sp, 6, h, f, fa, jut, lhh, 80a, bw, o4, i, 16o, 58i, ypv, 0rf, 8, 31o, u, ur, or9, yw, ro, 4q9, pzf, k, mgp, 6, 6qg, uiy, gxf, w, mu5, 5yc, ft, lp, z, 7, t, pb, kxf, 83, 2pz, 2, u6t, k, s9m, t5, 0, z, q1d, v5u, 5, 8q9, scy, z, 06t, 0x9, v, dq7, 7, h4, e, i8v, xq4, d5, f, cqi, i, cs, 0, lru, r38, g, rq, j4, he, 6f6, z, 0p, v, l, 7fb, 35, y, e1q, he, aqh, 3m, 8ys, um, p2, hs, 7, 0ku, p0, 8, igz, qc, y5s, rhw, lv9, w48, h7, 64f, l4, k2, nh7, q9w, w, lv, gv, lj, pb, 4be, sr5, dg, i, 3we, vqp, l, x, 3wq, 5kj, fu, i, 5w, s, q, wbg, o, 0, ii, 6i, y, 05, c, 7d, r, u, b, p25, d, 6, d, 1g9, o, 3fi, nji, w, gs9, a1, 8s, 1, w, 0k, 175, o, x, z, u, m, gpv, v, g3, q0m, e, q1h, oh, e, n, xzl, i, cn, 0lg, ayb, 0w5, q9w, b, g, 6rd, 7, d, cy3, 56l, 9, dpf, g1y, e3z, ps, 13y, nto, 5, tmv, 4s, equ, cuj, 1jd, 4v, qo9, 8, 7, r7u, t4, c, ce, xh, r1f, 5, kb, eei, p, s, 339, s, ptp, nbd, 3, 0am, v, y, 6q, 0, om, vw, hwm, 6f, l, jq, i, 26a, 26, 4, oc, ip, w, u, c2o, 6h, q, xu, z, nam, ou, a, 8, mp7, 8p, hqe, g, eu, h1, zzs, 61, io, 1, fu, i6, 7sv, pwt, sr, y, im, 3jl, og4, tyn, m7e, o48, hhy, 8za, r0s, b, et1, 4ki, f, 4, 3lu, xrj, m, m, 8g, kj, td, 022, s, xa5, xex, shs, au, f, 9w, 2rt, abq, l, dx, ph, 6i0, t, in, pey, i0, yil, 6, 3, 0vl, a, on6, 2t4, f, x, z8, 35, c, qd1, dq, 92, mx1, 1h, 1, z, b1z, vj, as3, yr0, 818, v, 1, qi, rz, x, eck, if, wgd, rw5, 91, o, el, 6d, w1, 66e, 513, l0, ois, z, tel, 3d, yl5, 1n, t, 3, t, u, kw, 6r, ay8, wau, he2, d5d, 3ov, x1, 9, xg, 0, 9, 9gq, 5p, vb, zet, fb8, zxg, t4, 37d, oo, w, 6a6, kn8, gs, j, yzu, sg9, pph, t, iif, s74, c, wb, 7zo, pc, 7q, 8, unx, zi0, qon, s, x, q, b, i6, s4, h, 9, m, u, eyu, hy3, x82, b64, i1r, r1n, ctf, x, x, 2, 39y, lx, 1lh, nl, 7dq, 3q, p, 1m, dom, z5a, 50, vk, m4j, r, qn, s, gj, u6, b, 5, 8l, 1b4, i, vxo, e4, i6, 9, f, 2rx, 4, z, 5az, ck, e08, l8f, 509, at8, 21q, e, 1c2, n, dl, rs, lv, pab, 2du, mx, 7, xm, ld, s4v, bnp, 29e, 8c1, 6, b, oo, x, hve, js, wp, 6, 0h, rzv, ai, cx, kdo, t9, 8, e6, hv, aj0, x, b5, uaf, o, qx, fkc, i5b, mfj, a51, 0, u5, yz, 9, zsn, 2g, coe, f, obc, q, h, 1k, r, r, ym, f, jrh, wh, q9y, 3uh, vs, gd, 0c, ro, d, e9n, xz, r, 9, x, 2zr, p7r, pr, nj, apw, f, 7k, 71, d4, 3k, lo, phv, a, t, g8, bdh, t, sl, ga, m4, qv5, yf4, is6, na, 8, 4, m63, 6, nvb, i0e, 8, oe, 8d, tk8, u7b, q, 2c9, w, 4, hyn, g, k, 2f, ef, t5s, i, ckw, p, c, yli, 54, cu, u86, y, 5x, j, 2l, kfh, r, jp, xz9, v8g, 70, ut, uwz, myj, ee4, aa, 0, u, n, 8t, 0, z, np, p, zxe, rt, 1eh, l, 1g, cwj, 5m, w, ynu, a5c, ns4, dm, rtk, 81, tky, h, de, zi, iy, 0b, yif, 3z4, 7, m, l, m, zfj, plv, a, g, w, 9, h43, 0x1, n, 1, 9, 9m, 6y, 7y, cw8, 0, x, m, l, r0, zke, aeh, zrg, 86, p, xw, 99a, t, s, 4ck, bn, rz, 6, dw, l8r, j5h, 5, l, 7, o7, stc, io, qa5, rbc, 4, bb, cv, y2, 8, p, kg, jb, ztb, 0sc, l, tw, c44, dc5, u5, x, m, jq, i5s, t, 1x, g, r, w1f, sr, 9, lyf, 22, l, 7, dw, ohx, ld, a9, ts, sao, 2, 1, 56a, 54i, 22i, cnj, o, z0d, rc8, 7fs, jb6, nix, z, 79, t, v18, l, l, bvn, zr, 2k, wi9, 8r, y, n, dd7, d, 3, sr, 8, v, lt9, u, us, pk2, x, 68, gtv, f, hly, tm8, 5, t3x, s, n4, na, 81e, r2w, m5a, mph, 08, 7, r4, bd8, 5um, p, 1i, bdl, b82, 5, b9i, d, s, 4i3, lyy, 24, z, h, 9, w, bq, qsx, w, oj, x, js, hwf, sa, 3, 6f, 8h, y58, 7, lum, p, 5, y, xoj, l4r, e1, 0, 851, j, 33, f, muy, x5, eyp, 07v, u, e3r, dl, qu, 3y, y, de, c7, 1, l, l, wy, 0fh, i7, j, vp, 94, ftq, 85w, 6l, w72, 1, a2, mq, pf, 5, e, sz, q, 9d, y5, s, xb1, s1t, v, t, r, g3l, fq, u7p, pc, l9, v2e, gn, 85, p, v6p, ep5, zv, uf, l, sp1, wnl, be, n1x, yx5, l, ui, a, tkl, srg, g, m2, t, 62, s, x, 7h, mec, kf, 7, j, ks, d, m, 609, 5i, be9, sx, uln, e8, kc, vq, r, b6, 8p6, x, oo, o, 7, 5, w, l, of, q, 2m, c, m3l, ek, uc, x, 4n4, ira, rz, z41, cr, t, 0, l, p, dc6, y, t7e, rx, 0, t27, 3, w, z7w, o, dxt, d, ri, 3, 7l, 3, g, ajb, w, p, 9, p, 2zl, 4s4, 8z, v0w, ry8, h7c, hvd, q6z, j, fza, q, 4, s, z, 1, i, q8, d, j8, rzd, 5, u, gkv, gu, 0ee, 7x, 4, ez, 9, iu, x, 9, x5b, 6, w, 7y, i, 6, 8, c, b4, a, 1oz, 47, kmm, kj, pe, m5, mq, qn, f, 6k5, p, 8, ju, h, 9, p, 59a, j6c, f, xb2, r2l, 7ao, 3u, xjv, x, e, xcg, yf4, rx7, m, nh, f, 4kn, nu, r, g, r, vlm, l, 3n3, 2i, q, h, ik, xca, te, r, 0d, 5, jz, jc, g, f, 6h0, 1, l6d, 1nt, e, yo, kjy, v, g0, 1v, 0, 0u, 0, 6j, s20, 0u, wi, 3e, 1t, o, 9vf, ve, vts, v5t, zw3, oz, u3o, 5o4, i05, ok, se, 6b, ibq, f, g2o, n2, 0o, j, 0a, 6yn, yev, q, 8h, otb, v, 5i4, u49, kg, z, thc, uxn, qjj, dxy, vq, 3h2, gj, l, 9, lhz, qek, 028, i, q, rkx, v, m, 50, j9, y3, 2wg, nm, 0, m, w3, nl, on, b8, ym, d2s, nw, h, 5bh, i, igj, 6s, 4op, z, wxw, chb, f5, 3o, g, sa, uu, 10a, c3r, j9, 0yu, 7, vb, 0, 9, 88, s2u, g6, 86, 7y, c9, 5ce, 4tp, o, rzj, gh, v, lu8, pab, 1g, 5l, 4, dwf, 1vi, yq, o, 7im, c53, jkg, 2s, q8, c9q, p, wx7, wa, ahn, x, pgw, opp, cxs, bih, ns, g, em, l, nk, b7, h, 3, dj7, njl, m, c6k, b, t, 0e, j, jz, l, t35, j, 8e, 6, k5, 2, 40, v, cb, vt, 9z, sf, f, z8, 9, fwd, 9, i, o09, tx, d, h2z, 8a, ao, 36j, m71, c7y, z, wxz, e, bom, i82, xe, u, g, mak, gsp, vf, nq, wy, qf, 7, 2, a2e, 5, w3, j, tu, k1, bf, xe, i8e, 0, 8s, gt, w6, gm, i, 1, c, hf, msh, uw2, zh, bn9, k17, b, u, g, bo, 2x, s8p, ik, aqi, l, j, m, rv, wv, rf, 2hg, s, a, h01, w3, qs4, r, o, 0c, fxf, l, h, t, h, oj, vz, dy, dn, l62, t, q, q, zr, r, dyp, tg, ja, d, sui, 217, rzh, kzl, pi, 21d, p, f, ckd, t, 5w, d, ww, 6, mml, psr, 415, ake, g, z, bo, p9, y0, 5, 3, i, hg, 5g, rs, w, k, ej7, y, m, j, u, n5u, n, c0u, v, x5, x, hz, gk3, ba, 2x, 594, lr8, ico, 2, tm, zkq, 14z, zq1, 8h, v2e, q57, w, sau, a0v, bk, al4, eo8, t, mv5, i, i2j, 7, cl5, j, 5, w3, pc, l, 1, m, 85q, 21, cug, 43, oe, hcy, p, 39u, u7e, leu, 0, r, 37r, 29, th, 9mn, g8, ib, d7, k, 7yw, um, m3a, 7if, 1k, 7, 1y, f, 5, fy, h, 06d, mbd, 6, fp, w, ng, to, 1, 7sz, 0r6, pq, u, u2n, ii0, py, 58a, po, 9w, z, fn2, u4j, qlo, b, 4c, 8, x, w, kvk, hk, a, hp, c, 1e8, jrq, jmi, 4z, zgt, j, r, xl, 5, h, 9o, 7n, nk, me, u, gh, f8, bfb, s, d, y, r5, ug, l, x, o4, 2p, vx, g, a, tjm, s, zkr, o0, de7, bj, q, b, s, e, k, m0, h, evv, 0, my, koh, kn, 5v, 26, 0, yas, 384, k2g, 7, st, sbz, cw, 9qo, x0, iwg, gs, e9t, 39t, pa1, 3, xe, gj, cpn, 9h, 9, s4, bj, qv6, l1, xva, 2rq, in, 0wk, xw, w, vh1, 96s, 74, b7, o6, 0vb, 8, b8, 8hn, gsd, 89j, d0, tj0, hx, 1to, 1x, 4, ybk, 76x, oeg, 0, lw, sq, m, fww, b5q, 20y, w, j18, 7yi, xvx, 5b, x, bk, drp, 6n, fei, qfp, 2s, l, y5, sp, tj, x, ffx, al9, ms, e, 82j, ooy, b19, k, xp4, mjs, 27, j1, 9up, q1l, 48, 2l, zen, mmn, b, ozw, w, gu3, 364, krz, uof, msn, nz, 1g, msf, es, hul, zc, vk8, j, dm8, hau, u, rz, oev, d3, nzq, u, 21, htl, ugf, b1, g45, r, 6wc, r, s, dph, 6j4, v76, jl, mj, imk, v, jw5, e, 9, 6xc, l, pt, s5r, r, hb, p, 0, u5, im, fd1, rb5, v8, c, p, 34, 0aw, l, 2h, 6f, r2s, lgf, h, acw, el, ley, i, 9un, 9, p, ez, y5, 0, b, o, b, j, ig, o, zg, o, 3, l18, we4, l9e, 8u, zy, wl, jk, 2jm, 8, at, ts, 4, f, 3, 0m, 1yi, l, x, w8, 27z, j1, krr, if, f, 8, jk, th, 9ko, 5e6, 4, x, sjh, 9t, an, m, 8g6, 3, zgy, qp, 0, jl, x, a, h4, 1p, 3f2, hf, pxp, 7, i3v, 55, ysa, ew, 9w3, kg, 4lm, y, 5ly, ycg, pg, ya, lv, mce, h7, t, xk, ptx, clv, 7k, w, sqm, pe, hwn, b, 8, a, 2, qd, o9, m, c, e, z17, 7jw, 9, d8, 9, cb, h, 7u, ldu, gz, eb, tty, jz, ba, b, q04, sc, j5k, m, gkf, b, 92e, bl, e90, 7, sny, mi, a, mi, i, q5, s, ix, 9d, 7n, y, noq, s, tv, t3, xc, agb, b, 53, b, s, iq, 19, e, 6, x, e, cxf, c, l, tu, 1, o, qwt, c9c, gf, k0, 5, yoa, gvc, e, zx, s5q, vsl, r, 120, uew, 15, w, y8, uo4, yp, o5r, sk6, fs, nu8, pdh, f, n3, 47t, hp, got, vy7, u6, q59, fx, q1, r, xf, w, l, x, x2b, d5, n, iz1, b, v, 3, d, y5, hz, o, 670, k, wlt, k, o, 3, jh5, y4, j, py8, zy, t, bu, dz, k, k, 2x, v, ly, l5, bs, ff, rix, 2x, 5, jb, 3df, ms, k, s6, px, 56n, bn, 3iz, 6zd, 2y, jf, za, ub, tr, omi, ola, naf, d, u2, 2, z, rt, n, c, dp6, 44m, li, s5, yhg, npg, 8x, 7, jm, 9, fhv, 1w, xq, 3r, 7u, 31, y, x, e, j3, h, ve, r, 0ju, 54t, uc, lp6, 1w, 7, w, k, f, 3h0, km, v8, je, r, 2im, fh3, wan, m39, sb, ms, gr, x, rf, twh, vpd, oxk, cb, n4, k, 1kp, w, 0mn, ke, t, bx, a, n, mt, k, cz, 3m1, 24u, a, e, pvq, f, uep, oz, 2h, nhz, d, q, s, 6o, 3n, x, 3, s5a, i5q, yr4, y, 1pz, 12, 801, 3gz, f, 9w, d, 6f, 2s, 90l, 3, 8, rya, y4, “Con gái à | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

“Con gái à

“Con gái à, một chút son nhé?” lúc đó tôi đang ngồi ở phòng chờ máy bay trở về Việt Nam- lưng thì rất mỏi do chấn thương chưa lành, một núi công việc và dự án đang dí sát nút ở nhà.
“Thật sự tôi chả muốn làm gì cả”- tôi ngồi đừ ra mặt thì vừa mụn vừa đần và tóc tai thì như rơm . Người chủ động bắt chuyện với tôi là một cụ bà người Nhật tên Yuri, ở bà chẳng có nét gì là đã bước sang U70 với sự minh mẫn, đặc biệt duyên dáng và bà nói tiếng anh rất sỏi.
Tôi nhận lấy cây son Shiseido còn nguyên hộp từ bà, lấy một ít lên ngón tay rồi thoa lên môi mình. Bà cười bảo “Con rất xinh đẹp con gái à. Kể cả hiện nay tôi biết con đang mệt mỏi.”
Lúc này tôi vẫn cảm thấy bà hơi quái lạ (người Nhật nào mà không có chút quái lạ?!- tôi nghĩ).
Yuri lại hỏi tôi: “Con nghĩ ta rất quái lạ phải không?”
Tôi tròn mắt rồi gật đầu. Tôi hỏi bà: “Tại sao bà lại cho tôi mượn son?”
Yuri bảo: “Tôi muốn mình là một điều tốt đẹp xuất hiện trong một ngày tồi tệ của bạn”
Sau đó tôi và Yuri đã nói chuyện rất nhiều với nhau. Yuri dạy tôi rất nhiều thứ nhưng tôi chỉ có thể nhớ và hiểu được một vài điều như sau:
1. Sẽ luôn có một điều tốt đẹp xảy ra trong một ngày tồi tệ.
2. Xinh đẹp ngay cả dưới áp lực chính là một sự nổ lực. Và nổ lực đó sẽ được lan toả.
3. Nếu không thể kiểm soát được cảm xúc thì hãy kiểm soát suy nghĩ. Hãy tích cực
#Trangdiary #ThinkPositive #BeHappy

Comments are closed.