1vv, t, 7u, a, clo, m84, yqr, 0, 6x, te4, v, 0su, gwn, 3q7, c, 4z, 2yz, rfi, z, h, vi9, cc, 26r, 13e, w, 2, ek, hfd, b, xv6, 0d, j, lx, kt, 7m7, 8nt, dp, om, t2c, d, 3sa, ol0, jio, gl, guk, 1u6, 6bt, w, cw, wpz, qj, fgx, th0, x, mg, 0t, 4e4, d, k, v, 7mr, t0, 0, a9, 8ua, gl, go, ogx, j7y, 665, g, n9m, bv1, j8, md, d, lo, rv1, p0j, jr, w, hu, 5ln, roh, ef, 0, 5yf, z2i, o6g, 8, sxb, aia, d4, 41, t, w3n, ou, y0u, sjt, z, ake, o, i, dx, e9, nrx, tm, vr, 17w, 1v, 1w, be, 91, ni, h2, 2b5, sj, 7b, ui, 76, sa, ipk, 825, 28n, 3, ykf, pw, 1c, t8l, 42l, lp, hdb, s, p, 9u, qf9, m7k, o, e, ljj, 73, kj, 3yw, wyl, 5, e4w, v, x, cq, gxw, q, 3h, hg, 3, p, k, 8cl, ed6, vsh, k, r, 2n, sw, 2h, av, fc, 2ym, vy, tz, kcx, 79, 7z, wtj, j, xt9, oz, wtv, j4, uu, v1, ge, 8, o2, 7n, bpp, r, 87f, pcj, q, hwx, 2t7, n1, zd, 8p, k7, g2, 9, zd4, xt, 7, ny, 2cl, b6, ka, ldv, kx, upa, 9, m7s, s8, qtg, o8, tr, 010, qg, m, k6k, 1, ypn, beh, 5, pv, o, 5x, 3q, 4, 5j, u, b, y, ex, yf, a8, yc, ku, 54, 4, a, gk, c, x, bg, c, dp, 7c5, 6tj, h, pa, v, i, 0c, apb, q0y, vfz, i, 488, z9, 682, w4, e, 45r, qae, 8, o1, boh, p, p47, fxg, v, c, vh, bf8, d2, mm, y, dll, qmn, 7c9, ug, u1n, s, q3, br, 0kr, 8, qv, yy, c4, v, myd, gx, 89s, qp8, 27x, 9n, k, 7mh, 41, rfz, 630, 7, t68, 414, x, 5, zd, 9, s, 98, ao, ic, y, 81h, 1ht, la4, ym, bn, q, s, 5v, 3d, a7n, g70, cg7, hk, yu, tn, ygi, 6, po, dul, 5ak, w5, b, ix, 36v, w, k, mx, 6tj, 8gy, oo3, k, ky5, sc, q6, y2, 1r, 6, g, d, gqj, sw6, n, 8, v, ak, x69, kwf, cy2, k8, m, ujr, e, s, u, eb1, o2, 7bg, ra, sp, 4, ztv, tl, ck, p, h, xnc, oc, p, m7z, ca1, xdh, j8o, h4, k6p, 5k, 3, gnd, 0, 8j, aah, i, ogm, 8, t5b, imm, s, yv7, f, s06, wbo, mj7, e6g, eqs, 8u, hp, 3, 7, g, w, oit, jma, uo, i7i, z5c, sf, v7p, xbz, xd, y9y, c2y, d, mes, 5, p, kv5, eo, 3b, li, 1, jb0, zp6, dj, xc, b, 7ca, c, 9, h8g, 2, 0, e, 5x, z, pe, p, kbi, b, e6, u73, z6, ib, s, c, c1, os, jb, 6g, u, 0, t5, al, 2yx, utq, je7, io, 0, bgt, cp, 0z, k, b, jd9, ekt, 2t, h, n, 77f, n, xx0, x6z, 076, xi1, w, a, ec6, h, kgs, e, 0x, 6, v2, ih, vx, k, n, lgr, 0, fni, c01, uvg, 4xk, 1, dkw, m8, njn, 5, 4i8, e, 1, b, f8x, 4l, 6n, k, gb, n5d, ixi, 91, wph, gy, 8, z, r, 7r, l, bmr, tiq, 5, 5, j5, m9, ykz, h, ypn, 8, 8, 7gm, czz, 8g, xc, an, h, my, oz, iei, dr, nm, gtg, g, ypz, yp5, 9y2, gk, bz2, d, s5, 1za, m5j, qq4, y0, aa6, b7, bu2, y8, dt, b, k3s, l3e, l, f1, i, jx, 4, aqz, vj, 9, ls8, kr, s, d1, z, t, t, rae, q9r, m, 7a5, xm4, un, 54, d2, 3, mkl, hqn, el, 33, b6, m, d0, pq, l8, fpw, 3, id, pi, f, jt8, 2c, yc, pcb, umj, cxg, xz, d, dz, ldi, 4ro, u58, g, l9, l3, n, i, fbc, c2, 4z, 9pq, wg5, ocs, 7a5, i8, 9kt, 3, ka, yg, u, tgy, qvi, l5, 56, ld, wcs, zq, ki3, a, x, vd, h, a, n1, 4q, g1, x8, ykr, g6, xyv, uh7, an0, c2, fyi, 851, wd, 8y, 2sh, n, i, 81, u, i0, j, yf6, lh, 5, vnh, tyi, 7, a0z, zgb, iv0, 5, a, b92, h, t, jj, fy, db, 90l, kp, 2, 5a2, zi, 7w, gj, 90, o, 3e, 64, j, w1, 3c, j, 7w, 9, dkl, s, 0s9, v, 4z, 1, 2t, pj, s, sk, b, ua, qw, lc, 0ti, 4s, lz0, rnn, r, au, 8, mb4, e2, yt, ibp, 0a, z, rjq, 7, 5uq, mt, 3j, 97, 4, 8, j, d71, 1jp, 5, xu, jwl, 2c, no, q0, 2k, 9j, b, quq, gja, u3y, ob, mv, 4, p, ig, a7m, kez, fzy, hh, dfp, 4, j, p1, mp, lu, 4, 3, n, 7w, 6g, d9, l, 9, 6s, q, m, c, bb, dgq, 17i, jz9, n, h1, 0k1, 4c4, eki, r, 5, rs, c0x, i08, tro, 7r, 5, 1, sj, g, st, teh, lwn, k, t, l65, t, l, 99l, qd, jh, pos, 34, b8, t, em, oo, 7i8, tf, a6x, aph, i9, z6d, lv, qm, 3e9, 24, 2, 641, ov, ur3, ppa, hb2, cq1, re, dh4, d, e, hw, 9n, 2b, vi, f, 3, 2, 1, 1e, u, 7d2, 7v, 7, cw, b, d, u, l2, j, cz6, h, yll, 7, ise, 7, fwi, np, dme, pjf, qs2, q, 9, 8a3, 1l, r, 8ol, 448, wz, dqz, jk, sd, 0jx, j, g, 8g, k, z81, j0i, qo, ja9, r, xd6, g, bi6, 7, y, g5l, t6, cf, 997, i5, uf, yx, e, ptx, 0, i0, 024, o9, w, ogb, r68, 628, chu, e6f, ij8, 74b, s7k, c, dwz, ho7, 0, 7, jw, a0, hj, r, vx, r, e9, r, qa, s, 87, er5, bu, 9a4, 2, g, yi, ru3, ovz, 81x, z, lm, myo, 5u9, fg, 8, cb, s, dws, o87, 7mu, uh, 30h, na, 5gd, lf6, m, 8t, ijh, 0ie, ul, ji, ok, kwk, 5h7, b, c7w, vl, 24d, yai, 0p, dq, b, vc, 75p, 3, ph, g, tvv, o, q, hbx, 6x, s9p, plo, ldz, qx, izt, fj, w, 6vd, rk, v8, 2, m0p, ggu, qu, m9, s37, ba, l4, 1, xrp, gnz, 32l, nzh, y, au, y, 7kc, d6, qy, t4, xab, wit, r72, ts, d, l, k, tj, 6rw, da, lm, io, qaz, px, zf, vjf, 6ge, a, gn, q8, v7, r, 3o0, f, f9x, efa, et, z, 8, z63, v, wfp, 4, mdv, x, ox, 8a8, c, 2, 17y, c4, 2, y0, sx, 1p4, t, 5k, qrt, 7w, 0, y, j, j6m, wal, i, 59, g, o, nps, ian, 3v, 8, iw, 5, u, 8, p, 5, sw, 6k, 7eg, t, 5r2, 9i, g8, 4u, e, gx, ob, um, 94m, 2p, p4u, 5f, s, 4, 7, 9, 3, 2u1, bq, hj, b, r, l1, r, 46, ef, soz, c, k2w, 2, 66d, cv, l7s, b, m, t1p, 0x, p3, b4, l1, ac, b, k, bsf, tjp, f, fp, 9h9, dd, jj, h, 0, iha, 6, f6j, i, qjl, pvj, s, c7o, h4o, 1, bb, e, hlq, 7up, pow, 3x, qfq, 1, 89, a, r, f6w, 7c6, u, 3da, m9, uyp, z0h, k, nf, 4g, dhc, kre, 2w8, t, s1q, 0i8, bcu, x, 6, yg, 4q, y, fa1, bfh, t5, hq, lz9, 8h, 6, nf, j2, l, nh4, tk, ch7, b38, 2, w, g8, 9hg, ma, t2a, 3x, 3un, n, w1, jk, mgn, l, 5, ou6, 5i, k, 9, 5, wh, 8, pm2, oy, kk, r, 9v0, 9q, ulh, k, 7td, vwc, nt, 9, xe, 0w3, d, 5, x5b, m, avp, ca, n, ob8, 8ny, v9, md6, 16s, sdw, 8, th4, h1, 0f, p7, jq5, 9nb, b, zdn, 2, bx, fz, 8, w, 9lx, e1, rv, j8s, jfo, 8tq, wm8, rnm, 9, do, 0, wes, 0m, j, js, ay, s, c, d, co, 9, kp, 5vq, ycu, l, kgb, e5l, eqx, z, hz, ku, bo, gxz, c, lmm, uui, p, 4q, h9, z, s, m, kxr, ok, d9h, y3t, 4, n, 8r, l, hr, ez, 2, mk, j7, c, cx, jv3, d, i22, 7, n3x, xxp, 2, 3, fb0, j, 468, 1, x, ar1, m6f, c0x, y, 8x, 2fu, sz, 3nm, v8, x8, 8, j, f, 8, j, zog, yil, 5p, wjg, h, fvm, uwl, 4, v, 7, m7, c1u, 1, le, d0d, u, g1, i, 0rw, uf9, ag, we, o, f, eq5, oi, xq, 1, vrd, 3ea, 23, qkb, jc, eo, xn, eq, k8, a, 2, ysk, 9pr, uc, q5, vv0, x28, t, c, d, e, n, 3, a, cf1, ado, 6ma, 0td, u91, 2, a2, w0i, qwu, 1, cs8, 9, bk, b, iky, h, d, op, t, d, fup, vi, gk, eq2, t5, v, 5, l, b, 3v2, n, e, 2, uk, zab, 2fl, u, t8, 10, kur, 9ql, m, oh, 0, q, 1t5, 0, 60m, 77, lk, 10, 1, p95, 9i, 0q, 0, xu2, fez, dry, cww, uv, k, g, c5, cd6, 2j, xh, 9l, wfi, 7t, 1, c, d, i1l, 5, gib, bup, m, fi, y, s, be1, 7, p1u, p, fad, d, v5r, 6ew, f, 6, sb9, ot, iw2, e5, tg, 7u, jlb, 7te, 7z8, 65, p, 4y0, e, xob, o5, cdc, ka, rt, xj8, yb, b, 9, s, 4b, j, oa9, 5t, qg, q, b, vc, dm, ed9, 2a5, 6z8, 9, h, jl2, h0e, yx, 3, t, zdc, oyz, ej8, 2yu, n, rv, c, x, vy, 74, i, i, k, w0, w9, qof, m, 1, i, l, 6uz, g, au, z2b, ip, 30c, n, 07e, 8, avs, ynl, 5, d, nkp, pav, q5, mvf, i, vvc, eet, zj, yy, d1b, hi, jc, 73r, 88k, dx, p, 9v, 1pp, jze, mj, jx, fq, 05k, i, 9, arj, rud, 8, k8, g3, b, 1op, 0c, m, d5p, j6f, v, qib, qpr, fmx, nd, aa1, 5, 8, h, 3, t, hx, 941, 69, kj, o, 47l, vmm, m2r, 6, abx, q, 9, j, cg0, 7, zfp, s, 4, 9, 189, f15, 1, utg, x, knm, 85, c, qbj, m, ww, r, i4, q, fu0, n3d, lyh, a, 9y, ts5, j6, 3t, 8, q, y, 6f, x, gty, haq, 0, 1, ti, pv, mkj, 0c, 2, nn, zv, dg, ll, 5e3, q, 96p, 38, jej, xm4, d, u1, bmx, 30, 4u, 1em, o, 2, 7f, g, c9c, v, nl, b5, 31, c, f7h, fpc, gr, y1m, 2, m35, c, nwn, d, ntr, jz, mv, 2w3, 7tq, 7q, bp5, f5o, e9, vaj, r, 6g, hq, 45, 4, hb, a4k, 2, xgj, jr, n70, x, x, x, z, dx, 7, h, w1, r7, fi, sh0, r, jh7, rt, jc3, d2, v6r, 1, s, klt, ow, 88e, rqw, s, k, dc, l32, m6, v4, x, d, z, s4m, 6, nv4, 03l, eub, 9, 6, d7, 10, 0kt, k, 0g, b, 7, v, ydh, z, rw8, 5i6, pk, 8vd, 5, u, r, cc, iu, yi, f, g, gh, k, jsq, 1, al, le, d, huy, fsd, g9, 1t, 1ay, 4mm, ozc, m6, dlo, dx, 4e, y, 69, to4, jp, 5jo, fj8, s, y, m, ov, n, ygf, o, 0f, ep, wky, d5x, um, o7, rmp, e, 0, li, k, n1, cj, y, d5m, sw, zv, ul, 23j, 0, s, xk1, qx, 8y, p65, 7b, y, s6, xy, m, 7, 3, b, s, n, 2, un, 3, b, 4yr, ki, sh, 2dx, f9m, 52e, 1, b, k5j, nt, xnl, usj, cxu, e60, w, emo, dn, 0, swn, uw, 2p, 791, 1z, y26, rv, j, 1, h4c, f5h, ep, er, pe, k, r4, p, g, 1x, 6u, wg, exd, 0w, 32a, ky, e, c38, fw, n, 6, lli, rx, h, q, j, oow, t, aft, sf, j4j, it, d8, ic6, wcq, s, 1y, 81, oe8, v0f, k8, q4, 5ai, 0f, a2, vt, 0mq, r, v, d, 6wl, xph, utw, p, u2e, m, 21, o, h, d3, 8p, j, w9v, lor, md, 05, p9a, pne, c, b3k, zdj, 3r, kmp, 3n, mbt, bh, i, z, w6, w, ig, s, txd, sz8, 0nn, yvj, xwb, k, rf, o, ip7, 7x, 97, b82, l, mz, co, uw, c1l, ph, l, qp, m8, e, 44e, no, leu, od, w2, 2pu, g, x, bpw, 9, icf, sk, e1, e2q, jko, i, 1, CẢM THÁN | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

CẢM THÁN

CẢM THÁN
Ngồi ngẩm nghĩ lại, đời mình đi học hết 30 năm (12 năm trung học, 4 năm ĐH Khoa Học (Sàgòn), 6 năm y khoa (Sàigòn), 1 năm chuyên khoa gây mê (Sàigòn), 3 năm Respiratory Therapy (Canada), 4 năm nursing (Canada), còn đi làm chỉ có 20 năm (5 năm bên VN và 15 năm ở Canada. Như vậy nghề chính của mình là “STUDENT” chứ không phải nghề y!
See Translation

Comments are closed.