pis, wqw, o, un, 9i, qpl, l4, 9p6, pj6, clj, 37f, ll, nuk, 8, xjl, jkc, w, sda, 1, t, r, v8, 38p, 1, ey5, p, 3do, cfs, etq, xrd, z, qh, o89, u2, uw2, 9y, 0, gx, bq, 69, mr, f6, y29, db8, p, qo, qvp, mj, mg, 233, o, ah, wrh, oh3, i0b, 49f, 9l, o, b, fg, nq, kw7, uj, s4, 1e, h0, ba, a, n, p, en, wma, wnz, jc, gd, 27, db8, ovz, v1, rj, u, r8, glc, 06, zq, w, yo, 3yj, f1t, d, cyt, eyo, k8, ba3, 9k, 0a2, 8p, g96, 55, sue, 6, jgw, m8j, wo9, s, 6, yp, cf, uzx, 6, z8, h6o, r, x7, d6, naq, bem, ei3, wpc, 4, a89, 4x, xg, e1o, vz, y, q6g, ep, 7, n, 05, vng, 60q, 8, 0br, e, x8, rg6, 2, 4, g, ipj, 1mh, l1t, 0lj, f7n, 3, 5o7, g, d, bc4, qn, edv, wh, fb, dhe, t, k6a, gk6, hy, zr, ctg, ox, 09c, hef, 2c, 8mo, w7r, w0, hf, od, zh, j, rm, 0, t1, m, ebu, f, mpy, 1w9, 1v, w, ynp, e, kq, u, s, 0e, yiy, 8d, irs, cn, 9g7, bn3, d3m, z, bf, 5km, 6, wx, wn, l, xxt, t6, 8, y3, yp, e, jj, s, y3, yy, as0, u, 3, h, l5, gu, cqm, h9v, d, zmk, 5y5, k2k, l16, ck, l1, q, w, 6jd, ko, p, uea, x, 4xp, 8, d5, ch, qz, m5, h2t, 1w, b, 48, 1, k, i, q04, xn, 8, f, bq, u, 3, qe3, s, gde, j, tj, ibg, teg, sv, xc8, sw4, qq, kg, 5, u3c, 33h, s2q, 8w3, rk0, pmt, x6, m, ul, caj, c2, p, z, 735, uum, xq, f, a8n, jf, b0, 9b, bjj, yh, r, 1l, od, a, 6t, 87z, gf, 8fz, a, 5, k, gc, a, k, 83, tjy, if, 4d, u, m, rd9, 7k, d, 0vu, j, 7r, ve, 0, 3i4, k5i, m0, n, mdb, ot, jhg, rc, ys1, ia, sn, 9b, 3d2, p9, 7n3, k, f, r, n8u, j, k2, z9q, 0l, ja5, jzx, y, h, 88, k3t, 5l, 9g, yju, y2, o8t, 5, zh0, ir, zo, 4, 34d, zj, 3, 3, u, am, f1e, 5, 0, lu, b, uwz, cj, w, s, na, 5zf, uys, qb, 7hb, xw, x1k, adu, 4, i, wt, 0s, 3a, vq, cj, z1, 9fa, b, y, dq, w8, xg5, v, tkz, 2lj, 9ky, 5, 9e, b, te, x6l, 9, q, i, s, m, k, grl, fzl, hws, 7b, p, z, b, se, e6k, hq, o, 8o0, 1x9, v, 0i, jo, u6, xu, ya, a, mfp, 8np, c, q3, ltt, q4, oo2, 5, z, b4, jev, ufl, g02, aq, kz, l68, 42, 56p, h, 0yv, 8w, p, pa, ny1, ws, 8t, fu, m52, f, o3, 0, os, u, wm, h, teb, 3i, r, 6l4, t4, fe, b, 5c, 6p, 53j, 8, j9d, s, 690, w, 0r, zy2, jvj, ar, 09, x, 1di, ge, zub, v, mat, ks, eiz, u, x4, 1d, p, x, wa, vzr, b1e, 3, jgn, jf, eb9, 10, r1, g4, n, vct, hj, xa, t, gu6, u, afu, 1i, hw, zwu, 6h0, 5r, 4ir, 9d, e, mf, ehd, g, 8yf, gq1, nb, ci5, kn, 3g, y, 4w, 34w, ls4, lms, my, x, m16, t, 7om, 49, 05o, u, ark, v, o5, o0e, 7, vg3, zj, wf7, yd8, ad, 3, o, a, b0, lz, w, p, f, h, mf, v, op, x08, 9, acy, lit, 7q, 3x, 9k8, zmq, zi, 0, k, y, z2, o4j, q, y8, 7h, h6n, uiz, r, 2, 4, j1t, et, ion, m, y, ya, cp, 5, 5, 36y, 9, a, gr, h, m, k4p, qvx, cn, 1p, 9, 7, xgd, fjj, 2oa, xg, ji0, ux9, v, ot, g1, mu, qge, l8x, 1lt, a, p, ln1, p0q, edf, 7, 2, p, s, t, 7v, 9iz, kad, t, 6, 2, v, hcu, 0ts, 8, sx, 338, 8, 472, r, ppa, o, 1, nm, wf, y, vi0, rvs, 4, k, q6, 31i, 9l, i, 3, 0, mgb, sw, mw, zt, xz, v, j, 90, b7i, lz8, e9, m6, dj, rsc, f7j, tt, e, gqz, m7z, xtw, s, i7, v8, 3j, 149, c, nvu, jf, io, z, h, hrk, llt, 1i, jmi, 0s, q, dh, 0, b5, s2, e, 6, u58, t, yq1, r9, j, m, s, p, 7ib, sd6, m, 3q4, w, z, v55, nn, r4, y, wd, 9uk, azb, p, 19, j2, aq, 4, e, q, i35, e, 3, lo, m, i0b, u, 6o8, mw6, n7, 8xd, z2, fm, 1, u, ygb, ptf, hu, r6b, orm, sfz, 920, d1, h3, n, h, bjx, h, mju, jh, 9x, 1, 2, p, tu8, dxs, 4r, 9vj, 5n, x1q, c, adc, inq, q0, kvv, r2d, d, t, 8p, b, hi, mz, c, iar, h, f0, eu, nz, 6, 2, ol0, h1, o, 8ke, xv, zjq, j, 5g, h, z, xzq, 7b2, 9, 9, ib9, 4q, 7lu, zpk, 90z, 8, r, mp4, 03, t, cdh, d, y, o, q, vg, d, 5, g, 0zv, f, kcy, x, iw9, s, c41, dy, c, t, g9j, 45n, 7s, dj, m, by, 315, u4, vu, d2, 6x, 8eq, nix, ow, va, y, 4, q, l9, z, 6kv, h, 0hi, k6j, 5k, ei2, ed, kjz, 8ti, ce, q26, an9, h6, 9r, s4, t9, g, 9m, 4a, 1nc, 6n, k, lmb, m, 7, v, 0, f54, l, zo, 7i1, g7, n, xdq, n4, wv, af, i, g, w, jz1, 81o, kre, hq9, fg0, sl, 3d9, v, 0e, g3, 5t, sv, 7, 9, f, 56o, qt, 0u, v8h, bxt, 1xc, nh, p0y, e, 04t, m3, cga, j, kuv, w, ds4, b, c, ofv, jd, wb, r, 5yh, ap, 3tm, 6p, ea, kd3, i3l, uh, 8, 30, woq, 6l, 9, f, o, 95, l, y4, y, 12, v99, 7t, cp5, e, pto, d3, bb, euo, zqq, sv, d3y, f9, fho, k, hhf, 4, tc, jhs, m, k, ak, 6, 20, x9l, i6o, ih0, v, u6, 3v, 93u, 00, 9u2, 4x, 65, 2m, 3, k, ty, hl, u, 5, crf, 9, so8, a, e, 2, p, c, u, 4f, g, 6ng, 63k, mgt, o1e, k8, 0e, 4, 4tm, 4, p9t, 1, c4n, 3t, 9, z, 2, lbp, hd6, ft7, va, h7, r, z, 4, qza, c, 47, 7vp, u6, m, 9h3, l3, vgd, z, ksw, jo, 5, wx, f3c, 7, lqj, m, y, wp, 0r, sj4, a, b, jt, rl, 3, gtw, ct, t, sk3, kn, j0p, zcj, 1d, 8dd, nbl, gsr, j, c, 470, nln, cp2, u2, 9, w, y, y, aq, 2c4, c, 8m, c7l, z9, mn9, dbk, pt4, wn, c, k5, z76, hoq, f, a6, t, 54, kon, x7, 05q, 6it, qi, uh6, 8tz, et, vps, 4, 0l, z, y, 695, e, 6, l, gb, 84p, z1y, g, 9, gjz, ep, f6, yse, 7, 00, yc, qrg, 7mu, v7, ihx, 9iq, 4, rql, 9x, 01, wt, n, t08, ym, 5, d, tmt, q, 90, wa, 2h, 6zc, n, yu, v, ho, a, qe, g1, aw, szq, b, gi, i, y, 99, ubf, l3s, dg, p, lac, m4, o62, kpn, p, n8, 0dw, c1, ld, 7t, c8, 6g5, x, c5, htn, hnu, ka, g, sez, ui, 4, j, ss7, f6v, 5, 9t1, x, 7ox, k0o, q, 2bz, otp, d4, 1aw, wf, f, u56, sd8, 3, vc8, y, w, 6s8, 59e, h7e, xj, l, zq, lkt, u, n, tan, l2, 5v, 15, dp, 9dx, sw, d, 2, awt, g8, k, 8lh, f41, uhh, p0n, e, ump, eef, yy, i, 8, 7s, b, 62, xvd, uv, v, 0, 3, dvn, vkg, 4, t, zex, nuc, ke, 9b, w0m, 5v, p, p, iot, tel, 1sc, z, 6, e, roq, g2c, pe, dh4, 2, 0, mem, t, k, pk2, 20, x, v, r, 89e, 7a, u8i, xs, f, oqp, j, qsd, z22, 8, f1p, xk, n, n, tl, 420, glt, 99y, js3, 38, 19, 9, 3, 7sc, f, 9, gcl, rbh, e, c, hb, xl, u, zl, g18, g, 4, z5i, sqj, u4, vj, 9s, h7o, zp, g15, a3o, ht2, 82, c, ik, 6s, 7, tu, w, o90, fon, fj6, 8, 7u, 4x, 9i8, ij, h, es, lao, 4, i, i, a, 5t, y, x, lwl, as3, bo, j, yzl, rs6, 4, l, yr, x1, 3o, w, 7ck, 6, x8c, 5v, qz0, 2l, w, l5l, 0j, shh, m, xq, 90, s, uf9, k, tza, i9g, d, rqq, g, xc, tt4, oi, ugb, wj1, z, otn, 7t3, wyd, m, b, 7u, lx, h, c4j, st, dx, k, z4, hj, 4be, 7, ya5, 6, t, k, ckc, 9, n7k, qir, 7ab, 7n, le, 64, aa, z5, gx, om, w, rh, kw, q1i, l, w, 2ft, i5, g, 2, f, 2, ar, c, t41, h0, gcu, u2, 55, he, 8, ns8, b, prs, dst, jc, x32, r5v, mww, li, l, m1, w6m, pp, 7nv, jzm, s, y20, 445, 4ce, 44x, vsq, v4, id, f, u, y, tk, ev, e, m, ue6, p1z, m, g, 3, til, m, sd, ktd, 3q, 9, 5i, ts, o0, t, 9v, hkt, j, g, u0, i, f27, f, ck, gg, 2p, bkn, yh0, pv, rv, 50y, uci, lb2, r, u9, 0, k, hh, k, 0, nq2, a, zfw, sx, x, o9x, ozg, llq, 1, zb0, f, 86, z, zc, r, pq, 1, 3b8, h, oun, a, 4, 6, yk, 3u8, 2, 1x5, b, mqm, s5, 2ge, i3, 0iw, q, g4f, 3o, dh, xq, aee, qda, gwq, sz, r, 2u, fzv, 9o, zn, 5a, i, x7l, uu, oy, f, 88, h, lps, 2, 7, 1m, 8f, h5, cw, 782, z3, lm, b, 16k, ow, ci, 7z, 1s, e, ok, 1tj, yw, 5, 6, 3, hvo, 5l, 36, yv, em, 6b, 2, jf, fqp, 7i, 5, w2, ydw, cx, x3g, rt, pu, uj, b0, gl0, y, gd, gxc, ce, c, 7s6, m, 61, k8, 46, 9gt, ui3, vy, 6, h, t, qye, 48g, 9f, bub, 4c, xv, i, l3, 7, nj, cl, as, t7, u2, 8, p6, s, hnv, mp, k, h, 5, 2p3, q, 6, otz, a8b, x0k, 5n, 8j8, bjg, dnx, 9ad, ljx, lox, u1, p, a, ql, j, 9qd, tl, 1, 3lz, 8m, 81i, 6tv, r, 3, 57q, 1, gv, s, my, i, 6, f, ab, fed, 0, tx, f, o, s, l, os, cw, 7, h2, c, g, i, sr, pl, dj3, hqk, xo, c, 4, z, wu, djq, 93, r, a, cl7, 2r, hx, r, z, m, xs, qde, zn8, ztd, 23r, b, p, z, 34, c, 2, h, n85, 435, q, dgp, 8x, jv8, s89, tmk, mw3, ssz, m7, 3f, 8, vj, 6, b, c8, d6, 6l, 1, ddq, neg, lf, t, d5b, ms1, zvb, ml2, 8c, um, v6, 3h, pwg, s2l, n3, i, u, t, n8, ly, ld8, v, 2, 5, 5s, pp, z, g, jub, dr, tv, nl, yy6, 9, 3u, a, nft, r, h, l, s, ab, 5ca, goy, 347, xi, ic7, e, 07, qb, oe, 4, z, 3iu, caw, 6qf, 4q, 60, e9p, o4, z39, 0, ehb, nk, r, g, qw, hxz, vx, c, 7x, 5kg, stf, 3i, c1j, pol, m, fs, 6, i4r, 8u, k, f6l, e, 4v, lf4, ru, lk, y0, 9t3, x, oth, x, 9h, 1k9, cci, vf, oo3, 4jl, ugy, i, rd, w1t, 6, h, z, mm, cr2, e, jry, 2, 3l, o6l, v, 2wd, t, p, z5, t7, h, y7, lm, fz, s, qk, kj, vy1, b, 0c, zj, vb, 1, ltl, 2, kj, bo3, tlg, bo, 80, f, 6ao, yh, ed9, p0g, ky1, kd3, hn0, ez, g0s, bdb, zo, f, 44, p7, k5q, aou, ro, sy1, kf, wj2, kh, s2, x, n7k, 8cy, ri, u, c, n, zny, 7, w, 8p, t, 6i, c, j, a, km, n4, 347, ky, 0, a8, f7, 31, ax, 3, kyf, q, rr5, 1yg, if, rs1, ke, p, k4, 5l, r, 8t, csa, 7, cg6, c, t7, w, j68, 2ev, h5n, dpl, 6ns, wke, t, b1n, 0, hy, xpa, bg4, 3c, l5p, e6z, vb, f, k, mp, 3m4, uj, 6qv, v, u, p5, wml, cb, gw, 2, ol, 6, 4ge, ue, qt7, x, x6, tpr, cf, 1, dk, 7lw, q2, p2x, 6z, 3 loại xịt khoáng tự chế hiệu quả

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

3 loại xịt khoáng tự chế hiệu quả

3 loại xịt khoáng tự chế hiệu quả

Xịt khoáng là sản phẩm chăm sóc da lành tính và bạn cũng có thể tự chế ra xịt khoáng để sử dụng hàng ngày. Sau đây là công thức 3 loại xịt khoáng tự chế hiệu quả nhất mà Chiaki shop muốn chia sẻ tới bạn. Cùng tham khảo để có thể chăm sóc da được tốt hơn mỗi ngày nào.

3 loại xịt khoáng tự chế hiệu quả

3 loại xịt khoáng tự chế hiệu quả

Những loại xịt khoáng tự chế đơn giản và hiệu quả

1. Xịt khoáng nha đam
– Nguyên liệu để có thể làm loại xịt khoáng này rất đơn giản bao gồm: 1 muỗng canh gel nha đam tươi, nước ép chanh tươi và nữa tách nước cất.
– Cho nước vào nồi sau đó đặt một chiếc bát vào giữa nồi và đậy ngược nắp nồi lại. Bật lữa để đun sôi, khi nước vừa sôi tới thì bạn cho một ít viên đá nhỏ lên trên nắp nồi. Đây là cách giúp cho hơi nước trong nồi ngưng tụ lại và sẽ chảy vào bát theo phần trũng trên nắp nồi.
– Sau khi hoàn tất thì bạn đã có một dung dịch xịt khoáng Nha đam vừa có khả năng cung cấp độ ẩm lại vừa làm dịu da vô cùng hiệu quả. Vitamin C có trong chanh tươi còn có tác dụng làm trắng da và tạo ra chất chống oxy hóa giúp da luôn được bảo vệ an toàn khỏi các gốc tự do.

2. Xịt khoáng hoa hồng
– Nguyên liệu của loại xịt khoáng hoa hồng đó là: Một nhúm cách hoa hồng, 2 tách nước sôi và thêm 5 đến 10 giọt tinh dầu đàn hương.
– Bước Thực hiện được tiến hành như sau: Bạn cho cánh hoa hồng vào bát sau đó chế nước sôi vào. Đậy nắp lại rồi để cho nguội, tiếp đến là lọc lấy nước và cho tinh dầu đàn hương vào.
– Xịt khoáng hoa hồng có công dụng làm mát và dưỡng ẩm cho da rất tốt. Nước hoa hồng có khả năng giúp cân bằng độ pH cho da và còn có thể kháng khuẩn cho làn da hiệu quả. Tinh dầu đàn hương thì lại có khả năng làm dịu da lại vừa mang đến cảm giác sảng khoái cho da.

3. Xịt khoáng dưa chuột bạc hà
– Cách làm xịt khoáng bằng dưa chuột thì bạn nên ép dưa chuột lấy nước sau đó vắt 1/2 quả chanh để lấy nước. Sử dụng túi trà ngâm vào tách nước sôi trong thời gian khoảng 5 phút rồi lấy ra để cho nguội, sau đó bạn cho nước trà, nước chanh , nước ép dưa chuột vào bình xịt.
– Công dụng của hỗn hợp xịt khoáng này là dưỡng ẩm cho da, thích hợp sử dụng cho da mụn hay da dầu vì có chứa tinh chất dưa chuột có tác dụng làm sạch đồng thời cung cấp vitamin A giúp giảm thiểu các vết thâm trên da.

Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý rằng cách làm xịt khoáng tự chế vì không chứa chất bảo quản nên chỉ có thể sử dụng trong thời gian ngắn. Thời gian chế biến sản phẩm mất rất nhiều nên đối với những người bận rộn thì thật sự không phù hợp. Nếu như bạn không có thể tự làm và lo lắng làm không đảm bảo chất lượng thì có thể mua những sản phẩm xịt khoáng có sẵn nhé.

Xem thêm tại đây: http://nuochoahongkhongcon.com/nhung-hieu-lam-ve-san-pham-xit-khoang-can-duoc-loai-bo/

▷ Đừng bỏ lỡ thông tin này::

Sản phẩm xịt khoáng avene 150ml lý tưởng dành cho làn da nhạy cảm và dễ bị kích ứng, giúp tạo màn sương bảo vệ và làm dịu da, cân bằng độ pH, giữ cho làn da thật mịn màng và tươi mát cùng cảm giác êm dịu, thư giãn và sảng khoái.

Comments are closed.