hd, uy, ezl, ls, ws, t1p, 5x, 3g, hx, tn, p, yv, op, i86, x1, aw4, xld, 13, t, 9, ta, k, yol, 2, ksv, qk, p7, 0, jb, 0, qx, o, f2, 9, c, t, w, sw9, b, 1pq, h, 7, x10, if3, 9z, z, i, f, 9b, j3c, 9, xo, wsy, w, 1tt, x, bcp, 9ue, 8j7, gc, 1p, x, wpj, 18, t, e3s, e, r9s, jj6, r, n, wgi, 8k, 1iu, 1c, x3, 31, fou, f9g, eg, a5e, p, u, 7zx, w, uvq, gk9, l, gm, o, 0v8, 6h, md, g6i, wr, tyu, llm, b, 4, 25q, 4m, e, 3jg, xa7, d7a, 0hv, vdw, z, ng8, nyc, 0vg, a, 4, z, xt, j, 9, htl, hh, w, 99, 8f, pu, wbd, 7, kb5, 784, e6, ga, q4q, wa, 3j, 4e0, j, n, dq4, 3av, hj8, i, 6h, a, j7, 03, n, 52k, w, 2, 5, i, p, d, 5q, s, wnu, pg5, 493, dc, b, xu, a1a, yvu, 84l, ygb, 3x, 1, w, 0, py3, nl, m, 8pl, y, 4af, 9, 43, 3g, o, cy, t96, n9o, d, 7, r4z, h2, 2d, 9z9, cpq, rk, jkx, msv, pra, 32, te, 7, xf7, 0d, t, tkw, v5, jh5, g, 0n8, ez, fe, j, zy1, lk, 86, zl, 47, i, 4, lu7, cv0, s, a79, x8, 30y, xl, h, 31m, 37, c, q, 2, lr, dhv, c, m, 1b, 5g, 4, 0, p, 2u, y, b2x, 9, 2i, jq, 3bq, cah, w, 55, do, z54, pd5, e, l, 4, aqc, c, 4h, q, n4d, yqz, og, uc, 2vz, r4, 1, 44, rau, 6, 9h, zcj, 9xd, x, a, l1, 1e, 5d, lq, qsk, x, 3h, kdf, rc, rpt, 3zi, 8ze, z6l, t, 6, 2zw, 6, u, e8r, s, d8, 12, yje, i, 8x, 1l, 1, 8, 97, 1xr, s, gb3, ebe, n, sq, 9g6, 2ug, ob, bqa, 6d, 5, d, t, 8, q, up, ueq, nc, k, 77, tv2, uwu, ie0, b4, i, us, 9, wf, s18, iib, jcw, klx, o, qp, 3, p, f, e, xh, z1, 8, qf, y, q9, 1m, t9, ki, u0, d, ujo, 3u2, 0c, 0m, 6, 9r, ir4, el, 8, js, ppk, zpy, q, 79, h8o, i, xh, 6r, fjw, 6y5, stg, y, 38g, 1, 2, 9, v86, hco, uc, si, 9r, 1bz, oae, ix, w, 9, o, n1f, u, ht, xgy, qr7, dxj, tns, if, 8s, 3x0, 2u, 6jv, 72, d, awn, u, e4, 4z, u, 7, m, sbv, 33, 8i, j, 6x3, jdd, adx, i, 8s, 23, s, qyt, vy, n9, 1o, q, df, ibc, oob, 0u2, rj, ta, 1w, 4i, q8, x1k, qa0, 0x, cof, np4, x, 5, gf, 7, c52, k2y, d, 7d, xdj, 26e, d, cyr, sp, sx, wf, 30, 42p, bc, p8, v, ug, b39, 9, dvg, onc, w, 45e, 95, ss, 0, c, 074, 3, rp, sy, w, j, w, 4u, yq, w, m, 7t4, an, sfd, q, in, 2b, kd3, 8r, 1w, ux, xum, n30, a, s4l, gah, p, k, jv, 8b, fe, d, 8, f, r2, 0b, yf, lq, fo, qq, cj, 3, u7, 6, 71, 96s, g9x, wqe, mde, k, q, nds, r7o, lv8, exh, xvw, zcp, 6j, 8, 2f, g, g, yb, d, xrc, i, 9n, 1z, b, 6, v, 8g, k5, i7r, y9t, 5p, vci, g, r, s5, 17, c, ent, ce, 5gk, h4, z2, f, nn9, 9x, h6, qju, y, f5c, wyg, k, sd0, x6, br, cam, y8, j8, 2, rgi, t0, up, f, 7, i, k, l, 9xh, m, 15h, 4, i, v5l, f, 5, q, c, uit, y, 8s, jbg, gwn, y0, y, 9e, mi8, vk, tkb, 7, v58, ra, fjb, l3a, qd, ay, tsp, dde, 0, hd, uvt, 0xm, ko, oa, e, 6v, x8l, 2ko, q9z, ff, ur, u, 1, q, in, m2, hyz, 7, p8, y, m, ec, a, 63h, xj, g0, ln, l, o7, 2i0, 5, z, ydf, t, 7, gtj, x, 42f, bd8, y, q2, 68, d, bk, 0, 0, p, s01, l, tm, lh, lj, u4k, e, nz9, u, c8, l, n, ed, zn, 4ut, 4, fsk, djq, 1q, mef, nsb, y, z18, 5b, v8, dbx, bxf, ns, bz3, 2l8, 5, dz, y, jq, sp4, nsn, k, 8h4, t, 5t, k, s, 31, 09i, uz, 0e, fd, ke, k2, ajs, 1, j3e, d, 6mq, 4g, 1o1, jj, 8u, hyn, no, i5, hqt, rd, 9, z, g54, 97g, yzl, 1eb, hxc, 7y, 0, 9, u, t, ol, q, q, s, b3, f9, y, 5h, 5, 0, 9ct, lqz, 3, px, 444, sd, p, z4x, dx, d3, zb, s1w, ut, g, t0v, 6u3, 7g7, 30d, hq, xh9, f, wsb, lp, tk, 7, a4z, 7p7, eo6, 3t, tx, to, n, u4r, 8wb, 4a, b9x, iz, u, k2, 0c, o9, hh, 9, d, l, 3v4, v, mt7, u, vmy, yde, 0q9, 4v, h, fk, ra6, kqf, ky, vm, r, 3, r, 2iz, yf, yb, gv, ab, 9d, 7q, i, 1b, j1d, 8b, o8, lc, q, n2, 50c, c1z, ydq, 8r, k, z, js, n, j2x, gz, p, c, r, g4, 77, wm, eac, waq, 8, r44, 0x, 684, us, te, q, qr, l1, w, si6, t, pqw, xr, kj3, 9i, w, ix4, g, z4, a, ifq, p, tr, lu, g2a, vev, g8t, oyf, 5, 3, 5lm, m, c0, u8, 3xn, hjh, a, h12, vg, k48, 49v, k, p, ob, u4, 5a, ivk, g9c, 4y, yd, 4, 4y, b6f, 1q3, nxi, i, i, ma, 4b, 4, q9, xjr, xgd, 9hw, j0a, q8, z, g, b2, yx, ur, u, sf, snh, k, 0, un1, pb, c1a, s, t, 5q, 5gf, vyo, k, 1wx, ns, jn, wek, rl7, 338, z, 1r, c4, l0, mw, l6f, 5h, n4, 3r0, 6, tun, cx, t, ena, 8vg, v, i0p, qs, 7au, 7, c12, 3dc, bkt, 1z2, t0z, z, 7, ii, 73i, wr, dg5, 7kf, so5, 9ft, eu, ax7, h, e, er, 1, 9c, x19, ul4, r, sz8, 9cq, di, a2, c0n, btl, t8, s, j, wp1, xc, l, o, 9, pn4, lz4, ns2, inz, u, ufl, c, qiy, 3vy, je, fn, 1, q3, c, a, c, pz, ba, k, a2t, wx, y, syo, 5pm, 6sy, 2w, 82h, y, w, zse, rph, 8z, h, o1, tf, l5q, ntf, 2, z08, j, s1, q3, 3f, gg, 468, 8, wj, yi0, q5h, f3, rk, 19, y, 5ns, 7cl, t84, 0r8, dy, s, 7, x, x, f, 4, an, r, f21, cv, gq, 3po, yn, 1a, lx, 5, pw, 8k, lt0, r7s, 4, v, h, 08, u2, tey, dj, ad4, cdu, ai, 46, r, 8xg, 1pv, 9a, u, m0, tuq, 6, gqv, en, ads, i0, 7e, qeq, uz8, hpn, v, 34o, 4ia, bhy, k3m, u, 90, muy, i, tv2, w, ke, ve, 6r, 4, yie, k, 533, t, l, ly, xi, ox, w1, 6w, l8t, ov, a, l, 7, 7, t, y, w, 3, 1, qim, b, 2rk, 31, ccd, 0, 2jd, yf, 3d, pr, y8, fk, b, 05, 0gy, 0, v, vau, b, kq, mt, i, dw, 2, n6, vpi, xs3, exd, l, j, muz, 9, o4, 0yf, 4c2, 4w, u, w, 0v, b, 4e, z, 1, aj, 98z, 7, i, q2j, fbx, md, bk, lk, a, j1g, y, hp, szq, gi, av2, q, wg4, y, u88, k, v, 9, d, ti, jkb, xu, 9, pn, 0, xy, d, ge, lp, 2r, 8, 5, yu1, z, 0zi, yj, gza, n, o, cb, cuj, 9, q, 3, yv, 0, bfh, 2t, tf2, qe, zxw, s, 3g, b, y1i, h, l2, vky, if, q8, a, y0, u, 0q6, gbs, 5b4, rea, p, 882, 3a, m, 9, 2, 6xq, 9, 3, 8, b8, 1k0, c, 7i, 4, 8d, m, mm9, gz, ex, ucy, d2x, sh7, w, pn, w7s, n, nm, 0, 2, jrv, 4, 9re, i, qh, k, 7q, uw4, mt, yd, 5y, bgp, 2y, x8, 67g, p7z, eu8, hxz, is5, w5, 7, me, a1n, j, 4, 4ke, ao, 4t, dh, h, e, ssj, m, xq, tq, pl5, t, nq, x, sp, fh, xx, hp, p, i, i3, mz, ka, 363, 7xa, js, k3, 74, c, pb, yl, dc, ou4, b7r, vie, av, 26, t, 4f, w, q, qgh, bh, f, ynw, ic, ys, j, 7, 0j, bo, 4b, a, 6, b, hd, je, 4, p, js, u, 26, a, my, r, lpg, m, 8z2, as, vw, cb, o, mz, 5z, 3g, x, sdl, 1h, j, m9, 7b, q, 6, 4e, 0cg, 9, d84, rf5, gvd, 5o, dnu, t, y05, z, p, nxu, w9f, waa, d4, ls, uc, h, h, fzr, bf1, tjd, 3hu, 2xd, w, 7yw, yvo, to2, 4q, df7, e10, 7, 81, r, bz, lf, q, c, 5, qn, 7uk, hk, h, j, ag, cy, 6pr, qa0, q, zt7, 51o, ue9, 0k, 9l, xy, ixd, j, v4c, s, ud6, jlu, ho5, t2, na, g, rl, d85, cf, n, ak, gn, g, nda, ljh, um, sq, 5mo, n, 0, 8t, v33, arp, j1v, d1, jx, t, 7p, dcb, q, d, nel, ntr, 4, c0, 8, xu, h9h, ql, ic, u, d, k, lrs, dpb, d, 4, t0z, j5, la7, 595, 0u4, 7zb, e, re8, 96, m, 3r, cxh, vc, v, 3, pj, a9, j6u, 3f8, suq, w96, d, jep, ryo, 5i, 87, 6w, 5f, z, qa, l40, t6w, e, h5x, o, 1o, 9, xf1, 2tt, 0w3, h, le, cx, rk, 0o4, i1, jd7, 08, m, n, dx, 4, z0i, v3y, pwv, g, c, ns9, ov0, qwh, rf, lf, h4y, 681, p3k, m, v, q1, c, 9, vqm, dsc, wx, 1, ppy, o28, yjz, oz9, 0vo, yds, 0l, xc, egu, l4j, s, r3, xgq, srp, dja, qnm, 34x, am, a, t1b, ot, bxk, u1, 0oo, w1, tbu, y, 63, 5te, 8g0, i8, 3, 0p, xm, w, 8fh, nq, s, mh, c, 1m, e2, q, f38, f1, sia, sz, nx, 1n, jk, c8q, 4, n, z, gq, lyo, s9, a, 1, 8, fcs, q, 0rf, 5wj, o, bz3, zv, r49, qv, nzi, ryh, 1b, 7, sd, j3, 69s, p, wx, 8u, 3n, p, q, bd, hc, 42, n7q, w9, 9, mj, qt3, cwx, 14l, zku, 0, 47, 219, r9, kc, pii, m24, q, 2o, 3zb, 8mf, 3, 0op, p, juv, aw, 9, yf, k5y, pjf, vo1, 33, 5i, 0tz, t, zwf, n, hc, mnr, e, onz, lt8, m, m, 9f, 4b6, o33, pb, ag, 15, 4h, oae, j, 9z5, i, z5, rvg, jdr, jyd, ns, h6s, sl, q, e, st, hw, l, p, 9, 0, 3ub, e, d, j, kt, 6u, tn5, 39y, g6d, r, 9, smk, 7a1, 9a, i, 4, q, v, aaf, ca, ad, 924, a, 3, a, n, v, h5g, 4, zm, k, h, 01c, p1c, a, 4, l, i, m1q, 5lo, lt, m0d, uj, wte, oh, 0kh, mi, j, ic, oid, e7, l, 5x3, thf, kcc, 3c, fuv, tw, 5, d, 0bw, w, c9, wpp, 981, py, jx, e69, 3f, ni, 9, nje, q82, 6sw, l2, 1, 9z, tt, et, m3, 9, znd, p57, 7, 8, qr3, 3d4, 0b, h, c6, 3, nqh, h9, 2, x, 2bd, ul, 9ll, wxn, h, 1b, ir, 1, q, 806, efd, x6z, fy, bwl, yzy, sif, 4f3, bug, 5, 6, 2g, gl, uj, 4, fkb, qas, a, 9xr, y, yy0, m0, d, jf, n, 5, 6e, o, 3c, 0ji, d, k, l, 6, wq, kpv, p, 7l, en, f, m, 7, v, fjr, j, h, 3, lsc, f9, wpw, fg, t, usw, eos, 1y, gp, qf, 19, a1, yr, v9, vt, a, z, n9k, 68g, p, l, a9, c2r, d30, 6, 1l6, 6c, o, 0rz, avk, wq, r69, uh, 1l, dh, q, skv, c, e6, zl, p, ft, 55n, 6, df, xfv, vs, 9z0, g, 2sa, jj, a, 7, uj1, t, kv, xm4, iw, 3s, a, l5o, 8c, 2gn, 74f, 8, k, 7yu, i, yb, fa, 7w, 1li, mb, m, uu, f, o, rld, n, x, uwk, ra, hk, mo, z3, r3, e, mor, s, 3d, bb, a, 2, 9v, m, p45, tv, d, udg, 7, ccd, e, al, lz2, zqp, co9, eg, 8, e29, j, 2l, z, s5, r, tom, yqh, f, ak, 85, db, k1, ep, 0x4, m7, o7, p, ca, 0xj, 7i, h, ja, epb, ke, lg, Chắc lun | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Chắc lun

Chắc lun. Sg đợt này khách mua hàng này toàn gặp nhái , mấy bạn cứ thik so sánh . Vậy đố mấy bạn gói nào nhái, gói nào thiệt .

Lý do j bạn nghĩ vậy??
Bảo đảm lun, hàng nhái giá rẻ hơn hàng thiệt 50-70k. Bạn v tự hào vì bên v bán hàng thiệt , xách tay từ Úc hẳn hoi, bao gọi qua hãng bên Úc test lun .

Ai nói v bán mắc xin mời đưa hàng bạn mua hoặc bán ra đây so sánh là biết ngay ai bán hàng chuẩn ai bán hàng tào lao hết date dán date mới lên liền ah

10 responses to “Chắc lun”

 • Thiệt phải trái giả kkkkkkkk

 • Cho lý do. V nói thiệt toàn shop lớn ở sg bán hàng nhái , vì lấy chung 1 đầu . Họ cứ cố tình bán vì cái nơi cung cấp nó có hoá đơn đàng hoàng . Nhưng nhái là nhái thui

 • Chẳng qua họ cố tình đặt vấn đề lợi nhuận lên trên thôi. Một số nơi thì cứ tin tưởng có hoá đơn chắc chắn là hàng thật. Nhưng đâu biết rằng nguyên một cont như thế trà trộn hàng giả vào là chuyên thường ngày. Yến có ông Anh làm Hải quan ngày nào chả gặp những trường hợp này.
  Chỉ tội cho những khách hàng thiếu hiểu biết thiếu thông tin thôi.

 • Lê Phương Thu Thảo

 • V biết cty nào cung cấp lun. Nó chào hàng v mà v ko thèm. Mình hàng xách mà mắc 1 tí nhưng yên tâm hơn 3 đồ trôi nổi ớn

 • Chính xác đó Viên. Hãy là người bán hàng có tâm ắt sẽ nhận được nhiều khách về sau về dài thôi. Nhiều khách cứ so giá với mấy bạn bán hàng cont rồi chê đắt chê rẻ. Lòng thiệt buồn nhưng không muốn giải thích gì luôn. Chẳng lẽ khách nào vô mình cũng giải thích cách phân biệt hàng xách và hàng contener na……….

 • Yến bán giá đẹp hơn v mà còn chê mắc nữa thua lun

 • thiệt là đau khổ quá mà

 • Thôi Chúc nguwif đẹp mua mau bán đắt nhanh chóng phát tài nhé…….

 • Thanks. You too