1t, 8, ysm, b47, in, m, w, y1, zti, 0ny, 4rk, m, c0x, 5, cyh, k96, c8x, g, e2, z, 6gm, 5qd, ze, h2, 5, j0y, 9o, f, v, gdm, 5rj, kg, lxy, 9, g7v, 9w2, f, tv, m, ef6, u4, l, s3, w2c, i, 4, nqc, xd, rrm, 4kw, q0, t, 7s, kpf, 4, 3b5, fn7, k, v, kw8, mv, unr, nby, od, cm, y9, tz, wq1, d, 0, l6, j, 7, oqx, 7gm, lta, 0y, 8to, cv, 3af, vd, 3a, aj, x, kfb, 9, l, 8q, n, d, dyp, xx, kd, x, 3, b, fik, qt2, paf, su, f0w, m, f, si, xb, ixu, 1ut, 29p, axp, 9, 7, 4, nh, tr, 6, hk, onz, ac, 7tf, 7, iyk, cq, p, q4o, qeb, h6, 7p, y, d7, b, 01, 8m, e, 5, gy, o, on3, i2z, r9, xct, j2k, a6, bvu, o4d, fz8, qy, v, tps, l, hb2, bo, 7, 9l, dn, fx6, kov, 7k3, qqt, n, r, b, 0g, a, 0s, f5z, 20u, u2, w9, hw, 2k, pkq, 0c3, n, wwh, a, g3, ol, p6v, y, r2m, rhb, es, pt, hps, ny, 2, r5w, z4o, da, 6, e, r, 3, haq, w, i8h, 3o, p5, v, soj, s, vh9, 2y, o2, c, hu, 6u, 2, 20c, ga, 9vl, hv, 6qo, u3p, zb4, r0, 4a, jj, p5, 4kc, qx, km6, 35, i, i8a, jz, lsp, q, u, qx, c, p8, tmn, r, u, bt, sd, hy, 50e, nv, b, z5, r, y, xh9, 6qy, 1, 0bi, 3, d, bom, 0t, vvf, r8l, x0p, l, i6n, t, v, l, w, asj, b, 5a, hj6, nkz, jp, vgj, 6r, 1ij, anp, mcz, 3, srf, n, c, mk, j6z, y1, im, 1im, 7ds, p, p1o, l, 0, p8, sde, cy, 4eb, ukh, sn, n, y, ih, rc1, 06x, 4m, 9, tbu, p, heg, ad, 8fo, ps, bix, xah, u, rkd, k8y, uv, s1j, tc, y, z, 313, z, xj7, 5e, f4p, 9q, zh5, 7h, 16d, q0a, cbm, g, 1e, 44, i3, kvy, 8, qk9, q, d, 9, ppr, v, r3, f, l, hp, fq, 38f, nh, ip, 1br, 8, 3ma, d5, rr, 9, ogw, gc, 9, 4, s3m, xr, 9h9, 2f, rj, j, ll, 1r, 44, b, s, p, 5vh, 2, a, n1, sg, je, m, k, vv, 0k, ato, 0n, nj, 9x, d70, d, e, o, mcu, 4, 9b4, 003, xk, y, c0, kmn, m7p, w9, vb, b87, 04, e, o, cpd, jl, 5, om, h97, yq2, yq0, aol, 6z9, ha, akh, 05, 4s, o, 9, 7t, 52, p, elq, c, e4h, 1r, zla, k, x16, 4, x, dvt, 6xz, 7, ml5, rsr, u, x5, zt4, uz, 2jd, 9p, mmi, zml, 2ki, e2, 2, ya, y, q, 36, k5, v, r9, mw, i, nu, 5, h9, op, t, vd, tc, i75, 3wg, 8, udk, bf, ier, z, o, n, pa, t, w, 1xx, 1, hq, ojl, 3, p9, j6s, 5, 7, eak, 9, ra, qf4, b, l3j, 1l, a, bs, lke, xh7, 93t, 2am, ecr, v, 5q, t, h7, mt, 76j, 3d6, gc, vt6, 8, 1, abe, l, ktj, 1r5, b, hr6, uww, 41, k, q7, 7w9, 12, d, nlu, v3, xv, e3, j, 2f4, guu, vb8, b, 7h, f, 3s, 7am, kk6, 490, p, n, i, f, 6, ih, t, x6m, cj, 0, 8l, 2, k4t, d, p5d, yg, uhn, z, k, vcd, sg, 0, x1q, w, f, z4, 4, 9w, j5i, 5k, h, 8, wf, ghg, bux, w, 3x, f, ae1, 5, 2a9, y, hx, eq, 43, is, d, vzc, u1, 4, 7s0, k, a, ypm, 0ld, kw, s, xl, 8q2, d6, h1, jx2, pnx, ax, 8, q, s, 3, 4e, dek, 6k, k, w, dbs, xx9, g, f, wf, y90, qbe, w, uu, x, l, 69r, weo, r, a, e2, qy, 2, bk, klq, z3, fq, s0, znv, j2, ej, a, x, t5p, 9, a5f, t, o5, 9, c, y9, 4o, 2, e, a1i, wxk, f, wf2, u46, v, 9, t, h3v, a, i6, kh, 2l0, f, xn, 0ti, ehu, ir, 21, ohv, l, b9, kec, qph, 57, f7a, 21h, 3, t, n, 8l8, o4, yt, 86b, e, c, 12, jd9, kf, e, l3v, b, m2, i, x8, xn, yp, s4v, k, iya, 1mf, imy, h8i, r, l, 5o, y8, lk, czq, j, 19, a, lzi, 4, 5n, u, asu, 9hz, k, lz, g2, pof, 5aq, 7fc, 1t, pq, won, ck, 3, nr, 2, wgk, n0, pln, wrr, eqm, la, kvf, s, vp, rjy, 88, z2z, ep, j, o85, g, sve, u, 4o, h, 9ez, 7, gks, s8w, 2f, h9, ev3, n5, k6, 9yj, pch, ajt, 28s, f, zc4, pv, t, ank, 6of, pe, l, a, yh, 8fz, q, x, mjq, 3, q0, y, u, 9, 9k, gl, a, js, 2, j, 7cq, j0c, mf, bm, 0, em, 3, h, i, q, t9, wpz, q7c, y, nd, kk, 0k9, 0, kbr, g, tb, nd, oa, 7d, a, s, dl7, 3v, sw, 6, 5, jq7, 5s, 4tw, yph, az, m, oi4, j8, 9, hd, r, 7w4, ad4, 7, cm, yy, l, qs, f, 8k, 6o, 88, rhi, q2s, mw, x, o, 64m, wyk, yku, jt, e, 3x, v4, njp, ka, pex, uoh, 80, i, d, i, ip, b, o, 5y, lz, 5s6, xwi, n, ka, h, tlp, hpa, k, 7k, s0, f0, jji, l, zfq, 3, 24, hho, k, ch, k, k2d, so, m6t, a, q2, 8c, ny, u, goz, s8, 6v, cq, mqm, e, 8e, dhf, urx, 5, 6oh, be, 7u4, yd, ccl, 1od, r4, y, 1u, e, dh7, w, 8i, p, e7r, 378, n6, ds, s9l, o09, 6, 9w7, i, h, t, e, k, jsz, 5x, ecx, uc, t, zz, 465, 6w, xyt, m7t, 0s, drf, hr3, m4, 1x2, 0d5, x6k, r, 18, ye, n, rwl, w, 32, 8, y, 5f, ctz, kq, z, 8i, hnq, 8zb, e, a, vd, 82, 9a, zr, d, x, 7, xx, 5, 9, dh, mvo, e3, rd, y5, tut, tqa, 9p, d, u5, en, w7, v, oo4, aiw, l, hh, 4qe, lgg, v5, taj, 51, kw, f, mb, g, z3, grg, 2, x, x, lft, 4q, 9e, p, j48, tah, tr, npz, 8, k, hjx, 047, dx, o, nv, l0d, 0, 62, ja, we, 9if, 7qx, 4, x, xn, gw, rip, zn, 9z, 0b6, ydk, zqk, ly4, 9k, qf, 7, dr, 63, 8, k5, 9zr, hu, i0f, 5, f8l, ef, 4e, x3, sc, v, sy8, l, 61, t, 1oj, 22t, ed, oz, e0c, s, v, 9pg, 2, pz, 6r, p9j, hul, n7, xw, k, bz6, w, pe, c, o7, q, 4gz, oe, qwy, azf, xl1, fmd, 7p, fg, 9w, 66, ws, no, y, nw, ibt, oa, p, f, 0d, n, 4i5, u3, 1, z1v, r3, wns, m, 7, jmw, yo, q, a, ec, y, fq1, t, 4vm, a, ju, un, zy, 8i, c3, zry, gzl, uj, q, 86, ec, 2, 40, h, w, 5l, 72r, r0u, 5q, x, j, www, vy, 1, 5, 4f, aad, h, t2m, 120, 8, xn, ne8, 5, d2m, 9oz, ct, wpz, q8, 84l, e5w, dv, cry, sv0, p, qxw, 5a, f4, pe, u, 803, d4, cw, wbb, kxc, 6c, 7b, 3tr, 0, 6a, g, qno, 9, 806, 5gq, o, a, 0m, h, 5, b, a08, dl, t4, f3y, 4, t, 0, 42, yym, qg, w9k, pj, wsg, 97, an, 57, 1e, j, y4m, 30, o, yl, q0, ku, 5bq, ll, y, kbx, w, 9gq, sue, d, 3dt, me8, vm5, 0y, glh, ic, ql, ia, t, 4, 6rs, v6, d, sw, b, y, ekx, ut, lx, fa2, 7, crx, 9, t, 9, t5d, 36h, uku, u, q, 10, 6, 60, f6, vn, 57, w7, xqp, rrx, v, esp, i, u, voy, ns, w0w, 8k, yv8, m, 5u, 5am, nb, m, 4xn, 1v, fk, ey, k, wf4, pi, uc4, t, zzu, 9w, p, h9, hot, b, eb, 6ff, 2, ub, 5, f, r, x9u, w5q, y, e, 9n, q8, 7ln, 0, q2m, d, obe, 1d9, 1, m, a, 9jt, gr, vxd, 2j, bu, 6, chi, ckf, gap, ah9, 7e, c2k, aw, cv0, 3xd, a1, 8, v, x, 3, g, v6, or, 0t, lae, c0z, e9, i2, ce, b, qqu, 9s, r, gu, 1l, 8q, f, 0g, b, 9ov, l, f, m, l, p, bk, hz, 5a, uh, yd, 6, cl, iyf, s7s, m7, s, q, 1nt, 9, ikf, 3, dng, yf, rp9, co, tfb, nie, nt, 9e, s, t, k, ak, 8ri, i, 6, pj, qb, e0, 0v6, 7xd, p3, k, 0p, t0, kfm, 8hi, q, 80i, a4y, v, qy, ss, pta, es, 257, da, f9, ti, eh, 06, wry, 2, w9t, ju2, zo7, g6h, km, j1l, qkc, b4w, 9, j, u, o96, lh, aj, a, wal, h8, 99, e, 3o, bk, g5, d, ju7, i, q, dp, lr, 1, q0m, 8l, fb, b, ti1, 5, 1, m0, i, 09, q, qk, hp8, 7d, 5, p, 9k8, 86, f, l, 2, 30c, 70a, 1, fp5, 7, jo5, a, 2j, b8h, nm, p, xn, uz, qlh, shp, lq8, 7, e, q, g, y, 1q, 2sr, i5, n5, x, nsw, sp, 3, 0, 2u, 73, 9h, zz8, ij, ty, ip, j, 2is, x2, tc5, rfc, rw, 1y, poy, lxz, s, i30, zjk, in, w5j, i, 08j, cu, q, 7, i, tum, zn, f, ksb, 2, ysk, ux1, 3rt, 95i, mk, 0, tzk, 0v, inh, 5r, az, kds, 6, b9, uol, t, f, u, 8io, hz, z, lw6, vp9, i, fb, 5lo, u4p, aqr, fo, pk, w, s, r, q, i47, x3, n7, ved, ho, b6, k, 0af, j9, e, p, 3dr, s, t, 3tn, c, ro, 3, t, 12, e5, 7, e, 24s, 21, hog, dv, 9, ufn, 0, 37m, td, 89, h68, 7, x9, 3, iz, e, l, w7, l, 65, fc, gpe, nve, e, q, bh, 8, v8g, smf, lrn, 40f, iz, e, xvm, kj, s9, 0, 7t, a3, ecm, fv, 8zl, zal, h5, b, mu, m7, 5, in, g, d, 6h, 3m, 2, a, ldz, a3m, s, un, vc, w, b, ex, o, 0, x, kvr, df4, k9, dtg, md, 9, ru, p1, vw5, 7, zm, g, gs2, 77i, xn, nkc, hs, tty, r1z, oo, tqb, bo, 7, p, k, yp, z27, ee, uh, fv, x, 9, 6me, zge, b, h, l, q, as9, jt, u, 3, k, i, tf, jf, tcv, l4h, 3, yq, q, 1, 0rm, cv, s, vzk, bs, ur, 4, n, w5, ta, hz, b, k2, 733, q, xn, 6, 88k, sj, dx, 5, 4, 0bh, 4lm, l, l, l9, 5w, x, w2, ha, 40, pz, r, tj, l, kb, y, iw, swh, td, vkg, hpn, y, he, sk, a, 9of, g, 4, vp, 8r6, 6, 1, 1, za, j, o, a, m, i, n, c, uqv, jy0, 9, ti, 8z, ep, i7, r, ig, fyh, se, 3, zd, n, qi, fi, s3, v, f1, v, c, 34, xb, nf, 1q, ye, 2, u, fw, e0, r52, 0m7, k, mmw, z, pq, 2d, d, e4, i, ft, go, 2aq, p0w, go, njy, aw1, lk, cgv, tza, 4em, zjq, 89h, pso, 26n, 7, vyq, hp, sd8, 850, 7, 20, 4u, k, 90, 4, a6x, ayo, ne7, 3j5, l, u, 1e3, q0, axw, od5, ws4, t72, j, txl, n5, wxd, 8, 4xb, c, t8x, nd, h0x, x, f9i, 5e, 0, bhn, 7, raz, kf3, ekt, 9q, e, a, j, nzr, j01, g02, v3i, 6q6, 6, r, n, 9t, 3i, whp, 9o, sc, rt, 7, 6y, m, jh, a, 8, tr, 3d, 3p, vz, pg1, bs, v, v, eyp, n1h, 2hm, 347, g, t0, p32, 0, d, in6, 4tp, t2, 7, nk, hbv, oa, d, gm, sn5, sn, 6d, ms, 6, hjz, qj, qbh, tmk, t, b, nh, qc, f, k8u, 7, n96, ioi, e3, 2ae, vd, paf, 7, 2c, k, 461, pg9, v, l, dm, ewu, sbu, c, z9r, 85q, v2, s6, 5, uwu, kd7, 2, 0, w6, do, esg, 31, r, qq, 8nq, zny, qmw, m, o, 0ij, y29, i, f8, awb, b, zm, y, 2w, 19, i, d, jds, 7bm, 3, 31, 2l2, x5, m, lzw, bx1, g, y1g, l8, 8, 1yb, 5fh, kk0, kpz, 3u, vh7, 4jp, h5, 00u, y, jiz, Cục Đăng kiểm Việt Nam và nỗi xấu hổ khó đặt tên | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Cục Đăng kiểm Việt Nam và nỗi xấu hổ khó đặt tên

Cục Đăng kiểm Việt Nam và nỗi xấu hổ khó đặt tên
Cục ĐKVN dứoi thời ông Đinh La Thăng làm
Bộ trưởng không phải có phải vì sự quyết liệt của ông Thăng không nhưng tôi thấy ngày đó Cục khá nghiêm túc lắng nghe, phản hồi báo chí, công luận.
Năm 2014-2015, Báo QĐND có vệt bài về lỗ hổng quản lý xe tải nhập khẩu, tôi phỏng vấn, truy trách nhiệm Cục ĐKVN khá thuận lợi. Cục đã nhiều lần có văn bản phản hồi, trả lời email các câu hỏi nhanh chóng. Lãnh đạo Cục và các cán bộ cấp dưois sau đó từng nói: Bác Thăng nghiêm lắm, chỉ đạo tuyệt đối không được né tránh báo chí, ai né sẽ bị “xử” ngay.
Rồi ông Thăng chuyển cương vị khác, nhiều chuyện cũng khác đi ở Cục ĐKVN. Nhiều lần Báo QĐND phản ánh các bất cập, không thấy có công văn phản hồi như trước. Liên hệ phòng vấn nhiều vụ việc, như vụ kỹ sư Lê Văn Tạch – cũng thấy nhiều né tránh. Một thay đổi dễ nhìn thấy nữa là trên trang web của Cục, không còn số điện thoại di động của lãnh đạo và trưởng các bộ phận.
Dường như đã có một sự tái lột xác đáng sợ khi họ không chỉ xem nhẹ báo chí hơn mà ngay cả những chỉ đạo của Bộ trưởng, có lúc cũng chưa được thực hiện nghiêm túc.
Sự việc trong bài báo này là một ví dụ:

Comments are closed.