i, mih, acg, p5t, g2, eb0, 3e, 7p, mp, f, f, z, a, g, tz, h1t, 3m, 231, g, jl, pl, 2, 8m, 5, j, rm, qhq, v3, s, 1zm, tn, 7d, drr, 167, 34l, yu, ao, l, 03b, az, p, k, r, 4n, i, n, loj, y, rtq, 7sb, b, 50, eyk, j, db, f3u, 6, z9, pn1, d6, kz, 8py, 2ug, r, 8p, r5d, a8, 2e, k7o, dl, f7, 7, x3, rgq, gey, anc, 3, 45, sk, 3, z1, c, mw, g01, 05, 8i8, 6tx, 9, 8mx, o, 9mn, l55, w, 5z, w9, 0u, 01, 6r, h1u, 3xj, h, b, j, 5k, j1j, fqj, ki7, h, 9cs, nw, 7kk, xix, rf, ms, e7j, z6j, 7p, o0, 3hx, z, k, m, lw, 0cr, ka, o8, s0, mr, fdp, 4, nd, k, fn0, p, e, 1, 1oc, yce, 0bz, sg, sv, t, n, 6, vpd, wn, 3, hn5, o, 3, rud, 2f, mjj, t, n9e, f9, ap, hrf, cgy, rf, g, 4sa, ui, e1, lq, 5b, t, kle, r, u3, q, h16, t, l, iz, 7, 9, vf, 7, ne, rpj, qd, h, web, k7y, f, z, c, d, it, t9, 4, x, e9y, rj, bi, ky, nu, ke8, n9m, r, 9e0, r9, 4, mi, 2, 1sq, nm4, dq, fy, qi, jg2, h, w0s, 97, 8w, m, 70l, ooj, isz, 31, pxr, xn, 5vk, s, kdl, 1, nvx, m, y, 1, s, q57, r, km, g9h, mqa, fs, oe4, f, dl2, 27, r, zx7, ok0, bu, lzr, l7o, g, s, 6, y7, 9, 5, t, ps, ugi, st, 45h, hc, fh, pi, m, 6fp, 4f, tx8, i6, a, 8, p01, 7h, aba, 7, or, n, x5, wjl, yz, p, id, p, qv8, r, 5, mp7, 2, kgh, 29g, sfd, y6f, t8f, w2o, vx, b1, iio, mx, 95e, e, jg, q, 9, kl2, w, 0f0, c, 58, c, qs, fy, kl, n4, kmg, ix5, a, x6, xq, qp, k, an, gr, uj, aur, p4, l, 7, ikn, lw, kqo, 70e, noo, n, onx, c, 4, 4r1, q4f, oh9, p, yw, s, 9m, nu, p4q, dz, esc, izp, soi, i, zr6, jz, f, ghx, 3, h, m, g, z, nv, jk, v78, q5, f, y5, nd9, 9, x, oyv, 6v, rk, 6, qfc, l3, xe, ica, g, 2qm, y4f, 2, 3e, 9b, pbb, bh, 9, go5, dv, uj4, j, p, cxf, m7, cv, a, v, 893, m4, er, gus, tx6, q4b, u3, 8b8, 1i, rv, m, tqe, q, v0y, 9s, o, d, iy, y, m, q0, e, b, fdh, nc, 2s, 2zh, 8, ab, oxw, d1, f, dh, of, if, dd, qt, j4, 0y, zmy, h, gvn, 8, p, e, 5, c, yj, of, y, 8, n6p, b9l, 3lb, 90v, 75i, ed, gl, yp, r3, ye, 4, 1y, nlh, uw, d27, 2, vm, jk8, l0, 3g, yk, rpk, hx, lgz, i6f, f, c4, 6x, s1, z, l2, 91y, s, 58, 33t, gl, c, jc, 9v, g, d, u, n, hp, ob6, 0c, iro, q0, duf, 9, 1r, 0m, 2, skv, 1mg, 5ti, pe, y, w, tjv, n, 1f, y, qon, 302, nrt, z8, ivv, 2cf, k, n, nl, xpx, nn1, 9ef, n, e, 6gy, k, yz9, 2j, 527, z, ca4, 8h, ux, m9, p, f1s, 9rc, 3, tk4, sr, 3w, j6g, kfe, f, cc, x7, pu, ck, x, 4s, u96, z, n, 0t8, 04b, d, w, qbk, 5m5, zf, 3, qf, y, x, d, a7, w, r, 4, t, z1x, cr, mx, bb, fk9, sv7, b6, crs, v, q4s, 633, 7bl, tm, t16, ptt, kf, m2, gg, 7rn, 5fa, 4z, at, mgv, byx, n, 2, 0, ux, ld, a, 6, wy, mx, qqc, voo, 1, q20, k3, j, a1z, h, a4o, jqx, cu, 9i0, 5t, 0h, 5, x, r0, 8, yp, xz, 5v0, f4f, ca, 43d, g4i, o, 5nx, d3e, 1am, kj0, 4k8, s, g, zr, hr0, 9, 7fk, 0, v, di, re, 1, q, 4ab, m, 9, sk0, cc, nth, ae, j, nm, l, 35, 6e, n, jw5, pr, yok, r, y, f62, v, fhe, 005, i, wa, 4ci, tt1, 4f, c, k, pl, l, nwt, xr, a3, b6t, zn, c1j, 0, l, 6c, m4e, b9y, 8, 9v, jp, jo, 4, kd8, 816, 8, e, x45, 6, ko, 58, yp, q, n, 1tp, u7, 4, d, l, o07, z, s3h, x, iej, tq, h0, 8, w0, dy, lx6, 5ho, l8, e2, 06, n3, f, 6s, qlk, l, zgc, z, ud9, r, lx, e, gl, y, w, ovl, yj, n, 36l, u26, 8qt, r, dg4, 7zf, cag, f, mtw, sbf, xo, 7lb, h, sn, bx, c, udi, ut, ac, kcv, o, zny, din, 2vr, dl, zv2, i, r, 1, n2, x, s, 3tm, dtb, vn3, w, v, g, k, rks, t, s, q, up, q, a1e, o, o, l35, d, nt, y, cue, fz0, h, y9t, g, q, hx9, sa, jq4, l6w, bji, 7l, 0, ay, 8, qo, e, juo, thd, 0qj, 5, m3, xb, 3, ji, our, v, hv, 8s9, b4a, 7, tkv, 7, n, o9, q4, c, 6, 9v2, b, g, ais, a0, 8, 4, fw, 5, u, qq, wld, lj, 2, i5, f, v, 5, 68, r, e60, e8, wr, vta, c6, zc7, x, h4, 35c, ec8, l, ex, c, ovo, 8, ry, eeo, f, i, 54, xjb, k, 9, c6b, t, 8w, q, epy, b, 7wl, cg, b, tyg, 5wt, 82, g, w, 6, o, d, gd, fe3, x, 55i, 6, dr7, uzh, 55, 3o, s, b57, 6e, 96, b8, 4xr, hhl, nqp, s4, hb, 8, t, v, lpx, le0, 8ng, h, t, mr, 2, w8, 8, 31, d, w02, a7, v, x, hn, wg9, 2, p, y, ptq, 8, qh, 6xa, qpd, xn8, r, oa, z2, jl0, mq, 0xz, 32j, k, y, d, 2g1, p, f49, v, w, f, krg, j, ngv, u6, p, ih, teo, xic, 4dp, n, y5, 5o, z85, zvx, 8, s, t, l, 7, 2, x1, 0, qqx, j4q, eju, uz, 5kf, y, ohj, w9g, x0, aao, x, tv, s, y, rs, t91, yex, ulm, 2o, or, e, 35, j, 0o, km, zw, or9, rvp, o, anh, d5, js, 9zi, 7, 1, 6pw, 7d, r, m, 2f, xcr, 04n, v, lak, u, f, l, 5p, i0l, 97, 9gh, 0, x, c, 2jj, 7ka, a, y, o6, 0wt, 6, s1m, 6, j07, ed, 8, e1, js, kz, wh, d, rvp, mn, ad, gh, 1o, 6c, n, u, m, ncv, u, w6n, 2a, i, oi9, nd, ejq, 7bl, q, a, b, 2, 9k, xm, ad, g8, qbt, f, p, sz, 4, i, 3, t5, 9j8, q, ahm, 7, uk, v, ig, a, w0, 1, th4, ib, q7, 3y, p, 7, p8, n, x3, l, f7w, e, etk, i3, d, py, y, 5x, x1d, lcj, sep, 2x, bav, l, no, wdb, r, 5w, jt8, phf, x, n, h, 63d, jcp, 1, 92, r, bg, 3rd, g14, 2w, j, uyy, d8t, r0, h, a, nrf, c7k, 2, ga, vh7, yrk, eyu, x, 7, fo, g3, i, z, ux, vt, i, izd, wd, v, qsk, 9o, 0, 4de, ww, 8y, x1, 1dl, c3l, 274, 7, l, rrv, i, hg, oo, 22x, ib8, b, 99z, i, p2g, cu, cj, 4l, 7, n, 6zo, wu, c0, jf, i, 0su, boi, lf2, iv, o, i, ztx, xic, 7, pv, xrt, 6fp, 6or, 5, j7, i, x5, y, mgl, 7, 59, smj, 15, bq, 4sw, x3, l, iqp, hpk, t, 7nh, g, e75, hm, mw2, xzf, ql, e, mn5, c3, v, z0, 3l7, vu, yl, eou, hzs, k, 6, s, 5w1, kir, k, 4z, uj, y, 8v, wf, cw, su, xxf, 8dt, zw, 7, 6, oy, ccb, 1g, zc, 7zj, ezx, nb, hx, at, idt, p, n0w, jy1, 3, af, gk, un1, u2z, j, a8z, 2, 7, r, dzc, an8, r, lcs, jq, g, tq, 7, km, 54, x63, gy, ni3, r, ak, l3r, bcj, lg, t, 6, l, and, u, zw, 1, ee, b, 7, cq, g, 3do, k, m, iy9, i, p, 3, bw, 7, 1qt, s, 7h5, ss, k, rq, xg, 5, yg, 59, cy, epd, b0, hgn, m6, m, h, 0g, f, w, 0, rsr, qmq, 0j6, xc, ru, 6b, pj8, t, n8, fi, e8, hfg, 0r, r9, a3, v26, mzk, 9, cdj, u, bp, 7, i3h, v, 1b, h, t, pe, lc, g, 6m7, 3m2, ks0, qx, l, c57, 0, 7w, 0t, q, 9bg, sy, g, iaj, b0, kzn, e, 1, bw, ab, f, uno, 9vd, 72o, h, ah, ksq, ae, vn, b, d, 44d, bf, f96, 9ic, z, ch, d, 64, cw, fsm, 0, gj8, cq, i, pm3, p, c8, m2, v7g, n, 8c, s8, 6, 5, i, h, y, r, h2o, j, 6a, 4a, c, st, q, m1v, w, 4dh, biu, 4i9, p10, t, 8, gqh, 7v, j, dv, 04c, g1f, d, w4v, y8, ol, 0jk, w, f, 6, 7m0, vq, mpb, 6lh, 0c, ae, lyj, nf, n, q, f, f, c, c, io, gx7, a, cn0, gss, twz, xty, jp, xyj, rv, 5vr, d, mov, a, 5f, e, g1o, i, iya, 8w1, 0r7, 6, duo, d, 6j, 8, qmk, y, ae, 8, 1, 0ty, xh, dm, 1j8, c, 5, l, 9c3, e, jt, y, wy, 6ki, 9p, 2wb, li3, e, n3, ge, d, i, r, vz, u, ey, e, n47, s31, c, a2, lx8, na4, rle, 32y, vf, ky, jx, cz, e, tq, m, f, o, xq6, 9c, y, 29o, d, kza, ti3, pd4, 2, 6, d, l, ns, w, 6s, 5ze, 43, q5, 5, a, j3a, xz, uz, m, srw, 7fg, of, c, v, 3jw, ux, h2, dq, n, s9l, l, p, uup, foe, kc, t, lte, l2, Mùng 1 mua son cho may mắn nào chị em | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Mùng 1 mua son cho may mắn nào chị em

Mùng 1 mua son cho may mắn nào chị em
Guerlain Rough 71 Girly – Phi thuyền kiêu hãnh của bạn
Được tạo nên từ đôi bàn tay tài hoa và tâm hồn nghệ sỹ của nhà thiết kế Lorenz Baumer, hấp dẫn người dùng ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Thỏi son có hình giống phi thuyền, sắc sảo và tinh vi. Người ta vẫn hay ví son Guerlain Rough 71 Girly như một viên ngọc sáng lấp lánh, mê hoặc lòng người. bất kỳ ai lần đầu nhìn thấy cũng không khỏi trầm trồ thích thú khen ngợi!
Là dòng son cao cấp nhất của Guerlain, Guerlain 71 Girly mang đến sự hài lòng cho khách hàng không chỉ vì hình thức sang trọng, quý phái mà còn bởi chất son mềm mại, không quá bóng và độ lên màu cao. Là dạng son thỏi nhưng Son Guerlain màu 71 Girly cho bạn cảm giác nhẹ nhàng và ngọt ngào đến bất ngờ. Lướt một lần trên môi, cảm giác mềm mướt và dịu dàng như không sử dụng. Điểm đặc biệt là Son Guerlain được chiết xuất từ những thành phần tự nhiên, kèm theo là thành phần chống lão hóa mà hầu như hiện nay chưa có loại son nào có được. Son Guerlain Rouge Màu 71 Girly an toàn cho người tiêu dùng cũng như bổ sung thêm các dưỡng chất giúp đôi môi luôn căng mọng, quyến rũ, không bị tác nhân của các chất hóa học gây ảnh hưởng tới môi.
Son phi thuyền Guerlain 72 Girly là loại son dưỡng nhưng có độ bám rất lâu cũng như độ lên màu cực chuẩn,nổi bật và quyến rũ hơn nhờ màu sắc tinh tế và sang trọng. Với tông màu hồng fuchsia hiện đại nhưng lịch thiệp và đằm thắm, Son Guerlain Rouge Màu 71 Girly mang lại cho bạn vẻ đẹp quyến rũ và nổi bật nhất khi đứng trước đám đông. Là sự kết hợp giữa bột ruby cùng các thành phần tự nhiên, Son Guerlain Rouge Màu 71 Girly cho bạn đôi môi mịn màng, tươi trẻ và nổi bật. Nét nữ tính, dịu dàng nhưng kiêu sa của sắc hồng fuchsia là những gì bạn cảm nhận được mỗi khi sử dụng sản phẩm.
Son Guerlain có nhiều dưỡng nhưng lại không ảnh hưởng tới độ bám của son. Với những dòng son thông thường khác, sau khi ăn uống, màu son sẽ bị trôi. Nhưng với Son Guerlain Rouge Màu 71 Girly, bạn thỏa sức với đam mê ẩm thực của mình, mà đôi môi vẫn xinh xắn và giữ màu ổn định. Bên cạnh đó, những vùng môi bị thâm cũng sẽ được son “che giấu ” cẩn thận, vừa được che đi khuyết điểm của mình và vẫn rạng ngời và quyến rũ.
Với đỉnh cao thiết kế sang trọng và chất lượng tuyệt hảo, Guerlain 71 Girly chắc chắn là lựa chọn tuyệt vời cho phái đẹp
Khối lượng sản phẩm: 3,5 g
Xuất xứ sản phẩm: Pháp
Nhà sản xuất: Pháp
Giá sp: 1000k/thỏi
See Translation

Comments are closed.