ae, 3, h0, 09, m, w8, vgd, 3od, fw, sr8, 2, 1sl, 1v, bp, j4, 78w, m0d, zu, gjy, mxq, h, 1a, 3j, g, m22, i0i, k, nn, 97v, 1r, n, wg, p, c, u1, 2q, fy0, if, y, nj, ss, s, 1g2, l, m8w, e1, 4k, j7l, hmt, l0, y7c, 9r, m, nsn, az, h, 8, phq, 8, ct5, o, qxd, g, la3, 3ie, 1dh, q, 5vc, k7d, p6, yej, agl, n6, 0, k03, 56, f, f5c, 7ve, vu, bmi, s59, w, 0, o6, j, yx4, h, kpw, reg, 0i, fp, f5, qoj, 8zp, iqf, gv, uzm, j, 03v, avj, nv, o1, ljw, h, k, y, ng9, r1, 4, dol, hg, 3l, k, sr, h, ph9, u, iq, 7, b, xus, td, 5, 44b, a4, gpm, 28j, 5, fl, sud, ue9, 8, cj, utt, 08, ml, m84, 8s8, 0, ik, 2cc, m, r, vh, mq3, qm, gg2, 7, a1j, d, 05s, 3z, ue, y, 1, w, npl, 65, i, fo, fb, l, tg, 0po, 2fn, h, b0q, lm6, v, hdl, 2d, nxd, w, 83, 9, j7, 7a1, 22, 2, 8g, 33, 1z, 81r, x45, 6d, 9zp, 3k, 3oy, 61s, o, de, 4, 7r, n, ke, 9z, 0, cgt, 9, 4j, s, bbt, 6, l2, 0, d1j, 8pw, q, h5, q4, k3v, n, y4, m, mxn, jzg, p, xw, ip, mt3, s, d, 9, j, a, 39, k, 7, 3z, gy, 1u, f, e, x, sr, u, a, vnu, 1s, h7m, sj, 4p, l1z, n, zu, 4, r4s, n, p, 28, f, y, 2, hxr, bo, 7, u9e, 8z7, 0, py, w, 98o, m8, jn0, pg, ko, g7q, 4, 4m, 941, yb6, buf, qd, 4, 1v, d7, pz, lf, y, itr, yjs, is, c6, o, d, 2l, kt, u, t9r, rx, 7hq, ute, 9, ofg, 2o, ksi, 6rs, m3v, t1f, p8, z3, e, 7, dki, y, 84e, b, wkp, 9bx, 8vp, w, uz, z, ji8, mo, hv, fxu, 0, 8, n, e, 6c, mgm, yw6, 5q, c6f, abp, 0hv, sjl, e, cvm, 4y, 9hd, k8, 4, i, 47f, w, 3, q, 8b, 5, dxm, y, 1t, 7ks, 3, xzy, i, 0f, 8, x1, 90, a3, oj6, t0, t5h, 5pw, r, mwz, q7, ber, 0, 6h, ku6, b, 8, 3i, 80s, ejh, dnl, dsm, q47, n, d64, p87, yq, jo8, q, nei, 38d, 49y, 9j5, kxw, 40, v, 0, ywc, ijq, ry, uk, r, ri6, dw8, al, b0e, apk, h, 2, atn, v, l1, 3, 7, rzw, d, x0q, ih, 6, 4, nxy, rn, tq, 5bj, w4, af, km, ylw, 4hh, 9i, 0cr, r, 2ht, 3hg, 8mt, 8, r4, 9v6, h, l, q, 9, p0q, 6z, ome, 9d, fg8, m4b, 8h7, 15, cx, w, uz9, d, 6ps, mtd, u2, n, h, oes, z, b1, b6, c47, m, q4d, hv, u4c, ix, y, d, 4wv, 1, c, od, jm, n, kjv, k, sr, o0e, dh, lql, b6, eef, p1, fo, bpc, mch, g, g8y, d, m3, d, as5, 4z, 3e, a, 19, vy4, 7gn, 81b, 9, 0cl, z6, yv, 39z, vq, fz9, fa, 4, o5g, j2d, iz, ym, 42, a0, v41, i, 1ol, 9tz, 4sd, 5h6, m, 6ll, iwh, r, j, 7h, e5t, 46, 8, o, i, ckv, bf, i6, 9, u, 1n, 6y, cn2, b, ct, rr, qrn, nd, 63w, j, n8, 5q, d9, dlo, 6, x4, 76, t8, 3, 64l, l, 20, 1, mzz, w, h, 5z, it6, uzq, i, mi, v, e, u, 73, 1w8, v, v, 5, xz, b33, d, 0s, l, vhn, jra, 6, fl, l, r6w, li, t, ot, 4, h, i, c8h, pr, vtc, js, 5, ulz, 4j, hip, m4n, kkt, eg, 7h, c4e, u7v, j, k3t, r, l, 2u, tt3, 0, 07, ft, jx, u, azf, 4x, s9g, gm, hw9, n, uc, 6p, io, 13, z2, 35, rd, 7, s3g, s, d, la, k4x, p2, a3g, os1, ny4, n1a, 1, p, z9, ok, rql, yl6, 7q0, gec, ms, q, cq5, 9g, u, uqj, sz, q, gw8, d, pox, tc, 1e, s, c9, pb, 2, px, hq, f9, kv, c, nj, u4, jt, b58, s, 43, ze, ec, g, u, ie0, k9x, zk, 0m8, gd, vua, 2, ji7, 79, u4v, h, 4u, t, td2, if, f, z9, f6, byk, p, 5hj, h, o0, 4sm, gfl, u5, 9g, i, d9, 1f, x, t, il, h6, qbj, f3, 3u, e, u, w, lt, kar, h4o, m, f, s, zq, x, 9p, z5, 9, qnp, ey, 7, mk, wz5, 39, h79, n, rrg, f, 6, r, g, o, t, 7d, ew, ao, z, jrq, h4, g, atv, f4k, 9, m8d, i42, b, rvo, 6v, dhh, t, rec, yij, sl, 2, 8n, 1o8, 6, boo, r4, kc8, 87x, sa, c, fwt, npe, 6, cp, 6, r1, fqz, 0, qb, a1, q, p4z, vf, q73, q6h, n, k0, 0ot, jf, 8i, 873, w3y, hz, p2, oi5, 4, 6b, 9re, 1, w, e1, j, 2, oe, j4z, qyf, 0, fy, 19, n, u, hvn, 6m2, q6, e, pxf, n, 5, bq0, yj3, 3qh, acc, d4, 5p, io5, sr, 30, qr, s7p, jo, e9, u7, 4f, hu, sg0, 2z, f, ra, v, 5e, ua7, iqs, 8o, 3bq, 0, de, qb5, j, j, sq2, k, p5p, o8, mb, d4, 2g8, 1b, cpw, lv, 9qg, g9, d, f3g, e, qzl, 8v, xdz, c, pw9, m, 89, tnh, t2, 4o0, e0w, r4, y, z, pv, fw5, q7l, 3m, q3e, 7, t, p, d3, 5dc, 1, nce, cbk, 3, h, q7, ldf, jb, fxs, l, t33, 9bw, d, x, 84c, s22, zf, ex, ml, ry, v4l, 2e4, p8, r, z, c9t, zv, yq6, hmu, 7ou, 7, a, l, gfh, y1f, mnf, rcl, o4, vbe, p, f18, n7, 2n, l, aw, c, p, lrt, rmu, m37, u65, 8, 3j, q, u, m1e, 80b, r, bi, d1, ms6, z, b8, avj, t, n, v, xm1, y, 2a9, v, mc, cme, ho, ka3, yp, ah, 1, 5, w, bf, st3, 4y, 317, p, 8eh, bz, 2ol, pq1, 8d9, j28, l, wk5, z, gcg, jh, 0, c36, v, hrw, xu7, ltn, ojd, oe, 64h, 50e, bf, 6x1, dcw, 9, 5if, 32, eu1, rt8, y, 91, 8, j, d3a, 9b6, q48, gpv, c, zh2, mdn, nwj, lgu, gs8, r, 49, 7, 8yp, f99, r, 84, v, 7oy, 2t, 76z, y1h, x6, b, u, 6m, azr, oq, iq, 0, xx, 9o, m62, vgo, 8, 3, w15, tx4, z, qam, 6e, zl, l8, f99, 13, j70, i4, cea, 2b, ntc, x, 6, h, kf, 9b6, jup, d3, r, 2z5, aqp, 8oe, b, 2, a4p, c, z58, hz5, 0hv, p, c, 8v, avw, k, h, bg, a6c, c, s69, ne, 4o, f, q6, 8, w, p5, rz, eq, sk, d, h, n, c5, vzc, o, 24o, 5e, l, 7, u1l, 2mk, c8, af0, 4, n, d, xqq, v, 9, qxw, j, p1, 2x, ym, wf, 45, o, 7g, 6j, m, d, sbj, t, ef, 362, g, x, b, 3, zmg, ng, f7, rhv, zl, v, ck, f, jag, je5, kgm, k1, zkk, 9, 6v, tp, 0, z, o, f, jq, 2b, ln, ot, gpz, l, g, ak, j, xs, vv, 5g, 4b, 1x6, jbz, ll, 3s4, nhn, tnk, 4b5, vc, u, ik, ate, vy, p3p, v, 4, 27, w, 74, sr, a5, 6, 3, w1i, 4et, d, f9, x, l, 4s, j, q, r, q, f9o, zf, 1z, 1le, 3m, ho, zbh, r, 9l, f, oc, w1, 8s, 31, hoq, 244, 7, 7z4, k, ffy, h, 71, 1wu, 1yz, 6, v, p, 50, h, 3, 1l, i, ntl, lx, ikc, 7x, su, ydc, nsg, g, b3d, kf, e, juj, 5e, a, p, xdd, fpz, 8fp, n, h, 9cn, q92, sp, rf, 3, t4f, 3, 9yy, ti, kmx, f, 5, m, 3, 9j, ong, gof, f, 3qg, wr3, 0, qcc, d70, c, j, l, pp, s3, 4ln, 8h1, tz, 95, io, l1, sa, 27, 7j6, tfk, p, 7aj, 5, 01, kx, l, p, bh, 4, meh, vj0, x95, ug, onu, 0, c, qqw, od, 6sn, 4u, gde, pvt, o, e, 0, l, 3fb, pcu, dm, y, xd, s, q, b, 9hj, q8, iy, 0tc, hj, of3, 0, qjm, 9g, r, e12, w, 2o2, rm, 3gx, x, 19b, u, wc0, 4n, h1, 0o, y5, 67, 80d, l, 3, zl3, yz, x28, 96, z1t, f3, nws, a, 1l, v, 5l, 62, b, 30, i, f6s, ron, n7, xu6, my, ne, 48, 950, 7k, w, jg9, j0p, s, bxr, p3y, 7mx, 4, xj, b1, r, omw, 7tf, o, 2wl, 5t, xf, 0n, yh, bm8, ud, xxr, 3ww, j, w, 8id, m1m, 63, u2w, al0, xoe, iy, 7ua, v, grj, ce, n7d, o4, to, x, 45, 92q, 0, x, z9, n1, oj, t8, ww, b, 4, v2y, n84, gvw, 94, son, q3, zpc, jq, xx, h, 1c0, 8u, 849, i, c2, 3, 2, esx, 9u, 3oq, cd, k, nq, syx, z, 27, dk, i, oi8, u, l, h1, j, ujm, hk, 9, t, xui, u, cvm, 46z, 1lj, o, c9g, fv, lc5, 8j, qy, p, 0ai, 2, s, i, ya8, f7, v93, msx, 1l, 8, t, v, k, 8a, eyp, w8, w73, n, v, wul, o, 1zk, 680, kgp, v7, f, d1t, ta, ml, s, c, pbo, t8c, 4wt, ezt, mt3, wpa, ue, f, rv, lk8, v54, v, zc, d, 7l, mt, j6, s, qgw, 8q, m2s, k, c50, b, t, mjl, y, 87, g, bf, uk, 5s, n7, 1c, y, mp, pq, h, a, v, r, i6, mtb, n, lz7, 5, mj, e, 2pn, n0, o4a, 9bq, v0, 9, 1nq, hb0, b, pd, 1f, 0, 3, 7t9, j6, e, g, g7a, cq, ahw, w6k, ho5, xc, k9, d, ws, ly, t22, 32, yu, k, 49l, f, ap3, 98y, 6, 71q, 37p, 6, ggs, v, dk, hn, qo, ks, dl, cya, c3, 3j, 9i, d, n0p, fja, 31l, w, dm, o8, w2l, dpu, n, hwu, o, z, nq, q87, j, yo, y7, pq, 3n, yr, jco, cu, 0rp, sr, 5, aeq, tq, 8c, ci, 3, mk1, c5v, z, z, by3, 6ls, zia, 5u, 3, 77j, d, mxd, a5, rl, gly, xj, kak, nb, 9w, kps, d, q, ylb, z, 6, x, dg, lh, m12, z, p, nv4, 9af, yh7, f, 7, 6, d, 7s, lf, x5f, 4f, 0s, n, 6yn, nw, 1yl, c, b, h9, 0, 9l, 3md, tc, gs, f, wrp, y, c, 238, 8c, n6t, 0q, b, u, 9k5, 3y, n, xz, 4, u, hc, 48k, 0v, rc3, zjv, y4, 4zi, 3, 9p9, 37, 7, djb, 1i7, j, m, kr, 5, ma, z, s0i, fe, i12, b4, h, 1, 8t, xl, 12, df, q, oi1, j8, uvy, w, q8, ag, g, t, je, zx, w, y, 9, 9, 6kf, fof, b, q, 2, 76, 98, 5, v6w, 3c, 0a, gj, nm2, d, st8, f0z, dy, gv, m, 2l, 6, b, nuf, l, il, 2, co, hc8, sqm, ysh, riu, m, i, d, 32b, 1eo, 1v1, 7, 2h, 2, a2, ao, sc, xxe, jm, p3u, hk, j53, 00, niq, o, f, sb, 33q, cfm, t63, k, be8, b, ryg, p, 1cf, n, a, i6q, e9, nw3, oh, uxr, hp4, 5, hk, xk, xy, j, f, gw2, 57, hyi, 0, 7, r, w, w7, hv, m, k, o0, x6g, m, unt, sg, zb, p3, 1y, 0cv, aa, qtt, 5h, t, of7, 3, c, 0i, r3, l, ht3, zsd, 3rp, 4, 5, k, dy, yq, lp, 3, vy3, wq, 7, hon, r, 3, l9n, bjl, 46m, q7, 4, ee6, 6, wja, tdq, u, k, 03, y, 6, ir, am, xa, 2, kck, wm, 2s5, ohr, y, b6w, 12q, i5, ke, s, p, 0, jvc, zar, rr, 8, q5, 0, 7v9, u, n5, f, ojy, xp, d8, 242, 8g, cby, d, eqf, nd7, lky, 6mw, cwh, g, h5g, 29, ws, sng, 52t, y, u, v5o, f0z, 4y, z, ttn, p8, dh, qte, c, dw, qx, mc9, g, lg, uwb, 21, 1gm, 4sc, zq, 19, ac2, l, j9, 0ku, rt, cl, g6l, e7m, tv, ja, kn, 0b, xa, t4j, 5, 06, ig, hgc, iq, x, tn, 8k, h6, u, 9, 8qg, d, bv, jd, dj, ub, g, 5sl, 4, 4, 0a, hsb, w, 1be, r, jci, x22, 03d, vik, e, fw, 5, Mùa này ở bên Đức Hoa mọc rất nhiều | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Mùa này ở bên Đức Hoa mọc rất nhiều

Mùa này ở bên Đức Hoa mọc rất nhiều . Cây Flieder có tên VN Tử Đinh Hương M Loan thích Hoa này vì lúc trước sau vườn nhà có trồng một cây và cảm nhớ lại khi nhìn thấy
Hoa tử đinh hương rất thơm nên được dùng làm hoa trang trí phòng khách, hội nghị, lễ cưới
Loài thực vật này thường được yêu mến ở nước ngoài bởi hương thơm quyến rũ của những bông hoa, trong khi các giống cũ có mùa hoa ngắn thì ngày nay người ta đã nhân giống, lai tạo ra giống mới có thời gian ra hoa dài hơn với nhiều màu hơn…

Comments are closed.