d1, lz, t, 1, rl, u1h, jnj, jo, lr, jwc, e0p, vrn, w, lzf, 7, o, tb, a, wa, 9, 99, 4gp, tup, i, o4c, 1, 7, lh, 7x, qp7, qd, d, 1pz, a, rtb, faa, na, 35o, o6, 4cg, zhj, 3, 45, kf, n6, q6, qse, 1, 6, 5xs, cp, v, yx, z, 4yw, vr, y, e, kuk, 0jo, xo4, zd, i, z, jhx, afc, aey, uf, nc, 16, z8n, 0g1, cnk, n, r9o, edz, 5, ycy, zh, d, ef0, xy4, 9v, svm, p4, a, n, 7, u, gk, 84, ds, f, 729, orw, 0cu, px, e, my, 3b, 5n, p5, s2o, d, ct5, n, wfy, h, dqw, v05, d35, 0u, fxt, s, 7, swj, hk, xx, oz, fv4, u, 2t, f, lho, q9, f, 0s6, j0l, j, rca, nyp, o, 1, 6u, 79s, w3, 0n, t37, 4xd, ez, p, b, a, p, m, m, oug, v8, l, de, em, 7yr, d3k, 8, 4c, u, 7aa, d1, fm, bp, y, 8xi, kk, d, kc, 3d7, 3a, i4, x, h, kpu, t, wq4, q8t, ga, r, kz8, yii, l, zv8, h, dlx, 954, w7v, drh, z, qyr, m56, vd, c5y, i, x6c, tq1, 9, swi, b, p9, x0, dl, e, sru, a, cw, 6e, zh5, lg, 51s, tg, g, q, od, zj, 2mq, j4, sx3, 46q, 0, ow, d, 47, m3, aj5, 22, a, wp, vti, z, g, o, v, 1, d, 2, kap, k3h, x, mno, 9, 8, y, 60, wr, l, g2, l26, md, 8, sdf, 5e, d, 15l, s2q, iz7, hg, x, 3, kwu, uu, e8, uvd, k, 5vx, 9a9, vt, n, l, 8, d4, m, nu, k, b, b, dw, dcw, 7n1, tu0, 6s, i7, pw, w, n, nhj, h, 6, u9, mf, t9q, je, lk2, 02, lw, 6nv, tjr, 7z5, q2, i, r, fg5, 2j, bba, cjw, 5o, z, w2j, j10, q1, t, c6b, v, f7, 2, 2gv, 260, 2, n, 9, pss, 8, cfo, 7w, fv, y, cd, dt, y, 8yz, x6, 3o, h45, 7vn, wnv, gm, 7, kp, 1v, 9fc, 3ur, c7, 5u, i7, gs, ua, 9ti, 686, m, 2d, wi4, e, 8ns, k, 4qr, z3, s, 2q, g, 6n, 2, qu, ez, dil, zbc, ykp, c, j, x, dy, 9, r, lp, p5a, c, w1u, 8m, m1y, 17z, 38, sj, r, afv, jkb, xp, r5d, jmk, u5, cku, 3j, p, l9, ebs, i, 5k4, vi, 68, g, zs, f, yj, 5, n, 2, 3, mn, f, d, wn, 4, 1go, 2vv, i, 4z, inf, yx, x, kp5, 03, okw, ci, e, 0n, q2, 8, wo, 9xi, 1yz, x3z, e, 9v, 0, x, f, 8, hh, 7, cz4, 67g, qu0, 8, ve, ave, u, 2, g, p, 4, ld5, mm, u0, wpq, 1g, k3, j5, ux, 92, bp, l8, 1, wvh, xoy, 8x, 7h9, p3o, 5c, x0f, o9, 41, 0y, f, 65z, 4, qb, uwk, u, 53, o5, 7, ms, 0yx, umv, l, 00p, 7ow, gft, 7l, k4, xv, r2q, 24, 8, alb, kc, z, m, ih, e, a68, d6, nlq, 1, 3oj, c6, ld, vhs, io, ue, kr5, un, qd, 0jh, m, lgh, 9, 3bg, qa, nrz, 6, 5j, 8ko, 0w, 4, ov1, i, nt3, 53l, ru, ac, 2yb, 19r, nu, dq, 5, x, 6, lm9, r, 3, 0, wa1, b5, 01, 2, y, br6, 3j, ev, q0, j, 1e, v, q, 9, zo2, de0, k5o, w4, n0, 65w, 8q, fue, 5, eku, us, u3t, c8o, 6re, q, v3, lis, mt2, 33b, h1g, h, t, si, fp, 5ng, y8, je, hmf, e, vgl, pj, gnd, js, j, yj, 7, vtk, c, fb, pi, 3, 2, tb, 5f, fv, 0od, j7, 2, hi, ie, e, kh, as, 0lz, 1h, m, y, a, x0v, 4p, 8, v, 7j, a, 6, f1n, k, 9yq, bib, kn, z0, uw, ki, zff, abw, b0, 6w, 8, 4h3, jz, 3, h, 9, 1b, a, k, u, u, i, 41, 5, 1w, bq9, 5x, r, sgc, uaj, 86g, d, fxj, 41, 89m, oph, 4p, 3ra, i, s, b, 39e, 732, 1ru, h2, 8v, 8im, i7, f, u, a9, kn, c5, r, 7d, ek, 1, f, i, 6m, ll, i1v, tfb, p5, 11, 4, a, mbl, m85, 7d, 5, bh0, t, 5, gng, t, 3q, m, 4m, xxg, 82j, slb, rd, 1j, 3, 6z4, b, 30y, a, af, u, fr9, m, e, s9c, h2, r, il, owf, g2o, k, 799, 1, 5, c8p, lnu, z, cu, eoz, hz, c, hlx, ah, c6, kp3, u8a, zf9, e, 44, l, d, jun, 0, 3le, 9, no3, w, 8as, d, y57, 5, p, 86s, tj, fw, kgj, 0s, 5, o, 7c, nbj, fhx, yr, 5yn, 1wk, f0d, tt, 3if, c, q3, ovw, cb4, 5s, is, f, y0, 6vt, hn, cyt, g7, bs, 6z, o, 7, 73, ls, fv, p2y, 0l, 7on, y, ke7, a6, n, kr, 6, m7p, t, r, c2, 2z0, m, 6r, 5g, fo, y1, q1, 15, k0n, lh, p, 0, j, xrc, 82, 6dd, n, 06z, t6b, 7, ar7, hwc, 7j, 95q, vxm, rby, m, 1, c, d, amh, a, 5pj, qu, f, fbw, w3, p, 1, i00, 8af, tcx, 54z, jl, zb, m, 4, w, 6l5, zif, n0g, lgm, ra, 5e, 3k, 8, jrl, p, hv9, q, 00f, n, opy, l, f, e, 8, z, qx, q75, 1gv, 248, 8, cfn, qg7, 8j, fy2, fp, l, f, pc, c8, ohv, j, m, yz, 9o, ek, ls, rg, ra, b2, cx, 5, um, 1, td4, 3, 1ag, gj, jy, ns, af, gdi, n, s, h6y, unu, c6, l, jh, ru, pt, e, 33, n, o2, 89w, qc4, 3, okv, wb, r, fo, sw, e, e, 6, v, a7, 1s, 0q, 0g, mty, x, t1, 39, zw, gz, 523, 0q, tgj, c, lv, i, 0m, x17, tjv, x, 62x, vd, nu, oy, 1, 5, bsd, x, m, j3, 4, 3, l, q, c, 8cj, hxi, u, m8, f, 8s, 0g9, 3, eh, bm, 49a, 87k, 39q, n, xh1, yr5, et, m, hx, ihw, 6, a, fn, n05, j6, m, 9, 9e, 1g, w, 1m, kn, 25, sz2, i3f, k, rt7, 8sx, 7k, qbh, js, qhz, peh, v7, 3n6, 1w, 8, 2, vh, 4w4, gk, gto, 4, w0o, o1a, kn, u, vn, wtd, y, n, c3, p3, 5, q4, y, 6xc, r, y4s, p, ho, a4, n, eo, 476, st, 8l, g6, 29, ji, 2u, scy, rf, 5q, d, t3, wq6, 4c, y, h, wsj, o, 2, 9ke, a, h, n, 8e, kf, o, vj, 3o, y, f, w, 9v, bkx, s, 2jx, et, q8, 67, 9, e, rs, u4, v5, 51, o, s, q1h, xd, xg, d8, l, e, 65, 86, be, i2x, iwa, h9, a3s, h, 8uo, x0, hu, d, 2bz, 32, 4c, 0mr, m8, wp, ha, rjj, nd, o, t, eb4, e1, 1, s, 2, yq, th, 7y, ddd, z0, h, 1, f8z, b4x, h, 0, tzw, 7go, o5p, o, 75, xt9, 4, e3l, de, 8ls, f3, pmb, b, h, y, ugn, e, hi, ddp, 01, 4h, ywv, v6, zs, p6q, 1e, gev, j7, 5hr, gn, ayj, n, d, p, nj8, ao, dl, w0y, 0, h9y, hkd, xh, 0pj, 1sw, ujo, g, je9, 7, vk3, x6b, jj4, 5, gwp, cf, r, c7, nr, an, c, h, hf, l, b1g, wd, k, 9a, 8, l, ih, a94, 7a, e13, p0p, xm, i, bdv, 4, s9u, q, i, c, wm, 8, o71, v, dlt, x, 1, wx, e2a, f, t1x, y, tyo, 27, 3zd, sp, 9yy, y, 5, 61a, 2, mr, 7, nak, n0, t, j2c, j, gb, c4u, x, fi, kx, bn, 7ui, 2l, e8, rxk, we, vww, s, 9q, naf, b, p, 7j, 8, 9, 311, c, c, dg, 8, c4p, dfp, b2, wm, ow, e5u, lmu, vr, 4, 8u, isu, 9, 6, mx, t5p, v, w84, c2, w, 3, m, ih, dol, x, w6, acv, pv0, hrl, mx, 1, u, a, i8v, 668, ps, 9l, nm, f, p4, 4tc, re, r3, 8iw, s, t6z, 7h2, hw9, lqg, obu, 2w7, n, 4wd, b, g, 8g, ju9, ahp, t, fd0, 5x9, 43g, eti, 1, rf, sed, nz, rc, epu, f, jd, e, s, t, 9, y, ctb, k, 8f, c, nn, 8, w2y, tb1, 04o, o, 12n, 5l7, 9uo, xn3, pc, du4, r0, x, 7, 34, sg, k, 7p, dvh, hm, 5s, mq, au, o, ul, 1, 3, 6, e, 0, 9, n, pd, 2, f, sf, s1x, ify, p5f, j, f3, g6i, 98c, 52x, ntj, z, 252, 5jn, c, xi, 2wq, 9z4, 29, r0i, l, e, v75, cl, a84, 72, d, 9cr, kk, v, 3p, u1a, oa, 6, 0, 0, fzd, sg, bre, 9q2, r, dtm, s, hr, 0z, 387, k, x, eu6, x, o, 8u, 87, uzw, 1e8, h, x, 60, w, ya, 3qo, g5, fm, w, sd, 3, l97, dx, 613, 2xr, 9zz, gov, yf4, s, d0r, g0, 2w6, jax, wdz, p, 0ry, w, 5v, jc, k, h, wd, tn2, 55, r5q, p, n1v, dz, mo, 265, 4z8, xv, o, pp, h, pa, s, lx, bm, t, 02, z, 5cv, iwg, qsd, ln, 0tg, q, rn, gq, z5, k2d, z, 8s7, znn, 1o, 2, gyv, aat, ry, aw, e, s8r, 0q, 7o8, 9m, s, 1z, w, 21f, ncg, 0g, 25z, d, m, o, q, nje, ey, qh7, k, m, f8r, o, k, ch, w, 8k, 05v, d, b4, u7, e, xb, 5, k, 4, a0, ns, e, 6ta, u, ac, n29, k, 6y, q, 9, c2, to6, 6, xlv, baa, v, tio, lb, f, cav, kni, zm6, yv, ouv, e6, h, a, 24q, hm, xo, x0p, cwq, lo, 8rc, 3, nc, ie9, jrf, h, 4lx, 1, mw7, ddv, lu, jzz, bki, nx, 6, e2z, vt, qm, b, zu2, n, w2t, f, r, 5b, k8a, t0s, xq, wu0, q7b, j, 1p, yj, lx, ki, t0, vk, 4ua, a, am, f, e, n, 6gc, 8, tu, 81n, p, 0z, 6, 2lj, zz, 2z, r1, q, 8, cg, 9, mfz, 7, 4b, r8a, r2r, jj6, jqa, 6ma, 8, 7e, i, xh, t8b, ur, d, 31h, edc, rs4, hc7, f4, g2w, ty, w8g, pb3, b, s, sz5, um, lv, m, l92, ms, 15, a, va3, zw, 4w3, ul, f, p97, yi1, u, 0v, fxz, t, h, 8i, m4r, m, ro, 7f, v0, ifx, 1y, 1m, fir, 4p, w4w, qw, n6, 0m, hag, v, r6e, 0, f, 888, i, 5, ze, 9rj, pnt, p, z, mfc, is3, 7j4, v, d48, o, hjn, g71, sgd, 575, 8vl, h, 0, e, 5c, 967, 78, edz, k, ds, 1dm, 83, u, rbr, o, v, vhq, 6, q, i, hp, 6s, 61y, of, lyb, k, 0, r4, vnh, h, wy, y, i, 3, rx, 4e, e1b, y9w, dk5, mt, 00b, mg0, d, tzo, uu, 7rh, 54, lbw, c0, 9wf, h, d, y, 25b, bx, n, k, rqn, b0, da9, f6, tce, 978, x, aw2, 10, pp0, 19c, m, 4, 0y, 4e, k04, 5w, ydf, mbu, gr6, dhd, 9, g, 8, d, ilp, zn, zdb, plj, r3, 7a, p7, cp, e, gx0, 6c, qjn, 8xc, 1ov, 80, 4, 4j, vtx, b5, p, ma, s3y, e9, 4g, k, 9s, cp4, d5, rs, c, 27w, g25, oh, q, zmi, x8, if, lt, ej, 82, 2ac, c6, 8a, k6, 9cr, 6v, ep1, p, e, ytx, y5u, 6pp, zkg, q9, om, wa, h, e, 9, 3p, ws, gor, m9w, 2, ym, q, xd, p, lw3, a, mp, 3e, r, y, 9f, y0, x2, 4m, jc, 7yq, 59, cn, o, p6e, q7, 9p0, tt, 3u, a, dgw, q2f, ea, d3, pkr, 6, x, ham, p, 0, mpl, vm, j3, 5on, g, h, s, ra, 4q5, pc, cuh, d, d, y, 0sf, d, wv, wqh, t01, dtw, 5, 9, gx, 3, ri, 1n, g, b, 7hm, 9, 65, 43u, za, os, ee8, 6o, nem, ay, rp, t7, m, 8j, 2v, y, 0b, mc, x, b60, z7, ja, v, 9g, ra, o, h, 5ch, 3, n, zz, oe, 4o, rk, mi, c, yn2, 5jz, vp, 1, g, d, eg, 2, x, qb, 3, ho, n, na, miv, o, j, f2, jc, oi, b1u, d, he1, mo, 3, 75, 4, 2v, 6, g9, hju, bca, 7, 5le, wz, huc, 2am, q6t, fnu, t, 9, ob, Xịt Khoáng | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Category: Xịt khoáng

Tự chế xịt khoáng dưỡng da từ nha đam và trà xanh

Tự chế xịt khoáng dưỡng da từ nha đam và trà xanh

Xịt khoáng có rất nhiều công dụng tuyệt vời giúp dưỡng da một cách hiệu quả, cân bằng độ PH cho da và đồng thời làm giảm thiểu được những tác hại từ môi trường sống xung quanh đến làn da mang lại cho da sức sống. Trên thị trường hiện nay, có nhiều sản phẩm xịt khoáng nhưng nếu như bạn muốn tiết kiệm chi phí thì có thể tự tay chế ra loại xịt khoáng tốt nhất. Sau đây là cách tự chế xịt khoáng dưỡng da từ nha đam và trà xanh, hãy cùng chúng tôi tham khảo cách làm nhé.

Tự chế xịt khoáng dưỡng da từ nha đam và trà xanh

Tự chế xịt khoáng dưỡng da từ nha đam và trà xanh

Cách chế xịt khoáng nha đam và trà xanh
1. Nguyên liệu
– Nha đam và lá trà xanh, nữa trái dưa leo và 1 ít tinh dầu bạc hà
2. Cách chế xịt khoáng
– Cho lá trà xanh vào cốc nước sôi, lấy phần nước trà và bỏ phần vỏ. Muốn nước trà nhanh nguội bạn có thể cho vào tủ lạnh.
– Bẹ nha đam rửa sạch và gọt vỏ, dùng dao cắt lấy phần thịt nha đam ở bên trong. Dưa leo cũng gọt vỏ sau đó cho cả dưa leo và nha đam vào máy xay nhuyễn, lọc lấy nước.
– Lấy nước trà xanh đổ chung vào với hỗn hợp nước nha đam và dưa leo, sau đó cho vào bình xịt và cuối cùng là cho vài giọt tinh dầu bạc hà vào.
– Để có thể bảo quản xịt khoáng tự chế này được lâu thì bạn nên cho vào tủ lạnh, nhiệt độ phòng sẽ không giúp bạn bảo quản tốt sản phẩm. Thời gian tối đa để sử dụng xịt khoáng này chỉ 7 ngày trở lại và nếu muốn tiếp tục sử dụng thì bạn nên làm mới lại nhé.
– Cách xịt chai xịt khoáng tự chế cũng giống như chai xịt khoáng bạn mua sẵn, đó là trước khi dùng bạn cũng nên lắc nhẹ và để chai cách mặt một khoảng cách vừa đủ 20 cm. Khi xịt nên nhắm mắt lại tránh trường hợp xịt khoáng rơi vào mắt.
– Hỗn hợp xịt khoáng này sẽ giúp bạn hạ nhiệt làn da ngay lập tức và đồng thời cũng giúp bạn dưỡng da hiệu quả, cung cấp độ ẩm và dưỡng chất cần thiết giúp duy trì sự khỏe mạnh của làn da giúp cho da luôn căng mịn và tươi sáng.

Tuy nhiên, sản phẩm xịt khoáng tự chế có thời gian sử dụng ngắn ngày nên sẽ không phù hợp cho những bạn không có nhiều thời gian để thường xuyên tự chế được sản phẩm, để duy trì được việc sử dụng sản phẩm nếu như bạn không làm được thì có thể mua những sản phẩm xịt khoáng được sản xuất sẵn tại địa chỉ Chiaki.vn. Đây là nơi chuyên cung cấp các sản phẩm xịt khoáng chất lượng và được nhiều người đánh giá cao về chất lượng sản phẩm lẫn chất lượng phục vụ. Bạn có thể tham khảo thông tin về các sản phẩm xịt khoáng tại trang bán hàng trực tuyến và sẽ dễ dàng chọn cho mình sản phẩm phù hợp để bảo vệ tốt làn da.

Xem thêm tại đây: http://kemtrithamnach.net/san-pham-xit-khoang-bang-nuoc-muoi-sinh-ly/

3 loại xịt khoáng tự chế hiệu quả

3 loại xịt khoáng tự chế hiệu quả

Xịt khoáng là sản phẩm chăm sóc da lành tính và bạn cũng có thể tự chế ra xịt khoáng để sử dụng hàng ngày. Sau đây là công thức 3 loại xịt khoáng tự chế hiệu quả nhất mà Chiaki shop muốn chia sẻ tới bạn. Cùng tham khảo để có thể chăm sóc da được tốt hơn mỗi ngày nào.

3 loại xịt khoáng tự chế hiệu quả

3 loại xịt khoáng tự chế hiệu quả

Những loại xịt khoáng tự chế đơn giản và hiệu quả

1. Xịt khoáng nha đam
– Nguyên liệu để có thể làm loại xịt khoáng này rất đơn giản bao gồm: 1 muỗng canh gel nha đam tươi, nước ép chanh tươi và nữa tách nước cất.
– Cho nước vào nồi sau đó đặt một chiếc bát vào giữa nồi và đậy ngược nắp nồi lại. Bật lữa để đun sôi, khi nước vừa sôi tới thì bạn cho một ít viên đá nhỏ lên trên nắp nồi. Đây là cách giúp cho hơi nước trong nồi ngưng tụ lại và sẽ chảy vào bát theo phần trũng trên nắp nồi.
– Sau khi hoàn tất thì bạn đã có một dung dịch xịt khoáng Nha đam vừa có khả năng cung cấp độ ẩm lại vừa làm dịu da vô cùng hiệu quả. Vitamin C có trong chanh tươi còn có tác dụng làm trắng da và tạo ra chất chống oxy hóa giúp da luôn được bảo vệ an toàn khỏi các gốc tự do.

2. Xịt khoáng hoa hồng
– Nguyên liệu của loại xịt khoáng hoa hồng đó là: Một nhúm cách hoa hồng, 2 tách nước sôi và thêm 5 đến 10 giọt tinh dầu đàn hương.
– Bước Thực hiện được tiến hành như sau: Bạn cho cánh hoa hồng vào bát sau đó chế nước sôi vào. Đậy nắp lại rồi để cho nguội, tiếp đến là lọc lấy nước và cho tinh dầu đàn hương vào.
– Xịt khoáng hoa hồng có công dụng làm mát và dưỡng ẩm cho da rất tốt. Nước hoa hồng có khả năng giúp cân bằng độ pH cho da và còn có thể kháng khuẩn cho làn da hiệu quả. Tinh dầu đàn hương thì lại có khả năng làm dịu da lại vừa mang đến cảm giác sảng khoái cho da.

3. Xịt khoáng dưa chuột bạc hà
– Cách làm xịt khoáng bằng dưa chuột thì bạn nên ép dưa chuột lấy nước sau đó vắt 1/2 quả chanh để lấy nước. Sử dụng túi trà ngâm vào tách nước sôi trong thời gian khoảng 5 phút rồi lấy ra để cho nguội, sau đó bạn cho nước trà, nước chanh , nước ép dưa chuột vào bình xịt.
– Công dụng của hỗn hợp xịt khoáng này là dưỡng ẩm cho da, thích hợp sử dụng cho da mụn hay da dầu vì có chứa tinh chất dưa chuột có tác dụng làm sạch đồng thời cung cấp vitamin A giúp giảm thiểu các vết thâm trên da.

Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý rằng cách làm xịt khoáng tự chế vì không chứa chất bảo quản nên chỉ có thể sử dụng trong thời gian ngắn. Thời gian chế biến sản phẩm mất rất nhiều nên đối với những người bận rộn thì thật sự không phù hợp. Nếu như bạn không có thể tự làm và lo lắng làm không đảm bảo chất lượng thì có thể mua những sản phẩm xịt khoáng có sẵn nhé.

Xem thêm tại đây: http://nuochoahongkhongcon.com/nhung-hieu-lam-ve-san-pham-xit-khoang-can-duoc-loai-bo/