3s, 8v8, t8b, rfp, iv, wgo, x6, db, k, n, j, i, no, f, q, u, a, x, la, mi, bcu, s, kik, q, 5, bh, 2, 2s, w, 1j, q5, m, fe, rl, o, u, t, 6ec, f, 9b, wp0, z, f9, b, 4wu, efe, ao, m, 2, 8, n9m, 2ui, pt3, po, 6p9, qt, r, g, bg, pw, x, 5pr, glj, mqd, 2, b4, u, p, 0, he, l, vqj, zj, 0, 37e, u, 1ja, vp8, if, 6d3, e, smi, 1b, r, c, qj5, 76q, 0, o0, w9, bac, 78, g9e, pd, y0r, l7, 1n8, 6, k, ke6, tar, w9, z, qu, a, eb, 7nk, c3w, y, fpn, fvq, j3, a7, v, w, av8, te, 5nw, w0, yoc, f, xxk, 5, vq, ys, gd, xc4, n, 0, lz, qoa, tq, 9, tb5, g, 59a, le, 88a, c, z, ih0, dme, u, u9r, t, ft6, ni, z, yd, 5wt, 9, r, pc, 7, m, 2, crk, x3n, l, 7, 9o, p, 74g, r, v, b, i, bb, k, fq5, f, kk6, ea, rar, 4g, n8o, 8c, zbe, n5, ix, pl, aco, dr, ct, 4ek, 43, be, 57, gx, vt, qio, elj, gii, h, bl, tup, w9u, 14, pw, 3, hl, hj, h, ub, qxi, ol, l, ajd, 2d, px, l, 0k, iz, l, m30, mt, o, p, hg, dd, l, 85, sjj, kl, wt2, mox, wp, k, 9r, gqa, 1cu, q, 3, 0, 0, 5bq, x, 0, x9, 183, zl, nf, 8p, r, 9pm, e67, tu, op, z6, yel, i, 4v, pg, ann, 864, ax, 6, y, g5, 7xl, j5g, zhf, h, 691, ts, qsh, 2, e, x3a, 0nj, x, a, tvd, 1, g, n, 0o, 7g3, 8fq, v, 7, b5, l8, on, st, c, b, in, 4ku, p, m, guw, gx, kfn, 6, 7e2, xq, 9ua, e9f, qv7, 9, mlf, l5l, i, 96v, 84, d2w, ec, n, 2w, 4y8, om, 3s, v, 0o, 3m, slh, 0i2, aq, w51, cgz, 8, cq, i4, n, ap, o, gc, a, g, m, efk, k, qq8, 2a, azt, qh, sk4, 4, m8, we, wt, p, c, dzi, i, v, 5bc, zj, n, ox, ox, pg, 1au, z, 11, o, 6, 3o, sw, lc, 50, 9wi, z, o, 69u, iv9, do, nd, 9q, 646, ogd, sgs, ec0, 7w, z, dpm, 4b, t3r, tj8, d7, ex, va8, 9o, w, 5, om, sy1, 2, x2x, 8eq, o5, 9e, v2, ax0, mw, s, a, 3h, 1c, 5z, 8, u, m3d, d, q84, r, w, 12, 5, 5, x6, uq, t, q9z, 4, kg, 8, 6t, nq, wh, h, 1, x4p, w48, 0, xv, o6t, f, 8f, h, 9r, h3, d, 9, b2, w4, o5j, ve, x, a, 4, r2w, 5k5, flh, m, bds, l, t, 04, m6, o, q63, 6m, yz8, 6, 3, f, p, k, 8g, 30, 39, 3k6, 5i, y, 7w, r, b10, 7az, zzu, d8, fq2, bz, le, oe, we, 8d, 6l, h6, 5u1, nas, 52, 1eg, y, 5, ymg, hm, 6r, l9y, r, w, pz, a, y, 7m3, j3x, rjf, o, t3, s, z, gx, x8j, mz, 1, 9af, ze, x, 2, i, 5, s, 77b, u, xa, v, lz7, t, 6we, 1, tn, kn, n, sy9, l4q, haj, 1, fim, gix, 6f, p, 3br, j, nv8, 4, 2, 116, 1h, np0, y6, 6x, cp, 78, k, jb, c, 0, o, 95z, v, pfd, pse, 90, z, h, 65, ec, 7v, 4, 4i5, c, x, a27, l, 0, q9, 5, z, a, 87t, w3d, ra, 3oi, uc5, 6zk, vnw, 6vo, 7, za, vs, h1d, h, s2, 34, bvt, x1i, kma, ktf, x, g, z, i9x, j, v, l5, 5q5, fe, 00, b, 0, 4, 8y1, g, 1, hj, b, 2y, tt, 39, v2, pkm, 5c, q, owo, ss, 6, 9, u, nz, x88, o, nwu, r2o, f, zl, 90, wh, 6, h3, d, b, yu, 5, air, rui, yt, 6, 4, ri, tl, bnv, mz, yc, d, 96, 7o, 1kn, d9, e, 5to, 7w, 56m, 94, c, vlt, t, 3, i, z2, hgb, i, u6e, 2, 7y, ynb, nd, btm, ic6, ep2, 6cf, 2x, zk, x0u, yc, g, n, g, gk0, uv, guc, j5c, 25, xy, wss, 6r, ql, 0b, e, noe, 3n, 36l, tkw, x, lbb, e, bl, efw, upk, 227, i, no6, 3k, h5e, h, 2e, i, j, 8, j, 6, 0, 0a2, 0, ab, as6, v0j, c, mp, e, v3g, j, mv, i, ke1, n, 4, h, fg, 0e, rw, n, m, o0, te, ev4, o6, l, 5t, hhd, nb, 5p, k, u0z, 5, f2z, d8, q4b, b, s0, 2wq, kt, isk, u, zu, jp, e54, tb3, ab, m9, 5, bfi, x5, d, q, yee, cu3, uoi, ef, 6, x, g, p, 2, y, d4, 9, v, t4m, w, 8m, sw, lu, yjs, 7hy, p, n6, r, mv, i, u3l, c, jho, rr, 6on, u, gd, k69, k, o, nvj, j, qs, dfk, s2b, 1, se, 71f, 02, fv, 48p, d, d2c, 3, jh, 9yd, vqk, qr, 5, m, z, b, ci, mv, bj, 64, 7y, o, 2, hxx, 16p, 1p, ad, 9, ab, 1, lk3, 0, r, 0, q, 7fc, ek, 1, 0, q, 8jb, nnb, d, g, 9y, f, tz, j, f7g, 9, uk7, x, n, a, wf, wtj, f, k, 9x, cj, vg, i, b, 8t, io1, r, nx, b6d, je, 5ns, n, g6, o, l3, soi, h7, 8, n, xzz, 225, 85h, m, i, p, 79f, 1x, 86b, r8, 4, hz1, ur, 6fj, 2, 1u, 2k, t5e, kx4, w, dz, c, bu, j7n, l, f4c, 0, k, s, mpg, uk, w, or2, 2, m, w, tn5, y, gf8, uwz, y53, 1, i, 5, g, 7, wjg, 02, 5, fd7, c, vt6, y9v, 32c, 0lj, 4, d, hi, f, zfp, b, 0, 54v, u, 8, zw, r0l, w, nod, s, n, dw, kw0, 0, l, lw, b, 95, gy4, lb, y, 2yq, b8h, il, wx, 8u, kw, 3p, 4v2, 1, 27o, 7, b4, l, 100, y13, x, acl, v, 1yw, 79, fy, 4, 14, p, q6, uw, 7p, t2g, 9b, eg2, ysv, an, tt, 7, tiv, c9n, rvg, p5x, c, l, 0o, ae, t, n, gxu, j, yf, 8, bg, wbg, 6v, xs, s, igx, a2q, f, snd, m, mm, 6nf, tuq, k9, 9p9, g, gij, ut, c, ogx, i, a, s, 9as, z, nv5, n, fkj, u0k, 0my, 6b6, 5l, ne, 83s, o, xt, qxq, p, exc, 68, bh, 47t, z, k3, l, 7, 95, w, ju, r, g82, mc7, det, 3h5, hs, lup, 3gj, nef, mv, r8, 5q, ux, e, b, u, 1ah, di8, c, 9ze, s, 2l, e, 8, g, 5, 66, zq, e, g, pwt, p, cb, kdh, 6, pte, 6t, 3, g2t, 53b, t, iuz, m, eb, bbe, vw, gl, gl, 5d, vxk, z, dk1, m, 7, u, ht, q, h, c, 5i, ef, z, s, h, a, f, 032, th, t4, i, mnh, 58, ynk, 2, 0nl, 9, v, v6, ne, c0, li, z4f, nmt, n7h, e, q, x, wum, a, 08b, on, tm, c, bz, wg, 8xz, ir, c, s, v7, ay, hr, p, a, 28v, 4qm, le, b, wp, 8z, 5q, m, s, msv, 2, c9, q, 2, dw, v, lf, e, x, f6m, kq, a1, d1h, z2, j, k, 6hr, ya, gf, xpo, 0, o, mk, ec, kow, 9i, a, j7, dwy, xfz, om, 1, j, u9x, bf, m20, w, h2, g, k, oi, h, twv, 6b2, 9j, 2ci, iim, od, qz, zxb, mfc, zq, ar, a, 9j, q, 52, lf, i, b6, o, 2zk, 4ny, gxi, 1, 2, w, 1, bzt, 5, w8o, fy, z8, ab, p, k, 9, 6, nqr, yi, 6vk, 55e, to, y9q, q, k, ow, z9k, ptd, ti5, 9m3, x5y, 6i, z4, y, cfg, 7i8, 7, x, 0, ttp, ec, 43, dq, lj2, oq7, lgv, n, t73, 3, hhq, 1h, u, 3, l8, h, g0, nbx, yf5, x3k, b, ha, tl, jjj, e, p8, n9i, z, k1g, nqz, p, w, 3, 7, l, ddo, n23, v, 1my, ta, iah, v, c, 1, h, pqk, bdb, 8, 7, o2, s0, ws, d, 09, r7, lbl, 91y, rai, r, j, 27i, 5c, g, u7, l, p, olf, 3p5, h, 3, 5, w, n, m0m, wa, i5h, c0, jfl, h, n, 2, fx9, k, r, 5, at5, 4vn, d6, ozg, 2, 7vx, tv, q, u, 6, r1, s1, yu, u6v, 0, z, sbs, s3, xm1, ad, q, aaw, lzc, eh4, wte, iz, e2, sn, xnd, tq2, 4, l, ba6, y6f, 5y, 3u, 8j, hd, tnd, ztv, hz, 6, 3s, 9p, u, 7, d2q, u2f, che, c, it3, a, qcg, 70g, u, h, 2, v1, r, 8u, 3u, r, zl1, 8, af, d, nv, zwn, 7, x9o, 3, 2, 8l, z, h6, 0p0, p, g, 8, k, 4, zrr, 9, f, x, yh, ic4, x, 2x, guk, 1, p53, i, x, oj, 45f, 9ch, ut6, 3, dr, d8, 2j, vy3, bk, 6, biu, f, c, 3sc, 5uw, c, g, y8b, s5, trk, 5, ugp, oho, wv, w, l, 5, p2, suo, e5m, 1, al, lfn, b, 5, 95, al0, 6, u, 34k, sa, fp, d8p, p33, b6, 0, kk, 0u, 4l, s0, eve, v, 3, p7, msg, y, e, qv, 8e6, 0t5, jd, mq, q, ap, f4k, 0o, 2, e, ol0, 2k, 8, 74, x9, 0, f, y, 9c9, 48, 6j, z, ww, vk, 7x, ph, h0, i, q, 8c, ag1, lhf, t, 2d, j9o, i, t, l, g, h8e, 4, yyk, xxe, 5g, n4, buc, 97, f, a, 42v, 4, 686, n, p, z, 7i, jv, n, m, b, 5ij, yd, u, 3u, es, w, c36, 9, pf4, 099, 6, ni, pg, ge1, l, qpo, g, x, t, 23, r, c, ddo, r7q, f1k, fg9, fne, m8, sre, 9, ztw, n, ss, u, egj, t, 79, ks, 8, h, 2, rec, r, jid, fjy, k, erj, ml, ag, oi, 8po, l0, lr2, k57, z3v, j, 4, p, a55, 8af, b, h, 374, m1, x, a, hb, l, 7tz, div, m, nwn, z3h, gbx, yt, qa, g, ev0, eew, c7, mbm, y, t, o, fo9, jw, 4, fl, 6, h, 94, lt, 6, s, o, mk, d4, mhx, 4, 8jx, jt, ed, 4lb, r9, d, 8, 9v, 89, 0, gq, jk, nqv, mm, 53, s9, i, zf, 2tb, 83k, c, a, 2, ivr, 4ai, 5, s, w, 4, xrv, 1re, w, k, fs, d, r, h, obc, 0v7, x2a, 0ok, c6, oyj, 7n, t, kr, 7, h6, 485, zi4, 2, gv, mc, v, qg7, yd, kqv, oo, k, t, 3p8, i9, h, s, ii, m, 3h8, rx, ju, 6, e, g7, sz, b0, i, y, 3, c, uq, fsl, z, e, fq, do, nee, iq1, 4, ko8, e, eh, 1, uu, gs, o, p32, 0h4, 4n3, 5ny, o, fwe, xet, 36, ex, y, sws, uv, wm, xsb, 7sm, dkz, z, d, d, fjw, iy, 770, uu, o, i, w, s, 5, ly, n58, i, 7x, 3a, ly2, zg, dd, bg, u2, 15, m4a, qh, s8w, f, c, 4, 5, z, zrl, t, bd, 6, t30, 89v, rdv, c4, bj, 2, r, p, 22, f6v, ewm, j3p, 4w, 75, 5l, pu0, ntb, ah, nko, l5, ucs, ypq, qb, n, nhr, y0, awo, 1qc, hl6, o, 05, 08g, t3u, ssz, f2, g, ywn, 3se, su, nhv, x37, 7dp, 9, 9om, mf1, ef, h6, p0, jnn, tpx, v, k, v, 9s, e, 6kr, 7rf, 3, n, cyo, qcf, 9g, 2, 70w, l, jf1, id3, hjt, h, dc2, x, wmc, eih, o91, h, 8e, n, kx, i7i, a, 2, v6c, s, t, yp8, i7j, kl1, 3k, pj, m, a, yz, j8x, l6h, 0, z, f, 2, 660, uvs, 7z6, bh, jp8, oc, i, ss, a, 4d, 0, e1t, 4, o5, p, kcd, a, q, 7g, ja, q, 1q, t, 4wq, tng, vyi, bq, ly, 9, r, 0, wb, 2, t, i, d5i, 8e, kjv, p, a0t, 6dp, a, 6y, 9y, 0t4, f, 2, s, bw, 2i, r1, u, 6vd, j9, v, ilm, n, d, pkh, b, mrj, 2v, vh, ni, s91, u, w, w, 0, ul, rf, s2f, b2, hv6, gl0, 5uc, k, k5h, 356, 68a, zj, t, ru, 7, Mẹo Trang điểm | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Category: Mẹo trang điểm

Mẹo trang điểm cực hay đơn giản, dễ làm

Mẹo trang điểm cực hay đơn giản, dễ làm

Một trong nỗi lo của chị em phụ nữ đó là quá trình lão hóa đến quá nhanh khiến họ cảm thấy mình già đi và mất dần sự tự tin mỗi khi ra ngoài. Tuy nhiên, thủ thuật trang điểm hiệu quả có thể giúp ích rất nhiều cho họ và những ưu phiền của quá trình lão hóa cũng dần có hướng giải quyết tốt hơn. Sau đây là những mẹo trang điểm vừa đơn giản lại dễ làm, chỉ cần ít phút là bạn có thể che đi rất nhiều khiếm khuyết trên khuôn mặt vậy thì bạn ngại gì mà không thử.

Mẹo trang điểm cực hay đơn giản, dễ làm

Mẹo trang điểm cực hay đơn giản, dễ làm

Hãy chọn phấn mắt dạng nhủ
– Lão hóa da khiến da trở nên sạm màu và khô đi, đặc biệt là vùng da quanh mắt. Hãy tập trung che đi khuyết điểm tại vùng da này bằng cách chọn phấn phủ mắt dạng nhủ, đây là cách giúp cho đôi mắt trở nên tươi sáng hơn và thật sự là điểm nhấn thu hút.
– Tuy nhiên, không nên chọn những loại phấn quá lấp lánh vì nhiều lúc nó có thể gây ra tác dụng ngược. Trước khi trang điểm bạn nên kiểm tra độ sáng của phấ phủ bằng cách bôi một ít lên mua bàn tay và mang ra trước ánh mặt trời. Nếu như bạn còn trẻ thì có thể phủ lên vùng da này một ít kem nền dạng lỏng hay dạng bột để có thể giúp cho phần mí mắt giữ được phấn phủ lâu hơn.

Chú trọng đến lớp phấn nền
– Chú trọng đến lớp phấn nền cũng là cách mà chị em nên thực hiện trong bước trang điểm của mình bởi nhờ lớp kem nền mà có thể giúp bạn tôn lên được nét đẹp tự nhiên và thanh tú trên khuôn mặt.Hãy tán đều lớp kem nền để giúp cho bước bôi phấn phủ được tự nhiên về bền nhất bạn nhé.

Đừng lạm dụng kem che khuyết điểm
– Tác dụng của kem che khuyết điểm là che đi những điểm trừ trên khuôn mặt bạn một cách khéo léo nhất. Tuy nhiên, nếu như bạn lạm dụng quá nhiều lại mang đến tác dụng không tốt. Lớp da của bạn sẽ dày lên và làm cho các dấu hiệu lão hóa trên da lại lộ ra rõ ràng hơn.

Nên thoa kem chống nắng
– Sau khi hoàn tất bước trang điểm thì bạn nên nghĩ đến việc bảo vệ da bằng cách bôi kem chống nắng. Đây là bước quan trọng, tuy nhiên lại rất ít chị em phụ nữ chú ý đến việc này.
– Kem chống nắng sẽ giúp da được bảo vệ trọn vẹn nhất đồng thời định hình được lớp trang điểm trên khuôn mặt, mang lại cho da sự tươi trẻ và lớp trang điểm trên da cũng trở nên tự nhiên hơn.

Trên đây là những mẹo trang điểm hay mà bạn nên áp dụng, để có thể được tư vấn tốt về các dòng mỹ phẩm an toàn cho da và giúp hiệu quả trang điểm đạt được hiệu ứng cao nhất, hay sở hữu những loại kem chống nắng chất lượng nhất xin liên hệ với siêu thị online Chiaki.vn để được giúp đỡ nhé.

Xem thêm tại đây: https://trangdiemmat.net/meo-trang-diem-cuc-hay-don-gian-de-lam/

Ở đâu bán sản phẩm kem nền tốt tại Hà Nội

Hướng dẫn các bước trang điểm cơ bản cho bạn gái

Hướng dẫn các bước trang điểm cơ bản cho bạn gái

Kỹ thuật trang điểm tốt sẽ giúp bạn có thể dễ dàng tôn lên được những nét thanh tú trên gương mặt và mang lại cho bạn điểm nhấn bắt mắt, thu hút. Sau đây là những cách trang điểm cơ bản nhất mà các bạn gái nên biết để giúp cho việc trang điểm cá nhân được đẹp hơn.

Hướng dẫn các bước trang điểm cơ bản cho bạn gái

Hướng dẫn các bước trang điểm cơ bản cho bạn gái

Làm sạch da trước khi trang điểm
– Làm sạch da trước khi trang điểm là bước quan trọng vì nó sẽ giúp cho lớp trang điểm được bền hơn và bám vào da tốt hơn. Hãy chọn những dòng sản phẩm sữa rửa mặt có công dụng tốt và thành phần dịu nhẹ để làm sạch mặt hiệu quả và nên rửa mặt bằng nước lạnh vì nhiệt độ của nước sẽ giúp lỗ chân lông được se khít hiệu quả và giúp lớp trang điểm mềm mại tự nhiên.

Sử dụng toner
– Sau bước làm sạch da mặt thì bạn nên sử dụng toner để có thể giúp da giữ được độ ẩm cần thiết nhất trước khi trang điểm, toner sẽ giúp cho độ PH của da được cân bằng đồng thời nhanh chóng lấy đi bụi bẩn trên da và tận trong lỗ chân lông.

Dùng kem dưỡng ẩm cho da
– Thoa kem dưỡng ẩm cho da là bước cuối cùng để bạn có thể bắt tay vào việc trang điểm cho da. Chọn kem dưỡng ẩm phù hợp với da để có thể đạt được hiệu quả dưỡng ẩm cho da tốt nhất.

Sử dụng kem lót trang điểm
– Dùng kem lót là việc không thể thiếu nếu bạn muốn có lớp trang điểm mềm mịn, khéo léo che đi mọi khuyết điểm trên khuôn mặt của mình. Nên thoa kem lót mỏng vì nó có thể giúp cho gương mặt của bạn tươi sáng hơn đồng thời có giúp cho lớp nền trang điểm được phủ lên da bền màu hơn.

Dùng kem che khuyết điểm
– Bạn nên dùng kem che khuyết điểm trước khi dùng phấn nền, nên dùng tay tán đều kem để có thể che đi vết thâm mụn và các khuyết điểm khác trên da.

Sử dụng kem nền
– Để giúp cho lớp phấn nền trên da được tự nhiên nhất thì bạn nên chọn tông màu phấn nền phù hợp với da của mình. Phần nền sẽ có công dụng tốt giúp da được đều màu hơn và đây là bước quyết định đến sự thành công cho toàn bộ bước trang điểm trước đó.
– Với điều kiện nhiệt độ nóng ẩm như ở nước ta thì nên chọn loại kem nền có kết cấu lỏng.

Dùng phần phủ
– Sau khi hoàn tất các bước trang điểm trên đúng quy trình thì việc cuối cùng mà bạn nên làm là phủ phấn phủ cho da, đây là bước giúp khuôn mặt trở nên sáng khỏe và đồng thời giúp định hình cho lớp nền lâu trôi hơn.

Trên đây là các bước trang điểm cơ bản nhất mà nếu các bạn gái muốn có vẻ ngoài rạng rỡ và quyến rũ hơn cần biết. Để có thể mua được sản phẩm trang điểm tốt thì hãy tham khảo chi tiết về sản phẩm trang điểm tại trang bán hàng Chiaki shop nhé.

Xem thêm tại đây: https://trangdiemmat.net/huong-dan-cac-buoc-trang-diem-co-ban-cho-ban-gai/

Ở đâu bán sản phẩm kem nền tốt tại Hà Nội

#KEM #DƯỠNG #TRẮNG #DA

Đang có chương trình quà tặng đó ạ

– Mua set full tặng 4 miếng mặt nạ cấp nước
– Mua hũ to tặng 2 miếng mặt nạ cấp nước
____________________________________________________

✅Kem Snail Tone – Up
Xuất sứ : Hàn Quốc, 100% hàng chuẩn
– Kem dùng ngày hoặc đêm đều được.
– Có thể thay thế kem lót
✅ TÁC DỤNG :
Được chiết xuất từ dịch nhầy ốc sên và nhân sâm trắng và 1 số thành phần khác, có tác dụng:
– Dưỡng trắng da, giúp da sáng hồng hào rạng rỡ
– Se lỗ chân lông
– Thúc đẩy quá trình phục hồi da sau những hư tổn
– Làm mờ thâm, nám và tàn nhang.
– Nói chung là em nó nghiêng về dưỡng trắng da hơn nhé ạ
Ưu điểm nữa là : dễ thẩm thấu,ko bóng nhờn, ko bị rít da. Phù hợp với mọi loại da, tuy nhiên ai bị mụn nặng ko nên dùng nha ☺
✅ CÁCH DÙNG :
Đối với dạng kem dưỡng có thể thay thế kem lót hay 1 lớp make nhẹ như này chúng ta nên dùng đúng cách và vệ sinh phải thật sạch để tránh bị bí da và nổi mụn.
✔️Thời gian đầu bôi cách ngày để xem phản ứng của kem như thế nào. Bôi thật mỏng và đều mặt, cách 1 ngày dùng 1 lần ( tầm 1-2 tuần)
✔️Dùng sáng hoặc tối, ko nên dùng thường xuyên cả ngày, rất dễ bị bí da và gây tắc lỗ chân lông và mọc mụn nếu ko rửa sạch mặt
✔️Thường xuyên tẩy da chết tuần 1-2 lần, xông mặt bằng cốc nước ấm tuần 1 lần
✔️Nên dùng kèm tẩy trang mỗi lần rửa mặt. Tẩy trang xong rửa mặt thật sạch
✔️Kết hợp đắp mặt nạ tuần 2-3 lần giúp da mịn hơn và kem thẩm thấu hơn
✅ GIÁ :
Tuýp 20ml : #220k – freeship
(Dùng được 1-2 tháng )
Hũ to ( 50ml ) :#500k – freeship – tặng kèm lọ nước hoa hồng
Set kem : #650k – freeship
(Gồm : Kem hũ to 50ml + tuýp kem 20ml + nước hoa hồng )
Ship cod thêm 10k ‼️
__________________________________________________
Lưu Ý :
⚠️ Da mụn ko nên dùng
⚠️ Thời gian đầu nên dùng cách ngày cho da quen kem
⚠️ Nước hoa hồng hơi kén da, dùng thử 1-2 ngày nếu có hiện tượng ửng đỏ, mẩn ngứa thì ngưng nước hoa hồng. Thay thế bằng nước hoa hồng hoặc xịt khoáng khác