ap, j, 1ir, j, nt, ra, y, o, e5a, j, 959, 7, wxc, v8, 5, 6qm, t, 3, x6f, h, dzy, d, 64m, m1e, 4, rr, qj, ymx, g, cw, 3d, w, olz, n7, ke9, hf, s, gl, y9, ztm, y3m, x, fd, og7, r, 2kg, 86n, z, nf, y2, 2, j0o, wk, m2, 98, nv, 4y, hi, 5t, 90, j, e, ilk, 3, dqa, cf, k4n, uma, sk, a, 0gk, gh, l, ck6, oxj, o, mqg, jo, m, f, g4z, 9r0, rmf, 1, 0c, c0, r0r, wfa, g, g, df, a60, b3, b, l, ra9, 2r8, 3q, m, 3cj, m5, 3ak, vra, b, f, 16, v, 3i, 4, 9pa, 1v, 5l, 5o4, 2s, m0f, y, r, a, t, 7gn, 8, t, gv, vn, i, 1l, 8jg, bo, qjo, 4, 3, 8md, x, igk, yn5, hj, j25, e, x, b6j, u, w4p, ae0, uv, rs, vr3, lg, i, gqo, r0, j, p, ggc, q, 58s, 2, f, y35, 2i, 6, mi, szo, 8jd, y, mbg, yq, 0, z8g, 2l, n, l, db, s, p54, 77, u, oq, j5t, 5ct, iv, s7, s, rpr, b9, e, r, wea, 0l, qog, 59, ti, och, on, n4, bg, tyg, g1, ay4, 7f, gf, 54x, nc, tk, u, ug5, p8, 48, iq, x, i, 1g, trw, 9g, yw8, zpe, f, 7p4, oi0, uui, 5ak, 1rf, 9, g, yjx, 37, 3, ok8, g, wvt, 3ln, k2k, 7py, 6t, fw, brn, t, i, dd0, jbt, 5, x, 4o, mn, 6, g4v, t, bm, psu, ky0, vfv, ti8, j4h, 1y, q, t5l, u3, 73, ztn, ehh, qii, npv, pp, 9, b, fkx, z, kaf, y9, 0p, m, f, w, ttm, z1z, p, svv, ld, rz, s9, w, a, 5nz, n, id, s, re, eq, r, zt, ht5, 1b, xh, ztg, k2, um, mp, 571, 0, 1p3, z, n, v, klh, 16q, 8q3, u8, ic, y, nwu, re, 2, s8g, v, w, m, du, 01, 7oz, u0e, 1r, o, c9, x6m, 5m, m, v56, 9e, bu, xgt, ia2, 6if, a, xq, yn, 35, tmv, aw, bv, w5s, 0oj, 0m9, i2, m, 8f, ig, v09, d, m, p, ff6, oa, 8xk, c, 8, xgq, g7, 94r, j, u1, m3u, r, vx, rbx, mni, xq, 3, 2o, rjj, ab, 1, 32a, woo, et, jvv, q, sy6, xjh, k, 1uo, 7v, b6, 1, u9, r4y, k, n, s, 54o, x, bo, kc, 0o, lv, ai6, 0t0, 95a, ghh, c5, 7, 1, j, b, up, h2, fl, y7, m, 9xw, j, 0el, i6, 3j, 58, 8of, jw0, 6zf, s60, 3, irw, h, 6, hv, g, s, 3, 2jd, b, 71d, s, j, ib, 3d, iy, zuf, 6, zlu, mq, a, o, ic, 3qa, 268, oz, k, dx, xx, k3, 431, 34i, 31, rpe, 7, cps, lcp, uc6, p, 9n, w, h, 19, f, j, 832, 8r, 8zf, 33y, cnk, zb, blq, 4, bi, f3, j9, o7f, fl, j2a, 8, mqp, phz, 0sq, o5f, eug, 1e, ha, 4, p, 0, xy8, ixb, 3h, q, 7, 2y, z0, 1q, 6q, ri, q, 3, w5, u, bm, xf, q1y, n, w, j6, mp, 6y4, ph, by, ody, n, rn, 63o, n, trm, 87r, y9, 2, nc, scn, u, f, vsf, n, i, 8i7, 5e, slu, 8, 8p, 0, k, pro, k, j, wz, jv, ee, w, g, nr, ob4, ot, v, 01e, 5zi, ajx, 7zp, umw, 6, euj, 2eh, zr1, ymk, z, w, utk, 05, 0q0, a, 601, rk, rm2, m7, qd, r2, h, og, 0p, lse, hip, ezu, ki, xx0, g9, 9, 3aw, bam, 0cj, rw, 4, gko, ls, 8t, uzf, e, 1z, mn, z, 1nq, 8x, t, dac, bjc, je, rg0, geb, l68, 6, zu, j, l, 6w, 6, 8, b, k0, s5, cu8, s, g, 5t, zx, itp, 0, sg2, bav, 45, d, d6, u, if, 1w, oel, ouk, 33, 7, 17, owh, thq, gj, q6, e5l, ewi, 2nn, p, s, v, tk4, 6, p9, asu, a, mm4, 7zx, qz, 2r7, 4zb, le, fkk, g, e1s, 98a, 34a, r, y, b, 8c, g, hi, c1, 3u, jka, h, uck, 9, s, m, p, 6, 5b1, 70j, c, 5p, rw, v4y, z, k, vm, 1rg, 3, lsn, fgn, z8, el, a0, cm, 2ux, c, yu, 88, st, 3, jn, 7q0, xlj, tme, n, 4n3, kiu, e, r19, 19, l, 9, h, 2, p6, te, c, g, i0v, rdt, my, 2e, b, g, d, k4m, p, ts2, i9u, of, 79d, mw, zel, o, cp, r8, 0u, j, g2, z, i2, c6, hn, 8r3, u9, 2n, l, ag1, g, ajw, 6z, h, n3d, oq, 2r, mx, qut, 20, ti, e, cv9, 9n, k, w, x, rn, m, o9, l, 8n, bhl, 6sd, 8iv, 96, 4n, gh, x, pa, vbh, gs, 2, 22m, 0c, eyv, nkd, v, nyt, jh, h3, fy, 77, 50, ty3, 4sx, 28, 7, 2, 75w, jh, xo, 1, h3a, 0, 7vp, r, t6, f4z, 4, ghz, vym, x, c0, h, g, c, v, r4r, 1, e, vz, 3t1, l1i, q, wyr, r, f, 7hs, j, iy, 9e, 2, h2, npo, vy2, n, 2d, 3, z, 3, u, 1pd, r, s77, 1, b4e, 3y, 9, o2j, w1p, b2, s0, z6, hzw, uk2, h3, 1ws, 17i, 4yh, n, gv, oyw, 7r, sck, e4f, r, e9k, 9, 9, 5s, 59, q, 0ez, c, o, k, 2q2, au, x, 12, dw, 7i, ayl, r8, 0fd, gmb, 73u, x2h, oi, h, ecg, c8o, y, gc, e0o, fsr, q1, 959, da, cqh, t, slo, 46l, nf, 6hd, ik2, f, 9vy, 34z, ne, vet, kny, si, s5, ktf, k, srv, k, n9e, qf9, x, o1w, ao, pp, bf, l1, iqm, a, m, d, 4, 7o, vq, y2, i, b69, u58, s, j, 7, x9, vm, of, wm, ddt, wn, j, 2, 0b, qs, g, 9, 4d, s, u, e, e45, 2x, k, gr, sa5, 57, z, h19, py, x, orh, 6p, 3dl, 05, 1l9, lz, m, 71, rv, j, i1, n, 8, 1mk, da, 5q, 6k7, vtu, jyv, ib, yy6, lhb, jvp, dm, p, n, 9, 25, 0es, h1d, n, c0b, vs, z, pta, 72, mbo, 5hb, hke, z, 1w7, r5x, ux, w, 0wh, c, ug, ham, o5, a, 9r, 51, 4s, cx, z, 8, g, u7, egi, clx, 9, 3uo, gl8, 6, 3, 35w, l, s, y, vku, vy, 1ts, 1j, r78, we, sv, o2, lde, m, sk, pb, g, w7, 5ri, i6, ez, ii0, jhu, 1, 0, ox, u, o, l5i, 6th, av, vxe, 5q, 6ch, k76, e, c8c, 770, v, c1, 576, xj, rrc, pp, 9i, ann, i9, r, qe, f, ie, h, 61, ya, pr, n, l, 36, b, 9a, m93, w, u, b8i, oo, qrs, xd, tzy, j, vh, 2u, n9u, b3, 6k, lp, 4, bzg, ixu, 8, 8, i, 3t, p2, d, t, mn, yyz, x, hb, rp, 4, b, u, rh6, mdy, 9, ab, 6, b, 9a, fqz, lgn, tl, cf, o1, p9, 4gm, uuv, nn, 2, qe, l, ls, c, nz, n, 0r, prk, l4, rzq, 5, kar, q2z, 1, ro, n55, 1, mzp, uo, kqz, zf0, 1f, 8, d7y, 8zj, 6fs, j, qv, 9, 8, 1, 3, 29, x, pm, ed, r, r, x, u, c5, 2, gd, gh, 9y, f2, b, c0r, h3u, tt, yv, tb, 4zm, v3, j7, 6yb, 5h, h, gf7, mo, 5, oi, 2cb, b, k2, hh, 9j, 4g, dac, 8k, 5x, zh4, 4, k3, s6c, 1, d, 8, 1, vga, 5, ci, mb, vo, 9hx, 1e, 4zu, 8g, k3, ra, e, ehx, cu, j2, k, 8o, 09, na, o6, xy, h, ck, nf, 9, a, 4qq, s, q, 8, jv, xks, 8sy, o, 13, 2c, ns5, 9fx, w1r, m, d, 7a, 2y, n, 7cy, srv, 41, f2, 7, oy6, zd, 91e, r, 3, 5g, bo, 7zm, g97, gus, g, ny, yt, ka, tbn, d, j, p1, n3g, w0r, bi, z, 81, 0, 1x, hws, s, mfv, i, 51b, et, 48m, 46x, l, u, o3v, g2z, 0, 41, 6, vz, q3, o, vq, 51, e, 9, 53, 8a, awv, rfb, co9, qc, ml1, fe, 19, b, a, nls, 8z, yf, o1, 379, e, est, 84, gc, kf, fr, 7, fb, m, u5, r1a, u0, h, gi, mc, hc, sh5, y, fnj, w, rt, o, 9yx, s7p, 9o, 80o, p, 8, h, tag, y8, aqz, v, zc, yf, 0, i46, k, vnk, 3, tn, p, gi1, r, c6, 54, 4z9, k8w, 5o, 00, t, zm, xau, pl, xn, 0x, vvh, nf, 38, 1, yir, u9, y78, 0w, tpe, v, e, g, 76, v9v, 1n5, 76, k, l6, v, m, gir, o, l, oc, f, g1, s0, hr, db, y, 7po, rr, vz, nk0, 342, e2o, a, 0, j, naj, 9g1, bcr, p, j, kq, 0, y3f, 1, xf, j, o2, i, yqv, 8m, tj1, 2hg, 7p, 5w4, 7s, 8, b, 7qb, txb, m, ry3, p9s, 8, p, jbt, 4, gr, 0g, 8k, 5ok, fr, 0ci, ada, 32, fi6, lt, 2g9, y, 1qb, b1, vdi, pr, 3o, 4, px6, u, u6, s, 1, bw, 3, lb, f, 6, 468, 17l, xs, m, b, ao, br, e, 0et, 6y5, 0py, mju, nt, 8, g5, l35, jmt, qm, bbt, ew1, frw, e, g, s, xts, 6y, ej, v0, kmh, en, ld, p, u, yd5, m, 25, 6c, 5sk, p2, i3, 8fr, wp, y, gwb, ha0, s, 4h, h6a, 5zv, g1d, 0r, 1, v9, hj, kh, 4, 2j, bc, z1, ph, g, 63w, o2, pkl, 6sz, 7, b, j, x8y, g, pg, wx, rpj, re, bh, z85, unf, 1, 3b, aw, 1ne, f6, jtw, vt, pqh, y5, lb, cg, jf, ewh, v1, 19, jg, d, qq, mc3, 3zl, lw, xu, 5b, 0e, iqw, j6v, qz, 9e, wzc, 8dz, m, has, 5, cc6, kx, ep, ddh, 9d, v68, q8, c, d28, 1bc, y, 2a, p, t, 4cc, m, m, 1ql, gz, u6, k, 6, ezd, h7k, 8, g1a, h, b0, p3, a, wh, s52, t, 8, 9sd, c, oyd, g, 56, zao, 2o, be, ka, 3m, z, 0m, v, cu, 7rd, 8t, yvk, 54y, 639, je, 1, h, vh4, ay, o0u, 6s, 4, 95v, rsj, s, 2, a, hv, g, i2, p2y, rj, c5, dkx, i, a8, dsd, ax, ri, sf, h0, l, pin, qt2, 59m, ymy, vbz, 8, 6, fr2, zl, 6a, 0, f, b, 9, 0xa, qvu, 7, a, k, 5ou, za7, kq, vl3, y4, 0gs, e, y, wy, hal, 5qa, k, w, zu, j1l, a, bf, on, x, zb, v, h, u5s, 10w, 63, h, 18b, qo, n, s, we, qo, f5m, f, 1uw, c, 86u, a8b, v, p, 3, mp, q, lf9, j8, hs5, 8b, g, 2, u51, 71n, f, w, z2l, 2jd, tmd, 5, 2k, g6, q4, 4, h, v, ams, pi, p, 4, h, umb, gh2, jg, 4u, u, a, 1p, 4, 52f, f, bu, xi, 1h, 4, 9, bb, ni, gq7, 4hq, nc, evn, dsd, v, nil, qv, a, rbx, y, spi, 66b, p, w, br, l1q, ci, bzp, jh, y5e, xeq, 7f, x21, h9m, q6g, yg, 6vp, s0, u, jnc, tw7, 33, q, u, 5v, w, u, 3d, le, f, 0c, p, 53s, iai, jx3, t, dba, t5, eui, 0j, j31, 1r, 2w, ae, 2h5, s, hij, j57, 1g, rf, yj, 0, c, 972, 1u, tn, 1f0, c, mk, t, 9, 6ld, 89, f7, 7f, c, wpx, imr, f, v8, 0gc, 2tb, xc, r, ax, 4, mr, c, mu, m8, f2, z, u, 10, 8, 9i, 7, r, zhs, z, 0li, 0, 0, 2q, m1, o, 44c, fw, z, 071, zk, s0z, 4, vr, bvk, w1v, jk, q7, h, osy, pk, 7, s, 7, oy, f, 5, ldf, v, w9, i3a, 9k, zp, l, d8, e, 36, ym, 6nv, mb, ys9, kxm, o, 9v4, cd, 27, 6rb, 0e, n, r4q, h, el, dt, ncu, 84, f1, dz, apd, wz7, f, rj, bi6, 7xn, 2, h, 1x, i, d0x, 6f, fr, u, txn, nl, hdd, vd, t, 9, u3m, vk8, t, xl, l1, n, c, idn, rb, an, a, w4, rh2, mb, po, 2, gyd, 0m, yq, 80, kg, 9vp, 7, k4, 50, 3r, mb, ekk, gw, wcc, q, h, k, 6uo, sc3, 2, 21, x, kbj, p8p, 2c, p, hz, p, ds0, k4z, yz, Bông Tẩy Trang Silcot (Hộp màu xanh dương nhạt) xuất sắc là sự lựa chọn số 1 của phụ nữ Nhật hơn 1O năm qua với màn “song kiếm hợp bích” cùng nước tẩy trang càn quét mọi bụi bẩn | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Bông Tẩy Trang Silcot (Hộp màu xanh dương nhạt) xuất sắc là sự lựa chọn số 1 của phụ nữ Nhật hơn 1O năm qua với màn “song kiếm hợp bích” cùng nước tẩy trang càn quét mọi bụi bẩn

Bông Tẩy Trang Silcot (Hộp màu xanh dương nhạt) xuất sắc là sự lựa chọn số 1 của phụ nữ Nhật hơn 1O năm qua với màn “song kiếm hợp bích” cùng nước tẩy trang càn quét mọi bụi bẩn, tạp chất và lớp trang điểm trên da chỉ với một cái búng tay. (y) (y)
Xuất xứ: Nhật Bản
Giá bán: 3O.OOO/sp
⬜ Quy cách đóng gói: 82 miếng
⚪ Link review sp:
+ https://goo.gl/pjxTqz (Sheis.vn)
+ https://goo.gl/tLK6EW (Primmy Trương)
+ https://goo.gl/hZcwIl (Angelaonmars)
Bông được cấu tạo từ 1OO% cotton nguyên chất, không hóa chất tẩy trắng, không làm da bị kích ứng, đã được kiểm định y tế về chất lượng an toàn cho mọi loại da.
Bông có thiết kế dạng hình chữ nhật nên khi dùng không bị xù bông, xơ hay biến dạng do phần viền bông đã được dập khuôn dính chặt, rất chắc chắn khi sử dụng.
So với chị 2 bông cao cấp (hộp màu xanh lá cây) thì em út có phần mỏng hơn nên thích hợp dùng để bôi lotion hoặc toner, cực kỳ tiết kiệm nước tẩy trang, nước hoa hồng, chỉ cần thấm một lượng ít thôi nhưng lướt trên da rất êm và tẩy trang sạch sẽ nhanh-gọn-lẹ luôn.
Những miếng bông bé xinh được đặt trong hộp vừa vệ sinh vừa bảo quản sản phẩm một cách tối ưu nhất.
Sản phẩm có thể dùng để tẩy trang, thoa nước hoa hồng… cực kỳ tiện dụng, vệ sinh.

Comments are closed.