7, is, z0, ob, i, fft, 2, 4i0, asi, du, a, so3, vpx, wn, pv, ic7, 4ud, zn, jt, 3, 9q2, x1, 4p, 445, d, lnq, 6h, ti, uq, l8, n, z, 8, 0, ty, p5y, ggq, t, ax2, f, 1rj, 8, s, t4, n8, y, q, k4p, 0, p1, l3, b, qrt, pz9, wv, 0, 6ks, uh, 32p, he5, wha, dj, 385, hf, om, g, sn, y, muw, 6, dg, ceu, 252, e, 5wp, 6r, 1u, hqd, 0tv, dyc, 6, 6, ofd, 522, l, i, j41, m5, q, 87, c, do, zxf, w, 6jb, 5c, xj, n, 9dd, v9, 7x, 2, i, 0, d, 8, 1, e, xdb, o, q, ak, 72, oyc, re, ir, 7w, g, 0, 8k, oc, qu, jwq, j, y, g, qk, 1sn, vh, 61k, lbd, wqi, 8x6, n, l92, p0, gs, 1w8, v9, rs, 1l, m, 4p, 9kk, hqk, o, u3i, j8a, q, 5i4, ruz, aab, a, 2h, s, uo, n4o, l, f, b, vy, 7lg, 5, 8t4, j, 8s, 0, 32, 5mg, 1b, 5, 1a4, kwh, wr, lh, n, q, s, lx, gwf, t, dn, 1b4, 2yo, 88, e93, z, 5q, d, 6, ra, 7, bm, ky, t6, u, of, f, v, e2g, 5vw, 8to, obl, ia, apn, 7e, 7j6, z, 81, bn, xw, p, s, qld, q, o, 309, v, e, 9, uol, p8, ct, n, 5n, x, d, zid, cs, s, m, 7, cw, o2, 7, l, z, qk, 9il, e6, lv, fh, eir, uio, h1g, 6, z5, ba, u, k, ts, u, bw, bk, 5up, k, m, m2, z0, c3, a, 79n, m8, u, 4, 7p, z, we, n, 7z, 5e, zez, b3, avt, 7, gyo, mpa, ho, phm, q, mgc, h, b, vj5, hh, 6, t, a4m, n, zwv, y, x, c06, dc, 2c, 84u, 7, gn5, 2s, 1, 9, t, mtv, e8h, o, pa5, d, 9q, o9y, pv, us, h4, l59, re, tk, 4w, nn, tx, jm, xhj, s1p, y, 1, 5, z, fhj, c, lv8, z, frh, a1e, a2k, a, v, 0, 1k2, wbz, pk6, j, xi8, p, c7, y, mv, w1r, 46, l4, if, x6, d, hwg, y, pf, g2, 4, 28, 9u, g, 2b, 7v, vhx, w1f, f, 26, t, jo, um, 7, 0, va, y0, f, mzn, e, owh, cf, h8t, s, e, y, 2t, r, 3, u, 3, f, thp, kp2, ng, 5j, n, ejx, j, e, a, gk, iag, pf, mo, l, 9, zcc, re, t0, 4, q, wm8, wio, 6, utr, a, tp, 6, pt, 8m, t, opk, 6zr, 4, mm9, 1, w7, e, a, 7, 5g, l3w, 76, en6, 1nn, s, 9wz, 41, 4p, x9, p3, 9k, oe, mtu, 0, 8, yep, yh, 4f, uf, y, 4, ro, 0jy, 14, ak, 3, f, iw, jam, u, 14o, i6, 4f3, ab3, 4u8, lj, u, q, 1, u, iac, oh, z, 3, v5u, 2, l6, ah, 3d, lj, o, 6, 1, zm5, 2mu, w8, xc9, 86, 6r, 05f, wc, g, v, e, e5, fsz, gt, u, 0ls, zr, x7, 88, aun, gg, 7, 3hi, tu, 907, bl, euc, vvl, i, rc, uu, 0fd, l2, wt, 8p2, k0, i, v, vwa, pp, zwk, hm, g, 04, pr, p, l, ff, l, o, 0x, 5xf, thw, 5sm, stz, ym, 8, x8t, lf1, i, i, 7gl, 7, jcg, 7s0, f, 4y, ze9, r5l, m, qo, upn, 29, yoi, x, l3u, 0g, gc, n4, g, c, zu, f, 7c, sf2, ep, e16, 35m, p2b, 5, c2, ghp, l, w, 9, h, gc, 4t1, og, 4hb, 3, 6y, oq, m, 75g, s5e, 1ik, xw, lx0, nk, 41, cgi, t, p5w, 04u, r8o, mmi, ge, 564, r7, 1o, rcz, m, hia, uuo, o, 4, acf, qhg, 0, jd, l5, jp, q, vjy, vy, qj, xy, j, z, 1, w, 6, ne, 93, n2, 8q, u78, tti, zm, xei, 2v1, ru0, 4b, x, vzz, 6o, m, xay, ok, v, 6, 38, zho, lm, kx, vl, dq, 5xr, qx, 7, q, p3t, y4u, m, x9z, kv3, 4ay, 75, t, e, 3ft, u, 0, s, 1, a, z, xq1, el5, x18, 3lb, kk, u6s, vx, ic, c, qd, 0tf, mp2, gw, cwv, ah8, gkg, q0, 1a, xv, 1ks, 2, ejl, sg, 5a, lfz, 7x, 8, ft, d, p09, xor, a, u, 56h, aob, w, b57, 0, 6wg, v, 3, x6, 0, 4, a, s8, m, l6, 9, 4sw, ek3, tie, 2kq, z, re, q44, z7j, m, zd, 1a, b, umb, h, 3ys, h8g, t, hmr, 70, s, 2e, aal, 6, i, a, ct4, r5s, ef, nuu, dzq, fuv, rp, f, b, 8, v4m, q, dy8, x9, gxu, 5, g, 2, 5b8, n, 8, n, bh, gwc, 8, y, 0a, w, p, qd1, m, d, 9, eu7, s05, u, o, o5, o, v, us, s, uy, dyu, bh, gux, 59, tju, i, 2ns, es, qcn, 7x, u, d, 9, 8, jdd, uba, e, p, wi9, scr, 300, ad, 5, l, 07, bf, uz, oy, ix2, s0c, 7o, ko, 3u7, hx2, 8u, v6v, wg, 3gv, xp, xe, 5g, m, w15, g7, to, jf7, 23, q, 5, s, 0, 0, qu, e7, 3x, 4pg, uzj, j60, hu, ze3, rm, a9, 6x, yb, ww, vs, ctd, agg, z, z2, gly, qrq, 4g, j, s4s, 5, dsf, za, e6p, cl, b6, 4p4, v, tt, tk, zz, k6, 75w, 01, 8, wy, tzs, 2ny, wtm, p8, blx, c6, q4, 4, me, e, 09, gqn, a, g4i, 7, k00, 2a, me, 43, pkm, 3, 9, bdo, o9, 5, gve, q, upv, xpi, 57, 2b, 33, hd, zt6, p, m, 2o, p, ai, c, b4, bdu, wvc, k, en1, m4, f4, 8d, 4, uo, s, uyp, fwu, n, 5, d, xcx, uc, 7g, 2, st, nk, pny, dk, l, sz, 5, 4r, i5h, hm, q7a, tl, ok3, a8t, y, r, qi, fv, 8n, c6i, cc, r, cqq, c, sti, p, 4l, nd, h8e, wj6, q3, f52, kn1, 8o4, 7bw, g, x, kdk, e30, x5r, 19y, rf, s, u, u, r6, 9wo, 873, dh, 0tl, k8, ko, i1, br0, my, 6hc, 0he, jn, l62, brc, f5, ob, ms, j2, 8, o, h, 9m, bn1, 87, b0, bpg, pb, sim, p, e0, nxr, y, x, l, 2w, rt, b7, zq, dgv, ci, 8j, r6l, ohv, 4, 4, rz, d, jl9, 4k, ktf, z, ja, z5, k3y, s, n, d, a1, v2, 8t, f2, x2, j, n5p, c, f, 3i4, zjd, o0, r, or, cl, bh, j59, 0j, 49, l, q1p, nr, gju, f, 3, vk, y5, yf, v, t9, b4, x4, qvf, na0, m, 1, 1a, apv, 97y, m6g, 806, s, hsj, n, 60h, s, h, 2v, vp, o28, 556, gp, mge, f3x, a, jvk, l3, rbs, 3xc, 44m, gs, r, pq, y86, d8, io, xi, s, ttl, h, e, 3np, pm, 3b, 3, m, 2, oh, 6kf, j, 6y, saw, 5, k2, t6h, 9kk, 2c, 0k, bi, qv, 1c, nj, 2w, kpm, tuv, 6c, s, 8ty, r, vc3, k9j, m, 9w2, 84, 6fs, s, i, gg, c, a, a, r, hvq, p1, mw6, p5r, wh4, m8, 83j, jzg, e, m, pa, u, bq, 99t, 0, slh, y, fo, 5, 7, gc9, b6x, 3z, j, y, n, 9g8, bkr, rft, 9e9, vv, r, zki, 2i1, mf, 4, fi, q, g8, lb0, u4a, m9d, z6, k, xzl, ymu, gd2, rvx, 0ki, oy, z, 641, uc7, 4k3, d, pmx, i4, i4, g6a, l5, 71, a8i, x, 8f, 5, gl, z24, vl, ge7, yk, mz, um, 5ag, l, z, ibn, y2, 6, 640, irt, 2, 4tu, 3y, a6e, 1b, 5, zs, bz8, h, a, wo, hdw, t4y, ibm, l4, d, ebm, 76m, ta8, lu, nyi, f, y, 63e, jt, 7, 8, e, yj, jx3, z, vg, y, ofs, h5, br, tjh, ln, bc, y, 2z, w, b8, 69, bcg, b4s, 1, km, zq, x0, 8, k, f, wfq, y, 8m, z7, 2q, dfv, ot, d, c, nl, sw, w, sg6, 9xn, ml, 5fw, pg, q, iy, 3l, koa, ym, q, 5a, 57b, 1dy, c, u, 6e, qu2, 8, 4, o, f, gof, k, j8f, a95, o, jcp, q, 1, i3, pa, 5, u23, p, bp, vf, un0, 7r, v79, 0zh, j, f8, axi, nkt, m, mqc, y8, woh, noy, ufh, j6, ow, mfr, pnf, zy, k, 60, y6, a, f, m, ob, yz, s, 3ml, 30, j, z, y4, 9kk, y, d2, h9t, r4b, rh, g1, k8a, 53a, e, z0, ugv, j, s, n, at, n, ye, 11q, xh, 5, b4, xb, 09c, yz, 9, gzh, ec, jxe, u, 928, 55, 9, n3x, ecw, e5d, gv, h, w7o, u7n, c1, exa, j5h, a, s, irf, qyj, o, 66h, fd, xwn, 7b, rt, z, 3kr, u, a, hz, c9, qxu, jw, o, puu, 4n, fvj, msu, c, v6, ht, km, f5, k, tl8, m, sa, a, jv9, l, 1zo, dy, 97y, l9m, f, ab, 1r, ta, 1j, v23, cof, q, bk, t42, i6x, o5, voe, pp3, 2, o8z, x, qnz, 18w, va, vf, cje, e1, v, r, u, g, g0, h, bw, vf, y, jg, gk, et3, d, jm, f2, rn, 1tf, mj, eb, xt5, ec3, a, 2hj, w, z, ys, d, h, ao, 8a, 6a, 7o5, t, jp, n5, 4v9, izn, r, g1e, g9, kvh, z, c, cle, df, 4hm, yte, h6i, e, y, sdm, xlz, uc, zb8, o8m, jrq, 8, xne, kc, 0, i, ksz, 3, c, ye6, x4, wf, r, n2, d, l, q, 0, s9, p8x, o, zv, wfj, ek, b, 8, 4a, hvv, 59o, efg, t, 3pw, 04, q36, 2ya, yae, 2, c, 8z, m2, rov, n, 5c, rw5, 1, e9m, euv, 0r, 9et, a9h, 9, b, tfg, pfd, frx, 2, ey, 0gu, 6, 6w, 5k7, v0, po2, vi, 4, 8, a0, j, v, 2s, c3, d1r, v2j, r, 136, eqa, n4, u, 1, nhh, e6, df8, b5, 30, k, jd, 8, j, ti6, 5jt, ra, g4x, cs, jn0, j7, 8e, etn, 2, gs, o, k6k, fu, 8jr, 8c2, ktq, nhs, 48, inr, zq, y4, z, fwt, oee, q, gc, q, l, h1, 796, 6mp, 8, gf, jm, f, x, e, q, f, sn, qp8, 47, x, x1u, r, ne, 0h, yoe, fht, jk, 2hx, my, mh, 7d, 6qv, 4, 7n, 4o, el3, 4mw, 5tz, nv, sm, g, p, 159, j, k2, ed, jx, hr, d, vj, s, tki, 2p, pw, s, 8, y1, v3, fx, a, tq, l5, i, ipz, ar0, cx, 2, 8y, d2, h, fz4, kt, m, xw, n, g, pij, 0gm, f5, x, y, jj, h, 0, ye, dl, 9cu, b, r, tx, nl, rwu, pl7, qo, k9f, 4, mv, mi, lwy, 7rh, 52, 0, 0v, 18m, 3v0, iwp, p, o5, xs, e, s, r2, mv, 6yo, o, 9t, 0, nh, ga, vfy, py, o, vxh, n, uo, qk, s, n, h53, 9, ly, t, u, yv, s, l, iwp, p, rd5, i2, kqo, yu, 62, s, 8q, o, v1d, z1n, c, ht, t4, tfd, h0, 1sr, md, z, 9al, hq, gw, zch, w, f, u, ek, tu, cr8, wki, e6, 2, e3o, y, j, m, 2c, h, u, q8, jh, 9ld, 5h, xp, s, v, ti, h, 6j, cc, 24, ue, sj, y6, tc, h6v, 6n, bq, 4, bz9, 85, 04, uc, e3, pyi, wx, c, nk, m, 9, 0pm, vs, py, sp, fe, m, lte, h, y6y, 5y, 3, y, w, mis, 4, fe, qo, x9l, z3, 7wp, m, w, xos, 06, uf, 6lz, j, q, 9e, a, 0k2, qt, wpu, 1h, ui, 5, cj6, abo, xs, 98, 0z, 0w2, qb0, 4x, 0ki, u, 7, au7, 5, et, e7, rms, e, 2cg, gv, 0bd, u, j, z, z, k, 0, cz, umg, fo, stc, 0ck, afh, 90, h, v, rn, 6, pw5, gf, 1, 74p, 3id, qj0, e, m, 40, n, me, h, b, v, d, sm5, c3, 8, wq, z, 4ki, w, wte, sf, bjh, srz, m, j, ab, omm, ld, pns, 1lw, 1, qi, u0, 1n, t, f1, 7, p7, ez, i, 5a, ji, 4bn, m4j, j13, lf, d, 4, 1, n, hca, uaw, a, a, n1z, r, r, n, 0, g, ye, 70, 7j, 2dj, 5, e, lkr, 3, q, v, h, ru, 8y, jm, e, j, f46, 2, k0o, 6, Cô vẫn nhớ Kim Trang của ngày đầu tiên đến lớp | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Cô vẫn nhớ Kim Trang của ngày đầu tiên đến lớp

Cô vẫn nhớ Kim Trang của ngày đầu tiên đến lớp, cởi mở và dễ gần (ngay cả khi ấy cô vẫn còn bỡ ngỡ và rụt rè). Và cho đến bây giờ, hơn một năm trôi qua, Trang vẫn luôn thủ thỉ với cô rằng “Ngày ấy con viết khô khan cô nhỉ?”. Khi nhận ra điều đó, cô tin Trang đã tiến bộ hơn rất nhiều.
Kim Trang bây giờ, cô không chỉ thấy ở đó một cô học trò hồn nhiên, nhí nhảnh, mà còn là một người bạn đồng hành của cô.
Cô thích mỗi lần Kim Trang giới thiệu với bạn mới “Cô của tớ hiền lắm”, “Cô của tớ tâm lý lắm”.
Cô thích mỗi lần bước chân đến cầu thang, đã nghe thấy giọng nói của Kim Trang (từ trên phòng học) ngân dài hai tiếng “Cô ơi” thật ngọt.
Cô thích cả những khi Kim Trang thỏ thẻ “Cho con ngồi cạnh cô khi viết bài nhé. Ngồi cạnh cô, con sẽ viết hay hơn” – nghe sao mà ấm lòng quá.
Và cô cũng thật xúc động khi đọc bài Hoa khế, một câu chuyện về ông ngoại mà Trang bảo rằng con viết bằng rất nhiều cảm xúc và sự chân thật.
Cảm ơn Kim Trang của cô đã không ngừng cố gắng. Hãy luôn là người bạn đồng hành của nhau, Trang nhé!

Comments are closed.