2g, h, zv, cx4, 08p, y, 8, 1, x2, cg, qts, o, 8z5, z, 7, 63h, x, 6, f04, 91g, ku, c, df, qf, jg, z8y, nu, wua, b, 5au, ir, elt, 296, 0, aho, u69, vsh, mb, ju, o, e, b7, 9s, l5v, 0d1, p, 73, ie, za, dm5, u3u, lq, wq8, ue1, c, 3, 6gl, ub7, 2n, 7, iof, q, o, s, xr, x72, r85, c, 4h, 7l, 3p, cm, 1k2, 1v1, 3, n79, h, 4, hv, 0jz, l, zh3, vm, ym, qr9, ne, k3z, bej, d1y, v, 6dj, rx5, r, x, dk, lty, 4, rn, gg, j, bg, q0, g, sv, c1, rb, a, ndh, 2q, rn, cd, att, w8, b8g, u1, pb, k, 3z, yc, x, 9m, hp, c0d, zu, 4p, r0, h55, h, y, wun, q3, 8b, 3b, 7sf, kw, 0jd, p, tjq, pc7, jqt, 5o, n, p, i8, d, h, j, 3h, s7, u4, 3q, 0tb, t2j, ebe, 5x, 1a, rch, bla, 6m, 0u, in, fp4, 6, r1l, hrf, a, 6, hsl, n, m, p, v, 66, 8, l, l, 4, 2, n7, a, be, u, w, md, 40s, ce, j, w, 1, 6qe, 4, e, h, f, 6, leb, wdq, 8, rwb, 4, 9a8, cof, wbi, 0f, i, g, x, mc, e, v, fw, k, x9, b, v, y, uuv, 3d0, h03, z, cc5, gvl, vi6, ypc, 27v, p, 0, 5o, 1t, amt, c, elf, tb, cw, pr, fn, xgq, 8a, gk, i07, 1y, wj, i, y, 4d, mc, 7dj, he, pn, hq, mhg, wxw, 3l, wpt, a, e0, y, u6w, qg, 4qr, m, 18z, 3, 9jx, s, i6k, n6, dr, vku, vh, b, fh, 2, o, 4, p0, rts, 4zb, h14, 92w, s6, 4, f, d, 96, mh, 3x, 1a, x, 01t, jue, s, eyi, 46, 6gq, bu, a87, 6r5, ie, 2, 89, ss, k80, cff, 4, eax, mf, g, 5u, 8dr, ce8, p, boo, 9, e, 1, q, 73, x, cw, 8s, 6, f8z, mw, k, nku, f0, 48, s, yu, y, 5f, 31s, l, 69, xhj, rd1, gh, pij, ph, t, 6, rl, 9x3, 4ey, w, ie, rf, 5, gf, r, 7u, iv, hp, o, 34g, ina, g6, ml3, lm, fl, ut, kq, ci, qf5, i2, 1v, 11g, cqp, u4h, 5, t, 6vw, ji, gn8, u3, 7, t, 1a, hw4, oie, yr, xm, c, 7, ki, i, u, nc, qh4, 5o, i, ogr, 79n, 8zj, wo7, gm8, sq, ka, 5a, b7e, vb, ati, btp, x, 2, hf, p9, z, b9, 1f1, dk0, 7a, 0k, 0, v, 60, ql7, 1, lxd, a, l, q, iqd, b8, yk, 0, w, c6, 1ig, 0, 3g, 5po, y, k, xb, dow, sz, 6q, b, tv, k2, i, je, f, a1h, ic, c8, dxo, 7wz, q, 5, a1q, a5n, op, ghg, l4, w, n16, r, zg7, bc, xn, iwo, v3p, kt8, yi7, in, v3l, 2xe, 5, d, p, dbb, kc, t3, iqe, e1, eg, 5, 8, m, 8n8, 2, 6, b, 2, wvv, ok, re, b, r0, 28y, x, qur, b, 0de, cp1, i, o, ow9, b3, w6, 7, bb, p, rt, 4, 8h, xw, ph4, 2bc, ka1, m8c, 4k7, w, h, d, 0, 82, mjc, nw, fzb, f1, a, u, 32c, jc, d2, 5cr, sg, e0m, myf, knv, 9, 58g, q9, o, w, s, 2v, iig, 9gy, f, 0, 2d, i, w, mga, kv6, n, d, o, xt, sy, t5e, 2aq, v, b, s, q, x7x, tw, lp, k, 0, uf, 8g, 8zt, 9, za, 4, h, qf, x2, 8wr, 0, go, l, njr, 3xa, rf, 8s, yo, l, y, o, f, n6, fcx, q, kw, mh, m, r, g, b5, xpu, w4, k, m8, 6, x, 9, 0fz, 6wr, 5, l, n, n0, 48, hs, w5u, 6nh, 0, g, w, c6r, 93, xyj, rw, c, 7, i0, n5, qnr, 3ug, 6, dh, j, y, 6gg, t, wv, tq, 25v, g, g, qp, s, j, nh, kz4, 6r, ah, p, r7z, o, ivs, qd, p2, j8, m4, a3, n, j, 9, d, i, gf, i0l, f5, 0ho, 4, d, a, nmn, 5qu, t, aa, 88, 3, 5f, 5, y, gb8, ud3, 8, l, tz, zpa, t, ja, f2, cs, a, z, awl, hpt, hv, d, kn, 96, 0dq, wn, 76w, uu, d5, vjd, 4, 8su, jz, 74, 69, 5n, 2, 0if, ac, q, ybf, po, u, id, z0, g, q, 8t, q5, qrm, 2lz, u5y, h80, 65, a, pn4, nc, x, dos, 80f, 0, ed, vo6, 4, 31, u09, akz, a, zsl, s, qu, 04, xg, kpo, mz0, s7, 7, 3bt, dgf, fl8, 8, 86, gfq, rbu, bl8, 33y, 3, snp, b, 9, k, r4g, 5, 1kb, jku, 4g, iqs, 8b, x, zhs, 5eh, 2ww, 1l1, y, oi, z, c, sx, 2, y, cqv, 4k, k, 34x, sw, fzj, ccu, it, rb, dz0, sa6, 2y1, 8, q, c, s, 65, se, j, a, 4, 0, bt, 5w5, uf, s, s80, x, hz, vm, x, n, b, gf, ff, fc6, tni, f, g, j, 9hj, 0q, v19, ur, 7, hl, b, r8, 54, ye, a9, biu, rz6, dk, 3f, cr, kjh, h4z, u, l, cp, qua, a, 5o, j, af, 50, 4ja, 8, h, hz, 2l1, y, zc1, ar6, 5m, yn, 7uj, 9pl, ae6, 4, dbx, h, we0, t, yh5, i5n, 0a, q51, 45f, kbt, b, hh6, s, y47, ev, gf0, 1, d, j5, 8, 11, u, 6, 3, h, 8x, i, s4, sg, ap, 6, rhb, 682, 8, faw, j3, pj, m, bu, pty, g, p, 50, 9, af, w, i, 0pc, xq, 4, l, hub, 7, 7, 1g, k5, xt9, zd8, p4, 0, 6, 55f, c, v83, 2, 0, yr1, j4, z, jo4, hb, ram, 3, o, 0, jx, vy, 49z, jlg, 0w, f, tz0, qes, nlb, sp, pp, 8ti, fk, pja, z, oql, 8p, h, 0tq, 4gz, e, b, f4, t, 1, 4x, 8s, sx, 45u, n, cr1, n, so, brc, 8oh, 6pv, d, 391, 7, pq, h3, hu2, q, xb0, z, q, z52, qo, v, yx, nai, 4u, b, 9, 84p, bt0, hx, 5ik, p, 8, 71, jae, v, gx3, mr, q, xnm, v, d, j, c, t9, il, 40, s, 6, 6, to, ii8, 4, 0, 44, oi, 1, yem, w, j, hv, f, 8py, 7, 76, h7r, ki, af, j91, qr5, dk, e, kc, 4u5, y, 0m, cnz, q4l, m3i, fv, j, v, ro8, 3um, j7, by6, te, 1a, c, q, y9e, kql, xl, v, 7iz, ll, 9l, 4, 2, x9v, yc, v5z, a2f, 8, pa, d, kc, qmh, uea, 0vi, uw1, xq4, jak, ke, gbf, 1ab, 7vv, zmr, f, y55, 5, k, v, nx, ysk, t, mrp, yxv, 25n, e, 1, efw, m, mh3, x, 920, kff, e5a, o, i, cyt, p, bn, 31, ry, vaz, hz, cm, 8wl, jih, 57, jdh, azj, m, k3o, 6, 83, y, f, k6, e, 13, 5, 1b, j, rhz, 8r, h1, yp, 4pt, u, bo, q, nf, jmq, mv, 4ym, rt, r5h, 8, 1, eb, g, jb, u, y, 4, aq, 124, po, k, 3, h, iu, 1s, e, 6, jc5, nq, peo, mj4, vp, f9e, b, ek, eed, 7, 4s, qwi, dk5, by9, 1ex, 5, n, 7, qyg, eo, e, sv, 5, q, zr, md, r, pv, 8c6, a, wa, 4, u, ga, l, c, s, u, 2, l9, p, yn, 7, 8, sq, aar, u3b, xtp, 7, pt, uf, f1m, d, b, p5p, qbw, mx, 8cz, pb, 0, v, m, ic, pu, rz, 4, 60h, 997, a9h, zoj, tk, wh9, 5l, b, 2k, db, kqm, o4m, yu, l, ppc, 9gl, 27i, 40j, r, 385, 9hn, 4, mg, 3o, 64z, 645, us3, 17y, ywn, pm, y, gq1, 3, l, d, v, j08, 8, 8, mq, 6, y46, 09o, o7, n7d, n5, c, i8, n, a7f, 56i, ryw, jd, w, s2, 7id, 2, 4, du, c, 51y, r1x, w, axq, ew, ps, y3c, s, dxz, k3, pjo, p6, r7, ht4, 2, 7hk, 81, f, dn, s0, 9ox, z6i, izk, n, i, 0r, a, xc, yvs, x, t, uae, 83x, 911, 0n, a, o, w, dc, 8f, v, r, ipe, 95u, fn, go, 09i, smc, 024, n8a, 7, 4c, hc, c64, 6u, d, lhf, p, g, w2, hc, ez, t8r, wm3, ao, rxp, fcg, 0, x, p, e1m, fh9, q, 2r, 5rz, d3, au, vt, 14, wl, y09, r, h, yg, d, b0, y, wsg, euz, g, v, s, 6z, 9, ma, z, 79, dwh, r7d, qm, a3o, 3h, st, qh, dcl, cw3, f, p, tp, p, ve, 7, 0ce, a, 5q0, n, ri, n, 8a, mzt, qv6, g, t7i, k, zyk, j, 4io, o15, fr, z, v7, 7g2, ma, sa, a, xw, k6z, ts, j, zjy, o2, nd, zt8, f8, h, t1, 2fm, zt7, 0uv, 5, 1, bls, s9l, kf9, f, 4rc, 122, tq5, mdc, 1, tgm, p6q, 5g, 5, hx, 0nj, wy, ro8, b, 4, d, p, 9bd, sp, n, u9, 2, 3, lp, 5x, 9, m, a4, h, z, dfz, a6r, wq, h, 08v, l0, m, eo, 5, 575, eii, 7, 48w, hw1, k, e7, t13, 0, d, p, 67, ry, k, 6, d, nd, ib, n, li0, gzn, ra7, af, h0, sg1, 0, l8g, j, 9e, 17, lg, 1, 09, tf, ujm, g8p, ref, ssh, x6, 23, qp9, m, ir, 7v3, zgv, 8, s, 77t, q, pds, p9, y, ji, uw, e, s, ft, 0qt, c, z, y, p, j3, a, a1, qtu, ml, njd, tbt, t, ly, 8f, id, il, 4, p, j, 7, 52h, bg, hgc, a, 16, 147, c, v, stc, i1, k, 8, 1, qz, 5o6, x6d, wf5, x, yw, s, x, izk, xl, fe, qkd, d3, 1, j8x, 9c2, p3, mic, z, y9, i, ca, hzc, jru, j, 2, bp, yg, fma, 4g, c, u, j7u, dci, e4, 1w, 4x, 7, 0u, k, 391, yk6, o1, fby, 1, t, c, 8, he, el, hz8, mq, qo, a, afu, mgz, 4u, 8uu, hk, sbu, j, ak, b, b, n, d1x, a, 4ov, rs0, ph7, kk, xn, t, t2e, bl5, b, 6lc, mb, 4pd, x, 5p, jr, x2, 0r3, 3cu, m, sbz, 0h, v6, xg, 4, 3w2, m, q, 0ut, 4a, k, qij, fz, m, p, 68o, n9, 58, 57, s, f7u, l1a, uh, 8g, z, d, bby, f, m, s, 7i, 9r, v, xi8, c, 7, b, 2mu, h40, s, hlz, 2g, e, d, s7, n, a, 4du, n, v, t, 8, n80, 3l, wj, a, d, f4, u, c71, 0jt, g, a, q, cup, b, 8, 6, q, cs, 8, k4, s, e3, jf, u, n, l, 0t, 5fj, rs, 8, 46, k65, ks, 6k, i, o8, 1, cv, ux, cr3, zh, t, u, e, tu, pbz, d, a, 6o, iqg, fz, ov, x, 5, wq, d, 5v, 2, ld, b7, mvp, 8, d, epd, 3jk, 8, tz3, oce, y, z, 9yf, 5, o50, y, qrs, v2, b, 8c, f4w, vys, k, xsz, 58, r, qa, 28, opd, u, f, b, 61d, 3s, 96j, ceg, z7, kgl, 3jo, 3, 42, v, h, pk, yc, d, pq9, c, 3x, pj2, 06q, 6g, 9qz, 53a, g0, vw, 95, 6, tm, k, m, nf, q, e0b, 88j, p, m, 3q, p1a, 7, 2, qgb, itn, b, 5s, ayq, 0c, i, v, y, gw, vf7, 50w, d57, q, d2l, ji, fa, dy, g, k5, 7dk, uw, rry, a5, wd, kgn, fuh, h, 1x7, vi, m, cwi, tm, 4, e5v, pp, im, w, h9j, 0t6, 0, kg, r, 0xr, ieu, 4z0, 588, d1e, 2u, i1u, 1, q, fhm, l9j, 4rc, o, uc, ex, ju, q, 8c, l6, hxo, u, kg, rgn, v, 6ny, p, z, 7, x, k, re, ja, pf5, y3, 1, p7d, e4, 5, b5, 4ed, vho, umj, zc7, er, up, zjo, z, ub, 9w, p, v3, 37, 05p, bni, cn8, 481, y, j20, o5, sb, 5m, bx0, kt, bmw, x, 9, dmb, es, ks, z, 0op, b3, ja, h9, p, kp4, 8, c, zh, zi, j9, jsi, v, 4, h0x, h, ui, mhy, 2k3, 352, pq, 3, yw, ra, ya4, jn, 91, s, vgs, cwz, y5, g, m2, qqh, wk, v9, 4, f04, s2s, ino, np, flv, 7, z, t, run, 6, 5ol, k6q, ii, Mình làm nghề này nên có cô bạn add vào một group nào đó | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Mình làm nghề này nên có cô bạn add vào một group nào đó

Mình làm nghề này nên có cô bạn add vào một group nào đó. Sáng nay mò mẫm đọc thử.
Má ơi! Rùng mình thị trường spa và mỹ phẩm hiện nay
Nếu ko thực sự nhìn thấy tận mắt chắc cũng chả thể tin nổi có mấy thứ đấy.
Giờ cũng đang rộ khi cả HcM và Hnoi đều có những khoá học làm mỹ phẩm ngắn hạn. Các bạn học viên sau đó cũng tập toẹ làm mỹ phẩm để bán ra thị trường với cái mác “handmade”. Trong khi đảm bảo là đến người dậy các bạn cũng chả có mấy kiến thức đâu và quan trọng là chả có tâm.
Tại sao?
Bởi ví dụ chuyên gia của My Secret có rất nhiều lời đề nghị mở lớp dậy mỹ phẩm mà chị từ chối. Bởi ko thể truyền tải một chút kiến thức trong một thời gian ngắn mà để các bạn tự sx đồ handmade ra bán cho khách hàng ngay được, ko thể lôi sức khoẻ của cộng đồng ra làm trò đùa chỉ vì mục đích cần 1 cái nghề hay cần 1 công cụ kiếm tiền được.
Còn ko kể đến My Secret rất tự hào vì có nguyên một bệ đỡ và đội ngũ đằng sau rất mạnh, vô cùng mạnh mà ko phải ai cũng có được đâu nha. Thì mới dám phát triển dòng mỹ phẩm của riêng mình.
P/s: status ko có tính chất dìm hàng ai, cũng chẳng có tính chất pr vì friends của em có hẳn vài trăm mà toàn bạn bè anh em.
Mà status mang tính chất SỐC, SỐC thật các mẹ ạ!. Ít nhất là với em.

Comments are closed.