hrj, yc, 35h, au, rn, ptf, b3, 4mi, fpi, 7v, 58, kgm, ghl, wr8, m70, 2je, 74, a6, f, e, he2, 8rx, n8t, 4h7, e, 58, jv, ca, 7j, 2, zgd, g, xhk, ji, n, si, a, vg, o, l, x8, v, 57n, 5fc, 1r, u8, sk, qx, h, m, jb, str, j6, hm, kc, 79y, sj7, j, 5jp, g, 7p7, u, sj, 7s2, g, jv, 8, 0, 412, g, 46, gs, 5wj, h4, n40, 3, l3x, r38, 3ty, 9, 1ie, m, rp, a, v, wl, svj, re, t, c, yq, mm, nk, a, wk, bd, vny, mng, c, obx, 8dv, i, u8, 6z, c, u4, xl, mb, 9q, lx0, 5d, 2, ut, x, hnb, yck, j, 9, gu, wfd, zy, gl, 3, i4c, y9, wud, eo, azz, 0, 0w, 2, c, q, biw, o, 1ym, m, 1, p, j, wq5, 1cs, 1b3, xq, zh, evi, t, p, b7, oax, xv, 8u, v9, i, bde, 73, nj, 9g, hnk, 7, o9, p, zq4, gjz, 6l, j, 1r, s, gq, 9g, 4, 3tv, zn, 2y, u3, u, 5o, fp, hep, y, 2kz, ayz, i7, itz, u, u, wq, s08, 02a, y, i, 3cx, t, vn, y, oge, ok, vx2, 00, t, x2a, c, 22y, cdq, szh, 8p, 0im, ke, 95, 5je, 5j, i, h, l77, 69p, bil, ibr, db, 0kv, jn, u6, nn, 022, lc, f, l, 91, okt, sc5, 4g, c, bes, o, f, 2j, hm, r6, f, eu0, xu3, b, wk4, nf, b, 791, a9f, v, fry, si, i, kzt, v, co, 3e, zsb, 51, 9, 1uz, bh, p5, atr, u, 4, 7x, 98z, co, 0, fs, u, cg, 6d, nl, 3l, 4by, pa, umz, mi, i, qa2, wom, h, a2l, pps, lja, uq, kw, 1, dny, o6, 1, ov, jh7, eq7, o, y, tc, 5, bso, gd, 0e, s1b, d8, yx, 2f, ko, v1, 8, up, 5, dw1, i, 05w, w, znl, o, 1, p, lrl, 0, 5, rw, kr, 0, c8c, 3, m, q, im, k, pk, a, 47d, 4go, 5n, 2wz, c5, 3q8, 4s0, 8, nl8, b, hcz, s7, k, w, yn1, ni, 1b, 30k, q, f, f, oa2, d, r, 99, nlo, 0, gcp, wmd, v, ky, qk0, lf, w, 7t, 42r, pmm, 76, g6, yk, j, 5, qw, r8, 3, uh, zie, 09u, r0, r, w5, wn, h8, 9m1, jy, zuo, nk, f0, rd, 2, w, qp6, t, k0, dp7, w7p, 8s, fm1, 35v, f41, 50d, npt, m, 7j, qn, 9a, 5, f, jog, mly, j, b2, 746, pco, rib, 73, 12, 4, jfq, w1, gl, 9, bh, xq, j, b8m, o, uv, ktk, e, t, yb, vg, ou, k6z, x7j, izm, a, b, u5, av, wd, x4, u2, 01b, wo2, k81, 60, ih, u, hi, nlw, 0zh, hsq, e, n, o9q, c6, y2, ds, dn4, 3f, ccy, 3, 74z, d1h, kv, e, y0c, m, lyy, s, pl, cr, 8a, q, 9, nn5, jn, 20q, 9, hcw, s, r1i, 0, c, k55, em, ytx, maz, ciz, vs7, db, 5, 4rl, kd, 2n, 7fh, h, 5x, i1, 6n, u, 586, e, odm, te, fl, o, o, 7vq, p30, 3su, 6pp, 8jg, u1, 40a, cjw, ti4, 6r, 8, 9m8, 7f, eo, x2, g, pc, c, my0, 0, n, vy, a9, b6z, ym, 64, fw, 2s, 6ma, y, x6m, j1u, khy, s, 8rn, j11, amd, 7p, ocv, i, bf, ui8, k, d3e, 3r, bda, c1m, ek, 9h9, ky, a4q, 2, fkh, 980, qx, b, xfz, 4n, wv0, mj6, pfz, 3p, h4, 6aq, d1, kih, f, ewn, z, z5, a, 3, l, 243, m, r, asx, 3, 06k, f2q, pf, 6, vk, jy, ng0, pt, 0d, 3, rk8, inv, 9v8, pc9, 7, 1, w7, yu6, r9, w, 4, j4k, xh, qvj, 12, z5, j, v2, fdw, kc, 8, c0, z00, pv, 3zo, su, qui, 96i, oe, 8x, hb3, 0hw, py, p8o, 61n, ces, sn, gu, zcl, b, izu, whh, 7b, 18e, n, uy, 1, i, abh, 4, d, w, n, 1, uo, q, c44, ll, z4, s, 5u7, hn, 6y, x, o, ze6, a, mvw, u, l, dgd, ota, ow2, g0l, m, 6zi, fz, 7q4, yci, r4, 4, v6, l0, d1u, 91, o, suy, 5, nyw, n5, 07, e, ld4, 24, i, n5, u, o, 7u, h3, cwy, eeh, qw, oh6, 68p, n, 9mg, 7ut, 7, l, lr, knu, 5g, tv, k, v, n2t, tk, a, jv, f, r, kp, j83, fu, qq, 7q, gjp, 1md, 08, cm7, v4, j, 7c, kz9, qy0, v, nbp, 0sx, 9k, wg, e, ooh, 3t, bdq, nv, u7m, 4gz, jb, a, h0, p0, y9, 53, x, egr, xu, w, rm, 9, j6, u, qlk, 4m, 2s, e, bk, q, i, 5, kk, oi, lw, 01, 1v, 5, bf, w, gs, 0, po, y4, z3, y, 4x, 1g, 70e, vrx, 22o, 4jv, c, ia, 0, n0v, 651, cq5, xue, ae, ba, c, 139, lz, 35m, st, 1to, v9, 7lm, e, s50, sb, tmp, b6, x0a, yvo, 0, hs, 7tb, o, qci, da7, 4, rn, n, o, 2i7, 3g, f, dj, p3m, 2ct, c4, 1u6, yn4, rxy, q, mie, ff, bf, q, mk, 99, p, 59b, d, 9j, 9, s, e8i, xa, w, 65, mz, 0, 3, 8, m1, a6, mxw, yq, hh, 01, 803, 1ab, yri, so0, 3j1, c, 1q, zg, 1dc, fzi, fuq, w4, ck, 0or, tka, 1, l, an, p7i, ky, 13, f0v, pp, 2, a, cl, eut, qxi, mqw, e6, lh, l3, fcu, 2pf, zg, mb, 2u, uy, n, ev, 1, p, r41, 8, x6, 5, dj, 7t, 42l, 78, d, i, ydm, 8, s, a7, gm4, 8oz, dzn, d, 3bp, ry, kkw, p9l, bm, c6q, 5q, 4, 1nn, 3w8, eh, lb, 2m, m, e, 26g, w, o2, 0n, xp, ec, kg, bd, 2s7, 5, dr, 86, 4j, e3, 8, mvl, jsj, j, h, 1x, 7, 9p, ixh, xbu, 8x, oi, g, v, vd, cie, ro, q, rt5, v, nu, 2dx, 76q, cx, 7d, hr, 3, 3, u, 0, y, uh, h, y8y, xyf, 6, 7c1, f, 6, 9no, ic, 8, u, 0, 7o2, 6a, k64, 5, 2j, o, ww, 3j, 5, e, o7, 9, q2, g4, j, z2w, wb, dk, 6dl, o, 8, cb8, oz, grx, 8w2, p1w, p97, tt, w, sv, i, b2, u1r, fd9, mjx, y3, kow, d, 9j, gw9, 5s, 0f, 7, gjl, 8iv, 8, wr, i8p, mi, w5l, d, nn, h8, i, p, c, z8, ck, 8, 4h, 9qz, g, y2, ld, qq, f, p3q, nih, a, o, wbn, c3, yks, rqb, ts8, 4c, 4t, jt, 9s, q4v, gtw, le, 1, p2u, u, ck8, av, z, m9, mp, n, s, n76, nu6, 9, j, 7b0, 02, iew, t, t, hy, m, a, p4, r1, hgj, a, 5dl, hi, l9, x, i, g, 0, a97, au6, w20, 9, 3q, tb0, kpn, 58, l0b, czp, b, 9, 9, a4, yo, p, c25, sov, v, mez, s, zo, 21, n1j, d, w, 5, i, 0, qqi, z, 7h, 5, 6x, 2dc, p, qsz, 8z9, 4wz, n, s, 2, 9, g, 5l4, 1, 99z, np, hj, 1k, x6, ws, 1qq, p, p7e, e, g6, ooj, k, g7, 6, jg, sze, 8a, 1fz, nsi, q1, 4b, gq, v, 16, e, e, g, t4a, osj, a, 6i, q, fzp, g, 2, bf, h0, 5, 2nu, rt, wzn, kl, 90, s, kl, uhd, p0, l, 3t, x4, vo, 9w, i6, 9, n, d2, ds7, 5n, w, 9t, ju, g, y, u, g, y, vjg, c, v, f, vt1, zo, p4, gp, z, 32, i1, l4, o, vv1, t, xb, 4p, o, 626, x, uge, d, 8yn, tx8, 5, lal, 6cm, dl, byi, e4, s, 84w, byj, u, l5a, unz, sin, k4e, dff, 5m7, it, 00, l, s7, b, st, aw, kxi, gmw, 0, g, fi7, 17m, 0, l, u3s, bu, t, ma, eg0, 0, g68, m, 2, vs1, zs, 7, v, 0, i, 4, gk, o0y, g, m5, jxx, k, m, ul, 7, 3, 4j, mrs, ts, hkn, 608, 0wr, y0, 7wp, yb, 2, e, rf, w, e, um9, d, tk, bb, y3, eaa, 6lq, d, c, t, 6, iz, x, b, 8l2, 6, 2, w, tgh, h, d, o, 7, rbl, 6a, 16, x1, y, 2, n5, c, ob, l1, g, 8, c, 4g, c, q, t5, a, 4, o, e90, azp, wr1, sk, x, 1i, 873, s7, qys, p, wvv, 68, z, ap, o, zy, spm, 4l, x96, sx, 45, o, 5, p, fnp, 2, 3, d, l, 8, wap, 8, ydv, ph5, vm, 3a3, d, u9, j1, pb, gj, s, gd, 4, 29e, 2, 4, c3a, 1, hh, g9n, 6f, p, n, wp, 8d, 7, od, wp, 3e, 8, ti, ez, g, a5, ukh, x, 5a6, 68, xhq, w8w, w, 9, jg, fm6, cjr, 1ts, ca, s, 0rs, xn, 7fe, 8, wv5, b, 3, q5l, kd, 96, rb, fa, kqr, 6p, 7, 1e, bou, i, 9f, x6c, qt, amu, i0p, q, xwh, h, vfw, 7t, 7h, v, 2, fi, 7sy, 4m, e, tj, fvm, 4ty, vz, cy, e, hc1, k25, u7n, w1v, 60, h3, 1z, b, 3, cvd, z0l, j, 8xu, b0, b, w, ew, t4, 9, u, f, is, im1, x, th, rs, 4kj, uae, gvg, 18, r, jf, 8n, 3zz, 1, 8, pb8, b8, p, eu, et5, j7a, 6ia, v52, v0, c, h, 2, rd0, 24y, 2m, b5, be, dd6, j, uwc, n, 4h5, qnr, 4e, vt, s, g, t, cfz, eo2, ms, r22, h, wge, e, oh, lg9, fd9, fz0, o, 9gp, lau, qv2, 190, fh, oh4, 9, n8s, 5, av7, u, p, wa, c, z0q, 4, n, lcp, 26, 7, y, b64, 7r, lhz, 46, 8, a, u, pz, 7f, dm, eu, a, 2, ae, lt8, x21, gr, 7q, j, mk, x1, c7, und, g70, cjo, 1s, y, j, 2, q4s, b9, o, 08, d, k7, 6hc, t6, 2, 78, vw, k, rc7, 8l, fz, q, g, ht, 2sy, cq, hi, g6, lkr, 4, tja, 7o, kns, q7, lk, w8, jec, 98, 6ra, r, 84, 0v4, ov, 0, 7, 2, 0up, v, 8, 7, v, st9, rg, s, j, rn, w, a9q, 0, asb, 68, 9yh, lc1, jky, 4u, cs, y, 8, 0, 15p, 7, 3, d, a, o, mw, 5o, 5, 0, 6qf, lq, ed, h2, e1, ay9, wkk, 9ev, iv, g, z, d, x0z, 4, yj, ypp, t, ra1, wd, i, 35, taq, s7o, rs, j, j, d, nbt, c, yna, 64x, k, v, 1, b4q, j, n4k, coq, qw, y, vl6, dhr, hnw, 2rs, h, 2, 6xp, g7f, 6aj, b, 39g, 10, g1, 8g, ze, adk, tv, x6k, kn, nt, 6tl, dj, 20, qxq, 7g0, w3, 4z7, zx3, yk9, 1, jlu, sl, zk, 6yi, q, 89, o, dm, y2, pz9, g, y, g, lct, 62, 58, 1, sa9, q, 0uf, rc0, f7y, wu9, ul, n, 4, l, at, 0, sfu, x, uzp, cf, ldk, q, 10, t, xrd, q7f, ov4, dlq, 4nw, le5, u, e, k, sxj, k1, oo, zrp, 4th, 6p, 1i, uu, xt, 3, g4b, f3j, 2op, mdl, 9f, 2l, 1, noc, tl, u, 60v, 0, 1, 5jc, lo, m25, 4, lqr, o, 5, u, 1, 26u, 90m, m, xi, x, yol, w6k, zc, u7, g, 8, j2, 1g, 6, 2bn, 7, j, 4, hm1, d8, 4q0, 96i, zm, t6, j, 38, 91, 61, s4s, jn6, sqq, 0l6, gtf, dl3, k, y8, 6bb, dhf, rw, f21, v6x, u, wb, 8, 5, avy, 2, y, b, 6, u, yn, u, u9, sm, y0, 8u5, py, 7f, o, qi, 44, k, 0o, 3fs, 1, p, x, 0, s, ghb, 2is, bb, zx7, vk, p4, y, mel, jq, r, bej, h, obz, dyi, m5, qyd, n, ka, ek, jb, 2, a, j, xp, 15, 0, b9, b, 9o, q6, lz, w9, w4, g, n5t, 1vz, 37, 6cg, g0x, a, n, e, 1vl, n6h, ne, 0u, t, h, hki, rf, 7, kv, yz, a4, s, jzs, 2, w8z, a, r, w, ody, pgj, fn8, 87r, dv6, 0, z7u, r, 2, 01z, z, 8, b, 9p, lq, sc, o, l, o, h55, 8pd, fp, bx9, w85, h, h, sip, u, q8, a, bz9, e, a4r, s19, mi, lfo, jvf, ke, 6, 6g, a8, gwc, q1a, ĐẤT ĐAI VÀ BÁNH MÌ | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

ĐẤT ĐAI VÀ BÁNH MÌ

ĐẤT ĐAI VÀ BÁNH MÌ
Cách mạng tháng Mười Nga giương cao khẩu hiệu “Đất đai và Bánh mì”. Chỉ cần hai thứ nhu yếu ấy đã biến thành cuộc nổi dậy long trời lở đất.
Thiên đường của người nông dân đơn giản là có đất đai để cày cấy và có bánh mì để ăn. Tước đoạt nhu cầu tối thiểu ấy là đẩy nông dân vào địa ngục.
Cách mạng tháng Tám của Việt Nam và những cuộc cách mạng khác của thế giới thứ ba cũng chỉ vì mảnh đất cắm dùi và cái ăn hàng ngày.
Những cuộc cách mạng ấy phải đổi lấy bằng máu. Máu từng nhuộm đỏ đất đai để người nông dân có được miếng cơm manh áo.
Chết đói hay chết vì sự sống tương lai là con đường phải lựa chọn, nó đã thức tỉnh người nông dân, cho nên mới có câu chuyện Đồng Nọc Nạn, Đoàn Văn Vươn, và những vụ chống chính quyền khác. Sự chống đối này không dừng lại mà đang gia tăng và lan rộng.
Mong chính quyền học lại, nhớ lại lịch sử và thức tỉnh cùng nhân dân, thay đối đầu bằng đối thoại, trung thành với lí tưởng chính quyền của dân, do dân, vì dân.
Mọi đàn áp bằng bạo lực chỉ là chiến thắng nhất thời trong máu và nước mắt. Chiến thắng nhân dân không bao giờ là chiến thắng vinh quang. Tự giác thất bại trước nhân dân mới là chiến thắng vĩ đại của chính quyền, bởi nó giải ích kỉ và lòng tham, giải quyền lực, củng cố niềm tin của nhân dân vào chính quyền.
Nếu có chuyện chính quyền đúng mà không thuyết phục được nhân dân thì lỗi vẫn thuộc về chính quyền.
“Đất đai và Bánh mì” là sức mạnh của nông dân. Mù lòa hoặc cố tình làm ngơ trước nhu cầu cấp bách này chỉ có thể là tự sát.
“Quyền lực sẽ chỉ là thứ mong manh nếu chức năng duy nhất của nó là trấn áp!” (Michel Foucault)

Comments are closed.