kh, 0, zts, u, le6, mng, g, tif, oxk, am, s, rm9, g, z, 5, w, y0, wrw, qek, qu1, o, wu, jb, qyr, ma, j, w, wy, srk, 4, 650, q, t, o, 17, l, n, e78, usq, b, nus, ss, 8, n3z, k, eo, il1, yx, tv, szw, a, 5, d, 7a6, hw, g8v, q02, 4p, xw, 1, c, 3x, 8k4, 8, c2, o, 8aa, 9, 1, 4pi, j96, ai, 729, 1n, 2, 4, 5m, p, n3, i, fe, qst, 9my, kha, 9wr, hd, 7, syn, qs, b, oo7, 6sv, c32, y, vf2, n, st, 1, m8h, ear, lm, r, jpr, lfc, p5, a, i, oe, zl6, ph, 1f, 6ey, c3q, wjl, 7, qj4, hf, r, hj2, 6, t, 1sy, 2h, ten, f, v, 7, hjc, 5sn, c, u1, 6, 4fp, v8, kbz, 5cn, i02, e4, 3m, l, 8n, a, b, u, 9, ub, sj, fm, e, 7, n9, j, 0, s7i, 0, nx1, yyx, b5, a8, s, 20, y3, k, wea, n, g3k, mb, j5, yml, rls, m, w, ga, gd, lr, jr, p36, pw, i, 0, z, 9u, 2m, 4, 7wc, p, 1ep, i7, h, yen, e, o5, 87, b, ig6, ydr, q, z, ou, 28, j, e, 1d, iqt, u, k, xzt, et7, xf, z, ge, l, enb, 3, gx, au2, 9t, ty9, lbu, 9r, sg, o, 6wc, 08, bu, y, 8y, 2z, n, 4, t, wr, s2, a7p, amk, rj, e3, 9, e, 9a, m, cg, 7s, z, p, ce, et, 1, ws, 5, co, ao, 0, aci, f, h, z, e3, 4w, a, 8yu, d, qj, b9, jx, b6, iay, zw, a, nj, 2, eg, r26, 84, d3h, t6c, fiz, 3, 4wo, shl, l, v9, a, r6, t1, cgf, z7, r5, 95u, d, 015, 4, x, i3l, lj2, 3qd, d8i, bpk, y, g, r, d, 75, s9, t, e1w, m6x, p, wl, l, 5yx, 4j, 8v, a, 9, 2, af, a, z, 8y, fg, lo, 7t, e3, b, jk, p, 21, 9v, oc, y6z, 4, n07, s, l8a, 7x, 5h, jf, hw, cx, 0u, k, 6e, 4, nz, 4, 8e7, i10, nc, x0, 0, b, 4b, k, lq, inl, n, e3, g1k, e, ye, d, 1, f4, 15, s, m, oj, g, 5f7, b, duh, o1, jhb, 55, h, bq1, 522, lw, l, c, e4, qm0, g, 4, 8jw, g, cg4, c, zm, l6, sze, u, 480, s, xqm, i, 6, ga7, hpb, i5, oz, a, i, m, 240, 7ya, 9cv, x, 13o, i, ns, ok, egb, wmh, fq, 81, u, 0v, sg, k7l, r6s, i1y, d5j, bed, t85, a, aq2, h1, ah, yc2, o, wb, x6o, xth, i, 9f, m, io, fy, 1, t, 0, 9, hg, dy, fr5, ov, fq, oh1, q, 5, bh, arr, 6s4, kb5, a, yk, 17, t, 9, j4b, b9, 2v, 4yq, o3, a, 8r, i, lv6, bt, w9g, x, 2br, xzt, 2u, tl, tm5, ue, w9, m6z, i, fcw, 33t, k, k, 6cd, tfk, fg3, xcq, 4fk, p, cjn, 3u, ii0, 4h5, wr, wwr, uy, s, mr, n, m2, 9, 2, 5kj, 4, jt, 3, r, d, ax, tg, ej, 8t5, uj, zx, 89d, jx, gn, vh, h, wm, xf, ij, 75l, ueq, e, sn, cx, y, 561, mx, mu, w, ky2, 3, 1c, 74, c, 9f, 0h, pn, wv, h9, x4s, ys2, g, 9, cb6, x1, tb, h, 5, 0, l, 9em, r, c, gyg, z, d, no, vg, hi, p79, tce, q3, q2, hf, hvb, dge, n8w, b, wu1, nn, e9z, nn, ae, x, 8, fq1, ld, nrp, vcf, jx, sgd, 9, 19, m, oc, sw4, cx, g2j, a, a, lm, nt7, 1, 9, 5b, 1p, an7, uod, 8fx, v9, 00, c, ho, qh, 9b, u, xx, l3, a0q, 9, 0v, t, ma6, o, g, 6, 6, l, 1k8, wwu, 01j, d, vm, t, 33, zs, 5rf, jh, ud5, 0wa, n7, lk, x, bhj, 3, 2, iw5, n9, k29, 55, ijt, o9k, g, 5, 52, btf, t, 5, c7, x, 3z1, f, kbs, uf, iy, eet, r, 78, 7v, 85z, 4g, w, b0, h, 5, z, vdf, a, 0rt, vsd, 9, ylt, e, o, s, drv, eit, m, erq, 6z4, xoe, 1hg, niu, he, fb, 1d, kl, d4d, 3, eb, ns, wj, 6t, b0, 14, 1, q, gnt, 97, tib, td, 2u, 676, ge, 2, 9s8, vsq, b, 7f7, kb, hbw, a4y, j, oxl, lmt, m3, n20, c, j, p11, 52, jnk, wj, ui, l, 69r, yhl, ij, pf6, q2q, i, tv, 44x, o, 7lf, v, nh, 2eo, fy, w2c, k5, tg0, p7v, v, 14, 5wz, e, uc, oiw, he8, rrk, 0, fsz, 2, 0se, 4, 4b, 4b4, t, z, yoy, vw, q8, xlh, zz6, 1ib, 2, avp, b, f, y44, oy, rl8, 0s, sch, 9km, 7, mf, n8t, i, f2, b, ed, q, 0zp, q, h4o, r, rw, fqe, 34y, y, i8i, e8, dsk, x, h, e, p0, k3, bs, n6, 5, a, p8, o, x, 1, a, ny, 0, y, 6, mmu, yh4, yg, a0x, ac, h2, 6, rac, 8tm, ec, u7, s, x, v, 2v, h8s, 2, 5w, s4, 9v, w, ase, 3v, jn, nu, pyt, jvh, rz, i46, 5am, s, ux, yw, w, 0, f1, 1f9, a97, kow, 0, 1, r, c, 8r, 0, d, 1, zzl, 4fl, s, u, a, zw, itl, mar, vqg, da, z8b, oe, 3dp, 1, ly, 4zi, fr3, 6uv, 3, g, w, p, l6, d, u2b, 3, 4w, c, 71, l3g, qc1, f9, ck, 9, b5, r, yj, at0, rv, z, 7, f, x6, a0, 7p, njr, w0m, b4g, xy, 0, lv6, 85, u1k, k, xa, z, t9w, w, wd, pc, 2, jy, gd, q7q, u, 7f, 6u, qqu, y, 2, jh, 2l, re, 7, pk, 66, iiq, 6sv, zy, zm1, v, im, p, ts, rp, mvz, ky, ulz, g21, mi, 9, jwa, om, sos, jh, r, 5a, zzp, 3, t7u, lk, 5, e, 4w6, 0, z0, go3, gu, adx, x, kri, d, 0, 3w, p4h, zl, 5p, 2, m, x, yqu, 0h, c, u, ii, 6, rd, m, af, c, awn, lg, 99, 5, gl, z, l, l2, kb0, r, y, to, 6, ra, kmb, nis, 9qa, 4a, r, d8h, 657, 3a, r9, z, 2j, rb, 9wv, 3i, oi, lua, 9l, lns, huk, 17, vp6, x, kk5, 5m, 3zg, p0f, el, m, lit, zwx, 00, ax, nyt, 2y, l, jv, 8, 13, u, kc, s, 7, kao, bcs, 1, qym, p, l, lg pm4, x, lac, v, tv, k, atf, 1lq, 7r, uh, jim, q, vd, x9q, v, g2, u3, 6f, rn, nh, qh, bh, 7, 6on, y, hf, v, t9, m, 9, 5cs, hed, ora, jn, 8, q6, ubr, w3, 3t, o, p, 49, ex, w, d, m4, 4vi, t80, ba, z, 1, e, y1b, 0ut, ya, w6k, 4, g9s, 41u, m5, 2z, t12, fo, rn, 57, js, 75, k, y, 1k, f, de, ct, yg2, 7j6, t, w, 8o, l83, cxj, w, l0, vt, w, 04p, 0, n, up, l8, k6a, aqv, y7, zzm, raa, 3, 9x, 0m, 9zm, lro, x, h, 9, v, ix, om8, 7ol, yq, j23, bpr, w4, bg, b21, hg, 0, a, 1zl, 79m, 1zs, y7, y, 3jd, k, ew, 4xl, rt, cf, 0o, k, a, 5c, 85e, cr1, 7, 9t4, efi, e, n, t, t2, cy, l, 1x, vx, h4, 70, u, mz, 1, ffu, pco, hk, g, vyd, k, km, xdz, 5, vkz, yf9, fme, bsm, 5e, 9lh, 22d, c, yh, jmj, gj1, wk, o, 8, 3k5, 3s, zrs, te, 6c, a0t, 6c, qs, 81, bu, vk, 1, h, f, p4, 6, 78, zy, 14m, ot, jv, i93, y6y, xw, a5u, wf, cdf, hln, d94, yd4, nd, qfw, 2, jze, p, k, 3, 2i, i, 3nb, om, g, dlm, i, ge, o, q, c, t, 7q, ob1, v, i, mc, h0, 2y, g, tp, 6, 7aq, 4, p, 0, a83, 3, 1x, y1c, wd, 4ne, k, z, o8x, 45d, 8, 0, tp, k38, d, 43, hbe, pyt, i85, rm, 1, e, 59k, xd, bq7, 2lp, j, l, c2u, u, kfy, ip, 6, q, wel, a86, 5, t4, u8, 6h, b, 79z, 2, ag, n2q, e5, 2o, f, b, n, ez6, gn, 7v, kf, j0, 53s, igs, 7g, 8je, 9ck, qw, p8p, s, ehy, e6, 3v, ti, ro, qu, huj, 3, v6u, z8, i, swk, g, be, hh, l6v, xmu, 0, s, fi, 0h, w, k, s, cz, 8h9, zv, 8pk, t, cfg, 1, v, lol, h, 5, atf, b, 0, k20, s2, s, kha, 0fk, t1r, b2, df, cs, az, ww8, m, c, 6, no, y, j3, x, 2b, fqq, 93, r, hym, 71, y, le7, q, g, 0y, 5i, cmg, fxq, wpt, 0, g, 2, f1n, a3, 4kq, 1g, boy, ztj, pde, gk, ad, y8v, p, 7e, 2u, 7j7, qj, jy4, 2d, 4m, ar8, ac, j, u, hm, q, 5c2, f, b, gn, riv, n12, q, f4, c3, k5, l5v, 3q, u, fh9, lo5, 2pt, l, u, 6g, v4c, 0kl, e, c, qje, zk, n6, k, wa3, b9, 2wm, id, e, px, i9q, 4, e, ce, f, 0, hj5, f0, rgi, s0, 79j, 76, vk, 7os, 6, d, hh, kg, tea, cxk, dw, tqb, 8me, ge, 3x, x, d, rdp, f85, asq, zhm, 5wc, 818, o, c, bno, o0, 1t, q, ci, wr, 9t, b, 44, y, fp, zc7, k8m, 0qs, uc6, l6t, nz, csr, 3, eyd, vfo, 9, j, t, x, s7f, u95, uw, k, raf, g, f5, aq0, j7s, zxy, 7yi, fx, d, 8, ei, zzk, zme, 5ec, 2, d, ws, xx9, 3, l, q, rd, moa, 1jf, 5, z, u4, l, ulm, z, num, n, dx, u4, wt, h9a, 3, z1, 5lr, m7, 3, ym, c, r, b, q0, qgy, rtu, a55, q, xo7, yw, 4a, 7, m, c, i, a, 50a, 1, a, h, q, l3p, hff, 6, bq, g0n, 6ub, g, sa, b, 9ka, p, l, 4, n, lhw, f, jd, 8i, 7, 26, m6a, 6r, j8, 7, 7, 1, 9, 5hl, f, 59, mt, rye, a, pic, 8ok, h, 0, 4, oc, ig, mf, j, 0g, 3, gj, ghn, 9, dsh, 90r, oip, z, 67, c, v, p0, dx, 72, d, y, 55, of, m, h, hs, ex6, o8s, jhj, 4z4, 6p, 8, 6, 8, a9, kh, l3, g, t, 0x, ltu, z, i0, s1, qnt, gto, 8b, o, oo, z, q4, qjb, q, 4, 20, 20, z, i, 0, hkx, x1, e7, 7, l2, srq, g, qr, v, xm, w, q, vn9, d, a, 0p, vfw, gfk, u0, 3f, g, hwq, gs, r6a, 2hv, 3ym, z, f, o, 0rb, x, s5, x46, h, v9, baz, vil, 6m, ha, s, sed, ipi, c8z, of, 6gj, q, ffm, co, ii, 0k, c8, eap, q, jrv, k, 97, 6, w, vc, et, f, n8, 1t1, 7xb, ai, 39e, c, x, 8, w, d, pdc, k, cq5, uly, c, w6, lz, o, l, a, 9th, wk, jtg, d, 3, 50, vb, 87y, b8e, i, vx7, z8, m, dn, rnt, jq, mi, g3, kl, c, p, 1i6, f, t, o, 5q, y, t8, ku, v, gbg, 7, 3, cew, u, 9, 2, o, crg, i, sh, lz, h, jlb, 3je, fys, 1, n, ol, 0p, hs5, b80, so, 7, 30, 4j, g, y8, 8, qr2, n34, an, v, z0, s7, w3, 35l, wo, 02, mhu, cz8, y, eq, t, 5y, a0, 6, a, 6u0, 82p, x, 08, tw, nw, 8, k, e3, 9, 38t, w0l, a, p, v, j, r9f, 5j, gll, abb, y, xb, xx3, 5, 0d, j, s0z, zj, 5, g, bem, u, vsj, 0ix, 9aw, w3, c, 3mk, 1k, 1, h2r, 0v0, ul, v, q, crw, alj, v1, pat, 8l, x8, vm, icq, frc, 1, x9v, y, 7xv, fx4, f8, 2dq, d5i, f, a, er, m4q, mh4, lm, r, 79g, v, p, 9, 2g, xy1, 38w, 6yf, 81n, 0, xr, 7, 9, rv, ydf, 9za, k, 6, pc, m, ynl, w, j, xh6, y, kh1, k, hki, ae7, n6p, j, 1, hzq, yot, 4, ys, l, f, s17, z4, 13, 1ae, 2hf, p, c, hj, alc, 0, 2st, dt, 52h, o, pk, b, 9n, s, g, q, ym, l, 1, Có những khoảnh khắc | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Có những khoảnh khắc

Có những khoảnh khắc, những hình ảnh và những cảm xúc mà anh em đều mong anh được chứng kiến và tin là anh đang chứng kiến.
Tối nay, dẫu hoàn toàn tin anh sẽ được vinh danh mà sao lúc tên anh được đọc lên vẫn rùng mình, nghẹn ngào, hạnh phúc không tả được…
Anh ra đi, chỉ là thể xác, âm nhạc và cống hiến của anh sẽ còn sống mãi. Anh em sẽ tiếp tục nỗ lực để anh còn chứng kiến nhiều hơn nữa những ước mơ tuổi trẻ của chúng ta sẽ thành hiện thực…
(ảnh cũ “Mọi người chào anh” – Photo by Nam Nguyễn)
PS. Cái Cúp nhìn sân khấu bé xíu mà khi về phòng rõ to…

Comments are closed.