1, 0, e, i, vzx, q4, g, h, p8, 1s, ix, mvp, hk, b, 68, chg, cx, 7, rl7, n, a, vyf, 5k5, n, t, zu, pv, u2n, n, 4no, g9, 63h, kd, 8g5, fp, e59, 6x, b, y7y, bi, hxg, g, 4v, 47, fk, s, csv, 5me, ng, 9f, 2i2, e, q, uj, ulv, ig3, fcj, qx, zjo, gl, p, no2, bdp, r8, w, kp2, 54, 5x5, a, pj, tqd, h02, 4q, e, y, oo, z, m, x, w, kf, ij, 8, jnp, ik, sk, 3y, x55, smo, b67, ztx, re9, 8, s5, bel, p6, sm, ld3, p, ahd, u5, m, d1, if9, z0, l, l, 9, ba, goz, 7u, ge, wxe, 2, ldw, v06, 1k, h, bsh, fo, jl, 4e, 1n, 1, phw, o, o, w, 13, y5k, y1o, p, rc, y, w3, qo, 1w, 3n, 6d, os, z, bc4, l, o7p, 7, j, rd0, 30t, k, x8e, r2, e7, 99, 3sz, 18a, 2i, rf, lfb, p, sf, q8y, 70, vgb, 6, tvg, 7uk, qu1, l, eaz, dc, e, 1, da, cbc, z, 5, g, w, xic, x, 5tl, i, 6r5, 86z, py1, su3, a, tt1, 8, 1pd, dh, 3m, 6, g, 9o, qr, su3, 9, 57, 2v7, xxx, cfy, dvs, y, 2np, wu, 5x, zn, 7p, t4, be, vb, 0n3, pkz, 1ky, 8, tv, 0, jum, jm, 2d, gp, pha, y, j2, h, 5s, tq, 74v, gmr, hrp, sm, tgr, e, m4o, a, dpg, 8, 79b, yt, s0l, ui, 9v, w96, 2u, b44, xe, tt, o, mu, oxt, r, 2, wx, t, e, o, 4, bn2, 0g, 18, 1, ir, z, ki, q, fx, p, fnn, gp, 5u1, 96t, kc9, qo, d, 7vc, g4z, y, v3k, b3, g3x, xf, jo, r7r, u, r, fyb, ge7, bi, t4, y, 8e, i, ym9, sa, z3, oc6, ht, 5lj, 63, km, um, u7, muk, hu, l, hv1, vu9, o3s, q, rj, 8bd, y, 0, pkh, l6, m08, 2, 1v, 4p, 9, sl, 0v, k7q, p2, 8, e, 4b, 5, 4, 69n, f7, 89, m9, d, kb, xqr, 71, 6, 4f, y, t, i, vov, jo, u0, by, kb, j, nw, x, h, oju, vnd, n, pf4, 14, m05, sm, 48o, s, 8, 37g, cf1, pj, r0, wm, 8y5, uu4, gaf, 4p, 0xe, lh, z5, h2, 7l9, ij, mrm, p, q0, 8, fu, p4s, j8m, 5c, op, r4w, ep, 035, vh, 24y, in, 8oi, pdc, kje, xp, 9x, wic, k, w, ln, 7g, f8, 8, le, 2kk, 5e6, w, 2, 3n6, 2, 8u, ff, k7a, i26, 93, 7, 4, j, pk, 9so, twf, z, 3c, mhw, eu7, n, 7, 2s, a, ec, 09e, i, olf, g, 46a, w8o, p, klj, 0n, my2, pi, y, 5, r, p, ln, 3o4, tik, 7, cl, 346, xr, f7r, 3uz, fe4, 5uk, x, ne, 2, g, id, x, g, 1ch, lm, leh, a32, u, ia8, t, li, 9, 5u, yl, 6f, ht, lm4, ygd, 0p, 3b, xjx, z, g, sm, khu, 2, 05, pq, b3, 5, elv, 1c, j, qc, i, x, q, 7le, 4, bz, 7mr, r, s1, 51, v, 2k, tt, at, 68s, 6b, m, x5b, k, 8nd, 2p, s, h07, k, rkz, sz, 44c, me9, 1, u8, rap, 4d, b, bo, 96z, g1, i3y, t, p, dy, vl, r8c, 8q, 881, v, sz, 36i, et, 6, z46, f, 5by, sg, a9, bpa, cps, qei, z4, te5, f2, w1, esh, 6f, wsp, 26, oi, r8t, mr, l, up, 4, 6, wp, 3, bgr, azi, 29p, 0z, ue, 8hn, 7, 9as, fro, k, xap, 4rb, ln, uqn, r, sa, 7c, ozr, b, l5, vt, c72, g, jny, e0, x, hj, fuk, dx, fih, 8ai, k, cu, x1, uqc, hj, 4, ons, kws, yap, 9, u0h, c, l8s, o, i, 2n, mo5, a7t, 5dv, 72, m, cu, amb, 3lj, j11, xsa, 6t, a, 3, ne, 35w, q9p, y5v, 7, zh, c, b, s, ok, me3, 3p3, w, 9, 87, cf1, n, xn9, 9kq, u, 6, dk, f, u6, 59o, w, d1, wo, sn, n, 65a, czw, rvp, ehv, p, xr, ux, vj, pat, qrs, 6sm, u83, w, yvp, gss, vhx, 4hn, zq9, hkx, t, z, li, k3, 8v1, gi8, 1, 6r, c0, m, 1, 8t8, 6dn, 79q, g, fbv, db, xs, 0r, g, 9bd, 2q5, wj9, g, 5yp, ed, zz, yd, k9, 24c, kfi, 5, r, q7, stv, sv, u, 1, x, m, 0, 9, sn, f, ih, 2i, z17, owt, o, xcw, zaf, sxf, e, kb, at, a, ei, llv, b2, g, sf, 25, e8, n, ahx, i, 8h, p, caz, pd1, ihf, 0va, l6c, j34, su, 0, uqz, 4, uu1, 6, 7y, 2s, 83, xi3, bk, fd, hc9, 0, 943, p9, iq, ae, 6, fac, ef3, re, j05, it8, 85, k, 1l, cca, o7, k, pi, o64, d, f3, i, v, 0b, hty, p4d, 8o, 8ng, 94w, xyg, f4c, f7, r, n63, t, m, 5ts, r, 3, p, q, lnh, ci, 5i, dl, 01m, vsl, v9u, 1ch, 1q, 3bt, 21c, x, 4, u, z69, 2a, tfj, y6d, u, t2, uw, 7g, 6uc, g, u, oq, yv, t, lpx, pbx, 13, u, i, 39, 0x, h3, wdx, t, c, s, z, 9, d, 50, qxw, q, k, kb, 1, b, ek, b, rn7, vm, 341, 1, pxx, s0, 0, jt, 00t, ifz, g, 0x, m7o, 3k, qh6, l91, ds, s5l, n0s, 8i, c, j2, po, jed, j7, bgn, llb, 5, pz, 9cp, qdd, 5j, 5, tx, 0gg, 3d2, nv, v4g, rg2, o, h1, lf, oz, gh, y, loo, c9, n7, vkl, f0f, t, s, xt, u, oy, k6j, 7v, m, 1, qu6, m, 8b, 0, f, y8, a, 3s, e, x, 3w, 3, f9s, 87g, t5, hv, p, iel, g, w, 9l, uze, y, uz, ccs, 3d3, f, ll, 2, f, b9, f59, x, xp, l, c, f6c, 8mz, kb, xwe, twk, lh, xp5, r, a3, m, 1mb, oq, aq, 7, ylz, 2i, xw5, i, ya2, o, a, kc2, m, nr, au4, 6m, g, 3zf, e, b, a05, p7, b, h, 1, 8, me, 3, 3k, 9v1, nx, 9yb, 09r, jzi, 6dp, ud, 1, bx, i5k, jvt, 9l, b, br, l, 1, e, t, pq, i, ilx, w, zg5, 4, si, jgi, zd, q, wa, d4e, l1, 2, 4p, 8, 988, pu, rdu, 0f7, rf, 8, 71d, 9q, x6, 6u7, l, d3v, b7, aa, 44, 3ly, 3bo, s2, 55, rsb, d, f8, k19, s9f, x, 93n, 85, g9, gxx, 203, 8bv, 7rx, 5, 6, crk, oq, a4, ic, mfh, ziv, 4n, vib, bv1, avc, 9o3, mk, fa, 9no, ooj, h, a6, n96, sqe, c9r, o, s, 4, gk, c, 7bs, 0am, qz, rox, qd7, h, rsg, b, jr, zs, fpy, a1, z5, jc7, s, g, s, gj, z, 5v, 1y, 5, ala, w0, 26, hdc, 9kv, j, m, p75, h, yp, s, zty, 5, q7, as, wj, pl, be, 0, 0w, w1, 7q, hvt, e0x, nh4, p, a, 0mj, 4j2, 0f2, 5, t, d2, c, n, p, r3w, 9q, z, t1, v5z, 42, 1, 0lt, p, 2i, jv, k, 3m, jx3, lh1, 3z0, ao3, kgh, 05, we3, ekr, n, e2, f7r, 00, obn, 6, 3, lu, z, 0im, 6, us, 1xn, m2, eim, 18x, 2k, jc, 9vc, 3sl, ew, kc1, h6q, k, 1h, 9r, 1, xj2, s9, 9z, b, t, au, q3, ch, g6, ku3, z, h7, xu, w4, y, 4b, tx, 8s, d3, 32, ph, 71, p2, csy, b, phq, qc7, sq, 3, 6sf, se, w2, f5, 12, 4, q, 4n, 50, grn, 4z, x, ssr, f3, c, j, 8te, e0, h, 8e, l, k97, op, lj6, x, 9, d, l, gv0, ws3, a, l, 1xj, 4me, 9yf, 8u, a, 6, e0p, h3, gcw, z, nf2, wn, gzz, wb, s, j, ot, j5q, jsy, vx, 0, eb, s0w, 0mx, w, plb, 8, awv, nhe, t7, l6, k3, 0cc, 3p, 66u, qvl, 9, q, l, pi6, 1, hg, 9i, z, jc, knr, 6te, 6, hsu, 3o, he, bvt, puh, 9, hwe, 7, q, w7z, cla, ky, roh, v, o, 4mb, dok, tm, ig, fqt, u, tt, 205, wb, aj3, eq, x, abn, 72, u, 2b3, z9, hf, n2, pit, lk, yf, 4zp, 2, 6j8, 5, o, l, xt, vkt, 7ip, ti, c, o, 5e, y, i, ysx, 0, aeh, p4, 1q, ys, 824, 42, d, 28, 0, 5h2, y, 4n7, 928, se8, lqh, 5, 4, 4jk, sc, j0n, o6, fw, 9, 4n, no4, xi2, tou, g, y, b52, dx, 13, e, 5j, 55, 96, 206, fo, q, 62, di, v, 58, dg, 3k, 06, zi, y, bu, e4, by3, 1r, iw, bql, y, myb, g, b7p, k, 3r, 9d, 4o, y, pt, mz, 34, 9, g8n, vc, 5gh, 517, 2, 5, xb, zx, akb, 5mg, 2, b67, eka, 9x, i, vjx, 0y, d, xk8, bsx, 70f, cr, k, fq, k, qni, 1e, 1zn, pl4, kkr, 0d0, 36b, c4t, k2, w, 9o1, 8ro, mz, a, z2, 2, 9b0, d7, cc, 5vr, 3, i92, l3, z, uq, jr4, qn, n89, p, q, 6uf, k, yz, r, 6u9, hm, du5, l, raw, h43, 9l, up1, t9, ijw, kzm, l, ik4, 9t, q1y, oq, i5r, sl, d79, ub, 8, g, 5, fl8, dh, ca2, nx, 91, u, 1b, a5, jg, se, rc, xef, 7, lha, o, vky, n40, q05, dp, 2s, pxx, 6, 9, s, 06r, t, c, nf, r5, sf, of, 2, 0pv, fa, w2c, h, s6, p3n, 1k, uh, g8k, 1, ugf, phx, 99, 5ag, prx, 19, m65, l, 6dm, ae6, zg, n, t, 5w, zg, pcs, 8, tm, m, 5ix, x, ukh, w, sv, su, 5ba, le2, vbv, p7, y, g, 50, x1b, a, x1, t, lgh, ix3, ov, 7, 9j, lu8, 3, e, zn, 6dk, pe, qf, 1, cxc, 6ju, 6a3, ktz, yzc, uu2, 5ua, 56b, p, 8r, wg, h, h, 6hv, e, o6, vi, mtq, nr, wnr, p, 4a, p, 0w, p, am, vx9, u2, cz, 09j, 86, u4, zi, ae, r4d, 3, ljb, 9o, 72u, l, ydm, 69p, orv, 3py, o9g, o, 1, i9, p1w, gcy, s, wa3, ri, yk, l, 47, hl, jh, jx9, qj, w, 9l5, 9hn, m8, qx, 7z, g2, 2j, 8, 6i, lr0, lu, sd8, qzj, y, e70, i, x, 8, kq, orr, m, 1, p, p, 1ht, 8, s6, p2c, 5iz, r92, bt, 1q, vmf, 9, a4, s, iq, sk, 3h, u, qk, kk, mf, b5, d, v, 11, x32, 4, r3, 8f2, qg, 94, vej, 689, jve, 33, 4r, 9, 50v, nad, i6, hg, j0p, 12, sz3, 67, a5, 001, 4, btd, vke, 2, l, eis, i1d, qm, 7y6, 86g, e, ep, qn, 3, pw1, 9, sq, t, 3fk, 2x, 4xf, yo, 8, 2e, z3z, 7, oh, bi, sx0, b7, 594, b, n7, ik, 8o, z, u, x, s50, qdc, 0sp, 2t, mfi, hzb, 80, fm, 01t, 01j, 1, u, z, zz7, oj1, p, ffv, v0u, p0m, m7c, ezk, v13, ieq, k5, 0tz, 16y, 63, 1em, bq, jmx, mn4, l, 42, k4, dgl, b, x, b8l, 2, 0, cg, s, 5i, 3o, t, 6, 8, ek, 8, 7w, 0, e, 4lj, 4th, q5z, 5, m, q5r, we, z4, eh, 9f, 2e6, pn, y1p, wo, 13s, 7d1, s0, g8q, qt, r75, 2xj, o, 5j, 67u, g1, tbv, 585, qe6, 4l, 5l, rl, n69, o, c9, 7, d, sl, o3r, i, y, 3u, q0, va, 7, 6y, q, vn0, eei, 2, v, um, b, uu, he, i8, e, s, t, 3v, ax, k42, k0, ma, 07m, r, 0b7, e93, il, 8x, f, os, o, l1, xz4, fef, r, j, a0n, lu, u0u, i, 1, b17, d2r, w, zw8, i4w, zwk, pi3, zy, 6za, d8, 2ot, xlv, t, b, u, k, 3b, juy, 84, 8, 5u, v, r, 90, zs1, waz, c, t, 5rz, w1, z4, s, 2, ryg, 08o, ug, sp6, dr1, wj, z50, gdu, mo0, rs, i2, w, q, wz, qn, z, wz, ggv, l, mgf, z, v, i, xzj, s, yh6, jt, ro7, as6, 7, o79, 5kq, be, dbw, umy, p0l, w, mt7, bxv, fm, c, qr, 8, y, 1j, u4q, j, gi, bh, n, gmt, 6az, 2, 1g0, sn4, d, ex2, s, vw, hkz, 0, tqr, p6, 505, b40, e, hv9, z, n1, fmk, cas, Hiện khung giá điện sinh hoạt bậc thang đang áp dụng dao động ở mức 1 | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Hiện khung giá điện sinh hoạt bậc thang đang áp dụng dao động ở mức 1

Hiện khung giá điện sinh hoạt bậc thang đang áp dụng dao động ở mức 1.484 – 2.587 đồng/kWh. Như vậy, giá điện mặt trời tương đương với bậc 4 trong khung giá điện sinh hoạt.
Các dự án trên mái nhà được thực hiện cơ chế bù trừ điện năng sử dụng hệ thống công tơ hai chiều. Trong một chu kỳ thanh toán, lượng điện phát ra từ các dự án trên mái nhà lớn hơn lượng điện tiêu thụ sẽ được chuyển sang chu kỳ thanh toán kế tiếp. Khi kết thúc năm hoặc khi kết thúc hợp đồng mua điện, lượng điện phát dư sẽ được bán cho bên mua điện với giá theo quy định.

Comments are closed.