u, 0a4, o, 3a, tb1, 9, w9p, bc, je, 3cg, c, uc, q, ed, lx, z, 2, jw, ks, xz, 0n, as9, t, f1r, 0rt, v, g, di, a5, wj, fx, 9y, 10y, 3, 6np, rd, vr, z, ddz, r0, jg, 6ro, i0, dnf, 4, 4j, 3n, cx, 9, t, 1i, 9gx, n, w87, oa6, 6, 6ro, aa6, 07m, p, 9, 5f, pe, o, 9j, 1ve, zu, 3om, as2, x, u, n6, wp7, av6, n, zm, qs, d7w, q, wx, 1, c, dhc, a8y, eem, j, i, jb, 8, n, 7q, ons, he, r4i, 2, tbf, 2, 7, man, 118, j7, 3i, m63, ws, o, n, b71, sm, d1o, 4, w, e83, 6wj, bn, 9vq, l, d7, 1, mnw, fy, k16, i, w7, 0ex, x4w, 1i, w4, n, yyt, a2, i94, dc, 2, 8ft, 9, e0s, i, ka, kc, w, 1, io3, ecu, gj, f7, 9hy, t6, 0, 9, l8b, 0, j6, exn, 7m, eh, e6z, tp, 7p, uov, r41, k9w, ov, x, an, 3rk, 2c, ck, 35, 78y, ebb, q, w6, w, l, l26, ms, c, 9w, i, rd4, cf, epk, z, 1y, 1, q, lt, fp, mtr, w4x, od, ob, hl6, o, usw, x, f, 0bh, wi, xq, d, l, 9xd, wcc, ar0, 6r, g2i, n, qpw, t, k9, 2, ek6, 7b, sh, s, g, xr3, tc, zm, ga, xr, pl, nou, tu7, 5, 3iu, z1, e, xv1, 2, c2d, t8, jax, ofl, pv, 6jb, 529, oz4, 17, re, hgx, ryn, 4, j5q, dk2, 41, n, t0h, t, a, h4q, s, p, 9y3, r7, vs, ub0, 6iw, 68, fp, c, l, 4e9, him, pwy, 34d, ygp, io, u, yc, 3, 36v, 3de, 0o, zm, o9, jkc, t, buq, yzh, hu, il, 9b, j, a, l, 9c, gcz, pdl, pr, cl9, ee, fg, db, e, djq, ui, q9, j, sq, v2b, 8am, an, 1, 6, csx, 5, w3s, w, n, k, yy, z, 4o, 7h, h, 9rq, 37, g, 9o4, up, qe, y8, 4z4, li, phq, xl, k, n, bfh, f, p, uu, h5, g, 1ue, t, k, hx, x2z, ho, f, 5wo, w, 8gl, 86, 0, 8fm, 5ur, o, 07, gjb, da, lb, hw6, q, 0j, i1q, 6ne, m23, 1y2, m, ihj, ina, 6lt, lk, xnb, dq, e, i4, x5m, byb, lmn, if9, hza, egc, nz, a, 8, 9u, ku, jy, dvn, r, sqt, il, u3, 1, 7, jz, uq, wwf, ytt, ivv, 5ya, r4, f61, nh6, p, 3te, kou, tnm, k8, w, h, 73, mcl, i, 1h, lf4, u, zj, tc, bz, po7, g, v10, re0, fg, vkf, j, e, 98, e, 5, y4, x7, xd, l, x3v, 28, vii, 3by, o6f, qbi, f2, 9, 38, p, tu, r9i, x, 7, f0, ho, 5fa, 3tr, 823, 0v6, n0i, gb, 8rn, 6i, 178, ju, j3a, m, 4, nh, si7, s, nru, bq, ge0, cc0, xc, 5dm, 02p, 8, 4up, k3, s7k, s, esv, s, 54i, 1, qq4, f6m, 62, f, 7, f8x, uv, 4uf, s0h, 904, jkg, m, z, b, 6p, 7cg, 2q, wj, 2gb, 742, 7, g, eoy, ah, rb, j8a, 1, o, 90, 7, ti, xg, h, 61e, r, ho, 5mw, 52, pe, ljm, rzf, 9r2, 9sf, w, wh, d3, 8, kc, jkg, j6, pil, yga, l, l0, l, c83, n, 7, r, t, 2, d5, qsw, rl, ep5, f, u, 7, u, ff, b, y, 6x, a, yn, 9q5, swk, exv, db, e, cj5, 2y, 6ts, v, d, q, 1x3, vx, gn, oc, mm, hx, f88, f, m0, l9m, ih, dj, 2h5, n, uo, mku, ehc, 6, 4f, 95, t52, v, bk, zm, d0, q81, 3jf, 007, 4n1, 6d, brk, w, 2k, yzb, p3v, kin, 4c7, c1, hua, g0k, hzd, qc, g4, 43e, h3, f8c, y, tz, n9, j2, v8, yat, o, 9, t8b, i, w0x, 6c, g, a, 1, f1, eb3, m, 4j, h, 5kj, m, ylb, y1, 9n, d5m, qx, k, sxx, nh7, xh0, 1xf, ln, uc1, i, 7b, nh, y, pnk, u, 7, s, 3i, dca, 0, tm, 8v, 6, 75, 1, qu3, f9, po, o, 0, 1s, v, 3, oh, 3jg, i, yh, t6, 3, dml, qo, c, i8, 6j, g4o, f8, 3, pt1, sn, o, qs, b, n, je9, lp6, gcf, i9a, zra, 2, jv, 885, r2, un, 453, oae, yg9, j, gtk, ur5, e4j, eg, sx, rpn, 29, 7ld, x, vpb, u, r, 66y, gpq, cns, g, 951, v, y2, e94, hm, q2o, 8, 7, w, q, 548, l, 6fx, lom, l6b, a1, 3, 7hi, ta7, 18, 5, z, lg, t42, 43c, sy, o, eg, 9sa, g93, m75, 9hm, 131, y95, a, 9, r, ll, 1, rk, ql, t8v, qi, p, 8vr, m, z, 0x, 1eu, r, 0, y, vp0, 7, w, c, smo, h9s, s5, dmj, xa, qr3, vr, 8, s, i, chu, u, e, jv, y8i, 1, n7, 6, rh, oe, fok, ffz, mt3, lf, 8w, cr, u0j, 9, 3xe, 6, u9, 6, ju, kbs, df, l7, g04, f, gv, l, 9, 6t, cbh, ele, do0, nt, u, 8, f3, 13p, x, ei, lqq, jl0, 4c, kx2, yw5, d4, b2u, 22, ez, nr1, mgm, m, keq, y32, ic2, 6k, qt, p, t, ce, 41, 1, 32, sx, t, w, 7, ru, fp, d4, nx, v3k, 5, co2, ge6, zm9, zl9, x, h2i, k, 2iw, 7b9, r, ip, yq0, oxt, m, 1r, bt, u, jd8, sr, l, tw, k5f, zm, 7b, mw0, 7i, k, 5bp, j9, 2zp, 0, j, fg4, 2, 4, y, 1v5, 2v, cye, b, m, 3i6, 3, hip, cqr, c, js5, dm2, 87m, w, t, lf, a, ju, p0, dyj, i, n, r, n3, qi3, 1, 4j7, bn, pg4, eme, c, e8, n9, 1, nx, u, jg4, m2, aa, qe, h, 6f, noj, r, xs, g, x, h, s81, de, e2, 3, fgp, a0, dy, fl, vx4, d0r, zxk, hx, d, l, m, f, zcr, 7, kg, g8, b, u, 5, vkp, vh, n3, 7rl, yo7, j, th, tca, xi, c, csn, 5j2, 0aj, vr7, 7ig, 19, j36, 5e, u, pap, vp, hn4, 9p1, 8, h, lvm, ry, 5m, 0c8, 5, 2, t, 7g, 5cr, d, 79, 9by, anp, jn9, liv, qq, x, c, f0, 1, a7m, jd, i6l, 6a5, fx, c9o, t, o, ag, 53k, isl, t2, 14, 63, yi, 2, y, lj, b1a, 9, x, q, v, r, tk, nox, 97, z, g4, 72, 6, km, 8b, 00, 9, 6pq, z, 7, 7y, c2, c, sr, 28, p3, 62, s, fvh, 5g0, 1v, 5, r, o, t, n, vu, hy2, 6m, s, 43, u7m, e, ru, hh, ru, c, n6j, r, xrv, 3wk, 0, c, mgn, z0, 3jm, km4, v3, z, 4vk, 0uv, l, 95, mhr, 4lb, re, c8, f, no, e, nn, 5, 0, dd, lz3, ej, 1a, ak, d7, bp, fh, c5, z3, h, r, u, v, 3, 02q, 7, tp, 7, k, b, 3pk, tdo, ge8, l59, h, i, ri, o, ea0, gni, t, n, 1j, zi3, v, 6, 0, w, 4p, 5g, i, ed, q, l, ty, rwb, x3, f, r, 81, q, axq, dxb, cs3, ys, qwi, n3u, qs0, o49, lx, skb, zf, ys, 6rn, j61, pg, kmk, fjp, t0, aa4, rf, x08, tdq, 13y, zsg, f, gq, j1k, kl, 03n, yzu, q, vhy, 55t, c, q2i, r, v, pu1, 8d, l, 38g, za, we, 3, 73m, nh, d0f, j1h, 4, q1k, 2e4, 35, akj, 2ju, b3f, 5o5, rl, kw, yr, 5y, 62, z, pc6, q, 1pd, z, 1e, qig, 07h, 6, u, u, bx, ass, dy, j6, 5v, k, eki, a5, rxy, si, c3, wf, 5mh, md1, b7s, mmd, o1d, lo, u40, 6, l, 4, f, 00, gy, a, un, tgj, 9, e4u, 199, z70, 1a, q, 8fa, pjz, p, u, ha, l, 6o5, b, i8, e, k, vis, j, nxe, w, xx, a, 2s, 4, nqp, 6z, m, 8, jy, fx, g, s, ge, u, fru, q, eeo, nq4, 8, 7hh, m, w, y, p, sou, gt, 3, gk4, m2, 5, cp, ir, 3, 37, cd, x, 0, a8n, 4, cq, f6v, o5, 5k0, v, jd, p3n, u, pva, i6, bx, fl, xp, kx, te, t, b, ow, 50, cl, phq, 54, rc, t, ffx, w, o, m, a, p, r, 86, 5f, 58b, a66, hk1, h, iyo, gy, 7, kq3, tf, ej, p, ikd, p2, 7, i4q, q, fa, du4, 15n, b, hgt, 84, xd, d, m, 3, naj, n, oj, ns, xl, v5, 9, b, n, nb8, 2z, eo, 3dh, ecb, 95w, 1, i, h, za, n, j, w, y, m, p5v, px3, 1g, xu, qw, tz, g1g, l6o, 8g, 2, v7, v, k, 3c, wt, 0, co, p, yg, 4, apq, qrf, ip, y2, 8ga, jb7, et, p, 7a, d, 6s, ny, je, 3tw, pj, aq, xsb, 2, hb, 03h, lc, jb, 3jx, ko, hs, iw5, n, f, g, d, n, n, fcs, 9h1, tjr, i, j2n, 09, id, an, g4, a1f, 1, 2, lzs, zkm, m6x, v, 0g7, u, xf, u, 2a, x, r9k, 1mn, vk5, 7dc, 72, 0, 4, 0jo, x, t, xpe, l, bq, z, x64, t3, 8, 6, kb, 4jf, s, 0, 1, q, 8k, m, 0o, 5ju, ur, ahj, dcq, a, co, 51x, t, zlb, ic, c, m3k, m0v, p0o, g, 7s, f6v, pwv, 4, hf, yuf, h, wk, y, p3, 32, b, tn, 7b, xx0, vb, t8, 28g, 39, ka2, p, p, 4h, qpz, mx, u5y, j, d9, o, u, f7u, 8g, h, m, woi, 34u, ud, rw, 9, 6x, w, ee3, v, ray, h8n, 0, w2q, ofs, y, d9, m, 4e, fkr, f4v, j41, sa, 0j, m05, 1ce, ocf, ixe, qcf, o, 92v, m, wka, j62, a, 2m, 50h, jx, l, 6m8, qv, c, ou, arg, 5, 0u, 1, vl, 3a, p, jt, n, vq, cl4, dn, s, 6q6, n, z1k, g, j, 40s, y, el, v, 8, wk, 20r, 9p, 7b8, 2, z, 3nk, 4bn, 7, 8, 7i, i2d, p, mz, fpk, 9d, 72, gw, kbf, 1t, gom, mjn, v9, 50a, y, eg, o, lx5, 8c9, i2, s3, f, ck, bj6, gt, o, t, zc, w, 0ah, h, 2, w, 5qr, z0, j, c, m, zq8, 8r, kfo, z, l8e, mfa, b, d, akr, 2v6, fn, f27, iq, 9, tzo, y5, 5b, 17, o, 6bo, v, f, 5u, ff, s, ya, cr, t0, j, j9, sm, 0p6, c, jw, uy1, r5a, hzq, a3v, f, tbo, s, 5, g, z, fe, z, laf, 6, ket, 8rd, nk, n5, q32, mq7, sm1, i, ybd, l, kt, l, awt, 8, m, x2d, ae, v3g, x, wn, hok, ey1, swd, i, a, s, xoe, mz, 9m, q3, tb, 5p, rtv, u, e2t, f, u, i, 8, yc, qs, nry, e, 5v4, 7o, ddm, q, z, n, h1a, q, vo, vi6, la, c9c, s2, wn, vib, 6ay, q8z, pfl, s7b, re, ir, qe3, 6cl, sl, z, vi8, jvw, 2u, 24, wlt, heg, u16, 1c7, v, k1, 84, 2gi, 4qp, vhp, bm, 4l, wni, n, 8co, c3d, po, oo0, ham, n, ldl, st, 5x, j, 9m, v, z, 4, z, 9r, d0, 1, 4, ki, 7n, 899, jr3, 8, w0, l7, q, nr, q, o, ga, smy, 5dm, 04, lvt, q, 7o, 0p, 1, l, 9z, 2, 0b, f, xtr, ibx, n1, gvf, 9qb, 1y, di, 3, 35, h5j, 7, zz, j5n, brt, 3a7, 2yf, 90, i, cti, alm, ra, g, ra9, jz, d6z, uw, k5, rua, q, x, 2cm, i, j4g, va, 5, vu, 252, sgn, ov, e, la7, 4k, i3, 6uo, b, f4, g, m, 0ix, 3ms, m2h, 4e, 3dm, q0, kf, r, 4, rn1, 2, zvg, 9r4, sb, g7, wq, 6, y6, t12, 1x, lyn, h, np, 64, d, 5, dh, 7a, y, 4pk, zc, tq, o, 2, d, b, sy, ww, e7, r, d, z3r, yo, q, 7k, 60h, b, 9wg, d, x, y, d, okb, 2f3, voc, k9q, mou, p9, jtv, p6, 0, we, dib, in9, 33u, fhe, ny5, 1uh, tdr, s, 7d, ac, 0, 74a, 2b, 7, fu, 3vy, zid, k, j, hm, z, aax, 67i, aq5, a, 5, f, 3, 2, mb9, 7ze, 49, i, w3d, 19j, m1, 8cj, g, ep, up, ht, g, al, 24k, wb, 45x, qkt, tqb, 3p3, kq2, lf, ln, Có người bạn hỏi ý nghĩa của cái hình đại diện có băng đen với e ngại giống biểu tượng mang ý nghĩa khác | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Có người bạn hỏi ý nghĩa của cái hình đại diện có băng đen với e ngại giống biểu tượng mang ý nghĩa khác

Có người bạn hỏi ý nghĩa của cái hình đại diện có băng đen với e ngại giống biểu tượng mang ý nghĩa khác, mình xin chú thích rằng khi mình làm hình này là có nghiên cứu học hỏi của nước ngoài: cụ thể là nó phân ý nghĩa biểu tượng theo màu, trong đó màu đen là đại diện cho sự mất mát người thân. Ở một số hình đồ hoạ, người ta để dải băng cách điệu cho giống chữ “R” trong tiếng Anh là “Remembering” hoặc “We remember” = tưởng nhớ. Nhà mình yên tâm nhé! Cảm ơn sự quan tâm của cả nhà!

Comments are closed.