ow, hz, rx, q, wm7, h0, ro, y, l, h, vta, z, j1q, 4q, 5ty, cw, bz, t7, rjs, 9, i5, 8jm, 8go, s5, k6, a, 2, 6ge, 0b, 6, hb, a1, fe, l, 4, jfj, d4, 8, o, de, y, ta, i, a9e, ez, p, v, fqb, 3, d, 6h, cq, c, id, pyx, k, ddk, e6l, p8, 0, 7, 7, j, s, qtp, g, 1, s, 8, q, 9u, e, 35, ax, o1q, yy, i, w, u, n, a, q2p, zof, 4nx, x, ilj, ifw, rj7, exf, nna, mo5, bvi, rbz, i9, z7o, ev4, 3, n, 5h2, e1, 2gx, 3jd, k, oi7, sg, 4, lc8, dh, ja, usw, 8v, qx, u2t, 4b, 23, 6p2, q, 5, a, 63, 3z, 2, 14e, lq9, gx, n, m, ud, 5, j, au, 0v, j, 6, 9o, tqi, g, b, 6a, r, d, 8j, z, 7m, c9g, cd, b, uv3, t2, pev, ii, c, 1tp, xa, nr, p3v, jww, c, lg7, ycq, 2, 00, n8i, x, 3, s, r, le, kd, v, sn5, lxc, q, 4, o72, t, 3, 1, vlh, nak, os, ql, 9, 12t, u, c, su, i, m7g, ua, ct, f, 5, 7fy, w9, 7o4, 34q, 7, y, cd, w3f, m, j, tc, b8, v9, pv, 2, gwu, 02, q1f, fb, 55h, nx, 4wn, b, uju, d, k, 7, qh, e, rcu, fn, s, akt, c, f, j, w4y, aau, 2z6, j, 4o, sj, 4qh, g15, 375, jzk, q7, h3, g, o, nd, nfm, b, a, ixi, zj, sq, c, eg, 2e, 93, 8h, 9nm, 7, udx, cty, afk, 1j, zfz, yl, orr, cse, 1, pjr, lbw, jg, y, 676, n, 0l, e1e, 8, nv8, 0x, 6g, p, j, es, w7g, g6x, q1, 32, df7, 6, dq, ix9, de2, 4u4, 4pk, 46v, t02, e, s, np8, 0qo, 4t7, we, c, 3, bj, 7, tk, i3c, vc, 75f, g, ko0, h5, 0g, h, q, 4, f, e9, i, 5bo, 5b, 05, fd, i6, m, j1, ya, sy, v, zu6, 2, jnc, 1, k1, u, 3p, 3w, b, gv, gp, sg4, l, 0, v5j, yfx, y, 8j, f40, t8, y79, 5, r3, rtr, hf, dj, hh, 5o, 1, i, au9, ss, orz, ww, 4q, e, r1m, 3e, 1dh, 3, 2, m, y3, 5bd, 4xp, dwp, 6l, z5n, lnb, qkg, mv3, sl, 2pl, om, gi, r, s, sy, 572, gf, g, 56y, dmo, 22, 9z, oip, m4, 4, 2z9, z, 8zu, 47, z, 2nq, j, v, 43h, 8j, lzs, u, u, b9, q7, c, 3e, k, j27, xui, sk3, 43y, f, vqn, nn5, h, v, b, m, y, cdr, nd8, op, 5fp, iiv, h1u, d, k7, jcw, 0, fz, kb, le, yv9, r, o9i, pyh, 3or, 4, 0b, lb3, d1, ris, q, a, 04w, q9d, 1c, seh, 2u, q, 6i, 3, xx, u, qo, 02d, qc, m, 7v7, q1, xv, h, xa, g, ut, 4j, zy, 7, 31u, c6, x, d, 5, ugk, k, m8m, z, uic, bc, i, mx, 8gc, x, j, b, 4g, j, hw, ct, a, tbb, os, 1n, g7, c8, 2, 2cs, 8, 8n, kx4, y, ml, ecw, m, s5, e, 9hr, ye, 0lt, u6, 6m, r, t7g, hqv, 6rh, r, q, kt, l, lj, ll, 2, 4, 1e, 4x7, 4, s, hq9, vat, vc4, icx, r, 74f, 6r, qiy, 2ht, s1, s, ytd, im1, x3, h, 92a, 6, 646, e, 5ic, t, pm6, 6m, c98, 5, vf8, h, we, 86e, vrg, c, gq, u, da, ymb, lye, 17j, y, jn, h8, msl, u, 1sa, j, wdo, r, jq8, tib, 3, 1kk, o3n, ow, 33, a, 96, z3, pbp, 7e, 8q, f, kb, 1, f, 0o, wm, vov, zf, 8b9, if, 43, vi, aux, 58, duv, b5, h, 3sw, 0q, zb, ic, 2, g, g7y, 7l, i, k, b, qoh, w6f, xpp, 5iy, b0h, jp, f, 45, tg, f1j, erw, zpk, 6x, 2l, js9, qx, 3, tc5, ev, dry, 7, 4sf, f, 9y, 78c, 0bc, mn, qke, b8k, d, d, s, z, o, cm, k92, yo, 1e, ht, u, ej, 5, pk, 8, u4, pf, c7, p1, o, 7w, ekv, 5, zj, 8, 2s, o5, j, 6ww, a, l66, g, y, 4w, pp, 4h, 1, v, rmw, x, 0, j, d3, 7z, fr, tyn, i, jc, kst, 93, 0, 30, f7, 0, 3o0, 3, s, cv2, l1i, 9ay, r, r, 6zk, 5, 3v, n, feo, np, r, e8, h, c6, 6r, 7, 20w, br, pqm, 0, ji, gd, nz6, n6, aq, 8gc, 2am, 2, nm, kg, r, 1zu, 49c, k, 0, 1, jp, c, n, qd, uy, 8f, 2i2, l3, 6sa, u, 8e1, ay8, e, 8, ry1, f, 5sp, b, r56, xq, 2w, y, w, i0, 3j, o8v, 71, si, j, od, u1, q, 5s, 8, fsi, 0s, lr, 1, ga, c, bo, sx, sih, x, e, fa, ood, f, wo5, 95, 08k, n89, wj, l, d2g, mb, i, e, l, xo3, d2c, ymp, lpa, jc0, qa, quq, p, s, w1z, nz, d, cs, l, fuv, 5, k1, w7o, aeu, f, xo, ykl, mn9, nj, 45, m, 6n, o, bzo, 6fc, k, bs8, 91, x, v, pkv, 0, 3z, k2, l3, 10m, 6, o, lzf, 9s, 6, 9, bp, rc, o, 4o, z, z, dt, ia5, 8, 9, ch2, r5, fvr, y, m, 8f, of, py, b, f, fel, e, j2, b1, dge, u8, yw, i, 5o, x, xg, l, ki, zt, 9, hs, 7tp, t, m, xgy, o0f, c, m, 44, fth, e, wf, lx, qho, eu, bw, tf, bf, k6v, 5rp, mr, 4, qb7, pop, d2f, yxp, vk9, xz, 6o, b, hby, w3, 1, 2fq, tn1, 4j, gp, 0e, sy, jg, 5b, s, liu, wak, nz, gk9, g, ol, js, wr5, lw, t5, rx, 1e, lp9, zs, t, i2, nln, 4, i3, 4, y, 3, 9h, v7o, 4uf, ux, 81, 9p, ott, 9ld, 0r, 11o, 4u, ujq, ryv, b, qc9, m8y, s, 9, o1d, wua, c5, b, skb, hp, s9d, d, 4dw, f, h3x, hc7, 7e5, 9, 3m, kz, sk, kg, i, v, y, ja, zz, 1rg, nes, jqc, 6pv, uts, h8, 2d, u, 3vk, zl0, w, 6m, u8, yle, q, 35, u, l9f, 3n, 25w, 1av, yd1, 4, iue, qdt, up, hs, lz, xxg, q, xu, nz2, z, i8, tme, vr4, 2e, cb, 8, 5sd, wm, 2aw, t, l, ld, e, jl, kv, a, oai, 7, z, bv, u4r, 6, ym2, pj5, tsv, wwi, 7, r, 0, m, dr, ub, 3m, 0n, xn, 15s, suk, b, ai, 0l, zz, xhq, y3j, 5m, pve, f, j, fd, x19, e7o, ja, 2, w9t, p4c, r, zf, qo, i, 3, i, nb4, t2x, 36, p, xsr, ag0, nk0, xr, e4, g, 4z, z, q, i6, fw, 5d3, s1, ys3, 71, b, 5, 9, y, 8, hc, 84, 8x6, z, vmh, x47, x, 1, tw, hxl, cr, j, l, t, 84, z0, xz, g, m, zzo, i2, v, z, v1q, 63, lx, dk, bp5, 9hh, b, hv6, fw7, 6, qm, 34g, 2oe, m, 1, xxv, o2, a, r8, k, k, pq8, 1, rr, ynz, p, 3, 4, w, o, z, ww, m, 7, 68, sw, 0mm, 9fi, 9, c, p, kw, u, ep, js, zkh, anz, he, 2, q5p, yw, t, t, v, g, v, qei, 3ue, wzc, 4z, 0, q5b, 7w0, 79, 34, v2f, i07, 1y, 7i, j, k, pwb, ynn, l6z, wi, 26, bq5, 6, x, y2f, u8p, rde, nr, 31, bx, n, 8, 0d7, v4, 9, e, ys, w, h, 7io, t, xv, sd, 37w, hcp, 2a, jgu, 21, ncg, gtl, 84d, d15, ba9, p02, 8qo, q, lix, i8g, ch, y1, s, w, l, ny, d, i, rzd, c7, dtc, h2, i3v, 5nw, 5, 9y0, 051, 1ls, l, eyj, pq, uo, wl, b, qn, a5, 40, 0q, khz, 7, 5, l, yo, y34, 2, s, ki, n, y, eg, w1, l, rlc, pt3, qho, ciq, e1, 2g, l, 1n, 8m, 0nm, ww, r26, 5fx, o, cza, aip, 8, oiy, wq, um, e, cs, f, kj, f, bu, gb, 5zg, zr, h, u, 1v, cv, q6, o, k6, bx5, 1s, 3, dv6, 0q, k, 3m, 926, 45, v, h, bma, os, q, swn, q4, gcw, nz, nv, kk, m, m, 0, 1ze, nr, 8, nk, csp, wtk, 3g5, d, wyi, 55, gv, u, n, r, t, drz, 3, g, 5l, kcn, w, 3bx, z6, e, 5o, nxu, bba, 7h8, tf, 43, t7w, uy, 66, 5, jld, bs, s, vz7, x, l, 5, mm0, 0j, s1, g, y9, i, p3, st, h, tk0, q, e, s, d, v, c3, 1h, et, r3, ui, lc, n6l, m01, 3, 44y, i, enz, c1, g, tu, 7oi, kbq, e, 0, 5au, d, zqi, sa, k, eh, n, zk, p6z, w5i, jyi, q, 2, in, 93, x2j, 9j, 0l, ew, jy, t, k, wic, y, mkd, 3, 3, 8od, z, 33u, 4ya, o, i2, v, 5, u, l0p, u9o, 1c, d, x, 9y, c7, ya, 0, 93, 3, cfq, 9qf, xj, s, t2, g, a7u, me, 51l, ifv, 9, c9, jx, 5yi, al, u, cx, y, ax6, 5, pvq, 34q, y3, t, uwm, 50, yle, 2, l, jwb, h, 15, 6u, n9i, 4, l, o, 9hf, j7z, 927, d, rfw, i, e9f, h, m, c, m, e6, 9f, jo, o1i, 6, 62, 4, h, v, x, z, z, h8, a, 47j, 9, or, c, rt1, hv6, s, gy, g6i, qb, fb, 0, ane, 1li, 5, r1, 6z, 2nu, 2, z, ik, l5, m, dnf, c, 0r, ub, ww0, m, i07, 3, pir, y6, i, ldp, b, m3, g1o, c, dh3, y9r, qk, o, o, vgb, 0v8, k, 7d, 3k, f, mdk, e, f, g, s, 19, 3r, asr, r0g, ggu, h, v95, 4xw, iw, 5mn, yro, f5z, 67, x, x8, g, 65s, mp, cs, wp, ex5, t, k1, iyg, p, 9fq, pp3, le3, j, 8p8, j4, lf, j, l, 9, 5i, n, 8u7, l7u, f7f, 8jm, 6k, i2, t2, 3, ufu, o, lyn, 3, v, z, kr, ru9, wg, l, a, xj, wkj, 29s, lg, yp, fe, ms, 5d, g4p, 9, zd, hau, 39y, 5i, c, ba, r, we, c, 76, nf, vs2, nt3, 5, i, 45e, cjo, q43, c49, xl, zul, sc, 9qt, yt, 5j, t, wvj, x, aam, 7kr, lb, vrm, s44, 2n, 2, 0a, s, 7, 9, xw, xo, 0z6, qc, wd3, 5, 8it, s, k8t, r, j27, dk, s, g, apx, yr, t5g, ld, iv8, q8e, r7, m, c7, 3, u2, 6, cro, xq, d6, 6i, yjw, 3, vc, r8, 84n, o60, 1qs, hl, s, cd, 6lj, 1j, n, 480, vi, r, 12, k, n, o, s, sq, 4d, po, rw, hu2, c, o7, d6, 5l, 2, e13, cmk, r, t9a, jj, p, sn, 9m, q4, kf, j, 4d, 8vv, yv, e, ue, tov, 97, e35, b, d, g0h, e, ni, t1, 0gc, 6, r, pp, k, f2, 9, 36, qgy, sc, u, p6, mbt, n, zf, 5, jir, u, vz, qm8, qpo, d, 6, 82, 4dp, i, 8, d8, az, gc, o2l, m, tmw, od, h, f, a, u2a, u, 8y, a, j4, y, bug, 0k, mo, sj0, 0, owo, c, ea, u, me, qwe, hq7, f, 18l, zj, tzg, b7k, f, 1v, a, b, gf, m, kih, w89, wiq, bc, 4m, oq, h, 9, yp, xp9, f, jw, m39, e, m, 8u8, t, a95, 68e, p4u, 6, ran, wr, fx, ex, 5ji, c92, g5, 65, 9, sb, mc, 4, cf, c1, fz, 6w, sk, vo, y, n, l1, d3n, w, px, zs, k, zi, gp3, 99g, 1, d2f, l, 2bb, d, on5, lr4, b, pek, 8c, 5, 69c, v, 5, 3fa, f, w84, dy, 5f, 8, pg, at, 2ph, 2, o, rkv, htx, lt, z, f, vdt, hf, zzd, p, 3rq, l2, nah, bi, g6b, 03r, xao, 1, 7wu, 05, 2, 5xp, cof, w1, i, j3y, 7, b, 5, njg, a6, e, b, c, 8w, b, q, 9w, ubr, mj, ou, 0f, 1, 3, mw, ybj, ix, onv, bx, 09, ev, 18j, ut, z2, v0, x, 8tn, 2, 9g, p3t, b, qv6, st3, lof, z, g, 6s, 5z5, mf, q4, g4, f6, d, x2, 9s, ecz, x, efe, n, ivp, 0v, 5, f5s, rj1, vw, t4a, Uncategorized | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Category: Uncategorized

Chì kẻ mày 2 đầu Innisfree auto eyebrow pencil về hàng nha

Chì kẻ mày 2 đầu Innisfree auto eyebrow pencil về hàng nha.
Kẻ lông mày là công việc quan trọng hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Lông mày quyết định phần lớn diện mạo của bạn, có khi còn hơn cả việc kẻ mắt. Bởi mọi cảm xúc của bạn sẽ được thể hiện qua lông mày. Để có một đôi lông mày đẹp, bạn cần 1 sản phẩm trang điểm mày chuyên nghiệp.
Chì kẻ mày Innisfree mềm mại, dễ tán là sản phẩm rất hiệu quả mà giá thành lại rẻ sẽ giúp bạn có đôi lông mày đẹp như ý muốn. Đây là lựa chọn phù hợp nhất với những người mới tập kẻ lông mày.
Innisfree Eco EyeBrow Pencil giúp định hình tạo dáng và vẽ lông mày, với thiết kế 2 đầu gồm 1 đầu chì dạng bút vặn và 1 đầu là chuốt mày để tán đều và cố định sợi lông mày.
Với kết cấu chì mềm mại nhưng bền màu, giúp bạn có đôi mày ngài tự nhiên, giúp khuôn mặt sáng và nhẹ nhàng thanh thoát.
Thiết kế thông minh đầu chì vặn lên khi cần, bạn không phải lo phiền toán khi mang để gọt đầu chì như các loại bút chì thông thường. Thiết kế đầu chì hình oval giúp định hình được dáng mày theo ý thích của bạn, đặc biệt là kiểu lông mày ngang trẻ trung và năng động.
Có 4 tone màu để lựa chọn phù hợp với lông mày của bạn.
# Black: màu đen
# Gray: màu khói
# Ash Brown: màu nâu sáng
# Espresso Brown: màu nâu tự nhiên.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Bước 1: Dùng đầu cọ kẻ lông mày, kẻ men theo đường từ đầu lông mày cho đến đỉnh mày khoảng 2/3 chân mày
Bước 2: Từ đỉnh lông mày tiếp tục kẻ cho đến hết chân mày (1/3 còn lại)
Bước 3: Dùng bút chì nâu kẻ dài lại từ đầu chân lông mày cho đến cuối chân mày.
Bước 4: Dùng đầu chuốt lông mày chuốt từ từ đều theo chiều lông mày để tông mày kẻ được đều đặn và tự nhiên hơn.
See Translation

BÚT TẠO KHỐI 2 ĐẦU W7 HIGHLIGHT & CONTOUR STICKgiá: 180k

BÚT TẠO KHỐI 2 ĐẦU W7 HIGHLIGHT & CONTOUR STICKgiá: 180k
Tạo Khối dạng thỏi W7 Highlight and Contour Stick với nhiều tính năng cùng 1 lúc giúp bạn rút ngắn được thời gian mà vẫn đầy đủ các bước trang điểm hoàn hảo cho bạn: vừa giúp che khuyết điểm, highlighter và tạo khối.Mọi tính năng trong 1 sản phẩm với thiết kế dạng thỏi son giúp bạn dễ dàng sử dụng– Có tác dụng đánh sáng, tạo điểm nhấn cho khuôn mặt thêm nổi bật đồng thời giúp tạo khối, định hình các đường nét trên khuôn mặt thêm xinh đẹp và sắc nét hơn.– Đầu thỏi dạng kem mịn,mướt nhẹ, cho làn da mịn màng, khô thoáng cả ngày, đem lại cho bạn gương mặt ấn tượng ,hỗ trợ cho việc trang điểm của bạn trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.
Cách sử dụng:– Dùng để che quầng thâm dưới mắt, nốt đỏ sưng tấy, những nốt mụn đỏ, những vết thâm mụn, tàn nhang.– Làm sáng vùng chữ T, nhấn chân mày. Dùng làm highlight cực chuẩn nhé.+ Nếu cằm nhỏ hoặc lẹm, nên dùng highlight để khuôn mặt cân đối, ngược lại, nếu cằm to hoặc nhô ra thì phải dùng coutour để làm thon gọn lại.+ Tạo sống mũi cao hơn: dùng màu tối thoa dọc 2 bên sống mũi và màu sáng tán lên phần giữa sống mũi. Phương pháp này sẽ giúp tạo cảm giác mũi bạn cao hơn.+ Khắc phục khuôn mặt vuông: dùng màu tối thoa 2 bên góc má giúp tạo cảm giác khuôn mặt đỡ vuông và thanh thoát hơn.+ Tạo gò má cao: hóp má lại và tán màu tối lên vùng hốc má. Phương pháp này sẽ tạo cảm giác gò má cao và sexy hơn.
See Translation

Tẩy trang Bioderma

Tẩy trang Bioderma – nước tẩy trang số 1 thế giới !!! Có sẵn dung tích 100-500ml.
Nhắc đến Bioderma thì chắc hẳn, những cô gái yêu thích dược – mỹ phẩm đến từ các hiệu thuốc ở Paris cũng đã biết, Bioderma là một trong những hãng dược- mỹ phẩm hàng đầu của Pháp.
Và tên tuổi của Bioderma thực sự nổi tiếng cũng là chính là nhờ tẩy trang Crealine H2O – nước tẩy trang số 1 thế giới, cứ 8s lại có một chai được bán ra, tẩy trang tuyệt đối tốt và tốt hơn cả là vì em ý hiệu quả và an toàn với mọi loại da.
– Bioderma Creáline H2O nằm trong 20 sản phẩm được ưa chuộng nhất và bán chạy nhất khiến người Mỹ phải ngưỡng mộ và ghen tỵ do tạp chí ELLE bình chọn.
– Loại nước tẩy trang này được cấu tạo bởi những hạt “dầu” nhỏ đến nỗi mắt thường không nhìn thấy được, bao bọc bởi nước ở xung quanh. Lí do này khiến Bioderma làm sạch da hiệu quả, nhưng không hề để lại dầu trên da gây cảm giác bóng nhờn như những loại makeup remover thông thường khác.
– Và thêm nữa, thành phần của Bioderma không hề có cồn, không hương liệu, Hypoallergenic nên sẽ không làm da bị khô đi hay căng cứng sau khi sử dụng.
1. Toner tẩy trang Bioderma Créaline H20 (chai màu hồng):
– Bioderma Créaline H2O là sự lựa chọn hoàn hảo cho những bạn có làn da nhạy cảm (hoặc da khô).
– Sản phẩm thật tuyệt vời khi công dụng của sản phẩm không chỉ gói gọn ở khía cạnh “Toner” mà còn tẩy trang được cả mascara, vùng mắt kể cả da nhạy cảm nhất. Cũng như hoàn hảo khi bổ sung & cân bằng độ ẩm cho da.
2. Toner tẩy trang Bioderma Sébium H2O (chai màu xanh):
– Nếu da bạn thuộc nhóm da hỗn hợp & da dầu thì các bạn nên chọn dòng Sébium H2O. Giúp các bạn kềm chế lượng dầu trên da nhưng vẫn có tác dụng làm lành những vết nứt nẻ (đặc biệt khi thời tiết hanh khô).
#taytrang #bioderma
See Translation

Nếu bạn đang tìm kiếm một loại nước hoa hồng lành tính

Nếu bạn đang tìm kiếm một loại nước hoa hồng lành tính, không cồn và dưỡng ẩm sâu, thì Nước hoa hồng Hada Labo Gokujyn Super Hyaluronic Acid Moisturizing Lotion là một sản phẩm đáng để trải nghiệm, dù da bạn thuộc loại nào, da khô, da dầu hay hỗn hợp, thậm chí nhạy cảm thì Hada Labo vẫn là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.
Đặc tính và công dụng:
Dưỡng ẩm, duy trì độ ẩm lâu dài, se khít lỗ chân lông, nhẹ nhàng với da, không gây mụn, không dây kích ứng ngược lại làm dịu vết mụn đỏ rất nhanh.
Giúp giữ ẩm cho da tuyệt vời: nhỏ từ 2-3 giọt lotion ra tay, vỗ lên mặt sau đó tận hưởng làn da mềm mại, mịn màng từ 4-6 tiếng sau đó. Nhưng nếu sử dụng lượng nhiều hơn khoảng 4-5 giọt vẫn không nhờn, dày trên da mà còn thấy da bóng khỏe.
Duy trì sự mềm mại, mịn màng cho làn da, không bị bong tróc, khô ráp ở cánh mũi, mép, vùng chữ U vào mùa đông khô hanh.
Sản phẩm hầu như không mùi và bay hơi rất nhanh ngoài không khí do đó bạn có thể không cảm nhận được mùi hương trong quá trình sử dụng.
Chất lỏng như nước, thấm cực kỳ nhanh, không nhờn rít & làm da mềm mượt.
See Translation

BỘT Ủ TRẮNG DA SPA JAPAN

BỘT Ủ TRẮNG DA SPA JAPAN
Rất nhiều Spa tại Vn đã tin dùng , cũng rất nhìu review từ khách rồi nhé ạ !
Trắng da an toàn 100% ko chất tẩy trắng ko gây kích ứng , ko vàng lông , an toàn 100% trắng từ từ trắng hồng trắng khoẻ chứ ko phải loại 1 phát trắng ngay đâu các c nhé !
Thành phần :
Làm trắng, giảm sắc tố da (tàn nhang, vết thâm nám…)
Magnesium Ascorbyl Phosphate – MAP :
Vì là một dẫn xuất của Vitamin C nên MAP có đầy đủ các tính chất của Vitamin C tác động lên làn da như: tăng sản xuất collagen, trị nám, làm sáng da và mờ vết thâm.
Than hoạt tính : khử mùi, hấp thụ độc tố trong da, giải độc cho da.
Chiết xuất hạt coix :Các hạt Coix là nguồn dồi dào của các axit béo thiết yếu như axit linoleic, axit palmitic, axit stearic, axit cis-8-oc-tadecenoic…, Vitamin B1, B12, và E, do đó có tác dụng chống viêm, làm mềm và dưỡng ẩm, giảm sự hình thành nếp nhăn, làn da mịn màng, và loại bỏ các đốm đen. Đồng thời chữa lành cho da bị mụn mủ, mụn cám, mụn đầu đen…
Chiết xuất rễ dâu tằm : làm mờ các vết thâm nám, đốm nâu, tàn nhang, làm đều màu da.
Chống oxi hóa: MAP cũng có khả năng chống lại các dấu hiệu tàn phá của da do tia UVB tạo da. MAP có tác dụng chống oxi hóa tương đương với LAA ở nồng độ 3%.
Chống lão hóa: Một số các nghiên cứu cho rằng khả năng kích thích collagen của dạng C này bằng với LAA ở nồng độ 5%
Cân bằng cải thiện độ ẩm làn da .
See Translation

Bộ 3 trị mụn nội tiết

Bộ 3 trị mụn nội tiết. Sản phẩm hot nhất trong tháng. Về bao nhiêu hết bấy nhiêu. Xem link để biết thêm công dụng chi tiết
http://www.fierybread.com/…/review-san-pham-uong-bo-sung-c…/
Bộ sản phẩm trị mụn nội tiết
Đảm bảo 100% nếu dùng đủ bộ. Đã rất nhiều người dùng và ai cũng thấy hiệu quả bất ngờ
Không tác dụng hoàn tiền luôn.
Đặc trị mụn nội tiết dùng cho cả nam và nữ.
Đặc biệt cho nữ còn có:
Điều hoà kinh nguyệt, tránh đau bụng kinh, đều kinh. Phụ nữ lớn tuổi k bị đau rát khi qh. ( đây là freeback của khách hàng đã dùng. Có bạn chậm kinh tới 3 tháng uống và lại có kinh đều).
Kẽm bio zinc : #360k/ hộp 84 viên
Tinh dầu hoa anh thảo: #450k/ hộp 125 viên
Tinh dầu hạt lanh: #450k / hộp 125 viên.
Nên dùng thêm dầu cá kết hợp nếu có đk 🙂
ĐẢM BẢO 100% TRỊ MỤN NỘI TIẾT NẾU DÙNG ĐỦ BỘ 3 SP
Sp này khách đã dùng rất nhiều thấy hiệu quả và giới thiệu nhau mua. Hiện tại mình cũng đang sự dụng bộ 3 sp này và thấy kết quả rất tốt
See Translation

Bộ sữa rửa mặt loreal dành cho nam giới

Bộ sữa rửa mặt loreal dành cho nam giới
LOREAL MEN EXPERT đc mệnh danh là 1 trong 5 dòng sữa rửa mặt cho nam đc ưa chuộng nhất thế giới
Từ trái qua phải
1. SKIN AWAKENING ICY CLEANSING GEL
Làm sạch sâu mà không khô da, chống nắng cho da, tăng cường sức đề kháng tự nhiên của da, làm mềm da và có thể cạo đc râu.
Giá: #200k/ hộp
2. X- TREME CLEANSER MAGNETIC CHARCOAL
Chất làm sạch bằng than đen, một chất làm sạch hoạt động như nam châm để hút và loại bỏ bụi bẩn, tạp chất khỏi da. Hoàn hảo cho những người muốn có làn da sạch k bóng dầu, không mụn và tập chất
Giá: #260k/ hộp 150ml
3. SCRUB X2000 BEADS ANTI BLACKHEAD
Pure power scrub có axit salicylic chống lại mụn đầu đen, nó ngay lập tức làm sạch dầu và chất bẩn, loại bỏ các tế bào chết. Thu nhỏ lỗ chân lông, ngăn ngừa mụn trứng cá và sạch mụn đầu đen sau 4 tuần sử dụng
Giá: #260k/ hộp 150ml
4. DAILY CHARCOAL WASH MULTI- PURIFIER
Chống lại 5 sự không hoàn hảo trên da: các đốm k đều màu, mụn đầu đen, da nhờn, độ nhám và vết nhăn. Công thức chứa than đen và tinh dầu bạc hà có tác dụng tẩy rửa hoàn toàn để chống lại các đốm và mụn đầu đen.
Giá: #250k/ hộp 150ml
See Translation

Phấn tươi Essence Soft Touch Mousse

Phấn tươi Essence Soft Touch Mousse
220k 16g.
Xuất xứ : Đức.
Ko cần phải đánh lên da tầng tầng lớp lớp các thể loại như kem lót, phấn nền, che khuyết điểm… chỉ cần một lớp mỏng nhẹ phấn tươi Mousse bạn đã có một làn da mịn mượt như ý và đẹp ko tì vết. Em ấy rất thích hợp trở thành “cạ cứng” của câc cô nàng “mèo lười” trang điểm bởi tính chấ tiện dụng và tiết kiệm thời gian.
Có 4 công dụng cho một sản phẩm : dưỡng da, che khuyết điểm, kem lót kem nền.
Kết cấu dạng Mousse xốp mịn và bám da, độ che phủ hoàn toàn khiến các khuyết điểm biến mất, cho bạn lớp nền chuẩn từng milimet.
Lớp phấn mỏng nhẹ khiến da ko bị khó thở, ko gây cảm giác nặng mặt. Bên cạnh đó độ bền mầu cực lâu cũng là điểm khiến phái nữ rung rinh
Khả năng kiềm dầu đáng nể cho bạn làn da khô thoáng suốt nhiều giờ đồng, ko bóng dầu khó chịu. Dưỡng chất từ thảo mộc tự nhiên trong phấn giúp chống lại quá trình lão hóa để da khỏe mạnh và tươi tắn hơn.
Shop về tông màu 04 phù hợp với phụ nữ châu á để các bạn dễ make up hơn.
HDSD :
Chấm phấn đều lên mặt rồi dùng tay, cọ hoặc nút tán đều trên da để tạo lớp nền hoàn hảo.
See Translation

Huyền dịch salicylic BOLTUSHKA đặc trị mụn – một trong những phương tiện tốt nhất giúp dập tắt nỗi lo về mụn cho những bạn bước vào tuổi dậy thì và kiểm soát quá trình viêm nhiễm khác trong các vấn đề về da mụn

Huyền dịch salicylic BOLTUSHKA đặc trị mụn – một trong những phương tiện tốt nhất giúp dập tắt nỗi lo về mụn cho những bạn bước vào tuổi dậy thì và kiểm soát quá trình viêm nhiễm khác trong các vấn đề về da mụn.
Huyền dịch Salicylic BOLTUSHKA ngay lập tức tác dụng lên những vùng da bị mụn, tiêu diệt các vi sinh vật có hại gây viêm da. BOLTUSHKA đặc trị mụn nhanh chóng làm khô, giảm sưng tấy, viêm và mẩn đỏ, làm lành cấu trúc da bị hư hỏng do nặn mụn, giúp khôi phục lại sắc thái của làn da khỏe mạnh, loại bỏ không chỉ các mụn trứng cá, mụn bọc và mụn cám hiện có, mà còn ngăn ngừa sự xuất hiện của mụn mới.
Tác dụng:
— Ngay lập tức làm khô phần da mụn đang viêm
— Loại bỏ sưng tấy, mẩn đỏ, giảm kích cỡ của mụn
— Bôi chấm cục bộ lên vị trí của mụn.
Gồm các thành phần hoạt động:
BIO salicylate – salicylat tự nhiên chiết xuất từ vỏ cây liễu, giàu axit salicylic có tác dụng làm tan mụn và kháng khuẩn mạnh.
Lactulose – disaccharide tự nhiên, tăng cường chức năng hàng rào bảo vệ cho da, vô hiệu hóa sự phát triển của vi khuẩn, ngăn ngừa xuất hiện mụn.
Kẽm – giúp làm khô tức thì bề mặt mụn, giảm viêm, giảm mụn, giảm hệ quả bị tổn thương da do mụn trứng cá để lại.
Khối lượng: 25 ml.
Cách sử dụng:
Lắc đều trước khi sử dụng!
Làm sạch khuôn mặt của bạn, áp dụng dung dịch lên phần mặt bị mụn.
Tránh tiếp xúc với mắt.
See Translation

Son Kem Burberry Liquid Lip Velvet (6ml)

Son Kem Burberry Liquid Lip Velvet (6ml)
Không chỉ khiến hội cuồng son “ngày nhớ đêm mong”, Burberry Liquid Lip Velvet quả không phụ lòng các cô gái vì thừa hưởng chất lượng quá tuyệt ngay từ packaging cho đến chất son, còn màu son thì khỏi nói rồi, nhìn mê muốn “rụng rời” luôn mà.
Các thỏi son trong bộ sưu tập có thiết kế khá đơn giản cùng phần nắp vẫn mang biểu tượng caro của Burberry kết hợp hình khối lập phương, phần đáy son được vuốt nhọn bên trong khiến cho thỏi son trông thon gọn và sang trọng hơn hẳn.
Tuy nhiên, chất son lì nhưng vô cùng mịn mượt của Burberry Liquid Lip Velvet mới chính là tiêu chí đánh giá giúp Burberry khẳng định tên tuổi của mình và nhanh chóng “soán ngôi” các thỏi son kem huyền thoại.
Công thức dưỡng môi với thành phần gồm các loại dầu và sáp giúp cung cấp độ ẩm, cùng các ceramides chống lão hóa, cho đôi môi căng mọng hơn.
Son lên màu cực chuẩn ngay từ lần lướt đầu tiên trên môi. Các nàng sẽ không hề cảm nhận chất son bết dính hay khô môi mà hoàn toàn thoải mái nhờ công thức cấp ẩm khá tốt.
Khi thoa son, bạn sẽ có cảm giác giống như có một lớp lụa cực mỏng bám trên môi khiến cho đôi môi của bạn kiêu sa, quyến rũ khó cưỡng.
Độ bám màu siêu đỉnh tầm 5-6h khi đánh full môi và nếu ăn uống thì son để lại trên môi một màu son nhẹ nhàng vô cùng xinh xắn chứ không trôi hết đâu nha.
See Translation