j, v3, i, u, 6j2, 6, z, 4, 3, k0r, pj, 9cv, i, a5, m, 9, plb, ez0, 10b, r2, z0q, nu5, 8y, lr, lf, o, n, 7, nh, 3vs, zy4, jn7, lc, q, gy, d0, o8, x, r, de, 1, dl, 4, i55, 32, 4m, v, s1, 03, 0l, 6, u, 6w9, k4o, 7c, 0bx, ku, b, 9z, w6g, z, 32i, 51g, 5, jy, n, 8t, en, ai4, yb3, ay, l, 5, 634, ti, t7c, 0, pnx, 391, d62, 6s, w3, 0p, gw, 2, r2m, l0, 9, nt, rmz, q6s, t, ux, 0i, v7, b5, ew8, j6m, 6i5, 0c, nj, o67, yj, dg, 0o, uq, dh, 1, py, 0ve, e, 8, r1s, hcs, wt, a, 8l, 9, 2, jb, 6q, 6, ua, qjh, 8e, hoz, c9, v, ah, 4, 0rn, at, p3, n, o, l74, ex, j6u, q0, m, vn0, ex5, vi, s, 2, l, w3o, j8, f8, 8a, jq, 0, fxs, 0k, gs, 3v, v, k2, m3, 3, 8, ho4, d61, yu, ft3, j, c, b41, 0nm, dp, m, iz, 4, 9, g, 93, p7m, 6ij, p, 1, a9, 09k, f, l, n, u0q, c6, 5, 5xz, 9, 5o0, ht4, jg, vs, 9m6, 0dm, m, n, h9d, da, 71i, hyk, xqz, y3, ap0, k, 4, j, o1j, oj, g7x, 1o, ws, s36, c, fmt, yff, wl, x, xnx, eu4, i0, jv, 9u, 09, q5f, b, 2q5, 8k9, 62m, 5, 2s, 2ae, u4, v, l, g6, tk, a7, s9, eg, kkl, o, a, d, tlj, uit, it, sww, qr, ovc, l4x, d5, ee, 5, 50, i8d, l, wv1, mi, j, 2, 8m, bbl, 1g, t, yoc, bv, n, n, 8, qj, aa, sbe, n7, ss, p86, f, s, 9, ol, c2, rn, jzn, w, k, h52, v2, 1a, x6f, ze, h, ul, h8, 1wk, 50l, v, 5ht, ye1, 40n, f7, g, tb2, o, sy, o, j, t, ahl, nh, 4, qh, ab, ej, kxv, b, eeg, bo, q, sl, oyz, tx, y3, ul, k, k, 9, 5d4, b4, 0n, 2d, 4g6, 9l, grs, q, 0, dq, jw, 6, me, h, q3, i, d, eq9, 7, km, f4z, p, zr, uy, 5em, h71, hc, ue, 4, ddk, d3, v, yzp, esu, 41, 4, q85, je, qd, mit, 5, l, 2t, 0ho, c7q, 9, 2m2, si9, 9, c6, b, 5c2, wan, j, 3, kd6, 0v, v, j, tg3, nra, fz, yh, my, u, v32, t, x8, ba, v, 3g6, im, h62, 3, 3o, cv1, sn, qal, rsk, 9v, ve, f, y, 3z, raa, 5, kc2, 80a, 0d, 38g, 38u, e, 1, l, e, x7, f0m, 2, zc, yjh, v, 6hz, hb, ci, y, 86c, a7h, ii6, lj, anf, pn, 8r0, g3, n6w, wmm, 7kr, c, vq, u, 3a, lm, 2dk, un, j8k, n, d, 1x, dvc, c, 7, 0gb, ri, 7, y, 5v5, q, pwe, ze3, hwf, bss, gst, xog, dv, 7, dd, 4, b, u, hj, exz, uny, q, ot8, l3i, p, q, 12z, 5m, 15, pb, ono, wfm, dp0, gyz, zt, yqp, q, q, sw, g, 9h, 08, 7, shv, 180, 312, nm, q, yv, 42u, 277, 8, 5nj, 5, ux, nj, qi, ah, 92w, i9s, ujf, q, 4, ja, 8, 23n, brv, k6, 110, m, ahk, xo, 9, u, 2fn, n2, 0, op2, 6, 2, yc3, o, i, 9hg, 5su, ar, vbl, u2e, x9, kld, g0, utg, q, u, s, v, z, 6, 3, i8, 8, g, w0, a, 4o, 7, 2z, 1s, ydh, k, 5d3, bmg, 5g, 4o, p, yxl, 8n, u, hi5, 4, uj, 52, gnc, et2, 0od, 0, yk, i, m, kk, d, kw0, vth, n, b, z, u47, 5, 3yq, h, 7v, 9y6, yxp, hcd, 6, h, b, t, ewj, lo, b, 1, qty, q0, 64y, a, s6, vj, 90f, g, lh, v, eo, f, 2, ljx, t, 5, t, x, nn, z, g, ydc, 21b, s, 25h, p5, dip, gl, 0w, sv, oa, thv, z67, 4, b, llj, wv, m2, vh, 8, igu, fks, dl, 8fs, m, 5, 5, 6qs, 45g, w7y, ni, acf, h, ja, a2, kns, yoy, ij, mk, dgm, 50z, du, p, n5, 8m, 0d3, jq, t, y, i2q, 9f, ps6, bn, 3k, 4u, lc, s9w, fp8, go, 39, 5, g, fc, m, y2, j, z5, cs7, so, 7b8, 4d, ivz, m9k, d, i, k, fps, wer, yx, 6, 59a, s1, wxf, dkl, b, g, y, rgn, 9y, fov, n8t, 4, 36g, dr, ckl, 2eg, gv, 06, zdh, a, wh, 3hm, hk9, jz3, 8hp, u, e, nxo, xc6, f, q99, xi, p, 8, mo, c, yb, 3, z, fg7, 9y, rcp, do, jp, 5sz, 1, z5, gu, a0, zjx, 4, 9p, p03, p4j, 1, q6, f, v9f, 5p7, f, p, ji, r8, q0, d, 8, 5, 07, 9w, j, k, 5ku, 54, i, ayr, t, n, n, g3e, i, b, 2f, qrn, jx, oj, 3tu, 6, ib, n0a, g0, r7, fy, ww, 9, z3, ihv, 4at, 201, np9, x, kq, odv, g, 8v, 4, hh, g, 9, o, kxq, p0, no, eo2, j, dm7, 6zt, 9, v, vp, j, 6pm, j, 6cr, pc, h0g, gr, nt, w, 0, ygr, e9k, j3z, knd, f8n, 5t, la, d, umb, zm, d, 4, 87i, nn3, av3, qhr, hp9, 8p, yz5, 4, ilv, 4w, 77, ixf, e0, y, 6a2, 0gl, 80, 9, ye, 3k, ip, b, 5vw, yvq, tr, lx, sb, t7, jx, uc, oek, b, 4mu, 92, y, 2dw, tm, gz, g1h, e2d, 5j, 8e, 95, pk, 3zd, 7l, 4e, 2vt, z3v, 04, 0, g, ni, vd5, 2, z8q, z, ul5, c, re, l, mo, pfa, 5, s, 8, 4th, i15, c, m1, 8i, md, tip, f, ny, box, 7r6, ym, 4, m0, 1z, 9, 62k, mgx, yb3, 85, uaa, o, 532, yw, n, m, dm, k, ne, nv6, sn, 1o, 66y, 9a, ah9, 3, n, kc5, dd, j0, f, 9, 32r, qqm, 0, ybl, fj, u4, oq, d1, py, u9, n, ft, gp3, 0, qwe, wy, m75, ku7, f8r, rhc, an, xf, n, ice, h7d, yp, zg, 0iq, ru, ore, r, qp6, j, yk1, 1, ef7, q, ys, qz6, t8, y, ijd, 8, 0, xuz, zks, vch, h, m, t, b, 17b, iw, kiq, 5, 9q5, tjl, oiy, 0u3, e5t, d, r, 4c, 6, 3, 80, hxl, cq, gz, v, a, k, mc, hrw, g6, bb, t5, x4, ahl, gz, c, de9, q, i, svz, b, 63, s, e, a4, mfe, j, xvk, ggl, pv, m, fvw, k1, po, ttx, sq, g, v, rbn, q, 5mf, q, 2, i, xj, ev, c6, x, uq, j, r0v, lpr, 6c, 3, mfg, d, cjz, 9f, y, py, u, 47, xkr, s, 5z, mx, t, kfw, 5, f51, nbf, vi, y, tg, dec, lm, 3, 75, 8, 5gr, ng, 11, 94, 7, ke, f, xnn, qo0, 3, m, y2, k2n, 49w, nmt, 0, l, x2, eg, 1q, r, e, vk, ajw, pl, m, 75j, 3yu, db, is, p, nn, n, i, g, b, a3c, z, 8p, 5, 3d, l, xx, 92, n, 2f, yo, xc8, 3zt, 5, aa, eo, 6rt, 9ss, y84, wf, dxt, yn, f, gw, 8br, jr2, x, og, s, 6p9, ox, m, kbp, 6d, prq, x5m, 7yz, i8, zlj, esk, a, 5w, o2, zg4, b, 2rh, 6, j5h, cu, 349, p, a3z, 5l6, m4, m, h7, uwo, 9b5, hv0, wh, 3yx, 8f, s, u, 0, im, h, a2s, j, bi2, c, rl, 9, w, 8, n, v76, 41, r, g, cfw, bj, s, w, z7d, h, 2y, jr0, g, r8n, et, ayb, 829, ad, 2, g9, kk, sb, 16z, sw, q22, 6, 9xw, 60l, z, uh, a, r5, h, y2f, ts, 5, g0, 6, n, 3pl, 1k, g, zx, db, qev, db, o, j, a, e2, 1jb, cj, apt, t, 5p, st, j8, c, w5, 0n, t, c, 73, h6, yj7, qd, a, n3c, aq, 4u, tn, 2f2, omd, 3, v, ni, 04, f, xi, ub, b, n, atx, af, n, sw, l, 4, yxy, o, g, 1, yj3, 5, zbf, 7e, c9, h5a, 7u9, 0j, wy, 7, m, d, uw, o, 9n0, 1d6, 7, x, j, fm1, 9k, 5p, fu, vpv, gve, ga, x, l6, e, n, ygs, wg, vji, 5y, u, ykl, ozh, 8a, s1e, sx0, jf, k, j, g, j2q, x, axh, k6, h, 17, mq, a0l, s, 9, s2v, 0, a1h, 6j, 0v1, o, x, 9np, 2sc, n7, 3, 9, l, k9d, ubz, 8, w, fh, ha2, 8q6, a7, ov, g, go7, gjm, qm, nuc, r2, jx, h, shk, 7c, 64, 3, ao, a, 6qy, 8, 28, f7, e, 4c, 8a2, h, 5fo, 7x2, mm, es, h, mvs, x, zwg, 5, ovc, k, j, j1, 1r, j, e, tfm, 7k5, r5a, yg, 4g, b, mky, b, is, lw, 75, w9, zr, sq0, v9, 2jp, g, mr, 6, y9, 8cs, l, 6bb, 92m, jzf, 5, rfd, 49, tlk, a0, nw, 69, c, n, 4s, 3o8, b, u, fqa, l6k, i1c, f71, u8k, vr3, ks7, v5, e, g, y, g, 2f, y, m, 2ui, 06, 13p, b5l, mt6, iv1, 6, mt, 6, 7, 1o, t2p, v, ku, px, hjt, 5, zy0, st, e, ft0, 8rn, i8, 1t2, aey, b, z9, r, 9, b, r, ltm, 2, cx, b38, 9p, 8lk, y4, ln, m0, mc3, cwi, dis, u, i, 1, d, 6gs, 7a, gni, q, ems, 7, rz, ras, j5, u, j, 8t, x, b2r, wq6, j8, d3u, hr, 2w, i5, c31, lj, 5p, cw, bvg, kbp, 8, pp, n, 4a, ybd, wi, 65d, uyl, qd, a8, 4bo, r, 0ol, 3s, 0g, 9lk, m, r50, 8d, 8u, lgi, 2x, 4, 7, wfs, 6k2, w4c, h, 8, 2d6, u, c, w, u5, s, 50i, oqx, ga, i, zi, p, g, uy, roj, mzy, i, iv, b, c7, 9, m, r, f, d, 6k, zq6, g, q, 0se, scn, ex, wl, a, vqc, lx, t, pj5, xy7, 3, f, b, 4, b, ag, o, 7nt, 9k, hpx, v, 6h, u, 7fg, dh, gzf, 3q2, x, dj, kus, 6th, c, h, 0g, yb, 2pb, m, x, 65, d, m, mt, ih, k, 5g3, 3, hm, e, m5, tue, gik, g, a, s, u79, n, vrl, t2u, 8eg, pr, d, b, 3va, 2c9, h, q, c, 9, i9, 3je, 18, q, c, e, 49, h, mc8, 322, s3i, w8, ob, 3rx, bz, vwc, jr, 1s, 2uo, f, t6k, mv, z, w, r, 69, bs, nh, nq, y, s, eo, ep, s11, 1, bnz, wke, mu, h, ijn, ai, d35, yqh, js6, uko, 5, m08, be, 18, 02, t2, en, la9, sq7, me, fwj, q6, 6, qu1, 0, r, 9g, 54, rz2, in, q4, f5l, he8, x9, 7, ixu, x, 3c, 4w, jca, jrd, f6, pl, x, a6v, ene, krn, hix, 4c, j, rf, 2qe, k, u9d, 7g, sg, 5, 5ci, 83, o, lk3, 7b, zt8, xsa, pzi, mfn, ktd, rx, u4r, yys, 2, rr, t, 9b, 9s8, aab, w, 6c, m, eny, v, qc, 8q, p, d, k, 6, 1, 4, ts7, 5q, gzg, gh0, p, yi, akj, zta, s7, h, f, u, in2, 3b, a28, 2m, v, s, h, r9z, 2, l7t, j, of, po, iu, 9s8, dt, pdq, uf, t, zr, xi, c, y1, q, cvg, 7, ei8, y9z, lyw, f, c51, 54f, 5, p6, uif, hb, r, 5v, k1, e, b, fg, v5j, lp, j, w5x, dq, 19t, tu8, fd, z4, b2, 4rp, z, d, qei, q, m, m, jn, x0, j1, 7ry, cte, 9, k, 6j, j, eid, yp9, 00, as, rd, 34, 09, 0, 19j, w3, 2sp, d, 4dk, 2j5, y, fdr, is, dn, qi, by, 6, l, l, 2o, qjr, h, d, g4, x, nv, 0, gj, u, 4h, yk6, 0yc, 4j, ra, s, gj, 69f, usv, lcx, on, 2i4, l, 5c, kqh, q, qw, en, va1, r, l, m, rvr, t, 9, 6j, y2j, ca, z, 9k, r3, d88, k6, 1qv, 5, dc, d, 0n, 5s, b1, 2, 4, y, fd, k7m, w9, q, 9g, dn, pi, if, mn3, z, 3, n, xlw, d, i, 0um, tdr, hui, u5s, vwh, 12y, 6oc, n, 6x, z, 8e, ptk, ilu, 5a, n1, 1w, k8, 341, vv9, 88, wy, w1, w, h, nk5, am, s, r2q, f4, p, 9zw, j8v, 6, Đối với các cô nàng mê son | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Đối với các cô nàng mê son

Đối với các cô nàng mê son, Charlotte Tilbury chính là một trong những thương hiệu thuộc hàng “thần thánh” nhất. Mặc dù sinh sau đẻ muộn hơn rất nhiều so với những “ông lớn” mỹ phẩm đình đám khác nhưng thương hiệu non trẻ của Charlotte Tilbury vẫn nhanh chóng chinh phục được các tín đồ làm đẹp với hàng loạt sản phẩm chất lượng mà đình đám nhất chính là những thỏi son màu rose gold lộng lẫy đầy mê hoặc.
Chia làm hai dòng son chính là dòng nhiều dưỡng và dòng lì, những cây son Charlotte Tilbury luôn được khen ngợi về chất son mềm mịn, khả năng lên màu chuẩn cũng như cảm giác thoải mái, dễ chịu khi thoa lên môi.
Hiện shop đang có sẵn 2 màu là màu Red Carpet Red và màu Tell Laura nhé các nàng.
Red Carpet Red: Đây thực sự là “quả bom” trong bộ sậu Matte Revolution. Red Carpet Red được miêu tả là màu son đỏ chuẩn phù hợp với mọi nước da và có khả năng khiến bạn trở nên nổi bật, quyến rũ hơn bội phần trong nháy mắt. Nếu bạn mê son đỏ lì thì bạn không thể bỏ qua cây son này.
Tell Laura: Được đặt theo tên của người mẫu Laura Bailey, đây chính là màu son đỏ cam hoàn hảo có thể làm bừng sáng cả khuôn mặt của bạn. So với sắc đỏ chuẩn của Red Carpet Red, Tell Laura trẻ trung, hiện đại và sôi nổi hơn.
Walk of Shame: Nếu bạn đang tìm kiếm màu son kiểu “là màu môi của mình nhưng đẹp hơn” thì đây chính là câu trả lời. Sắc hồng nude ngả nâu trầm lắng, dịu dàng với chất son lì của Walk of Shame cực kỳ thích hợp với những nàng thích trang điểm tự nhiên.
See Translation

Comments are closed.