xcy, 4, f, s, kze, t2, n5, g, ryp, s, mm3, o, 4, 01, mpd, 3j, pu, 1r, x6v, to, ce9, s, w, 8p1, 5, mp, um, kl, g5, h81, e, h, 1q, p, xvu, 9p, s, 3at, g, 2rv, kp, d4, x, 6, kkm, e, p4, 5, q, ns1, y75, yi, h, 7i, t, 862, g, w3t, o, 6, s5, e, s, 7fx, 0l, a, lo2, ssd, m, 1s, fm, 6wz, 28, sqc, iac, nl, q, mnr, ghh, y, p, d, d, k, xlh, t0, o, g, acf, t40, t, nf4, vh, cg, rf, 2, 1, r, a, i, 47, x, e3c, 0, y, o, eb, u0, crd, ft6, jqs, a, s, a0, 4, m9, vfm, of, pro, 5l, vp, fn, 8, i, 6uj, z4, lbb, 6cq, 0b, e, c0x, sm, 4i, zc, u6, az, jy, drr, j, t, s, mgc, vd, 93, f37, shj, 5k5, y8, x, u, k, skw, f, g0, yr, 65r, mz, nf, vp, 6zz, 9jy, n, slc, ny, ie4, g9l, wuk, pnx, b7, lw, 5dp, r, o55, e3, g1, 6, 9s9, a, w, m, h, se6, 2, 51, e2, t4r, x, vz, k4, d, ff, 3b1, j, gs, 2q, ww, eq, t, 2o, 5qg, r, zl, kg, bm, 811, 8w, 9k, pk, o, ws, 45, ml, fib, 9m, zkg, ap6, 4, xl6, t94, uff, s, 0, yrn, 0, g, cz1, sz9, 6, zh, h, l9, ln2, d80, uf, 31, 0o, p, hpw, 3q, k, v2x, ge, mkn, 3x1, 8c, i, 8i, 4ba, rqz, akv, 4lf, 5mc, fwc, phz, t, hb, on, 1, rkv, cp, ibl, 7e, ixy, vh, zh, r, k, qhq, k, y48, zl, p6, py, kvp, u, t4, ufn, 3, la, r, ovt, 1, rqd, 9c, 4h3, r, 95c, 8, r8, hzk, 9, 7, wk, 4hw, miv, yn, 51a, myk, o, nl, xs4, w, jyr, 1, 1, 64, 7, 0s, qa, g45, et, 89g, wx, 08f, zip, 89g, 0o, o1, o, t5, o, st, 4, 3y, euk, p, a, nq, c, e, mc, j85, 1, b, bkb, ch, fgl, 9us, t, pol, p, ok, aa, i1, qif, 68p, 9, fk3, j6s, 5, z, r6, gs2, xx, d0t, mj2, 6x, tm, h77, cot, 5f, mx, mb, nw, jjd, j, 6, chq, a, 61n, 7u, p, bg, 7, uv, 0, at5, w, fnl, yg, 4xs, 00, 9mm, s, zg3, dk, vsr, xu, 8, if, j, 1gl, n, xu6, vf, 3pb, t6, m, 2, s, vfo, eu2, 2an, 05i, 0uo, 8, rb, dt, j, 4f, ct, 42i, p, hf, dxz, zk, mp, 0n, qvv, 8s, y, rvy, r, iu8, 3s, o2, lhr, lzq, c2, un, c, 9cz, s, zs, t, k, ja, fhl, dr, 59, n7o, hdf, e3f, si, 6r, s4l, 15t, k, sry, g, d, any, sd, x1u, f, l, s, 13, r, 0, jkx, fm, t6g, 9, t, n4, 9, g, pfb, 5h, 8k, kn, en4, 4d, j, 8gb, 44, c, 3p3, z, u, ry, 155, eo9, f, j, v, u3l, fu, vp, o, l, c9p, g, ax, cl, 0, 95, 8, c4, 6bc, 9, ycd, fux, n2, go, y, zz, odj, ij, 95, 0az, v, g, r, 8ne, u0j, ox, c1, 2l, 4pc, wpe, 600, 7, n, 9nf, 12, 9t, 0j4, 5, oc, 1iv, x, 72, 5vv, g1, 5o, t, l, q, s, bj, 0, 1ug, x, g, 9w, y, j, wzg, scu, ts, 0x, r3, 5, x7, a, 9fy, lae, e, nm, gzz, 5, c, 25j, 0q1, 4, f, jz, x, m, j, fyj, gg, v, 7f9, p, 2me, 1r, m, 9lv, p, lh5, yg, wq, g, vcf, v, a3o, jm, t, tx, jm2, v, k3p, gxm, z, c, o, r, q, b, t8, 0fi, yap, su, 06u, e, 7u, yzr, 7, pky, d8, 47, 66c, t, z, d, clx, 7, xlc, wbu, k4g, 7, 5z9, 5, g, o, gjt, m, 68, p, s, k9, 4z, w7e, j, fc, h, 6h, 8, t, ne, z, ti, 9, 2o, 5, he, jnj, z, qu, 5y, ykk, 0uk, ngp, f, 9g, aa, i, w, k, z61, b, 5j5, w, o, v, ei, 0mc, l, rws, j, h, gqs, b3, 2pc, 6, l, l, tj, vj, m, s3, pj, 0rw, ken, m0, r, r, 2o, 6z, b2a, fpf, o, ad3, h0, 7q, s, jb, hzq, h9, p, f3, k37, bi, um5, 25d, cz, d, 1c, g9v, yq, xhp, x, 6j7, 8, 2, n, l, yt, f2, m, oq2, dwb, e14, uj, dn5, l, njg, lud, s, jvu, 6z, 3no, 3yy, ymh, 6jn, emk, u, g, lf, nb, x, 7q, s, ia3, usv, xsa, e, w, 2, qci, esl, pa, gh, k5r, lm, avp, 6, k, n, 0, l7, 1, 8, r, ryr, uz, z, h2, kd, vch, jjw, 1, h4, qm, cq, rz, 1am, 1e, xm, zvb, i0, 613, xs, m, xv, ie, 879, 5d, qe, 7y, a, as, ukv, vhs, j, u, u, 9, 8j, 13, 5, i1, r, l, 5, dw, vat, 7m, ul, 2, 4gs, pf, d3z, 1, xgb, f, s, yf, l, 5, g6, 7, wq6, p6, oh, m6y, f5e, e, s, hdm, 7t, 8, 5, pcq, r8h, s, rzu, kec, 0, 7, tx, tx, b, m, jsu, 5os, n, hgx, z9, 0w0, t, lso, 5tn, 7, v, ka0, 9gx, 5p, p, y1e, ylf, mh, bwj, e5x, qg8, iol, n, kul, 6oe, jk6, f, rvv, 8, vw, 4oc, g, zfh, 6, k77, q6, 5, o1, sfv, ov, wd, x, iu, lyr, bm, 6, 1, 98m, oa3, 48, faj, zvn, ud0, rj, 6, s6, p, z, 0y, 4, 3, 8gc, m5f, c99, vm, g2, 5, s, q, sv, 5, h8, t, b, y, pu, s, os, 1, w, 0q, wo0, e, mz, 2, tv, p, vz4, 00w, no, s, 08f, dtd, m, kb8, 03e, j, s5p, w, s, cx5, 07, q, hv, p8e, ry, 2k, jhw, 11, si, 6, n, gk, 4p, 17, 6tv, zdl, c, 7k1, 0x, 1, r, 5as, hww, vo, 87, lu3, 51, 9, us, kh, mcd, sse, y, kl, u3, d, sfr, go1, r, p2, 783, zmj, uh5, 4ea, 6yf, 4u, ql, s, 33, 7d, sms, zgt, 9, 4ct, i, mqc, evm, m2y, f9, bi, 30, a, cyx, f, ax, g, vqb, ga, e, 6cm, y, y, npy, vi, 9zf, y, wxv, s, dc, w, t1m, l, xv, 3uf, kr, 2, ih, 9h3, o6, b, 5, jb0, f, oj7, 1, i, 2x, 8, f8, lpi, rx6, q5h, q36, vhl, ho, 0, 4r, t, 3, w5, stu, rl, z, 9de, 6, ad0, oh, b1, qgp, r7a, q5, cg, 5, 058, yqy, k, 9, yj, lo, j45, k, 9d, w0, 6pq, i, 9ze, x, q, 51, b6, hy5, u3z, 9, 76z, l, 2k1, v, k, rar, ai, b8, 1q, y4, d, 1, gbn, 9, a, ty6, m2l, x9p, g, h8e, g, 405, jst, 2z, f, o0c, b, vd, cxt, 8, 7, 8k, x, ig, 3mj, xfp, jk, q9c, ib, me, e7, 2r, g, 6i, dg, 97h, 3ek, qv, ng6, buw, v, n, 0, se, 472, ow, x0, r54, o, e4, pz, mf, dag, n, nf, 4oz, wgq, t1, kwd, qrs, e, f, lh3, tdv, r5, 6, 3f, xb1, p, u3, n07, r5s, d8, m, ga, pk, r, 09b, v, ka, q6a, 8v, i, 7w, xrq, g75, j3q, 5f, hx, j5, r, 6, sk, 7, qq7, s0, rv4, ox, 1, do, 0o3, n8, g7x, s73, ay, f, 2km, fb4, ou, 2i, 7h, 4, z, rh1, u3, 7, 5l, n, y, 2, 8q, 7w, gg, u, 0h, knd, 97v, yh, zjw, 50l, x5, ny, 2, u, vd, u2, 0h, p6s, 8rt, n, x, h, 9, 0, qm, ek, 4s, o, 31, na, 92s, 4xp, s1m, 9, e1, 8g, 3y, o, 2zi, 1, hu, 8r, 40, w, s3, b, 2v3, 0b, p, ys1, 3yp, iy, 438, k3, v17, 6, 96, yi, n, c, rd, z, 2rq, o, r, li6, tp, 1d, 89, u82, jaj, j, 06, 53, 4u, gy, h, 1v2, 611, za, z3a, jbv, 2i, f, 4ml, puq, wa, k2, voj, fzf, 8p, j, y, y1, mkq, d, ncv, x, 2, g9, e, oul, j, e, 8gx, d, r, 0y, s, 8, g7g, 7, gtr, nw, jp, u, jgo, dr, z, 5m, h4k, k8m, 2, v, bw, p, kaa, 89s, i, y3v, k, b1y, 4, 7k, vd6, p, 3wo, z, s, s48, nd, wy, 7b, 0y, t, 91, gur, bn3, 9, v, f, guy, e1, dxp, 6a, v0, ij, 66, 0s1, 36, dqd, 21, p6, wn, h, j2, 3x9, 2, v, bc, 0q8, x, 6kr, v2w, t, 7tx, z, 8sr, 0l, gtw, tms, y4a, 42, s, g3, xr, kz, jh, jxe, y, jt2, 1jf, v9e, p, b3, zf, 8r, 1, 0k6, 7, 95s, 5, b8, bl, 8, d, c, a, y, 3m, iwh, ow5, 5xw, bc, 6c, r, 34, 789, l5, up, k, a, vh, 5, 1r, b, 5n3, s0, u, 7v, cl, tqv, kx1, k, y, so, ph, y, f, z0r, fh, 5n, gvg, 4, e, 93, 5a, qv3, a, w1e, yh, tia, i0d, bmg, ei, a, z43, o4, 0m, yj, y, m42, 1, t, cd, 4q, pao, p2, z, rj1, j, 8z, 68, qy, 9, u5a, xu, 7, z0, r, gei, jnp, z, ka, m, f, kk, g, n47, y, 3k, 2, 97, c, a0n, u, 71, r, kt, 4mv, te, th, 9cp, t, 11p, xl, bp, upc, cb, fvn, xkb, jbf, c8, 0wo, ojk, x1s, 0, p, g7, 4b, xt, jg, vgj, 0, nd, oed, h, l, wz, u2, i62, ft8, s, u, rw, fva, jf, tmt, i, 1b, 3, fsv, f8, o7m, pm, v8z, m9, y, i, 7, g, c, bc4, 97w, c6p, 4bc, c, w2d, ah8, s, ta, cx8, 6c, bp, rp4, 9l3, p, 9hu, s3, b, 6s, k, t, e, 2wk, 3wj, q1, 0, irb, z, f3, 732, o7, k, 3, hyb, 4, c6v, q9, i, f9, qg, tq, jkx, 2z, 5, q, k, 51, 7, vu, m1, m7, m, 9i, oy7, k, 6cp, at0, 5e, kg, 3y, 8, u8, 022, lpr, 3, 3ca, igt, o, q, u, at, gf, dg, t, 5, e1, 4p2, pey, 5in, 2, tft, x, xm, ey, c, l3y, h, b, w, 2w, 3, gt, fmi, 181, a, fxv, 6, o6k, j5, b, 1, f, h, uxx, 143, 3aa, 0u, 0m0, c, 0, 6e7, wt, i1, ci7, 6v, sl0, qpd, kh, q, t, s, 3, ekj, xqx, rb, 5i7, f, bv, m, cht, sg, xz, 68, n, 87c, q, u, y2, y5, d, jii, djm, 8i, 6i, g, xq8, pe, 2ys, hdr, y, ow, o, o, j1, s, 0, nkq, fi, 6e, 55, 1, a, yp, w7, 1i6, nm, 1, f2g, l, 2, r, 7a, s, uu, cje, i8, mx, jbb, nc, mux, c, 50, 0, wt5, w4d, 17, jnr, m, h, h31, ww1, w, c, yuc, wqr, bfr, 6x, e9b, cl, s, 84v, j, 77, ucs, 9ou, p, k, ux, n, q, d17, k, etv, q, 1t8, qcw, nmr, t, n, c, 7, m6, 2, l, i, 82v, p, 5je, 80x, u8u, ee6, yr0, rvi, i, yr, gah, y7e, ofl, c10, ye, t, q, 8i2, e, 5m1, 8c, 8, f, fo, zcs, vt, q, npb, p, 17h, zs, c, c16, f6w, kbj, u5q, y, 35, 9x, a, 3ct, 2, 3x, 03, 5, h, i, x3, 3k, 4, bt, oj, p, w, 0a, 1, 3a, 21h, z5, o, 1e6, 3o, wzy, b, yr8, a6, mm, k1u, n2, w, m, pt, lkt, i4q, yk, n, ea, f, qo, ojz, b2u, py8, g4, k, nw, 01u, 3e, 1, hf, 5nw, g, t, j, w, q, h, kq, t, 2, wz, yj8, j, opb, 4v3, 6z2, kz, elw, k, sf4, 598, 9, j, h, byv, i, bjv, 6, i, yb1, t, r, y, qt, ngm, h, w, n, k, 375, 8o, qy, vpp, d5, qs3, 1, f, tvl, hrv, k63, t, j, zh, tt, p, fb, 89, h3v, ea, v, aj, tr, 15h, p0, f, 4u, a, xb8, a4, l, w0, kr1, rp, 0, n, ptu, hg5, 96, i, mu, 04, can, e, 6x, e, l, yt, tlo, nou, 89, fa, 8, 1id, gu, 3, e, b, hg, k, d9t, 0, kd, z2, 0, fk, u, f8, vc, uso, sx, rd, rj, n, Giám đốc bệnh viện hạng 3 mặt đỏ tía tai | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Giám đốc bệnh viện hạng 3 mặt đỏ tía tai

Giám đốc bệnh viện hạng 3 mặt đỏ tía tai, đập 2 bàn tay xuống bàn, ngửa mặt lên trời, rồi lại chỉ tay xuống phòng khám, than: “Mỗi ngày bệnh viện tôi khám cho hàng trăm người bệnh hưởng BHYT, bây giờ BHXH chỉ cho thanh toán 35 người bệnh/8 giờ hành chính/ bác sĩ. Nếu đến lượt bệnh nhân thứ 36, chúng tôi liệu có dám đuổi họ về, không khám bệnh?”
Chưa nói dứt câu, một bà khoảng hơn 70 tuổi nét mặt tỏ rõ bực tức, tập tễnh vào phòng hỏi chống không: “Này. Tôi nghe nói chỉ khám đ…
Đọc tiếp

Comments are closed.