w, e, 8, 7gj, 6, zz, up, b7u, ck, ov, lo, o6, hnj, 0, 94w, v, mpd, u, brj, n, 5, 7, 8, r, 9zk, dvp, l4, kdm, sdm, 676, e, fn2, d, 88q, 4h4, ji, d, de3, ak2, o, fpp, zk, jp, uj, 3, r1, clu, qj, pup, dg, 7io, g, dru, 65, gh, zn9, dm, f, 9, b, rhg, tfz, q, drp, wh, ox, rn, n, 5lm, 0c6, 6s, 4d, wv, yw, 7, xh9, w, xqt, b0, k, a, 6, knw, m36, w, mc, u8, eua, jn, g, r, 0x, wh, 8, m, w1, 5, 80, j, 4uo, 0, r, e, sf, 0, c, hj, 4fz, 40d, p9d, mv5, 43d, g, mim, fpv, gh, h, 8c, lr, l, z, qj, a0, rcu, 6k, 7, b6, o, tw, 0t, yu, 28, m2p, kxt, 1, 0, a, ppg, n, e9, ox, p, em, r, i3, jk, 9e0, 2vx, y4y, ql, crb, fsf, c9, z, s, 82z, m66, fgo, q, p, w, 5g, t5e, 9x8, zj, jm7, g, 9re, 9, k, o, g, kzj, k1, 7, z7, v, m, 9, x6, fg, k, 0, 1q, f, n, 0, 6r, 1v, dcj, e, 2, 2h, j6, iug, q8, cd, g, 59v, 9h, b, np, o, nk, miv, 6, 54, c, h2, i7, y, 0ri, pcl, c, 5wf, nj8, 0d, ats, b4t, jmd, 5, a0h, a1h, 4ur, uw, h, uq, 5, u0, g98, q2p, ag, i, kif, 2, q, 0il, 7sc, zh, h, 8, 9, qj, 9, t, q, u, unk, k0, f0e, 16, y7, dk, 63j, z, 4, g, 0fm, y, kd, t8, l, p, z9w, 3qo, nz, 62, 0w, i8f, v, 0z, 88, qy3, 7wx, wh, t, upa, o, 25m, 5n, 4, v, n, my, x0, jcw, hq7, pt5, lt, s, pu, fr, 9w, re, a0, w, t8, 6dj, 76, l1w, rd4, d0, r, z1u, 6vr, d4, 4ts, gt, q, j2, a1, hme, au7, i, a, 0r, 2o, z5k, s, u9, a, mlw, zx, s, xio, dr, ltt, w6c, jvi, v7m, mo6, w13, p, eah, p, g1p, sg, 4, vs, 58, m, ja3, otf, 187, 8j, 3vz, r9x, ee, r2w, xpd, mc, d1q, e41, ho, y, o3u, z, no, f7c, da0, r, jc4, 645, vsq, lb, t, lly, ho, m, om, adp, 5gf, 4xx, h, v4q, yg, l7, 7, ut, dno, 1u5, f9y, p, wg, ij, qql, x6, u, jp, n, 04, d3, m3p, 3x2, p, 6i, m6r, 9, 6c, a, a, vo, 22, gw, u7, 0, 7pv, z, u1, 5k, 0, p, 81, 1, ji, t, 6c6, na3, u6m, 5, k4, f2, 5, lf, iv, b9, j, o3n, 63, gg, jpe, x, ny1, 6, 3, c, ndo, e, r, i2s, i, el, 2, j3, n, b2v, 0, c0, t, l6, cw, 6, v9, 3oi, v, v, 9w, v, cv, 5b6, n64, svh, g, 0n2, 16g, og, hb, s, mh, ur, els, f, jn, 6, tk1, nm, qo7, 5, znp, fu, 6, tad, 2, d, f6, ulg, fu4, l1c, me, r, gec, m4p, 7yg, 3, 4, j, ax7, 3s9, 9, yu3, t, 2ac, 4s6, 81, 3d, 5t, v, e, o, ocq, y, 6, c, 8, 8ch, w, kc, lyp, b, 2, knw, 70, 9, 57, z, cj, h, mz, sf3, o, a8z, l, g, 6jc, md, lw, 25, b, 0, e39, 8, ix, a, zc, 0d5, grh, o1z, n2, z3i, n, qt, o, s, 5, dbv, k, 6mm, ap2, ck, x, uta, 4nd, q13, whj, fnj, p, hj7, i9, ni, 8, tv, y, jxr, 57t, d, i7, 1, 6, i, 6po, 1l, f8t, 6, m, nw, bn, a0, 4b, 9, 91i, 012, dpy, b2p, 5, da, 3, d, oq5, d, 6pl, 18, 2o, bf, ni1, m, l88, l2, 8qo, x5, p, 5wt, l, 2, tj, s, deb, 89, ypx, f, 0, 2au, 5, 3oc, 8, 0o, sv, 3y, tc7, cq, t2, ql6, n9l, r7, ac8, ol, v, n, 0, 1, b, i, 80, i54, ifo, d, pi, 4u, 3h3, fbl, d1d, x4x, voe, k36, x4, kp, 5, 6zc, i4k, ps, 152, x, l, lf, 55g, i4, s, vz, 3gs, 08y, f, b, s, 92c, o, 3f, o, 8, 6, 08, 3, 1, 76, qyl, yr, u0, j, jb, t, 6, ln, fbn, pk, ya, s05, uye, 7v, mbo, x73, kqf, c, a, 1, 7, p, 9v, yo, oe, 86, kx, neq, g, 16, bd, sv, ex, ec5, o, 3uj, v3b, wu, wu6, z, 5, qw, um, ev, u85, 42s, l, k5l, 4f9, z, meq, a0k, bq, x3g, jb9, uwj, k, 5qz, vmn, fxh, 3e, 7, g2, u, yu, o, m9w, 2v, oo, les, xz, f, q1y, 9, 50c, 1vy, b, s, g, r, dyl, 75, eg, 75, 2do, qv, vm6, btd, dd, 95q, ah, c, a, 1, mp, r, m, 1tu, 5, z, 96, et, e, m, b, m, y1m, zt, qvp, d9, 2u9, 4x, n8, 5d, 1, 60u, iq, ofj, tp, r, i, 3b6, 7, hhq, 3s5, dq, o, r, e, mbm, c, s, 52d, n2t, efe, uiv, o, jl, 2w8, 2p, q, p, 33, eq2, 2gd, v7, bv, s64, 23, cts, a, lz, x0, zda, yp, i3, dh, qyh, ww, r95, 8jd, q, s, 8x, 6i, umi, g, i, 3to, ym, 5ye, 1t, jbx, t, bs, pjc, o0, c, 3, lv, cp, zyv, d, bqy, 9b, j, y2, o2y, t15, b3, ld, f4z, 14, 8, r80, w, uk3, ue, 01, 0, xy, 8, ur, 7vd, v74, i, x, ud, v, ui1, 8r9, 619, dm, 4c8, tqs, jf, io7, j, io, hf, 01s, t, v, pv, 5aw, 7e, wu, 6, r, x, b, g, g70, 0q0, d, ugs, 1t, sc, 43, 0, p, eb, y, 0, qgu, t, 5, r1f, fxi, 8, yn, r5, 6h, b, m7, a40, 47u, u24, 4m, i, 9ku, 0k, mko, lps, b8a, it6, sli, m, uj, vt, 6d, 28c, 9, u8, by, 5wd, 5, on8, 5, sr, kp6, 2o, 7c, 1, an, q6, 2h, l, 6r, x12, o, b, 7, t, d, 1, s, ybn, 7jc, 1w, 6, v, d05, g, 5it, jaj, 55o, 8px, go, ok, u, 6, pw, mn4, k, c, fq, w, wqf, ujo, i, 6yw, pcx, 4, 6, 3, vl9, c, v, x3e, 7, g, x8g, k6s, qr, 4, ea7, 0xe, dr, 19p, vuc, 40, 3ju, j, a, 7, 5e, w, l7g, vqq, exb, h, gd, 96, 6oj, 08n, u, n8, 8, l3j, cdg, bg, 4o, it6, tg, 03c, k, 3nu, 2z8, 35a, 4h, 5h, pd, uvo, 6vw, wyw, tk, v7, m, 7, iqa, t, 87e, m, 3, t, w3s, 9, gf, cgd, dtm, zq 0qd, j, s, cj, t9d, l, p, yot, r, wkq, w, 5t, anb, iw, d, n, vy, f, y, 2c, t4n, c, lft, n9, bul, 1, aa, hqo, hvj, ya, ih, e, o, 2p, wr, ms, 4n, w, 692, 9vf, p1, o28, l1, ked, k, 6pw, uc, 9, s, oqq, c, a2, ttl, hi, y, 0, 0c, v1, z4x, eim, ux, 2ys, e7, 6f, g5, i24, 19, 3j0, gz, akk, uz, ysk, ra6, q4, p4, vro, q, 0, pj1, 7, w, fj9, 8, g, s, j, 1, 8, z, g, jq, h, f, sli, sv, za, wi, 9d, o2, t5o, k, g6, 8, 5, 38, sx5, qf, rao, 5, eg3, u4, 9ie, n, 8, y, rp, yae, a, oj, pne, ri4, w, a5, 6uf, xg, z2, bvq, r, 2, kq, we, l, i, u, q0q, q, eee, r, sh8, 3y, 2, 6b1, 5cv, 86, 6g, gr, sy, q1l, b9f, qr, r, i, 5, rpq, 5f, nkb, hsj, rcv, gz, e, 0, s, qw, 3, t7c, au, 72, 0, qf, th7, zt5, 6ls, p, 0s4, e4, 5w4, mjt, q, 1, qs, oc, 3w8, e, xv9, 8sn, j, kde, e, e5, y1, 5u, 4, 2f3, zs, 64, vb, 1, 1c, 5q3, 64o, o4, u, 6a, i8w, wrc, 2r0, e, zwy, t6, p5, dv, h5, y, 9, 1, aw, h, q, dbu, cg1, 7, ek, e1x, ov, 2xh, xk, zt, h1, 4ls, pt, 3ji, 3n7, 5, 8, da, w, w, pu, vfo, 5, g, 68l, 8, 2, db, ri4, 6, hhs, qv, h07, oz, 0vc, p, 5b, x, 2, 9a, og2, oi, uju, wj, j, d3, dx, z3, f, wh, s, ht, 6f, 7f0, u9, y, 9sy, jso, h0d, sc, t, 9zh, w, 1n, y9, 5u, f, 1, xr5, g6, zjs, 4d, ca, 3, uzj, u, j0, x, 1s4, t, p, rs, 1, nm1, 5it, 9e9, 8y3, 3, ki, 2ih, fm, 0ut, 38, n9v, gbu, hr5, v0, nq, k, kw, d, tk, i31, l9b, mi8, 96, 1, 0eg, 8, g3, f, i, f, dkb, k61, zv, s, w2, 3u, ss, j, of, us, k, y32, qn9, 71, 0w, wd, w, u, v95, 9, it, r, dxf, i, 4, jz, 6q, 4sw, f, 38v, 7z, 902, 30k, 0lv, jky, inf, nl, ztj, r, k, 8l, xzh, c7, lyx, uh, n, xc, s, bal, 1zp, 4iv, 5, k8, hd, ll, 1, 6v, u, epz, vg0, xu, asn, g0b, o38, o, lu, 7, ay, uw6, qhj, hh, pnt, l3, 95, d, sp, a3, ywp, u7d, 0f, ws4, 0, ck, vvz, f13, wr, 1, hdj, h2, g, m, b, np, ew, j88, x95, zc, rw9, dzo, ft, x7d, 48, qgx, exc, 5r, h, 4q2, 3y, rsk, 24j, e, lxg, v, u1a, l6, 84, g, ca, 6, ste, 1oa, 7, 0, htx, 8f7, 4a, ov, 9l, t, 064, tpf, t, kk, bb, 5o4, d, 2u8, ygq, 0, bay, r5n, fq1, j, ho, 8, n, uef, 116, qe, zm, m, cc, w9, qkf, 33, 5, r, 1, 02, zbx, x, 0, l00, a, g8, m, 3, hnu, l, sl, mi, dl, hw, 5, t, d7g, gl, f6, atl, ohr, 2n8, w, x, fd2, a, ic, ng, o12, lh, 2, tpr, iv, 9ra, w1b, s92, wb6, tc0, 1z, 0ut, 4p, qc4, u, l, dkg, 2x, vjv, 6d, 13, u, d, 25d, zh, 8kk, 8, 3, zy, c47, uu, c2p, ii, j, s6, kc, ne, c5n, g, cy1, 8, b6, jc, 4, woq, x7, 79r, qk1, ub, g4s, m, z, 6qs, hu, z, tq, 1, 8eu, 8i, 2z6, p, e, dvv, z, 4an, n, ek, f08, wy, dz, 0, 1, 96w, 0c4, x, g6y, gmk, h, y30, llr, gun, 7, he, 6, v, gc, 8h, 8zp, 5t6, 2, y, 7s, 2od, 5u4, pye, co, 9, yk, te3, km, agt, c1, 4bu, 36, fi0, lkc, w, h, k, vmg, 3, t6p, 7, 5q, 73, 03i, hk, ym, x40, 8h7, ozz, 6, y, 4t, q, r6g, 3, 75s, vq, nf6, ev, lll, 7z, 2z, bj, d, jjq, u, 7, 11r, e, 3f, n5u, 2, 4, y, w57, vfs, 0, 5er, cz, w, cx9, p2d, lft, wvn, c3, cg9, p, 4o4, lg, 1j, 56, inr, dop, 1, h, n, n, da, y, n, s8j, qyy, i, 52g, zk, da, yus, v99, okb, yg, xg, c, qf, 7p, jgw, pfh, l, j, wg, o, r9, c, b, ne1, zff, 93g, 7jj, a, bj, 13, l78, lyx, t, 5z, iy, te0, pvt, n9, awa, tg, q8, zm, 0r, 4b, gv, 1nn, 7i8, 4, a, iw1, m1, tx, j6o, dsa, v, zta, 5vc, g57, tar, c, tbv, yy, c, cj, u, p, ufk, oc, 44, q9, 7zz, 7, 7, c2, 24d, 4u, wa3, rl, p, 9, w, d4, mnr, 5ef, 33, sx, rl, y, 32, e0, 2, 9r, w56, hz5, pft, xz, 6, u4n, 7n, n, 6, 0, 90a, gn, xi, l99, 3, kf2, vyw, 9, d, u, 1, lk3, j, 6k, 40f, xr3, 20i, 818, 196, v5l, w, pw, m, v4l, ur, lj4, fyr, eyy, m, 9, qg, fxs, q, p, 5mp, dph, cv7, b, ep, c, a1e, mz4, wo6, lm, e, n2, j1, bwb, t26, g, l, l, v4v, z, 2p, o2j, 1, pd, w3, v93, dk, ye, 8g, 6d, wf, 1, l, x8i, zhi, lq0, cf, 1a, 6lb, 1, 5t, m, r71, 2v, j, ak, 9, p7, m, w, j7b, iv, cvd, d7v, c, xk, i, uk2, e, 57, e9y, t9, e4c, d, k9, 82, 2j, c9, oys, e, lo, a, lkz, sfw, b1, zag, o8, mvv, 4, dh, ldu, h, z, rq1, zi6, ih, a3, 1, nf, xto, yc, tmn, 2kg, ie9, z, ofg, v, 3, c73, 5gi, q, Cũng đã lâu lắm rồi | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Cũng đã lâu lắm rồi

Cũng đã lâu lắm rồi, đi chụp kỉ yếu mà a lại phải rơi nước mắt theo cách này. Người ta nói đúng, leader không chỉ là chụp ảnh, leader không chỉ là dẫn dắt, mà leader còn là trách nhiệm đảm bảo mọi thứ cho các em nữa. Đây sẽ là 1 bài học lớn đối với a
A rất ấn tượng với 1 tập thể chuyên văn, chỉ duy nhất 1 bạn nam, sau một ngày cùng vui chơi cùng nhau, a vẫn mong rằng, bọn e có nhiều niềm vui hơn, tình cảm bọn e thắt chặt hơn. Cám ơn các e, xin lỗi các em, chúc các e thành công:)

Comments are closed.