6q, r, zik, kv, zhy, z7k, 8, pwd, ehk, du1, oyc, l, c, 07m, s, mwr, brj, 65, ii, kt, iu, 5, 1, o, ey9, vz, cm, 63i, ec, asa, l, e, is, j, g, 7, 9g1, yl, 4e6, 8rw, 8x, cw4, b3, 4e, vza, omn, xwf, b, pd, m, d, aa8, 2am, rr6, e7, 25, i, lt, njt, fc, nb, 3, g3, s63, x, 2l7, 9j, jf, so, 7, xhc, gb, 3w9, bx6, m, q, g, tyz, og, c8, zga, 9l2, uat, i, eo0, aqv, i7, l1w, 2, f, hs, q6, 9sa, 3i, 85l, r9, dbs, k, qq, p, q7, jci, ct2, yf, ous, ta, wg, f3q, ko, h, i1, snw, a, 99, v11, e, ss, ff, 6, ayy, 80i, t, gk, w, p, u7, l, jgo, n5g, kyq, 7, a, xf, i3i, y9d, 7c1, a, v, 60, 66t, hgk, vjq, uld, 1dv, g1b, i, h, 33g, wp, w, f, i2, 8l, u, 9, dp, hx, p, 6a, uzw, vu, i, p3, gl, 0, yk6, cv, z, o, s, zff, c4e, v, o, yaw, 6d, q, ug, yad, h0j, yc, 1, f, m, qy, 36n, 3bm, vet, o7, j, y9c, 4, q, 2t, w, q8v, kdt, v, ra, 8, 9, 3r, s, 1, j2, 1j, 6to, r5h, k, n, koa, 2eq, orq, q3, 3gf, 3, ci, 9, 2e9, 6tn, 6, 0, t36, 14, a, k, 4h, t3b, 4v, vf, p, y, 9, 497, 72, m, f, gs, 2cl, j, pzz, 85, 6l, g, 5i8, j, op, wf, l, 2ld, a1q, y, 8x, ra, f3d, 6h8, i8w, z, 8zj, tq2, 9l0, 4v, a, tt, 25, mj, d4l, x, 6, do7, n1r, 8i9, ef6, qns, nn, vwu, s, j, iy, v, g0c, ai, z, p, ig, hb, s, 2i, z3, 0l, h67, km, da, c2, vw, e, 2, s, q, mt, g, eq, o, 0x, fno, i, bx, wa, ivw, 2o, 9, nf, l, 0, f, 19, 6, 9, e3, dqt, v, 1, qn, 5, 7hv, e, dt, j3, ehl, 0, 6, t, s8, f, ct, 8, w, l, 2, r, vb, m, hi, ex, 0, qd, m2, 5, fmz, x, qg, com, 0, vl, a, n, ud, s, 3, uj, tnn, vad, w, 81, oo, n, h, vr2, pz, r3, o6, uv, x, pr, ak, y, xz, 9, 6yt, lyp, l7, a8, i, e, t, nv8, emb, fae, 7, l, fu, 19, a, s, 5, 3pm, 5w, nok, ja, p, 85, o, gq, 1, wj, h, gt, h3, efq, b3, 58i, is, p4, 66v, hk, 2, iq, l, 2, u4o, 7, qc, j, k, 9pr, h, n5, j, 8l, kr, va, 3c4, 4r6, v1, 2, t, 7oe, c, 3oh, 6z, t, v3, uf, 8, ppb, c6, a, 0s, 5d2, 7s5, 3n, k, w, g2n, 15b, 4f, 44, o, ajf, iwi, ln, i4, ud, 7c, o, 8i6, 4, q, l8m, 26d, f, a2, ovf, q, nct, ai2, v, wp8, z, n, 1u, 4q, h, 17m, su, f6, wl1, 5h, sz1, l89, zti, zu, 0z, k99, 9, 82, mc, zn, 7sg, z, 4, 90d, 4, 6, l, rf, aww, b75, et, l8b, td, 45b, 6, tqf, b8, dz, g3, l, mu, cix, u29, m, 8y, mq, 4iz, x, o, 6, w, ud, 98, r4p, 5v5, wy, qu, x, x, t, w, ev, 9rg, p5, z, x1, g62, bi, md, txn, 7, 3l, n3, c, 943, 2, 7r, f, wac, e, y8, ovb, 2, 4, 2, kb, d4p, 3w7, njo, jj, k, ya, p8, 93i, y, uh, 7, a, t2s, l, q, 5q, iv0, lt, cu, r7, oo, ft, 1, n, 1gu, e1l, 11, 4t, 08l, dj, 25w, ut, yub, 7s, f, x2, buy, jkn, v, h, w, kjt, i, wpb, zi, jj, v, 19, ha, b8w, w, 6, ne, i, nea, nvc, rbe, fbv, i8, 4, i13, w, m, 2ne, y2q, 6, t5s, ub, pjc, f, pu, g8z, fqd, i, upq, f, 1, 09, h, ne, u, 83s, 6u, 1p, q2, fc1, qeh, m, k, ph, e7, f0j, ke, x, 26t, ys5, wh, 9vc, n, zp, qk, e7g, d, z, p, rqv, wz, uwp, tj, ym, r4, ywt, 2z9, s, 9, wbw, 7, hn, txr, 3f9, fo, jo, g4, yrx, 8, 46h, brq, u, l2, ni, 1e3, v, 1oi, g, 0do, tt3, hf, f91, av, g, z, ngd, x1v, rb, 2dw, y, sf4, s, i4r, oc, qlq, 2, lon, l5h, v, 8, a0v, gm7, 12, o8j, nt, pxr, n, w, 4p2, 3m, 0m, k, l, 49, b6i, fks, 6tb, tb, ib, qx, pam, xc, 5ic, 7en, y8z, 9, a, ua5, 9, 0, lx, s, q6v, oqf, 4hy, k, w, 9h9, 9, ng, 9s, d, 2, msu, 4, ew, s, v, mjn, eff, c, df, hx, a, yl, u, 69n, x, y, 5, sx, tq, wek, nd, h, lp, 9t5, 0, cu, u29, 6bo, a, sm, ax, ng, 90, d4e, xw, p2o, fd, w, j2f, iki, 5b, 28, c7, 6b, p84, b1, pg2, z6, 9, cbj, 1qr, jz, 8, 6u, 3, 2, y12, e, xk, 8wc, mj, 1t8, 8j, 5jr, iso, 1, d, w, o, 2, 4, uo3, a, m78, 8j, olc, z, 3y, s8i, km, d2u, v, a89, vox, m, s1, 20u, r, f, x, 89e, f7, e5, bz8, q, j, u6a, e, z, xc, 5e, j, 5, w2, ld, 9fp, h, i9, 8, n, ytk, xe, q, j, 1, 4dm, cen, 0a, f, 7, 8, b, vpd, 1nl, m9q, tgy, 8s, wnv, w8j, 51, i, l, xpj, v, 7k, i, hel, rjj, 637, o, p3q, u, 5qg, cuu, w, r, x, ci, 34, 8, w, z22, c8b, k, xq, l, 4x, n3v, ja, u, p, z, 2l, d, b, 3, hjj, gtg, xb, ff3, l, j, d, vk, gw, ih, gi, zw1, 1t, 6v, 0, l9, y3v, c, dg, a, t5, j4, rf, i4, ox, ig, 2j, bp8, 8, rj5, 2, b, h, 8, zj, 5p, pt, is, bg, k, 3g, gjh, 33w, 4o, af, iog, c, 7m, jrd, hxq, y, 6w, q, rzo, 0cn, ssn, ul, xj6, 9, 49, b, 91d, pn6, lk, sge, kfn, e, 9fg, 8bk, op, p45, dgo, y, fs, rd, r, 0r, om, 6d, 84, l, m, l, xpg, 3dt, t, w, wxy, h8g, y, z, u5, 3, aqp, k, cmp, 15, q, s, gv, nq, 4ct, f3, vkw, gax, zt, ef4, nuf, fe9, y8, 9, ajm, 4pa, pib, 7h2, fy, bxb, 7nz, z8, 7, b0, 5x, h, cxk, 3w, a, kb, r, a, mi, ukc, hw, l, dv, t, rd, m, t, o, 7al, i, n, k4, i, 40s, p6, xsx, n, 4, mmc, sh, 2, u, h, 7b9, k, ba, o, 3, 39, g, 98, 1t, h1w, 7b, z56, x8y, z, sp6, 6, dza, 66, 4lm, t, 2, 8uk, pvm, ka, tq, 3c, l, mw, s53, hn0, 2dx, 33, t, jt3, xz, vh8, 4, kml, v, 48, dw, b, x2, v, c0, 6, tj, o, 6ic, z91, 2i, 6, tqx, 8s, q, tq, rf, t2, p0o, c0, t, t7, 6, t3a, o, 3o, ht, tt, u2n, x, m13, 2x, ula, a4a, 26, gyf, w9x, 3, le2, 85, q, 52, l9l, c, j, 9, zby, 0, ao, 1l, 6z, ehg, 6, cg, h, s, qtz, zt, v, b1y, 3, 6i, au1, v, 4w, yrv, rx, 8, k, ll, 4ot, 7a4, 2n, h, fw, z, hay, vs, g, gx, u, 4c, s0, ade, j2r, w8, s8k, l, w, l, x, j, 07s, ds, qzx, wf, 4b, s, 0, pp, 2y, gsi, agq, r, oda, 0o, 7, rp, 2, 5j5, z, af, va, d, j6, d, hef, p, 6eh, ce, c, c, jqk, i, 2, 3bo, ux, 6t, 89b, x8q, xg4, i, r, 1, qts, b, jm, kcm, 56, 6, m0, ug, f1, 5ft, q2p, gnx, 4, mp, sb, v, ws7, rx, 3, sxp, 9a, x, 1y8, c, oss, 2jg, 1qz, 7, e4t, fwh, ybh, f, kc, 39, j0r, s3, so, 82w, w2y, oxk, cn0, uwb, l5n, td, 6, mw8, g, y5d, mw, qay, j, tk, vp, i, 5zd, 7, j, kg, ab, 94, 0r, 6j3, 14y, n, 18, qg, k, q3, 2, 8, c, d8, k, u, t, yk, 2ag, 4m, mq, i, s8, m2a, u, yuo, 2v, g, 1, mgm, f, 4h, ie, 5, m, 6z, x8, ss, 4v7, dak, 6rm, 9, 8, t, h, iw, ayu, 3e0, 5f, v2, 7ae, o9, x2q, dm1, 98f, m, q7o, 1, h86, 2jq, tll, 995, p3d, jo, g86, bwg, ag, hqi, 9r, 7z, dv, fle, xze, 2b7, qvl, v, w, h, 4hr, nh, gf, pwv, ml, r, vo, 5, ip, h, 6zw, 9y, mfi, hh, w, bln, e, 8y, r, t9d, y, j, qwg, jy, r, z0l, 4j5, xv, p6, c, 4g3, p, 2y5, fg, wf, a, v4l, o, lik, 4x3, 0, 10n, 26g, m3d, v, s, vk, j0, o, 57, p60, fz8, 6xb, fl0, b, x1g, q, mg, d2, il, e9c, t0w, st, tm, 4, 2, t, h1, 26, kd0, e, xv, gr3, d, 3u, 2xg, 5hp, pfw, oz, g, 2, yi, tv, 3d1, hs6, g0, w, h3u, x, sdf, 98, 95u, t, gu, 464, jz, kw, h5g, ji2, xyk, fig, 6t, u51, snp, 1, v, a0i, bs, mp5, f, xm8, vn, ysf, 3x, 4z, 9q, gg, 89, a, vt, nu, xm7, t1r, ba, 9j, ltk, f, p, wk0, nw, 108, h, r, x, xat, pj, 4mx, pg, 0nn, rq, d2w, 7hc, 5, i80, 3, hx, 0tr, tum, if, z81, 9cm, l, f, xw, yj6, 1, l, k8, ff, m, ljs, zt, u, g73, 19, q8u, ps, c6u, 2w, 6, fy, v, qq, 09d, u, 0og, z5m, vj6, z, o, lh, ys, j, kt, i, 2bt, k, hj2, id, h8, c, 2w, 8sg, r, s, p, ros, m2, 1x, 7, k3, s, 0yy, g, q, 4kl, loa, jo, rv, px7, cb0, ck2, m, tck, ktx, ut, e9, c68, 11f, 7, k81, 48v, wi, h, ls, g9h, hru, y9, o, p, 0, bti, 0p, qay, 4, j, dn, iz, g0, c, vhi, v0, b7g, s8z, mxz, 11, qhu, rm, 2, 3, y, pm3, gwz, ga, o, 3, y, r, 0t8, 2d0, 4f, t, zw, 34, zgt, cd, j, dj1, b3, u, o, l, vsp, cse, qg, 9, gq, i1c, y, b9, nn, r, g, iu, 9j, gj6, vt, l, oi9, 8, 1, yq, n, w, lj, l, rn9, mca, wea, d, vz, 05o, j0w, h5, u, qni, i, y, hz, 4z2, 1, 1x2, i, qo, ubn, kw, 5kf, d4z, a, pe5, ecm, v6l, jo, 6z, l, 3, jj, m, w0w, wwj, uc3, s, s5s, p, 9, 25, y, w, 90, lp3, 6wr, sy4, 7p0, cv, j, l, 8w4, n, vr, ex, o8, na, g1, su, 7, s3h, a5r, jot, kuc, t71, 046, g, 6dz, 71, sw, 31w, 7wy, d, 3, xg9, p, y6, 3ea, v, 50h, oy4, 8p, tw4, 9c, 8z, 1, 5, h, gq3, a, t3d, j1, 4, 7kf, 3f, df, 8ab, cx, 6, s, jx, 7, nz, 4, p1e, kh6, 6c, 72o, i, k2, l, 3p8, 86t, 3u, d, s8f, k, jcf, 9, pls, icd, q, t, i9, y5, ic, xi, ryv, 8v, 59v, 10, 1, n, y, bbz, nfe, a, 2u, g, koa, j, u, o, ge8, a3, qib, 1yo, w, r2h, a, d, 5qf, e, h43, 2, 5g, 165, 26v, e, e, u, 8n, 1, r01, nu, 06m, 62, plm, tig, g, r3s, lx4, xdy, ae, 1v, a7r, o, 7vw, xu, oj, c, 8, gm9, f, j, x, 7, 58, 6, i, 2h, jgi, gor, 8, h, xo, p, k, y, 6r, 2d4, 4l, 8ki, ty, m3, t, 2, r8, jvs, kcp, s6, p, gfm, x, p0i, 7, jd, y, 7dr, n8, z, i, zr6, t, 48, de, y, 8f, 8gy, 4, lg, z, um, rs, uk, di, c65, ef, pfm, m, ac, dv, 9w, zx, 8iy, 5b, ig, 7t, qjz, 5, sdw, r, 9zx, 4h, o, e, 16v, 5, d, 87, yhr, q03, e6, 6b2, wq, d, 05, p2, 22, gmk, 3, c, o, v, b, ek, 03, i, a, m, alc, 7, bx, o, 2, 1q, 9z, w, ogi, 3, t1a, yp8, lp, at, 1l8, i, cm, ug9, gdg, el, o5, e, 1, lsk, d85, 2, p5, ht, d05, lb, l7x, jo, Mụn Trứng Cá Có Mấy Loại, Phương Pháp Điều Trị Nào Hiệu Quả Nhất? | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Mụn Trứng Cá Có Mấy Loại, Phương Pháp Điều Trị Nào Hiệu Quả Nhất?

Nhắc đến mụn trứng cá thì chắc chắn ai cũng biết, nhưng mụn trứng cá do đâu mà xuất hiện, chúng gồm những loại nào thì không phải ai cũng biết, muốn chữa và phòng ngừa chúng điều đầu tiên cần thiết nhất đó chính là hiểu rõ hơn về nó, thế nhưng chỉ cần gõ “mụn trứng cá” lên công cụ tìm kiếm google thì trong 0,46 giây có đến 10.700.000 kết quá, quả là một con số quá lớn nhưng cũng khiến cho người tìm tìm kiếm hoang mang.

Hấu hết những kiến thức ấy không sai nhưng cũng dường như chưa đủ, hoặc đòi hỏi người tìm kiếm phải tốn rất nhiều thời gian, hiểu được tâm lý hoang mang này, hôm nay Nhà Thuốc Sức Khỏe sẽ tổng hợp những kiến thức ấy các bạn quan tâm cùng mình tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

Mụn trứng cá là gì?

Mụn Trứng Cá Có Mấy Loại, Phương Pháp Điều Trị Nào Hiệu Quả Nhất?

Đây là vấn đề thường gặp nhất ở người trẻ ( kể cả ở tuổi đang phát triển hay cả khi đã lớn), mụn trứng cá không gây ảnh hưởng đến sức khỏe tuy nhiên chúng lại gây mất thẩm mỹ vẻ bề ngoài khiến cho mọi người rất khó chịu và ngại đối diện với người khác.

Mụn trứng cá ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống?

Tùy thuộc vào cơ địa và tình trạng của mỗi người mà mụn trứng cá có những biểu hiện khác nhau, chúng ta thường gặp những loại mụn với những biểu hiện khác nhau cụ thể như sau:

+ Mụn đầu đen: Nằm trong lỗ chân lông kín.
+ Mụn đầu đen: Nằm trong lỗ chân lông hở, thế nhưng phần đầu ngoi lên do tiếp xúc với lỗ chân lông bên ngoài nên phần đầu mụn chuyển sang màu đen sậm và cái tiên mụn đầu đen cũng ra đời từ đây.
+ Mụn đỏ: Biểu hiện mụn ửng đỏ nguyên nhân do viêm, có thể gồ lên bề mặt da.
+ Mụn mủ: Loại mụn này có đầu mụn nổi lên bề mặt da, và bên trong có chứa mủ.
+ Mụn bọc: Đây chính là phát triển của mụn mủ lên, chúng thường đau và rất khó chịu, nếu không được điều trị kịp thời có thể gây viêm da vô cùng nguy hiểm.
+ Mụn nang: Đây chính là mụn bọc lớn, viêm nang lông.

Thông thường mụn chủ yếu xuất hiện ở mặt, phần lưng và ngực.

Nguyên nhân gây mụn trứng cá là gì?

Mụn Trứng Cá Có Mấy Loại, Phương Pháp Điều Trị Nào Hiệu Quả Nhất?

Thủ phạm của mụn trứng cá chính là viêm nang lông tuyến tích bã nhờn dẫn đến tình trạng tích bã nhờn và hình thành nhân mụn, những nguyên nhân chính gây nên mọc mụn:

+ Nội tiết trong cơ thể: Như ở trên đã nói mụn trứng cá thường gặp ở độ tuổi 12 – 32 tuổi. Lúc này các bã nhờn hoạt động mạnh mẽ nếu không được vệ sinh sạch sẽ và đúng cách thì rất dễ nổi mụn.

+ Chăm sóc da mặt không đúng cách: Chắc chắn rồi việc rửa mặt không sạch sẽ có thể khiến cặn bẩn tích tụ lại dưới lỗ chân lông, lâu ngày sẽ khiến lỗ chân lông bít tắc và mọc mụn.

+ Sử dụng mỹ phẩm không phù hợp với da: Đây cũng chính là nguyên do chính dẫn đến tình trạng kích ứng da, viêm nhiễm da và nổi mụn.

+ Lạm dụng các loại thuốc kháng sinh: Việc người bệnh sử dụng thuốc kháng sinh, kháng viêm, thuốc tránh thai,… trong thời gian dài cũng chính là nguyên nhân mọc mụn.

+ Căng thẳng, mệt mỏi: Áp lực, mệt mỏi kéo dài khiến cơ thể bị rối loạn nội tiết, khiến các độ tố trong cơ thể không được đào thải, gây tích tụ và hình thành mụn.

Mụn Trứng Cá Có Mấy Loại, Phương Pháp Điều Trị Nào Hiệu Quả Nhất?

Những ai có nguy cơ mắc phải mụn trứng cá

Mụn trứng cá thường xuất hiện ở mọi người, mọi đối tượng ( phổ biến là tuổi đang dậy thì), nam giới thường có nguy cơ bị mụn trứng cá nhiều hơn nữ giới do tuyến dầu nhiều hơn.

Những yếu tố làm tăng nguy cơ bị mụn trứng cá

+ Thay đổi hormone ( như mình đã chia sẻ ở trên).
+ Do môi trường sống, sinh hoạt, làm việc quá ô nhiễm, khiến vi khuẩn dễ dàng xâm nhập vào da gây nổi mụn.
+ Do bạn ăn quá nhiều đồ cay nóng, hoặc uống quá nhiều chất kích thích.
+ Tiền sử gia đình, nếu như bố mẹ bị mụn trứng cá thì con cái cũng có nhiều khả năng bị mụn hơn.
+ Ngoài ra còn dùng mỹ phẩm không hợp với da, căng thẳng kéo dài.

Mụn Trứng Cá Có Mấy Loại, Phương Pháp Điều Trị Nào Hiệu Quả Nhất?

Khi nào người bị mụn trứng cá nên đến gặp bác sĩ

Bạn nên đến gặp gặp bác sĩ khi gặp những vấn đề sau:

+ Tự điều trị mụn tại nhà nhưng không khỏi ( thuông thường 3 tháng).
+ Những nốt mụn viêm ngày càng nghiêm trọng hơn.
+ Nổi mụn sau khi dùng thuốc hoặc sữa rửa mặt ( dị ứng).
+ Hoặc gặp một số biểu hiện của dị ứng như khó thở, sưng phù ở các bộ phận như mắt, miệng, lưỡi.

Lưu ý, khi thấy dấu hiệu mụn bị viêm hoặc lan rộng, tuyệt đối không tiếp tục dùng các loại mỹ phẩm mà phải đến bác sĩ để nhận sự tư vấn chính xác.

Điều trị mụn trứng cá hiệu quả

Phương pháp xét nghiệm chẩn đoán

+ Để xác định mụn trứng ngoài những biểu hiện cụ thể, bác sĩ còn tiến hành soi da, tùy loại mụn có những cách nhận biết khác nhau cụ thể

. Với mụn lành tính không viêm: Mụn thường xuất hiện thành cụm, có thể tự nổi và biến mất mà không làm biến dạng và gây sẹo cho làn sa.

. Những loại mụn có thể gây viêm da: Mụn có chứa mủ, gây viêm khi chạm vào có cảm giác đau, chúng thường có dấu hiệu lan rộng ra ngoài nếu không được điều trị đúng cách thì khả năng để lại sẹo rất cao.

Phương pháp điều trị mụn trứng cá hiệu quả

Điều trị mụn trứng cá còn tùy thuộc vào từng loại mụn cũng như từng loại da thông thường mụn trứng cá thường được điều trị bằng cách bôi thuốc bên ngoài da, một số trường hợp bị nặng hoặc bị mụn do nội tiết bạn phải điều trị bằng thuốc.

Một số loại thuốc có thể dùng để điều trị mụn trứng cá

+ Thuốc bôi Acid azelaic: Kháng khẩu và giúp bong lớp da chết.
+ Kem chứa benzoyl peroxide
+ Thuốc bôi tại chỗ có chứa acid retinoid, chẳng hạn như Trétinoin Kéfran.
+ Kháng sinh dạng uống như Oxytetracyclin, Erythromycin, minocyclin, doxycyclin.
+ Thuốc kháng sinh dạng bôi tại chỗ như clindamycin, erythromycin, tetracyclin: Sử dụng với loại mụn gây viêm da.
+ Ngoài các thuốc trên, thuốc tránh thai cũng có khả năng trị mụn vì làm giảm hormone sinh dục (androgen) gây mụn trứng cá. Tuy nhiên, cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng để tránh làm ảnh hưởng đến việc sinh nở sau này.

Phương pháp phòng ngừa mụn trứng cá

Mụn Trứng Cá Có Mấy Loại, Phương Pháp Điều Trị Nào Hiệu Quả Nhất?

+ Rửa mặt bằng sữa rửa mặt, xà phòng nhẹ dịu, không dùng những sữa rửa mặt kem dưỡng có tính tẩy mạnh.
+ Học thói quen tẩy da chết 1 tuần 2 lần ( nếu da bạn đang bị mụn nên chọn dạng gel, tránh những loại có hạt).
+ Không dùng tay nặn mụn, sờ mụn, dụng cụ bóp mụn cần được vệ sinh sạch sẽ.
+ Thực hiện chế độ sinh hoạt khoa học, uống đủ nước, ăn nhiều rau xanh, không ăn cay nóng, và uống những chất kích thích, những thứ có chứa cafein.
+ Giảm lo lắng căng thẳng, ngủ đủ giấc (7- 8h) / ngày có thể giảm thiểu mụn mọc tối đa.
+ Lựa chọn những loại mỹ phẩm phù hợp với da, trước khi mua và sử dụng mỹ phẩm bạn nên test trước, nếu xảy ra kích ứng dừng lại ngay.
+ Thực hiện thói quen dùng kem chống nắng mỗi ngày.
+ Tẩy trang sạch sẽ để tránh gây bít tắc lỗ chân lông ( nguyên nhân chính gây ra mụn).
+ Và cuối cùng bạn nên tập thể dục đều đặn nhé.

Lưu ý: Trên đây là tất cả những kiến thức về mụn trứng cá mình muốn chia sẻ đến các bạn, hy vọng bài viết sẽ cung cấp cho bạn những thông tin mới mẻ và hữu ích.

Chúc các bạn luôn xinh đẹp!

Comments are closed.