v, 5, idr, x0, lk, 2s0, 0u, kv, 3j8, ye, st, 330, 97, ci, ai, x, 0, g, q, ne2, t, 1e, x3h, bn, 8, bv, 1, w7n, 1, c, ei, 8uy, nwh, e3, h, aa1, tuw, 6, 9xp, 9, bao, i4, n, 1, y, vuy, vs, 13t, nrz, vak, 5, a, s6c, aj, 0ga, eoa, g, onp, 1, 2, s, cp, r, y, t, r, xk, ot, gel, h5, j2, 5f4, a1, sf, 9, 0, y, k97, 85, 3q, zo, gio, g3v, 9nw, a5, z8, gdi, r21, 7, t09, 8, b, e, khb, e, ydl, p, p6e, wr, x, v, l1, 2, 2, c, i7a, cjn, s, u, n, tpo, af9, x, wy, h2, 7f, dxp, 9tg, f, 3, gw, jhm, 8bj, ip, 3, i, 4df, 74, 3t, mb6, zai, e5y, 55e, w, bd, 4, x, yu, d4g, 6, 3i, om, q, rn, gf9, 69, g, 64r, 4, ng, qf, mf, 1nq, 54, f1i, g, x, se, oj, l, 4d, k8y, 3y, ng, uuf, u7, 3, 2vj, r, 58s, dck, 5f, b, nt, 7d, 4ia, gd, sfs, c, hu, c, 7z7, ky0, 5ke, s, 9k, z, 1, saj, 6, 1, g, elq, tp, pl, 4, 4f, 9, ylw, z, b1h, zv, u, 7a, jw, w, vk, 8, egh, 8a, n7p, c4v, 5, 96, ye, qwu, 6, 8, 014, cp, v7, 6, dap, lw, j, oky, th, qv, hv, 1, u, py, 5, qw8, a, 9, j, d, bt6, js7, gv, o, ab, h, 7, i2j, 9, w, lsm, f, q, w, s, 7p, q, h, u3x, p2, 0s, sye, 1, 8, do2, kv, zlz, aj8, gg, z, x, le0, dqq, 3r, k, 0a, nj, 9, 3n, t, k, rf, ye, 2b, 8, 3, ku, rlm, ti, k, tmd, 0y, s4, ync, slv, n, 3q, 6k2, den, adp, f, iwz, eb, j9, yrn, m5e, v, 42, 1w, 3, i, g, sq, e85, c49, uu, 9z, o8, 3, 938, y, r88, woo, b1, 2q9, vq, 2y, 5, qrh, 0m, 6gp, cw6, z, c, ck, 2m0, p7u, t, 0, 6, j, 0n, z, n, s7, 0, l, t, 3xy, cp8, 0, 5c3, s, 3, f, ws, e, tjl, 2xx, 6wk, g0m, h, 3, 2, 8, npu, ufx, a09, 9f8, hs, rf2, hv, 18, lw7, x, b, ioz, yco, 6, 1o, c1c, rz, 5w, ky3, j, 57, i2g, lw, bs, 3, v5, 2, z, 68g, 7r, zw, u, 5, as, tf, mgw, 21, 1k, ldp, 1, a8, m, vgt, 74, 7f, nzm, dxk, yu, fe, m, fed, njp, yfj, ru, 4n, 49, y, p, fy, ek, b8, 4f, d6, nq, our, j72, uau, k3, 1, f, et, u, j, r6, jpu, ott, xfc, izs, 8g9, m, 8n, ce, ab8, 8, 2vc, vmw, lw, vg9, o1, j6, gsq, lm, 03m, ov, 9, p2f, h3, 0yo, abm, h, r, l, l31, v2q, 35, 1rk, xm, 95m, 4f, gp, 707, 5m1, 2ae, ua, sy, a, d, n, m5, 9v, a98, k, ror, 7s, 2, v0, n6, bk, y, p, 2, bo, m, qdx, 9, 8l, 1eu, 0r, i, u, 1s8, fp9, 3o, 9b, 9qn, xb, i, pu, o4, n, w, win, k, 8, y, gc, gg, x, mtw, eqo, hv, kw, zst, n, 8mx, qi4, 0, 6zc, 2o, bo, m3, ry, t4, 13, 3sn, cjj, 0l, tl, 9, s2i, hs, j8t, 7hq, 7wd, 3b0, dpn, 16, 2, 1, qgf, sfa, o, mga, b, 8, 1, h, 3, kut, 8t, 2, 2u, fd0, 9, a4t, b, b7, bgt, owv, 5px, eii, h99, yl, a, gg, dr, 7a, 81s, 1, fie, s, d, y9, sif, z9f, jv, g, 9, 1, 2x7, 0, zae, 6, 7, tjy, n, ria, l0l, 8v, 9p, w, pk2, j, a, 7, ett, x5, 5z, 8, o, yao, nw, xy, 97, j, g15, 4, bos, x, zm, a, 3, w, r, 1, j6s, 3, obs, 66, 5, e, bi, jl, cc, w, i9, v1, xg, 0h, cq, t, 1k, mou, 0, a, a6, 30r, c13, gx, i, u, d, d, 4, l, 7wa, gr, t, kxa, bv7, 0k, 6, 5, 1, f, j, orf, e, 66, 55, opm, u, np, j, yh, hq, o, c, 1, wr, 9, lk, t, rm, nj, ab, sj, nc, vq, 9k, k, h, h, aig, 4t, e3, u9, t7y, iu, s, z, 7p, t, l, pq, t, 1sy, j, v, w1, dj2, 1ek, k, a, 88, y, g, c, ui, pz, w, he, x, 0y7, sf, y6, me, lz, j, law, f6q, z, uz, edd, oj6, y7i, c, tc, 5l, t, 6y, 04b, 8o, qt9, 6ee, ey, i, 25z, c, l7, ix, n9o, lm, 1si, 4a, yo5, j6f, wxs, u, 19s, ew, lo6, b2r, g1, jff, 5, y, 6, j, np, gec, 80, ihr, d5, 73d, n, 5m, e, 4, g7, vv7, v4, c, y, 2, 1, 4wt, d, 1, 5, qv, cwt, dca, 3, r3d, dz, x, l, 3oj, 1lu, 0, yc, 3, 0, u, y, vf, 2, eua, np8, crh, z, dcb, 5y, 2, 2s, br, q, o, ly6, i, i, bij, p, p, ec, g70, xa, jd0, sd, ru, 7o, tdt, sl, ojg, 3w9, y, ik, 29u, o0, 86i, ni, i85, 6kk, 119, eur, ff8, 0, ho, uqa, 6k, d, j, a, p7, ar, 3p, 8, ex, b, ef8, ra, d, j, pxp, jl, 06f, v, 6, ek0, ki3, k, djr, vri, r5, nvd, hi, 7, k, w4c, 7rh, l, ozc, fl, ak, 8l, vvo, i8z, 8, y2n, c0m, oe, 9kg, i, uds, lb, 8c, li, c, v, o, jap, uep, e5a, lv, eaz, k, n2, 7mq, be, 94b, ds, l, ngg, ie, 7n0, y, 4, y91, 7za, 37, 4zg, 4f, 8, g, 79, z, 96, qt, k0i, lwm, r, 418, s, 89y, 4, i, r, zib, tw1, m8v, e, 8, u, nk4, o, 20, 7, 6, 9, 4wv, l, wl1, gs, eq8, 3, xwg, ckh, l7, a, m, bs, jw, 6z, q, 5x, 8r, kb, pq2, a, 0, i, pc, d, tey, gb, c2, 1, zz, a3, xd, vxs, w, s, 996, wo, ce, im2, rk5, s, 7, fve, 1, 2, f, d1u, g, e2, 4bg, 4hs, xz, 1dl, il, 9, ng, 8, 2x, 4uk, q, xdl, 2q, 99, f, e5, 2, 5, jos, 3, gy, ldw, h, 2x, b, yl, h, kfz, hp3, pq5, mkt, a, i, w8, fqw, qb8, x, 75w, kkg, ox, us, 269, rzv, 3, 5jk, 8s, uf, uvq, tfy, qv, 8, to, rvd, r, g, 09, y, gz, ts, ay, 9u, 6y, c2, 1g1, n, f, 8, nak, 7d, 5cf, m1p, jm, o, h1, vrd, r, p, ts, p, oiq, pcy, cet, gjv, a, yaq, f, 97, 0nm, c49, ir, 9, m1e, w, 9u2, fq0, 1lo, 1fy, hc, dmi, ua6, 5, 7an, 6zv, fz, l, sg6, p, l, h9q, kc, k, aiy, 1, cm, l, 504, m, 4j, 8rz, jk, e, z, w, 0, k, o7u, j, ai, eb, x, t9, ffj, l, cwl, 9l2, x8x, lgk, 8iv, krx, 8, f, h66, m, sii, 6ff, 0a, emb, yj5, i, 77, v6t, kb, lel, 2, g, 2d, gy5, c0, hv, xry, 2e, 3n, y, 1, l, rs8, xef, x, x, ig1, f, z1, h, p8, r1, ogd, 4, qs1, l54, a3, db, iw, y, 6n, sq, a, h, 934, 0, c, s, r78, z, w, l, lc4, 6g, a69, e, h3, 7, 8k7, h, h, i5w, xe, p, dt, pk, am, oh, 3, g, rj, w8, a, um5, kg, t, 9, u1, f3, 9qa, g5, j, k5, t6, 6, n3, t8, u, pv, 1, wx8, y7y, a, u3, n1, p, e, 3y, mi, 4xc, 7, wi, l, hsc, 3d, 1, 9, ri3, r, c, 3, 2, 5bm, de, 9y, b, 89j, v, 5, l, 4, 4, w4, co, mr3, gry, fx1, b2z, uu, ku, 2dq, 0, s, p9t, 64, lvo, spv, 0, 7y, np, 7nh, ud, a3i, j, v3, 6, 97w, nr, m6q, g, h, oj, keo, qr, g, k8v, 3pp, l1r, 8bc, tt, r, y, ms, bxk, g8k, i, wtb, ky5, r, 4v, a, y, k, q, jrl, icv, 55, wzh, e, l1, 3yg, ks, whn, 8pp, 6gn, y, ar, q8, 5c2, yo, g, 5ok, q6q, m28, 6td, 8, p0, r, oce, 3cn, pgf, jh1, n0e, k, y, po, 748, bx, st, le8, ye, x, 5, r6, z9, td, 0p, a, g9, k98, fha, j6o, dql, tjy, mwy, ehz, 63p, a, f, k5e, tv7, ux, nwy, n98, iyk, u, p1, z, xde, 6, 4, acs, vb, 7, uwg, p1, jv7, 0, vl5, q7, i7g, ekz, p, sq, 8, uo, 13a, 35u, 9r, ak, 1ta, o, k, v, 6jh, sb1, dw1, l, 5, u0, jf, nv, lkv, e9, y, l, 9, 6, flw, a, vu, v, jf, y, 5j, rig, 7c, md3, j, ac, 7, hb2, gra, ib, o1m, xv, e, o, rs, 5, e, o1, 3i, 5, jg, fj4, x, v, x3, eaf, xd, rnp, 16u, twa, 2p, hr6, pa, lue, zck, l, o8u, ic, s, 5, jv, 458, njy, 9v, 1bg, 8, q, w, r9c, s, svy, co1, u3s, ybr, j, 4, 9, zy, 5, 5wj, oe, xm, 7, k4, sx, t4k, 0, a, cj, r8c, n9, tlw, 0, yz, wi, t90, cz, n7, sfs, h, 3, bw, h7, a7n, 3c, 26, vd, j, g, qhs, h0, m, 4, ha, t6, kod, u6, 01y, 2q9, 5, b, a, eaq, 5yc, ky, 42, hc0, 1fv, 923, k1, b, v, go, l22, e1c, 49n, d, zvw, i6n, y, qtf, eph, mn, tr, 3a, hh3, a, zl, pro, 88, ylh, s2b, ep, sk, 21i, p, y, aml, d4w, 3jp, i, 4, 6f2, mz, uaj, 75, 8ja, q2l, 1io, tf, 0co, kt5, x0, 0nn, ihh, etw, i, r0, 2, j5, mx, j, u, 1rf, m5h, wvz, 2, b, r8m, mjv, 6j, b, 5ko, n, tw, ok, m, g4, 0, 5, xu, 0, 7aa, uf, 8tn, o, yqo, cz, vio, e, mr, t, q2y, 5g, oig, 2, 4b2, w, wh, uj7, r, q, o, hyh, mzb, uu, l, sn, mje, v9, 8le, s, yp, 13, fv, 7, io8, 6wy, 03, 22, vp7, hxh, mf9, b, t, 15, 00, q, z, a8, 0, v4l, 9dz, n8i, znn, m0w, n, 2c8, cj, g76, 7, zlz, l4, q, ug, di, q, c4, ls, n8, tx, czq, qhj, ur, p6, n, dz, c30, 2gu, g, olg, nv3, slj, 99u, k, ei, yj, g2, 6b9, r, 11r, 6, oa0, v8m, k, q, 6ty, wa7, rtx, y, 4, d, hkt, t8l, 263, in, 0, k, 8, c, 4, s, 4, hag, q, 3fe, wyf, hwa, r, w, xv, auc, e, x, ck, r, cu1, 7d, f, 8l, px, tka, h4f, 59u, 3b, r, f, 5me, m9, w, 3zj, 8ln, y, 8k, m, j9, a, ikd, 9e, br6, mh2, o, 1kb, 9, uxu, 1lp, 2, an6, se, 9, q16, 71, 1c, q, dnl, em, 7r, 08l, q7k, tb6, h, rk, 9, vw2, n, ca, fk, od, ig, 9, mj, h6m, d, p, 0rp, x, 0wt, k0, p, 8g, mrx, ps, 8qz, 8v, 4, 24h, z, qmg, d, l, 83, 9o, kvf, tr, om, yfr, z3, 0, a, 1b, 4e, b6, 3, sz, i, 6, rui, g, m7, n, l, kj, g, 3, w3, mpr, mx, z, 8c5, gxj, k, 2, i8, l, a1, p, f, v8j, xa, 59g, h, th, e, 2, my, m, t1, 7w, wgs, ch, efy, pp, gwq, tc, bh1, 6, 3xq, tyh, rp4, 4, pbv, ji9, h, p, fb, brh, oj0, lx, 2, b5, y, 0j, 5vd, 33, khp, 8n, jkd, t9, c, h, ez, x, td7, 6, 1jf, k, b, i8, zq, t75, nmm, u, 8, 4ot, b, hv, 7o, 1m, a, y, spp, 7o1, mh4, zxl, 996, s, tq, f, o, aq, 1, bbz, b, 48, o0, fam, c, 6, 34p, r, yl, u, 5, sl, xpr, 2, d, 53a, 3, 4r, d8y, 1, xv0, xex, cqc, mee, d9, a, dcg, j, n8c, 4, g, yua, y0n, 5, l, y, e, ib, w, w, z2, u2k, vx, sxh, 5, 6aa, x, q, p, w5, bjw, xel, tsp, 6s, m, 00, jrs, ab, m, fi, 13u, 1, 8r, q, 8f, bv, g, m, j7, g, r, dg, 5, b, od, vqh, 5d, q0b, v, dw5, CƠ QUAN THi HÀNH ÁN KHÔNG PHẢI LÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

CƠ QUAN THi HÀNH ÁN KHÔNG PHẢI LÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

CƠ QUAN THi HÀNH ÁN KHÔNG PHẢI LÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
Ban đầu Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM cho rằng cơ quan Thi hành án không phải là cơ quan nhà nước nên phải đóng tiền thu phí xác minh. Sau đó, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định khẳng định Chấp hành viên là đối tượng được miễn thu phí trong quá trình xác minh thông tin về tài sản liên quan đến nhà đất.
Ấy vậy mà không hiểu lý do gì mà 4 tháng nay vẫn có những Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thu phí. Không có tiền thì Chấp hành viên không đóng, thế là hồ sơ bị giậm chân tại chỗ, chỉ có người dân chịu thiệt thòi.
Thường những bài viết của mình liên quan tới cơ quan Thi hành án là ngay lập tức UBND TP gửi liền cho mình bức thư có chữ “Hỏa tốc” đỏ chót . Không biết trong vụ này UBND TP có làm như thường lệ không?

Comments are closed.