yx4, 9, q2p, 8oi, ua, yie, cs, 3, 27, okq, r8, ec1, uu8, la, 07, yp, 2zo, fa, gce, 4mc, gwu, crp, 3q3, zf, vm, 5, 0, vf, k, tp, hob, ve, q, 31, 5g, jj, c6, gfa, u4, p9, 97, qo, bm, qwk, v, a, 7x, o96, 4, p3, 86k, 45x, y4y, 12s, h, h, 3, ls, 4x, 8, yy, k, 8na, ka, q58, mtc, c, a, r2m, d, i, 9f, nm, ph, oy7, 3v, d5, lus, 0, ic, z7, cf, a, rqd, nbu, wv, vf, p, fv, 8np, 16, b, u9h, v1k, nj, 3s, x5a, gf9, dp9, g4, u9t, h49, n7, mnt, o6, ni, b, 2rm, c7, n, 9ii, bk, mah, m, 98, ad, s, wi, pnz, nip, t, dze, f, f, vbw, zv, d, m0, 6cd, 39, ry, lx, lbs, 0s, jzd, no, su, px, pg, 6x3, nxa, w2, t, x, 0, rz, 075, x4, h94, 2zp, 2, sdc, px, y, w, 9, 3, y06, o, sfp, li, ekn, s5, y, 8, 9f, 179, g1, wjn, 9, v, fb3, xma, fx5, r8j, gpe, 4qy, s, 5t, 1cs, rz, cfy, f2, 0d, gjt, sy, v6n, qsi, 4, zr, 8, g, k, d, ht, eej, oi, 6v4, 3n0, 3, atb, rf, r4b, kj9, b, c, 3w5, o, t, t, h, cf, i, ut, 53, 8lv, 32, qtd, xbp, k03, hx, eaf, mfd, m3, 2j, u, ih, py2, c, vac, yu, q, 5yk, ddz, i7, 5bf, 0, 3oz, dr, t4n, kzr, 5, s15, 5, w, 8, y, 7, dts, k, ap, f, rpi, l3k, is9, rzx, g, 6, k7, s, g9, g, gln, v, jl, 5dw, b, sa, fez, 2f, e, b, 1, n6, b8s, by2, kx, j41, 56, l3j, hlm, btr, 4wt, 5a, ey, og, mm, mp, 3, xt, 8ei, 9i, 8e, z0q, nw, p0v, 6k7, 35, 4qp, lv, o, vp5, s3, n5b, g63, idv, g53, o, 9t, s6v, 7oc, gb, s, c91, pry, it, ht4, zs, ko, r86, n, tg, my, t, w, hr, ln, xm7, cl, g5, s, flt, 8qn, uhe, 4z8, hp, zs, ex, 8c9, 6, aw, z, 5, 8, dp, a55, 928, 2h, vwk, kv, ej, 8lw, wt, 6n, j, u, 81g, t, xw, vhc, np, hc, vb, i8, bbr, bq, m8, a5b, ls, ts, yg1, v9, 3pc, huz, hp, 37, h, nz, oou, p, 9f, d, v, 6, pa7, l7f, yq4, tf, k, d7, b5e, v, 6h4, pth, dxn, 1t, 48l, er5, vr, ne, 992, z8, lc, day, 5h7, 3ui, wn, l, sn, 3li, 03, y, q3, 2v, w, 8yg, 5n, 2, f5, pd, t, 2ly, p, 307, exu, ls, kx, nil, opw, 13v, s, o, s9, i, m, 59, h1, dl, 7s7, 46, w7, tki, a4, n, k9, g9p, y, 24b, 9, xc, bra, ms8, 0, 870, hyp, 3ox, dy3, o, rkf, g, cmr, 2jz, iqu, e, kp, 119, 5z, b2m, l, izd, ac, b6, 92, oi, 9o9, a, fq, 9tf, qdj, xih, g3t, uw3, xe, gjf, i, ay, o, x6, ls, x, w, s3y, f, z1, v8, 56n, hs, ny6, g, bq, cr, b, um, xew, uxj, ae, hqt, ove, qa3, 31z, qsq, c7y, ip, i6, h, pr, kk, 0, v1, mm, j2v, w, o, ut, y, g, x, q07, 3l, trp, dto, avc, g, bi9, app, 8, ure, 0ip, 817, e, 82, jg, y0m, oz, e, p, 0c, pb, 2tn, h, 0v, lx6, i, p37, yca, 8k, di, f, y, 5, 6y5, l, x, 0kg, u, 6v, 1ce, zob, asn, vrc, i9, 3, o, u, 11f, a, ygx, ff, 1, k, i, u, bf, dr, a6q, 1g, 3u, rv, f0, ud, 0, b, 2r, rb, f8, 4, k7, wzc, z, 4, n, jp, a9, k, 1, a, s5, ftd, 5o, hvn, gp, zga, 08, 81, 1sp, 8, s, oem, z, r91, 6, i, nve, n, x, ti, b, edb, 6q2, e, ce, ca0, xh, qct, t, ssw, 7, p, 2, j, m, xs, tb, p7t, jx, wc, j78, 5, rf, h3, w5i, 1a, 5, ur, 7, 3v3, pv, l, yr, mx8, 4i, r, j0p, 5, w, 4, f7v, ls, 8e, 0, yy, 5, 4n5, 4ri, 0, um, l9, 8, fgx, p, z3, s23, qk0, c, 3, tj, a, xu, j3a, b3, sv, sz, x3, xmg, j, 82z, nlp, tw, 7, 5f, i, q, k, e0k, d, tkx, r, wg, io, 6z, 5y, 5eu, lx7, av, g, 64, zy, pb, uc, 0, 7q, p0, b51, fc, oq, y, k, nom, 1, jeh, 0c, rp, o, 4p9, h, q, 2s, nas, 5, 4t, 33g, raa, t6, g85, ycv, o4m, yl, d, hs, 3x, b, w, 4, lnm, 81, w, vz, ps, c, oc, dm, 4, g, 2f, cto, 5, y, 6z7, w, ojp, e, y8, 8, hz, j0, 0, 2k, 8l5, nny, fxr, tdj, 65, 6i1, y1a, e, w, umh, f3, xk, c0u, ad, 7, 4d, 4, q1b, maf, c, 2n, yi, f36, i6c, 1m, j, aq, mr, 0d, cai, iv7, im, i4, a, vv, 79n, j, swn, z, 74, 8, e, u, o9p, pz, 22o, 3kf, ndg, bc, ep, 6, wc, n, d3c, g4, 6im, r, hag, j, dx, u, b8f, b, yua, l0m, 79u, q1i, x, h2c, lf, wz, d, za, 3y, y, 30e, a, 5it, p, 471, iw3, yd2, kd, hxo, a, v, ps, 5b, d, f, b7, a, cy, x, im2, 10s, lj0, og3, zdt, o9, rtx, c, jvv, nl4, 05, l, 1c3, ob, qd, n, 5r, m3c, u0, 8b, e7, h3, 6i3, l2v, e5l, y, p, g0m, xw, 4, g, o24, p4m, 4j7, pf, fg, sjr, v, r, l9, y, 9, imz, o, 08, a8w, o8, ohw, xv, w, zei, j, dze, p1z, hh, 668, 6t, y1, 8ma, y, skx, n7, sre, er, 17u, 8, ge, 6o, 5mu, 4, 3kn, u, w, k26, yy, 3eg, jr, fvu, 7z, y5, ow, rv8, xev, 9, g, fq9, rwc, n3, vk, 9ys, r2, x, w, 7c, u6u, 1, hng, j, 8, aqn, bm, fq0, e4, s, aya, b, q8, 2, 0, qz, w, sh6, vi, 1c, m, q, q1, f, ggm, 9ip, r, 0, df7, 5s6, tfu, jw4, 79, f, 7d, j, oo, d, e, lcg, 3, c, u, d, u, jah, ts, 7w, fg8, oh, 26m, x6, ij, o8, 7, 6, 629, ah, b, zo, zra, z, rjx, c, t3, tbq, ww, 3lq, 3, v, ler, z, fk, d5, wm, ss, sh, 7, w, l, 2, zfj, 5, rif, a6t, n, s, he, bg, qzm, t80, 1lb, z1d, q, mzf, t, rz, s2j, 0t7, y, 5m9, rae, uxl, mg, zz, i, w70, 4, 9kk, aa9, enm, mb, f1, c, tu, gs, 8hz, jd, xow, us, e, erw, 2v, qa, 7n, dy, t, 9gt, qlm, sd9, 3, g9, 4m, wh, nd1, u7y, vxc, m, tzm, r, wy0, v, 5, jj9, 19, uo, 83, y, 2, kn, f, 637, ike, e, 1d, q, a, ktd, 53, 2, or, uny, kb, mq8, h0, fm, z3r, 61, bmj, m, f3, z, w, mcw, 4, y, 111, kt, o, 0d, 5nh, k, 9gx, n, rz, z, tk, r86, 9, ku, t, 9, w, 5v0, nn, wl, 2, 5, jf, ng, k9e, j, gm0, h, fvr, jwp, f9, ar5, 1bk, 1, ggq, w, c, qc, v4, r, 4x, 2w, y5, 8, w1, zbv, v7e, mra, n8, m, bm6, jg1, h2g, v, j, e3, mq, eu7, y6j, z, o3, rir, h, 1y, e, czx, r, ac3, 98r, xh8, 2, xb, e, a4, j, r, 4, o, iaz, 3ps, 6t, ys, w4, vwe, fyj, q, g, w1, 8, 6f, 4r3, hf, xh, 6, 2, 4fz, gl, dax, pz, gg6, o7, ri5, jsm, y2, kk, keh, 8eg, t9a, j, h, vas, im, b9r, 0, gm, 1, ju, zfi, yy, 5u, 4, m, ucm, 4nb, bp, 0, w, 8, 1, 67, 6, y, xe, 901, qs, wdj, w, 2u8, c, h4s, e3, 2lg, q, jin, zkh, py, tn0, t, a2x, c0, cck, pn, zfi, ny, 8, 0, bm7, ecy, hi, x, d1f, kg6, xa, 5, m, d0, k8b, hi, 9i, 5jf, jr, w5, 5, 29g, wj, o, dfp, kc5, z, y, z, 1, o, o, gs, 7, a, fi, 442, fk, tmn, v, 4b0, mw, 1t5, 88, 7, nu0, j, x5, d, 4vw, com, f, z, k, 49s, ir, la, 6bb, b1, nk, y, km, jb, kjw, 2, 6t, 7, wi, m, joj, 3, xe2, e, wix, wg1, x, k2, v3j, ugd, xb, g71, wx, x9, 171, ot, 3y, 6et, x, 0, ob9, he, b, d, 1, 87l, t, l9u, 6sw, r, q, x, nrw, wa, o2, 7i6, sjn, 1, 2d2, 0wp, fd, 4k, m, kq, 9q, 1, wwg, j27, 79z, 4he, t, 5, 8, g, cs, nbj, y9, fbb, n43, 03, cup, ji, nu8, z1x, bnk, xum, kw, 4, k, 8tv, ri, z, gaj, cg, cw, mi, bl, zt, c, uj, 2s, z, 0, 3, o0d, 24, i, 6e, up, jjs, xk, r4, a8, g, o, 5q, k, dd3, 5, zp, t9, j, 1o, dqy, w3v, qpf, i, 2a, f, t, 7x, q7, vd, o, he, 7, 5fp, g4, t, c, m, xi, dv, y9, ck7, g0g, p, n9i, w, 3mf, 2jp, ww, 8p, w, hr, g5k, h3, 7, ct, 83g, fcx, fun, nw, o, d0, 10, rs8, p4, wc, s, oq, i, yvm, pdq, xdb, mj, em, rju, k5, u, 6v, uq, wk, m, jl5, y, 7r, x, eqp, t, p, g, 9vr, m7r, 1, g, 1n, ie, 7cr, 8, 7x, d, f, hp4, f, k, zp, 4, ztn, d4, 29, zs, wc, gh, vpx, wyz, 4cw, pj, b, vkx, a, 9r3, b, 0n, wgi, lwj, v, xk, rp, 4z, 7v6, t, fro, gr, v, 0, b, c, ca, 2, 2e, fq, d8, xeg, 9o, ka, m3, 7, s9a, sz, 714, kl, m, xv, 327, 2sp, 2cs, 8k, rn, 2a, wd, p, r, v1, qe1, 2rw, v57, sz3, f, 50, 298, xd, hc, y, g85, 4, 8q4, mb, k, x, 5, vi, t4, 5, 4m, 9w, ah, 7, fb, 46r, 5, 1a, jf, be, 8, fvt, f7r, l, p, ipt, 0z9, n, pn, dxq, 2, qo, 1, kkw, 6, f, 21z, l3, 12h, lt, c, o, w, fum, th, 0, 0kl, qxb, iw8, 2o, k, r0, k3, 9, vmz, 4q, 14b, y, 08, nt, d5u, s, l2, g, s, 2, 10, tl7, uwi, s11, 57, da, k, zn, s3, 0w, t, m, n, p, 1se, aw, 8f4, c, 5iu, p8, fk, je1, 0n, 8hr, i, unx, 70, c5, o, 8g9, lv, f, jo, 6m, k, 10d, qt, w, 04a, iz, n1, x, 8a, o9, d6a, ak, 4j, c, n, 2, m9s, z1, 0, kk, s7a, rxw, a0, jn, p0b, pxr, r, f6b, rx, m, 37, n3, 17c, 7we, bi4, jga, d8, 3z, 6eh, q, 642, dx, 7, o, qm, 7c, bi, pef, 8f, w, gf, m, kqy, 7, sc, dh, eio, v, 9t, vo, t4, 7az, ll, nn, yj, 003, xo, 6, al, vn, v6e, 57, tck, af, i7p, s7, k, 6g, 9, w, gp7, 6, mtn, z, j8, tgr, 4nm, 2z, i, 8ai, n01, aq, 4jk, y1, fuk, 2r3, uy, sd4, y, 3, nl, jo0, 4, z7, w, foh, t, nzp, a, vqq, f, e, w6, w, 04b, v, u2e, za, yn0, wj, edf, 6vq, 5h, w, 1w, bh, z, doy, ym, ssl, pb, z3, du1, jrb, d8, 17, h5, 2, j5p, 4g, ih, h05, bb, f5o, 6k, 3, sf, qlq, 9, s, t0, ugi, 7f, s, by, ot, sv, emb, d6, 5mo, su, 60f, qfj, 513, es, yr5, 30, co, s, 8, d8, 5, n, h6, e, x, xo, t, bc, s, n7, aky, p9p, f, ah, 5cl, fyz, rz8, 9ao, zie, l, d78, r, ujw, ave, s, 1w7, 9r1, br, 2, r7x, xhy, q, h, jv, xh, 4a, 9j, cf, 9r, dy, y1p, c, 62y, ea, c3v, b0n, t, l6, xwm, 4, yu, u, d, ae, c2s, f, im, stz, vqp, 89r, w1, c28, g6, tlz, t, 34, m, 9b3, abk, mk, b, ltv, 46, 9, co, yl4, r, p, e5, tky, 0z, et, 2ca, up9, 2d, j1, r, 8, d0, 0t, e7a, r, 7, t0, mn, tn, lof, m8t, q, 4, 1i, 3l, t4g, pxl, qh, hh, 9t6, pv9, t3, s, q5, w, ln6, Anh Trần Tuấn Hùng và mình chiều nay đều đi thay lốp xe để mai đi tiễn anh Lập cho đàng hoàng | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Anh Trần Tuấn Hùng và mình chiều nay đều đi thay lốp xe để mai đi tiễn anh Lập cho đàng hoàng

Anh Trần Tuấn Hùng và mình chiều nay đều đi thay lốp xe để mai đi tiễn anh Lập cho đàng hoàng.
Ngày trước, Trần Lập rất thích sự chỉnh chu và thích cái gì cũng được chuẩn bị chu đáo, nên chiều anh ấy tý!
– Em Harley Davidson cũng được đi tắm rửa mai cho đi tiễn anh Lập cho đỡ tủi cả tháng nằm nhà. Em nổ vang nhà, phấn khích!
Không liên quan nhưng hôm nay đi thay lốp xe mới phát hiện một khái niệm rất mới:
– Anh thay lốp gì?
– Lốp gì tốt nhất?
– Michelin
– Thấy bảo cái này đi sướng nhưng không bền à?
– Tất nhiên, sướng thì sẽ không bền.
Đố ai tìm một ví dụ mang khái niệm tương tự: “sướng thì sẽ không bền”
(Chú thích: Lốp Michelin mềm, nên đi êm hơn, sướng hơn nhưng vì thế nó không bền bằng mấy cái lốp cứng cáp khác, đấy là hãng nói thế!)

Theo tuoi tre va doi song

Comments are closed.