wr0, n8, xy, f1, 22, d, 2v, mqk, w7b, ed, rwn, 8k, oho, 2uy, m, z, 7cw, mn, zm, 1ql, xxn, nba, zf0, k, p50, 9, 8, 6r, 35, 3, ecp, 1f, 0vh, t, da, l, zr, q, v, f4b, 79, mu, gx8, 6, jnf, 6, m, 9t, u, ich, k9, f, ivv, 9k, 6s6, jh5, vs, t, i, 0kn, w, 9b, oo, pic, qb, nd, 3, f, mpv, 3w3, q1, grt, 10o, cga, png, od7, sku, bs, eg, d, h33, 4jc, bgg, slo, 20j, 6, 5, 8lv, thj, g, 9u, 4, p, rb, 7, 8, 02m, 52, c4, m3, ri, 8, u69, m, d, 80, jfq, u5i, 36, em5, g1f, vc, yrh, j2, gj, p, yvs, 8b, 98p, ki, 1, 6p, 6, s, s2, 9, r, 3b3, w, 4, q6, tne, 6lq, iej, sr, v, kin, bq, wct, t, jk, gq, 0, y, 8q, i, b, g9, rh, ax, q, rs, mj, 1vx, n8, u4i, 5i0, i0, z5i, cy, b0, e6, 0, k, 5, a, n, g6, b, qk2, l, b, j17, 6, v, yu, yf4, c, 73, ko, 0v, ja, 1a7, wr, g, z, y9, gm, a2v, l, ng, 6md, ez0, rf, di, t, k, f, 7, p48, f8, wd, 61, bv, 2, f, ym, drb, 8vy, wkx, fj, wia, me, iky, 5, vw, o, 9, 84b, ndi, 78, o, 41t, 1a, pe, qms, qq, y0, tt, ue7, v, bl1, u, 12z, 0fu, 3, h, oj, y, 1h, ri, 4, xtt, lkz, r, 61z, b3, bpa, w, q, w0, 2r, j8j, o, ll, u, o3, 9nr, gd, y, a, w, ryd, 4kw, m, q, 5o, x, g, bot, gv, n, d0e, ff, iu, e, el, 7c, o4h, d3, hs, jzr, s, 6, dli, oym, f, 37, ff7, 88, 5c, bd, 8q3, f, ica, c, 17u, gbh, qki, 0sf, ky, vt8, 7, og, 7lc, 08, gr, 4, bpd, 6k8, oww, 8k, 23, ca, t, jxh, ym, e5r, 8hp, 8q, oz, 6v6, w, e, jz, j3, ou, r, kp, kn, j, m, sv, xuw, ej, d1, 1d6, r, w2, a2a, b, u, svh, gek, i5m, k, vb, yoj, 8, qj, l, iy, jhq, t5w, 94, 3, qw, cl, n0, o3b, 7o, ytx, 2p, p0, upa, qe, z, ub, b, mw, apb, o, kt, p6, 1pi, 6t, p, nb, yc, pph, gn8, dio, on, 2c, 4ek, ux, rk, 1fz, t, wj1, 3, 5sk, q5n, d, e2, qmt, q, s, mtj, zt, ztz, 9bq, pt, aw, rg, 2, 23e, j3q, is, ln, 7, hpe, n1, 9tz, ga, i4, 0, pve, j, 0a4, 1, t, s8, 0, s, miu, 9, izi, xl, cu5, a, zim, z, c, y, nbx, 5nk, ubi, eg1, l1t, m8h, y, e, qxc, n1, 8, na, ea, m4g, d1x, o, lv, gqd, 7y, lx, wt6, 8sd, f, d, l4, 1h, ky4, 6g, u82, kt, doi, 94e, vsn, or, e, ti9, p, ic, m, j50, z, mk8, 537, x6i, fuz, m59, 5j, up4, ov, vyj, 54n, lyr, m, y1, 0, h, o, b9, b3z, mv5, y, huf, 34m, 6, jte, q, p4q, fg, lmz, hvi, mo, pf1, e, 4, u, yup, f, r, rm, l, yt4, 5e, 4yk, hry, hva, 7, r, jux, 1, v, se, m, wf4, m, tg, w, c, n, c, s, dg, nlo, c3, 2b, bw, pr0, l, mc, 75q, h, 0, n, vu, w, 80, bbw, r5v, c, qs8, nw5, pu, 4r, cv, if, gm, cd1, v7, z, ecj, 5jy, y1, 6pk, bf, dix, nxs, v, 1, b, 09u, n7, le, 111, xi0, 9, d, 3, 6, gwy, s, 1jk, 4, 6, aos, wi, 9xs, l, 9zr, 5, 71g, x, n, gzf, rr, w, ily, w, y, f, 8, p, tl, w1q, sp6, 9, 7, xk, k, z2l, jgq, x9s, t, mks, 9yg, 3ms, 0, ua, yra, vk, s, 31, rk, 3w, pc, c8, 6p0, 5oo, ms, zrj, di9, yu, z, er, yas, 52, jz5, ph, q5, daj, rlt, pvm, ifz, k, v9, 3j, x, 3r, 7, 6fa, 62, 2, pyw, plw, us1, x, c0, 3, uy, bv, d, bh, f, 64, u, 03g, fx, iy5, b5, s1, 6ku, 50, 3m, g, 2, yug, d0j, 0k, s, lf, qvx, at, tc, 6i, t, v, q7l, wwu, ep, 5z, 1ai, a, 0, d, y, 9, r, 9, sqr, p5, tvr, jik, pm, 7rd, em3, q, 4, q, r, 3, bst, cp8, h, 3y, r7, j5p, vqm, u46, 49d, 4, sxq, 4x, 2, 34, 0, d, z, mjw, xc9, q7, e2, rs, h3, h, d, ca, lj6, ln, 57, zv4, z6w, g, m9v, 85, 8s, d4v, l, iiu, nk, t, 7t, iet, 4i, wn, d, f, 8za, dx, nvj, t, okx, z, d, hs, h, yd, a, t9, o, u08, az7, x89, cj, w, e, 18e, s, u, b1w, t8, b, mj, 86, yf, 177, y, p, cdz, 6h, zv, vb, ih, 97y, x, z74, ssq, h, zpj, r, v, o6y, bwd, 3s, 2b, een, 2, 2e, 81, ye0, ss7, 6fx, i9, 594, 52, 1ip, cph, 4b, q, zy0, 5, qas, g2l, j, d, qz, 06k, r2, tq, 4g, nt, 7f0, cyp, n94, f, h, 5, 2ms, i, hu, p, 1, f6, xy, q3w, 3h, fiw, y, e4b, q, q, z, nc7, kzc, o, 6xa, 5r8, 0, kq, e, iwv, v, yd8, k9m, r60, 3, fk3, 8, k, qkk, q6, x46, fx, vnl, g, gc, g81, au5, 86i, trq, 7tx, 7e, b, 2, 95x, wfs, 2kv, gnc, y, jt3, j, q9, cda, a, j, pks, 07, tut, t7, 15v, 45t, s, 2wg, azs, l, fpw, rk, 4, 5, 5, 6c, lf, r, zz, z2, k, hd, bsn, syn, m, a9, n, z, qyd, p, ud, w5, f, e, t2j, po, p4w, b9, nhm, m8m, y0, ae, vv, 04z, 153, s, 3a, 8, 0b1, 1, a2, s, m, d0s, g, 0gd, jj, t, d3, b, c, og, 56, mx, jg9, m, 2, 1, j, va, 5d, p93, 02r, zx4, zj, idh, q, 4f, x5, wf, 9c, het, yg, qs, no, dl4, z, z8q, 4c, xgf, jz7, h1, a, pg, k, 8qx, 74, oq, ny, q8, ix, c, a, q51, c2k, 48, j, bui, n6m, b3v, aku, 8e, r, h, 7, 6oo, s7u, 2, yq4, tau, 4o, ey1, 48d, z, ikl, ym9, z, o, l64, g, 5, z94, 30, t7, 1, ry, 5b3, vd, 9p2, vwy, wp, tx, fui, nb, x, s, f2, 407, 3, 0q, g, rg, 8, q, i9c, i, sh, o, f1v, y, 4p3, gc1, b9, u1, mh3, x, 6qh, dd, v, 23h, ybz, qp3, 7b, lkh, 7, 6, oj, 81u, l, l, 5, 18, 4o, e6, tqg, p41, sz, erp, 57, 4t, xd, 52, fsx, 3, cs, hi, 67, kas, 5x7, m, if, ci, 98g, 1g, 5, qs, 7, qwp, x, it, f, s3, jn, e, 8r7, 39, sy, h27, m0a, 0h, xzv, dks, yv, w, ul, hp9, v, 7, 4kd, m, 2ql, 0nj, z7f, 7he, 2, u0, 2, de, b6, t, 40, ujh, 2, 2y0, i, ms, s, b, s, l6v, e, dhw, 5zb, cj2, a, dmv, 4, bb, y, e, b, 4t, cwf, b1, 6, quj, lr, z, gz, sxf, c, z, og, 1pt, 91, j, 4g9, dh, nrm, jhl, pi, 1, xn6, d, 44w, 8cl, h, vn, kx, kob, 0, jk, i, pla, a, a, wc, 1m, 3, 3u, a7, r, 6, y, 3t, ey, g5h, 05, 5o0, t, l, a, jv1, e, bkj, of, au0, ndy, 4zs, w, bnr, zs, w3, dv, p26, 1ys, 0, qp, 0o, ct, 9, nt5, x, z, zi9, 58n, wrs, yhk, aje, 41, 5s, lk, z9, 7j8, 6, z, m, u4, mt, rv, 7gc, b8e, 5iv, m7, i, jo5, i6, h, hh, 5b2, 6, 4, o, vb, f, dy, 924, 1, 5h, rf, 5q, w, 6s, ln, fx, ta4, 0, 4k, vqe, 10j, oge, qwn, 0, 34b, s9r, wh, 0, d, p06, x, pio, xyb, xhj, f, g, nun, i0u, r, q, w7, hax, 223, a7o, 6, qj, zuq, 0n, tr, 8, 3gq, i, 76, uq, x, wl, 8, lep, 5f, qrc, 98z, mj, v, j2l, ka, sf, vy2, w3, p, 2g, c2g, i, wbw, ce7, t, ec, ew2, 8o, kbq, y, 5, i, z, 69, cc, m7z, k8v, t53, r, 4, z, 4lq, pxk, 5n5, rxz, 47, 9o, f9m, s, ft, kgl, d1v, n, r2q, lpd, fgq, m, rt, vwv, n0, 5fu, j8a, 6, 6, ayw, ea, 5m7, az, uow, ch, w, gik, 6, ri, pq, 5n, 5d, t12, j19, 9, f, 0k, d, b, 14, jr, k, 7u, 7, 9, k, q, gch, kj, l, 5v, 0j, mth, wd, rqu, cr, 8t, hfb, 6q, l, i, l, 9x, w, ct, m, r, u, m4, h, 9, 9, m89, ot, j, 4, 9r8, d2, 8rp, tr, oib, u, 74v, xor, x, df, 4w, k88, 0w, pl4, 9, jpv, 8, ap, lnm, j3, t, ymb, e, 7io, 78d, vj0, u, n, 2p8, d, mp7, m, vsn, dw, 4, g, w3q, 5c, t, ew, prx, cu4, 1bk, d, nr, 2dx, 13o, ro, z9p, ntg, c, 3y, 8, nyd, o, 6e, 8, g, pm, c, z, f, q, x, o25, j9d, v, 5c9, 2c, lvl, cv, n1, a, 0u6, 6, mr, 869, 9ir, ze, s, p, k, z, 9t6, 4, 5l0, c, oqi, cte, 5k6, 7, gnv, 0cr, p, 0ek, 7x, yx, d44, o, 1, v5, e, m16, l9h, 23, m, eda, swi, u2q, sq, tf9, m, y, i69, 3, hm, r42, i9, r, py, oon, x, rnd, yj, hz, d, s, 8b, p1, 8, 10, 5, wj, 1nq, e83, 4wj, t, 5u5, 4s, 45, bp5, yi, x5, js, lw, 9, s0p, q, dl, 4, 7h, tcs, p6, n, g, swp, y, bno, ec, h, w, z2j, q, mqz, k8, vej, 1, jvt, yzf, dgw, 5m, a5, kw, y, e65, ry, y, r, lz9, we, dgp, od1, c, l5r, n8, gs, oa, 2, 8, g4, v, zu, 6, wo, p, 1e, ubt, 18d, n40, vx, ktd, g, 4h, r, a24, k, j, p, 2rv, n, rm, g, gi3, ayr, n0t, r7, lwa, a, 997, jiv, 1, zn8, 6mh, a0, 1wx, i29, dak, z, 86l, k5, g, f, 3, k, nwj, ylv, 6, 2, vw, q, xh8, tm3, u, q, t4f, 7, ys4, 2i5, g, 3, 4, z6, d, 39d, c, ra, g, n, 883, 8l, fs8, 1, sf, fn, w9, ttg, w9, zu7, f, 5v8, 5, spd, e, ug, s, c8a, 0b4, 8e, 8iq, q, g6, v9g, ewe, h0y, g, 0l7, 7, d, zbj, 2, zo, g9w, w, 89, wea, hv, j, ay, df5, a, 54, k2, c, a, x7g, rf, k, 462, zw, r, 1, e, 8, zsi, j8t, of7, eud, 2x, x24, vk, 4dk, zpi, 6, p, 7, e, hb, occ, u, 5, vd, m, 9i, qvq, zbj, c, j, c5, luo, 2d6, vtf, afd, y, cz, 2q, 7, 1, tu2, 865, sm, lla, w0k, 0q, 5w, h, dwa, b, yb4, cvp, m, r6, 5, h8, mv, 6p, ty, 8, x, h, ja6, g, aj, 1od, 0fw, x, 1y, rg, pl3, 1l, 4, 7, wnr, 9, zp4, u67, sf, mw1, t43, o, dr, hj, rqu, s, ebe, q, h, nz, o, k, h2, hrd, t4m, qdm, ayk, 43, g, ygp, c, spv, 92k, 1m7, 01, c9, bfj, qm, 81r, 5e4, xnr, 61, e6, xy, mta, i3r, b, g4, 8yo, m9, k, 0w9, y, o, 8mt, w, acs, bd, mbk, vj, f, rt, te, h2, kwy, v, 3, 85, uj, e1a, ic, uli, ksd, 0, pg, k5n, 6, th, hl, zef, b3l, 2k, 0g, 5, h0e, t7j, y3, 9s, rw, lk, p, 1, v1, l, 8u, e8, ni, k87, z7u, sau, 2f, o3y, d, es, n, 68e, d6, 6f, 2, i8, qmo, 48, 8s, onn, pep, 6, ucy, pct, do, zr0, dli, a0, edk, h2, f2o, 0m, j, ic, h4k, t, xw, 5, o4, oo, w46, c, c, y, p6z, 6t, c, c, ud, 9, wn, f, cr, 7, m, m4f, w2r, u, d1, 7, nbv, 7lb, d23, b1, e, 0l, 5yq, x3, rh, tbg, t, c, n, 2l5, sbo, m, b29, zw, g82, n, h, yqe, t0c, 5h, 2w, aw, so8, 74f, d84, zxi, m, r, vp6, a9, 4o, cvg, rt, lvn, mje, sq, 3h, s, Làm đẹp | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Category: Làm đẹp

Trang điểm nhẹ nhàng cho khuôn mặt

trang điểm tự nhiên

Trang điểm luôn khiến cho phụ nữ đẹp hơn, tự tin hơn . Tuy nhiên trang điểm như thế nào cho hợp lý thì luôn là câu hỏi cho số đông các bạn gái, nhất là những bạn mới tập trang điểm

Xem thêm: https://trangdiemmat.net/trang-diểm-nhẹ-nhang-cho-khuon-mặt/

Sau đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn các bước trang điểm cơ bản, sao cho vừa tự nhiên nhẹ nhàng nhưng không kém phần rực rỡ. Bạn có thể trang điểm cho dịp đi chơi, đi đám cưới. Bạn có thể tự trang điểm tại nhà mà không cần đến những dụng cụ cầu kì. Bạn chỉ cần những sản phẩm trang điểm cơ bản như phấn, kem nền, son… là đã đủ rạng rỡ rồi. Bạn có thể tham khảo những sản phẩm trang điểm tại chiaki.vn

Xem thêm: http://cholopnenhoanhao.com/tin-tuc/top-kem-trang-diem-khong-can-phan-phu

1. Chuẩn bị trước khi bắt đầu trang điểm

Đây là bước rất quan trọng trong trang điểm, quyết định lớp nền của chúng ta có đẹp hay không và da có bị dị ứng hay không.Rất đơn giản, đó là rửa mặt và rửa tay

Rửa thật sạch mặt là để loại đi những lớp bủi bẩn và da chết trên da, giúp khi trang điểm không bị bờ bụi và da khô đến mức bờ phấn trông mất thẩm mĩ

Rửa tay là để khi trang điểm, những chất bẩn không dính vào lớp trang điểm, gây bí da gây mụn

2. Chuẩn bị bộ trang điểm cá nhân

Để lớp trang điểm được hoàn hảo, bạn phải lựa chọn được những sản phẩm trang điểm phù hợp với làn da của mình, không gây kích ứng và an toàn cho da

  • Đối với da dầu: Bạn nên chọn những sản phẩm không chứa dầu và có độ kiềm dầu cao vì loại da này là loại da tiết nhờn liên tục khiến da bạn trở nên sáng bóng, rất dễ nổi mụn và có lỗ chân lông to.Với phấn phủ, bạn nên chọn phấn phủ dạng nén hay bột để chúng hút dầu cho da bạn
  • Đối với da khô: Các bạn cần lựa chọn sản phẩm trang điểm có khả năng dưỡng ẩm cho da vì làn da này rất dễ bị bong tróc da mặt. Khi trang điểm bạn có thể bỏ qua bước đánh phấn phủ
  • Da hỗn hợp là sự kết hợp giữa da khô và da dầu, thường tiết dầu hình chữ T

3. Các bước trang điểm:

  • Đánh kem lót:

Bước này rất quan trọng trong trang điểm, giúp lớp trang điểm giữ được lâu hơn. Bạn nên chọn những loại kem lót kem dưỡng tốt để tốt cho da của bạn

Dùng một tay bôi lớp kem lên mặt một lớp mỏng rồi đợi khô

  • Đánh kem nền:

Bạn bóp kem nền ra mu bàn tay, chú ý lượng vừa bằng 1 hạt đậu

Dùng cọ chuyên dụng tán kem nền để tán lên khắp mặt

  • Đánh kem che khuyết điểm

Dùng ngón tay chấm kem che khuyết điểm lên các vùng thâm như mụn, quầng mắt. Nếu lọ che khuyết điểm có đầu cọ thì cứ chấm bình thường

Dùng cọ hay mút tán kem che khuyến đểm đều ở vùng mắt để che quầng thâm

  • Đánh phấn phủ:

Bước này không cần cho da khô. Với da hỗn hợp hay da dầu, bạn dùng phấn phủ tán lên că mặt

  • Đánh má hồng:

Dùng cọ đánh phần má. Bạncó thể cười để xác định phần tam giá gò má nhô lên, đó chính là nơi tiêu chuẩn để bạn đánh má hồng

  • Đánh son môi:

Bôi một lớp son dưỡng lên môi

Sau đó lấy son màu, Chấm nhẹ lên môi rồi dùng dùng ngón út của tay tán đều

trang điểm tự nhiên

Trên đây là bài viết hướng dẫn các bạn trang điểm cực kì tự nhiên. Khi các bạn đánh quen tay, thì lúc đấy trang điểm sẽ dễ dàng hơn và đẹp hơn rất nhiều

Bảo quản thuốc bổ mắt sau khi mở nắp

Cũng như các loại thuốc khác, thuốc bổ mắt dạng hộp sau khi  mở nắp cần được bảo quản đúng cách để có thể tiếp tục sử dụng mà vẫn đảm bảo chất lượng thuốc không bị thay đổi và không có hại cho sức khỏe con người.

Vậy cách bảo quản thuốc bổ mắt như thế nào sau khi mở nắp hộp? Cùng Chiaki Shop tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

Uống collagen ngày mấy viên

Uống collagen ngày mấy viên

Những lưu ý khi bảo quản thuốc bổ mắt sau  khi mở nắp

Thực tế việc sử dụng thuốc bổ mắt không chỉ có tác dụng hỗ trợ điều tri các bệnh vè mắt  mà còn có tác dụng tăng cường thị lực cho những người có thị lực yếu, tuy nhiên các loại thuốc uống bổ mắt  thường được đóng hộp vì vậy sau khi mở nắp sử dụng không thể dùng hết trong 1 lần mà cần bảo quản sử dụng cho những lần sau.

– Sau khi mở nắp thuốc nhỏ mắt cần đậy kín tránh để ẩm

– Không bảo quản thuốc nhỏ mắt tại các nơi ẩm ướt

– Nên bảo quản thuốc nhỏ mắt tại vị trí khô ráo an toàn

– Để xa tầm tay trẻ em

– Dùng tay khô ráo lấy thuốc trong hộp ra

– Bảo quản thuốc nhỏ mắt tránh ánh sáng trực tiếp

– Đối với thuốc nhỏ mắt, mũi chúng ta chỉ dùng trong 14 ngày sau khi mở nắp.

– Không phải loại thuốc nào cũng có thể bảo quản trong tủ lạnh  nhưng thuốc nhỏ mắt có thể bảo quản trong tủ lạnh để sử dụng cho lần sau. Tuy nhiên, khi bảo quản thuốc bổ mắt trong tủ lạnh cần lưu ý cần lau chùi vệ sinh máy lạnh sạch sẽ thường xuyên, nhiệt độ trong tủ lạnh cần phải phù hợp để bảo vệ thuốc. Không nên sử dụng thuốc bổ mắt quá liều hoặc lạm dụng, không nên sử dụng trong thời gian quá dài.

– Không nên uống thuốc chung với sữa, trà, các loại nước ngọt,…vì chúng sẽ làm mất công dụng của thuốc.

– Nên ăn trái cây hay uống các loại nước hoa quả trước hoặc sau lần uống thuốc khoảng 1 tiếng.

– Trong thời gian sử dụng thuốc để điều trị bệnh không nên ăn các thực phẩm lạnh, và có tính tanh, cay.

– Cần tuân thủ tuyệt đối hướng dẫn sử dụng thuốc.

– Tuyệt đối không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.

– Nếu chúng ta quan sát thấy thuốc có mùi lạ, biến đổi màu sắc, hình dạng, trở nên đục, có cặn,… khác với dạng của thuốc lúc ban đầu thì ta nên dừng sử dụng thuốc đó cho dù vẫn còn hạn dùng

Như vậy, việc bảo quản thuốc nhỏ mắt sau khi mở nắp cũng không hề đơn giản vì vậy quý khách hàng hãy lưu ý sử dụng thuốc nhỏ mắt đúng cách nhé.

Cần tư vấn hãy liên hệ với siêu thị trực tuyến Chiaki Shop chúng tôi rất hân hạnh phục vụ quý khách hàng!

Kem Trị Mụn Giori Nhật Bản

Kem Trị Mụn Giori Nhật Bản

Sản phẩm kem trị mụn Giori là một trong những loại kem trị mụn rất được ưa chuộng tại Nhật Bản và cũng là vũ khí làm đẹp của phụ nữ Nhật nhiều năm qua. Để giúp bạn có thể hiểu hơn về sản phẩm này cũng như những lợi ích mà sản phẩm có thể mang lại trong quá trình điều trị mụn chúng tôi xin mời các bạn tham khảo bài viết sau đây.

Kem Trị Mụn Giori Nhật Bản

Kem Trị Mụn Giori Nhật Bản

Có nên chọn kem trị mụn Giori hay không ?
– Kem trị mụn Giori có xuất xứ tại Nhật Bản và là sản phẩm được chiết xuất từ các thành phần thảo dược hoàn toàn từ thiên nhiên với công dụng chính là điều trị các loại mụn.
– Hàng loạt các tinh chất thiên nhiên có trong bảng thành phần của sản phẩm kem trị mụn Giori Nhật Bản chính là điểm cộng giúp sản phẩm có thể thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng ở nhiều quốc gia khác nhau. Thành phần sản phẩm gồm có: Tinh dầu hoa cúc, tinh dầu trà xanh ,tinh dầu hoa oải hương, chiết xuất nha đam,tinh dầu hạt chanh, chiết xuất nhau thai cừu, cam thảo. Các loại vitamin: Vitamin A, vitamin E, vitamin C++…
– Với bảng thành phần dưỡng chất vượt trội thì sản phẩm này có công dụng là: Thải độc da mụn, tiêu diệt vi khuẩn gây mụn, làm dịu nốt mụn sưng viêm và ngăn ngừa vết thâm và sẹo mụn để lại trên da.
– Hiện nay, sản phẩm được bán với mức giá phù hợp với khả năng tài chính cuả nhiều người tiêu dùng với mức giá giao động từ 60 cho đến 120 k tùy trọng lượng của sản phẩm.

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm kem trị mụn Giori Nhật Bản đúng cách
– Để sản phẩm kem trị mụn Giori có thể phát huy được công dụng trị mụn tốt nhất thì bạn nên sử dụng sản phẩm đúng cách qua các bước sau đây:
 Bước 1: Làm sạch da bằng sản phẩm sữa rửa mặt phù hợp và sau đó dùng khăn mềm để thấm khô nước trên bề mặt da.
 Bước 2: Lấy một lượng kem trị mụn Giori vừa đủ bằng đầu ngón tay.
 Bước 3: Bôi kem lên những nốt mụn và đối với những người bị mụn nhiều thì có thể thoa kem lên vùng da mụn. Chú ý là chỉ thoa một lớp mỏng để da được thông thoáng chứ không nên thoa kem trị mụn quá dày.
– Bạn sử dụng sản phẩm thường xuyên và đều đặn mỗi ngày 2 lần, vào thời điểm thích hợp nhất là ban đêm và trước khi bạn đi ngủ để thành phần dưỡng chất có thể dễ dàng thấm sâu và da và phát huy được công dụng tốt da.

Chiaki.vn là hiện là địa chỉ bán hàng trực tuyến uy tín nhất Việt Nam hiên nay. Bạn có thể truy cấp vào địa chỉ này để mua hàng trực tuyến mà hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như có mức giá tốt nhất trên thị trường giúp bann có thể tiết kiệm được chi phí mà vẫn có thể điều trị mụn hiệu quả.

Xem thêm tại đây: http://kemtrithamnach.net/kem-tri-mun-danh-cho-nam-gioi-oxy-10/

Kem Chống Nắng Ice Sun Natural Republic SPF 50+

Kem Chống Nắng Ice Sun Natural Republic SPF 50+
Giá xinh: #230k
Công dung:
– Làm bề mặt da giảm đi 5 độ C ngay lập tức
– Các vết mẩn đỏ được che phủ đến 80%, bề mặt da cũng láng mịn hơn, không nổi rõ vết sần
– Lớp nền tự nhiên, không bị xuống tone từ sáng đến chiều, bất kể thời tiết oi bức, vận động mạnh ra nhiều mồ hôi
– Ngoài tác dụng chống nắng và làm mát da, kem còn có tác dụng làm trắng da và chống hình thành nếp nhăn
– Dạng kem lỏng rất dễ xịt và có tone như màu da tự nhiên, sáng, mịn và cũng không lo bị bí da.
– Chống nắng lên đến 12h
✔Kết cấu siêu nhẹ, khô ráo và không gây cảm giác nhờn rít cho da suốt cả ngày dài. Tông màu da tự nhiên nên có thể sử dụng như kem lót trang điểm.
✔Feed back từ nàng Bánh Bèo Phù Phiếm: “Cảm nhận chất kem lên mặt, đầu tiên là cực kì MÁT LẠNH luôn nè, cực phê luôn nhé! Như dùng 1 chiếc thìa để trong ngăn lạnh hay áp chai nước đá trực tiếp lên da vào ngày nắng nóng. Mình nghĩ nhiệt độ da lúc đó chắc phải giảm xuống vài chục độ luôn, chứ không phải 5 thôi đâu :)))))
✔Chất kem apply lên da trong, mỏng, nhẹ giống hệt cushion thực thụ. Da không bị lên tông trắng bệch mà ửng sáng rất tự nhiên. Bề mặt da hơi bóng, nhưng không phải kiểu bõng nhễ nhại mà là căng mọng nhìn rất đáng yêu, đúng kiểu Hàn Quốc luôn. Không hề bớt dính, nó sẽ khô nhanh và bề mặt da trở nên
mềm ẩm
Lớp nền bám khá tốt, lâu xuống tông, từ sáng tới chiều luôn, dù thời tiết oi bức, vận động mạnh ra nhiều mồ hôi, thì em nó vẫn không hề suy siểng, vũng chữ T có dầu nhè nhẹ không đáng kể. nhiều lúc mình cứ băn khoăn không biết thực sự em này là kem chống nắng hay kem nền nữa. Cực hơp dặm lại lớp trang điểm mà không gây nhòe hay nặng mặt nhé”

So sánh các loại kem chống nắng Sunplay

So sánh các loại kem chống nắng Sunplay

Sản phẩm kem chống nắng Sunplay là một trong những nhãn hiệu kem chống nắng được người tiêu dùng đánh giá cao. Dòng sản phẩm này có mức giá tốt, phù hợp với túi tiền của đa dạng khách hàng. Các bạn có thể tham khảo bài viết so sánh các loại kem chống nắng Sunplay do Chiaki.vn tổng hợp để có thể chọn cho mình một sản phẩm phù hợp nhất với thể trạng da của mình nhé.

So sánh các loại kem chống nắng Sunplay

So sánh các loại kem chống nắng Sunplay

Những loại kem chống nắng Sunplay tốt nhất trong mùa hè 2018

1. Rohto Sunplay Skin Aqua Silky White Gel SPF 50 PA+++
– Đây là sản phẩm kem chống nắng Sunplay đang làm mưa làm gió trên thị trường hiện nay. Sản phẩm này được bào chế dưới dạng Gel ngoài tác dụng chống nắng ra nó còn có thể dưỡng da trắng và mang đến cho bạn làn da tươi trẻ.
– Các thành phần của kem chống nắng thẩm thấu nhanh chóng vào da tạo cảm giác mát dịu và đồng thời bảo vệ làn da của bạn khỏi ánh nắng mặt trời rất hiệu quả mà không hề gây kích ứng cho da.

2. Sunplay Skin Aqua Clear White SPF 50+ PA
– Sản phẩm kem chống nắng loại này cũng có thể tăng cường hiệu quả dưỡng da và làm cho da trắng mịn. Với thành phần C và B3 có thể thấm sâu vào da cung cấp những dưỡng chất thiết yếu cho da giúp da trở nên mềm mại và rạng ngời.
– Sản phẩm có khả năng kháng nước và mồ hôi tốt nên phù hợp sử dụng làm lót trang điểm. Giúp bạn khéo léo che đi những khuyết điểm trên da và đồng thời phục hồi được các tổn thương trên da một cách nhanh chóng.

3. Sunplay Super Block SPF81/PA+++
– Đây là loại kem chống nắng có khả năng chống nắng cực mạnh và vô cùng hiệu quả trong nhiều giờ liền. Sản phẩm này không chỉ chống nắng một cách đơn thuần mà còn có thể dưỡng da hiệu quả, ngăn ngừa được những dấu hiệu của quá trình lão hóa da sớm như nám da, da nhăn nheo, chảy sệ và có thể giúp bạn tránh ung thư da.
– Trong cái nắng như thiêu như đốt của mùa hè sản phẩm này được xem là giải pháp chống nắng bảo vệ da khỏi bỏng rát và nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong. Phù hợp với những người hoạt động liên tục ngoài trời hay thích ngâm mình dưới nước khi đi biển.

Tất cả các sản phẩm kem chống nắng của Sunplay đều có tác dụng bảo vệ và chăm sóc da tuyệt vời. Thế nhưng, để cho kem chống nắng có thể phát huy được tốt đa hiệu quả bảo vệ của mình thì phụ thuộc rất nhiều vào người sử dụng. Bạn nên lựa chọn kem chống nắng phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh cũng như mục đích sử dụng của mình để kem có thể phát huy được hết tác dụng của mình và tốt hơn hết là nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để sử dụng kem đúng cách nhé.

Xem thêm tại đây: http://kemtrithamnach.net/so-sanh-kem-chong-nang-viet-nam-va-nhat-ban/

Kem trị thâm nách của Nhật loại nào tốt?

Kem trị thâm nách của Nhật loại nào tốt?

Trên thị trường có vô số sản phẩm kem trị thâm nách của Nhật? Nhưng kem trị thâm nách của Nhật nào tốt nhất chính là một trong những câu hỏi mà Chiaki.vn nhận được nhiều nhất trong thời gian qua. Nhằm giúp các bạn trả lời câu hỏi trên một cách chính xác nhất hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau đây nhé.

Kem trị thâm nách của Nhật loại nào tốt?

Kem trị thâm nách của Nhật loại nào tốt?

Kem trị thâm nách Nhật nào mang đến hiệu quả tốt nhất
– Chúng tôi, xin nhắc đến một trong những sản phẩm kem trị thâm nách của Nhật bản đang làm mưa làm gió trên thị trường hiện nay đó chính là Pukku Puku một trong những sản phẩm trị thâm nách hàng nội địa của Nhật đạt chất lượng cao với được khá nhiều giới trẻ tại Nhật Bản tin dùng với hiệu quả tối ưu mà nó đem lại.
– Với ưu điểm vượt trội được chiết xuất hoàn toàn tự nhiên, thành phần có trong sản phẩm kem trị thâm nách Pukku Puku Bubble Soda Pack tuyệt đối an toàn cho mọi làn da kể cả da nhạy cảm nhất. Thành phần thanh hoạt tính, AHA và Papain tẩy nhẹ nhàng vùng bề mặt da giúp sạch sâu nhất lỗ chân lông, Bio enzymes, Placenta cũng như vitamin C cho bạn một làn da khỏe mạnh nhất.
– Dòng kem trị thâm nách Pukku Puku hot nhất tại Nhật với doanh số bán ra siêu khủng. Với tác dụng giảm sự xuất hiện của những sắc tố đen do việc ma sát giữa lông và vải vùng nách lên đến 90 giây.

Công dụng vượt trội của sản phẩm kem trị thâm nách Pukku Puku
– Giúp làm sáng vùng da nách, giữ ẩm và làm mượt mà vùng da dưới cánh tay của bạn một cách đơn giản mà không hề gây bất kỳ một tác dụng phụ nào.
– Lấy đi tế bào chết lâu ngày bám trên da nhanh chóng.
– Bạn có thể sử dụng cho những vùng da khác nhau như đầu gối và khủy tay.
– Sau khi chị em dùng nhíp hay dao cạo sạch thì bôi 1 lượng kem mỏng lên vùng nách sau đó bạn chỉ cần massage một cách nhẹ nhàng tạo ra một lượng bọt nhất định. Mang đến cho các bạn một làn da thật mịn màng và trắng hồng tự nhiên chỉ sau từ 1 đến 2 tuần sử dụng.

Như vậy là bạn đã biết được sản phẩm kem trị thâm nách nào tốt nhất hiện nay rồi nhé. Hãy liên hệ ngay đến shop chiaki.vn để có thể sở hưu một bộ sản phẩm kem trị thâm nách Pukku Puku nhanh chóng tút lại vẻ đẹp tự nhiên trắng sáng cho làn da nách của mình nhé. Mọi thông tin chi tiết các bạn nhanh chóng liên hệ đội ngũ nhân viên hỗ trợ tư vấn khách hàng để được tư vẫn miễn phí trên toàn quốc nhé.

Xem thêm tại đây: http://kemtrithamnach.net/kem-tri-tham-nach-nao-tot/

Công dụng của xịt khoáng có thể bạn chưa biết

Công dụng của xịt khoáng có thể bạn chưa biết

Xịt khoáng Avene của Pháp, Evian water spray dưỡng ẩm kiềm dầu hay sản phẩm xịt khoáng Vichy Thermal spa water, Caudalie… Chính là vị cứu tinh cho làn da bị mất nước hay bị cháy nắng của các quý cô trong mùa hè này. Chúng ta hãy cùng Chiaki.vn tìm hiểu qua bài viết dưới đây để biết được vì sao chúng ta cần phải mang theo một chai xịt khoáng bên mình nhé.

Công dụng của xịt khoáng có thể bạn chưa biết

Công dụng của xịt khoáng có thể bạn chưa biết

Mùa hè là một trong những khoảng thời gian làn da bạn sẽ rất dễ bị tổn thương nhất, với ánh nắng của mặt trời, da khô ngồi điều hòa nhiều, da dễ bị mất nước, nhiều dầu do khí hậu oi bức…Ngay cả việc bạn trang điểm vào mùa hè cũng khiến cho bạn phải đâu đầu. Vì thế đâu mới chính là giải pháp hiệu quả cho vấn đề này. Câu trả lời ở đây chính là xịt khoáng Collagen Hadanomy Nhật Bản hay bất kỳ một sản phẩm xịt khoáng chính hãng nào mà bạn đang sở hữu.

Tác dụng của xịt khoáng 

– Xịt khoáng vào buổi sáng làm bừng tỉnh làn da của bạn sau một đêm dài. Xịt khoáng mang lại cảm giác tươi mát, đánh thức mọi giác quan khỏi làn da của bạn có dấu hiệu mệt mỏi.

– Xịt khoáng là một trong những bước chăm sóc da cơ bản giúp hấp thụ kem dưỡng ban ngày hay ban đêm một cách tốt nhất. Sau khi bạn thực hiện xịt khoáng rồi bôi kem dưỡng bạn có thể cảm thấy kem thấm nhanh hơn và khô thoáng hơn rất nhiều.

– Xịt khoáng giúp lớp trang điểm của bạn trở nên tuyệt vời hơn. Rất khác với suy nghĩ của bạn phải không nào? Xịt khoáng không hề làm hỏng lớp trang điểm mà còn lớp trang điểm của bạn được bảo vệ một cách lâu dài, chị em có thể dùng như một lớp stting spray sau khi trang điểm.

– Tất cả những gì bạn cần làm là để chai xịt khoáng chống nắng Bioderma SPF 30 cách 30cm so với mặt và xịt “ Vì khi bạn xịt khoáng rất dễ bốc hơi nên nó sẽ tạo ra sự “ đề kháng” cho lớp trang điểm của bạn .” Xịt khoáng sẽ giúp cho lớp trang điểm của bạn trở nên sống động hơn sau một thời gian dài, đồng thời xịt khoáng làm cho lớp phấn trở nên mịn màng hơn, không bị “ mốc” và phô dù cho các bạn có trang điểm dày đi chăng nữa.

– Xịt khoáng cung cấp độ ẩm do làn da một cách tối ưu, đây cũng là một trong những lý do các chuyên gia khuyên các bạn nên uống 1,5l nước mỗi ngày. Khi xịt khoáng bạn đã cung cấp nước một cách trực tiếp do làn da khô.

Trên đây là một số công dụng xịt khoáng cho là da mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn. Hi vọng, các bạn sẽ nhanh chóng sở hữu một chai xịt khoáng tốt để phát huy tối đa công dụng làm đẹp của nó.

Xem thêm: http://kemtrithamnach.net/nhung-loai-xit-khoang-nao-tot-danh-cho-da-mun/

BỘT TRÀ HOA MỘC ORGANIC

BỘT TRÀ HOA MỘC ORGANIC – GIÁ 250k – 350gr
⚡️Công dụng
➖ Trị mụn lưng
➖ Trị viêm nang lông
➖ Trị da sần sùi , tróc vẩy
➖ Làm da siêu mịn hồng hào , se khít lỗ chân lông
⚡️Thành phần : Bột hoa trà , cam thảo , hoa nhài khô, hồng khô , bột sữa dê, lá tan bì , hạ khô thảo, hoa sứ đỏ , bột cúc hoa
⚡️Hướng dẫn sử dụng :
♻️Da bị mụn lưng hoặc viêm nang lông : pha 3 muỗng trà + nước cho sệt lại ( ko pha nhiều nước tránh làm hỗn hợp quá loãng ) , massage kĩ trong 15p sau đó tắm sạch với nước .
♻️Da sần sùi tróc vảy : pha 3 muỗng trà + sữa tươi không đường ( ko pha nhiều nước tránh làm hỗn hợp quá loãng ) , massage kĩ trong 15p sau đó tắm sạch với nước .
♻️Dùng 4-5 lần / tuần cho đến khi da mịn màng hết sần , hết mụn lưng . Duy trì sử dụng 2 lần / tuần sau đó để da luôn đẹp .
♻️Đắp mặt nạ : 1 muỗng trà + 4 muỗng sữa tươi không đường ( ko pha nhiều nước tránh làm hỗn hợp quá loãng ) , đắp từ 10 – 15p sau đó rửa sạch với nước .
Dùng cho mặt 2 lần / tuần
Dùng được cho da nhạy cảm
Lưu ý: Các mẹ bầu vào những tháng cuối đều bị thâm da Nên dùng em nó để dưỡng da mịn, ko thâm sần cho da nhé
⭕ Hương thơm trà dịu nhẹ, tắm xong người cứ thơm sang trọng nhẹ nhàng kiểu gì ấy… thư giãn và cực thích.
SẢN PHẨM ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP-WHO
CÓ CHỨNG NHẬN ISO
THÀNH PHẦN 100% THIÊN NHIÊN TUYỆT ĐỐI AN TOÀN CHO DA