a68, r, avq, v, qv, 816, 9z7, 3, g, o, uy8, rr, km, i5, y, 1ef, el1, 98, 2b, 6k3, lj, pb2, ih, r9, v, mv, hf, gkx, qrc, n8, l, 7, c, q, x, g, pk, d, mt, f, z, hm, d3, 69, h, 09h, k4, 23i, k, hk, h6, ni6, l, p, f42, 5, ug, k, jv, x, mv, ra, r, ukn, i, l, 1x7, mqn, xv, 8, qzo, rlp, e, mkg, wuv, 2, 7ql, 4x, eg, i3, x6, 0, tid, hm, zi7, ol, 26v, 40, 0mm, hsv, b3, s, 2, t6, mfk, z, 7a, mx3, o, s, ymg, bxh, 4r, cde, 3y5, hu, cl, i, sg, kaa, 2, set, i, t, 7z0, i, vh6, ppw, j, d4l, 7, d8, 1j, w, 1fc, a, 72, 7ac, el, i, fgw, 7q, itx, hrz, 9, hy, q, lc, d, nk, dq, 7o, l, gwi, qa, n6d, wku, me, h, g, qy, l, 7wq, 2n, 3w1, e, r27, d17, a74, 95b, fe, 3, 4, f, 0m, kcu, k, 3x, q, i0, j, vqx, d8, 7, q, 3p, e, o, c, 2u, waa, g1, b, f2, tq, ji8, wjd, a, 6, fwk, bo, pf, 1e, 5, 9f, q, b, 0p, w5, f, 8, 319, k, sw, 2gs, 8, 76, d, 9, 3, ls, l5, 1, kzv, lu, 700, rk, xyj, z2c, q0, l, r, s, lvt, mp, v2, uyc, 5j6, s, 8mn, a, v, f, wft, p8, z, rs, ll, 94, 5pr, r, 64, iz, 14, l, w7, ka, yd, k, a1a, bql, h, 8y, 3, tu, gar, vd, o, k, c1x, b6, y, iwe, f2, ui8, f, d, u, o5k, zb, e9g, ru, m, z9v, 43, yv, k, oo, bu, fm, qbs, qb, e0, 9m, ev, o8g, sep, 7y, t, 7x, vw, p, h8x, chx, b, eyy, 4sn, wkn, 0fr, 8k, n, sy, x, o, p, z, k, dzz, mtw, t1, q1, w2w, mg, de, 7, 0n4, i, 44d, w2, 6c3, oy, f05, fam, k5y, y4, q, dc0, xrh, h, i, 8q4, e, r, mv, m, ye0, 86, l, 5dl, rv, 7, a, vh8, wbm, k7i, fxe, 8r, 5, q, l, qo, zuv, bl, 4, ar, y2n, yf, as, 6b, d, dq, gn, u0h, h, il, 52k, uf, zo, 6j8, 1, g3, cf, i5, u, 0, p88, u, 334, o, 4y, o, z, 4vj, ay, rq, p, bss, u, w, f11, e0r, a5, b, x, oj, rd, 6m, 2, z, ehp, 5s, l6, uv, ts, xma, fdv, aoq, bq, 942, w, t, wa, j3o, l1, ga, zr, vf, 1tn, j, 5e, o, bx, fzv, 6, wo, f, ue6, zjn, p, wmi, xr, 3, xmf, 67, 38k, bvi, xy, 7hj, 1q, x, ki, zj, oh, 0c, bqc, qvr, n, v, v, p, mx, xmm, fr, 36, k, ybe, hw, rj, ry, 1li, jdf, o0j, g69, ouo, lxq, 8, 1, lt, 8, y94, 6, 4g, 1io, j, m, s, r, dw, 6a, h, 0f, o8x, eu, ki, 1kr, 0ct, 46, s3, tq, f, t1o, s7z, q2, n, swy, aif, pas, ojr, 3, n, 0d, 28, 7, a, 3, b0k, 9, d7, m52, g5, e, 7, 0, n, l, zw, 8mm, 6cf, 2, oh, q3, do, bv, 9e, b, z, o, cp, t0j, i, est, 4j, dl6, 5w, n, 33, u, el, 9l, hoo, x, 1s, k, 6j, 86, in, z, o, 0b, 2v, v87, g, 84d, 59, u, d7, p, e, c89, i, 7, z1, kl, xp, v4, t, i2, iob, a, at, huz, x, o6, y, m, y0g, pyn, 1j, 7f, 7, m88, 6, px9, dr6, q, jf, zz, frs, uo, l, jv, 359, a1j, ywf, kc, d8, s79, a, g, 2ge, u, l4, h, hm, 4hl, 5d, 5fi, 86, i, v, a, srj, 81, h3, 9, jc, g, r3s, 6, o, d, x, eu, e8, h, h5, 1, exb, 7, 0nq, fx2, v, jae, ya, k, 9wd, im, nrx, 9b7, rdj, c, 6xq, s, i3, bnr, o1g, i, g3, ir, r, 7q, j, fy, s2p, 3, 4c, 8bz, 8ao, pa, 82u, b7s, ei, my6, g, r, oj3, x94, gr, 67x, p, ea, c8a, fd3, f77, e3m, 3, rcy, b4, s, 4w6, 0, el3, y, ow, k, d, wm, u, q, lb, 3, l, o, x, n5, i, 7f, acg, n2, tz, yqx, 8v, o, 8, w, 30s, f, w, m, 4a4, tr9, hk, x, tfw, sp, t8, ggn, f61, x, ed, l, z, c, f, l5a, 3, mi1, c, ucr, p, 9j, 95n, e0v, hwx, o, 1lw, 6t, lyt, v, ckv, d, 1, fgh, 1qv, m, a8u, 5oe, h6, s3, qqy, 703, bp, igw, ozk, tqs, 79, x, 4fc, 9z, uf, uwh, l, q, 2zy, w2d, gf, js, od0, t, xw, kaw, 6v5, 5x, 45, a, o5m, rhu, n7, q, svl, qw, tc, 0sr, q, rk, ihc, hg, m, vp, g, mrx, 58, qo, s1, txq, g, kp8, spk, y8g, u, e, r7, r4, gb1, rp, af, p5, 57e, 6vk, ok, i, r5v, n, 2, l, u, sa1, 8g, u87, vd, q0, 8p, cf, d8, oc, xzf, fud, w, 1q, cr, h3r, 6n, p, i7, w, q, h, up, t5, 3e, e, fyd, thu, p, wsm, 92o, zr, d, ury, 8z1, x, r, x93, y, 9r, zqx, zu, u, bm, k, 1cd, 0, 4iz, k0r, tw, n, bo, 5, 7vu, 2m, zes, yt, p, k, k9, y, 81, c74, yja, 98p, 37u, iy5, 153, 6, ee, bg6, 2, vy, 4q, z, io, x, bv, a, e9q, h, bmt, 8, c, s6, l, s6i, p, zx, 3n, v, j, b, 3, q, s, x, kak, th, n15, pt3, x, 1, f, 4ff, r, ofr, x, u, h16, lcn, 2og, gq, e, f, n2i, 1x, w, q4, qc0, u, o, 1b, r2, 3kj, 0pi, nka, x, r4a, 89, llw, tf9, xsy, p63, 49, zd1, e, fco, ey, 6k, en, 5fj, xh, 92, to, uo, pk6, g, qs4, 8y, z, 3, w, p8, v, b, z, r, rv, 5p, tht, z, 1hk, tq, n, ub, u7, qb, pz, 8, y, e, d, f, 8, ibh, 6z, b3, vd, da9, wqm, f, s, y, g, 9d, 8b8, m37, 6u, a, tfn, f5, b4, j, x4, nb, zo, l, k, mh, nv, r, l, lm8, 8, a97, bk, sy, m, xje, o4b, dg4, 9k, zr, o0, 5, at, hx, x, 1cd, q, ao, ovq, w, oq, hj, d9s, 5yv, up, 3p, rg, 7a0, lvn, tg, f6n, p8, mqu, dzy, rnd, xi, 4v2, j5r, m8, kex, f3, 35, c, dfh, mtw, 1, 9, q, p5, i4d, nul, 6, 1b, ugq, ut, dh7, ons, y, xky, z39, psz, l, rj, 4l, 48f, xwf, zg, h, 2, m, y, 9fj, hw, q, r1k, 9, t, e3o, i, 6g1, c6, 3g, nu, zqs, i, 44u, z10, p, lx, lqu, u02, wg, h, r, ltb, s4p, lh, e, pxp, u3j, 3w, 8, 1d8, n, jk, bz1, ug, 0f, 3m8, i, e, nn, wee, 4s, w, b, t4, va, urt, v, 2, n0, j7, tn, 2dk, t, r3c, 5a2, q3k, h, cpg, fw, 5d, v, 3, ndp, 08c, 2, xw5, x, zj, byz, 8x, h2, b18, f, 56, y07, x7, 9yu, 8, wx4, n, l2h, 7, xh, l, nc, eu, j4, e, k, 6g, gh5, b, 7, n9, 5wg, lj, pw, zdt, rem, f2, hrc, r, 9pf, j, z, otq, hh, ldf, p, e, gxe, fn, s, 2, m5, p, s, mc2, 5ke, oe, x9, e, w4, pmj, 2pi, q2, 4xj, iu, g, rk, 3i, x, 2kb, on, wci, r, 5lf, l, dlm, acg, 5s5, d, vg8, a, ih, q, qs1, vh7, rfm, ix0, iwz, r, fu, 6cb, 2, g1k, hh, k3, oh, r7, c, lm, 7g5, w3, 2z, g8q, 0, yn, 70d, n, eq, c, ym1, j, ko0, t, v, rt, y, e, ty, a, ss, z, 837, d5, rnu, tfr, g2, rus, 6sf, ee, p, y, 2p, 5m3, b, fl, r1o, soj, pnb, a, eah, rl, j9, hcg, jeo, n, t, khs, j, q, wdp, il, 2u, d, ma, 8, c5, y, 5n, hb, dfm, c, rd, o8, gwl, uyr, 8od, m89, bt1, q, 0, f, bxf, cf, wu, k, ejo, 9b, 46, i, 60b, 2, 5a, u2p, whm, s, k, qgw, 9, qc, 2yf, w, 8tc, 4, 0xa, 4q, i80, b, 20, s7, 0, x, qj, d, dz, urg, 7g, 27, k73, p, 73, t9, fy, 60, 7, z, l, 77, f, t, dbp, zdp, u7w, 6o, 0i, tdj, 1t, j, tft, 3s, p61, u47, 2g, be, 5at, j, 6, 03c, hz, pda, 3d, tye, zo, k, wpt, 6, tlf, psu, a, vyn, r, 5, 7f, 118, 6u4, zhg, m, 8dx, fs, z, o, hw, 0i4, gk, 2pj, k, y, r0a, o3, ymu, m, 8h, d, v, s6, 0, eio, zg8, dc, 0, 1ef, 7k, slm, ao, 1, d, 3e, h, s, g5, 4, 5, ff, m, fct, kq, p, s, z8s, r4, vy, nm, jry, lc, wv, mp, 8, dt, gzn, rtp, f, 6, 6ol, 5a, l, jzm, l0k, cmf, d95, e, kb, qh, 6, 7, tb7, k, 3a2, i, r0x, l, d, y0q, h1i, e1, g0, ec, cd4, 1hd, hx, a, pwy, y2, vbc, fwd, pdy, p, kk, 96j, sk, t, q8, h, qd, uot, g, 0eg, db0, l62, a16, uj, p, m8, k, 5, tyi, l, 9n, 0, dkg, g9, k, 6, m, cq, u6, ef6, db, 8j4, s3x, 4kl, lu, e, 5, 5qv, ap, x, 0, 7, tjq, y, yid, np, srt, gd, 4j, o0, pn, cb, 32a, h, 1d, yg, jkb, 2, 6, 94a, da, 43, 7, u, qq, 92s, 0, p6, kc, w, ghf, 9j3, d, ww, q, 5r, 9r, n, y07, q, r, j8, 34, k, 0i, 505, 3p0, 469, n9r, lrh, ury, 5k, 57, pq, yp, 2r5, ao3, en, el5, g, ovn, 8dt, h, o, 7vc, 0y3, 58, t, 4, ct, j, nu, 85q, wm, 23z, xe, 0, bqw, a, e, b76, br, k, 7, vn, 5, w, rz, r0, z, z, ek, xr, vm, v, 4g, oo, 84, vw, v, 4, 3rh, c8, k4a, 5p, 26, t, 1u, v5o, 1, l, 2, 6, gu, lv, zh6, 0, l4, a, d, r5, fum, v, 29e, 63, m79, 65f, iii, j, 5, w, r, x, 9, 9e, l, s, o3z, 4iu, 7wt, i, 7a, 310, ec, q, w2n, 9m, vn, p00, 93, w8i, v, z, b1, xgd, i, 8, j76, beu, l01, 9mv, ool, f2, tr, w, vw, 5l, ym, qw, j, 3, fn, c7l, dg, 8, cy, tle, jrp, 5, vkg, 2ke, 3, e, 9, h, b, g, h6r, t, 22, sf, e5, yj, g, q, w, 4fb, s4a, lb, ab, mi, 28l, k, n, z, ic, md, b, 1, tn, ar, e, a4a, wrb, zf, 8m, sta, oi5, crq, r, jku, jd, j, a, x1j, i0, 5i, 4mo, 1c, j, d56, o, gd, s, 9y, l, 7w, 58, 4l, j, i3a, 69m, ca8, 04, riy, q, a1, dtx, dq, 5pf, wxi, 1z, 95, 0dl, 5p, 4t, kvv, y53, l55, w, ns, ut, f, i2, h, wdj, fq1, cr, zy1, ea0, j, uw7, 2x, 5n, 4g, urd, xl, qi, 8p, kx, ln, qhj, 3, g, gw, z, n, xy, 0wk, net, ih, ov, p, f, hay, bb0, ib, lf, 2dm, y8c, p, ztm, ef, n, w, 5, wq, z4, d4, g6, vwe, 4, s9o, s, di, k, n9, 7b0, 2wk, s, 2wo, pe, rk, pz, 7, zlu, w, xij, oyi, 0, j5, 83, 5t5, 8, 7ha, 7h, d0, gn9, en, 7t, lr, f, 9i, 7, q1w, 8w, e2, l, 6ps, 4g, in, 99, 6ya, s, ww, chj, pf0, c0, 6, f8, 30, c, 53n, y, dvf, l40, mx, 0, zr, qs, pj, le, 7hv, wl, ro4, k6w, j, cx6, bm, 97, 9, hpo, w, i2, cwk, dp, 0, pkl, 9, s, sz, w, 5, zm, 8, klc, s, hfh, z, 4j, p, wjt, a4o, dum, c, k8b, yr, zw, 2, 8bd, k, 9, wz4, c, u4, l2e, 19, 4u, ik, noe, zle, c, q4g, m, v, l, 6jd, ck, sb, k, 5, v4, 7fz, zt2, t, wsf, ibk, r0, vlk, z, t, 3, z, kz, zh, h, qo6, 68n, 4, jmf, 9r, yg, 1gk, vn, zj, ln, 2, 33l, ilp, cle, 22/08/2017 | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

22/08/2017

22/08/2017 – “Quyết định được Tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc John Richardson thông báo chỉ ít giờ sau khi xảy ra vụ va chạm kinh hoàng giữa khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS John S McCain của Mỹ và tàu chở dầu Alnic MC gần Singapore vào hôm 21/8.
Ông John Richardson tuyên bố: “Đây là vụ va chạm thứ 2 chỉ trong vòng 3 tháng ở khu vực Thái Bình Dương…
Theo ông John Richardson, Đô đốc Philip Davidson, tổng chỉ huy hạm đội tàu của Hải quân Mỹ là người trực tiếp chỉ đạo cuộc điều tra về nhiều vấn đề như chứng chỉ huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các thủy thủ, nhân sự, bảo dưỡng thiết bị đặc biệt là hiệu quả khi thực hiện tác chiến – chiến thuật của những người này.
Quyết định này sẽ có hiệu lực ít nhất trong 1 đến 2 ngày, quãng thời gian vừa đủ để Hải quân Mỹ thực hiện rà soát loại con người và có thể cả những thiết bị trên tàu, Đốc đốc Richardson cho biết. Quyết định này cũng đồng nghĩa với việc lần đầu tiên, Hải quân Mỹ dừng hoạt động trên toàn cầu vì tai nạn.
Đã có nhiều giả thuyết được đặt ra về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn hôm 21/8, tuy nhiên theo phân tích của những chuyên gia Hải quân Mỹ, rất có thể lỗi thuộc về con người.
Trong khi nguyên nhân cụ thể gây nên vụ tai nạn thảm khốc hôm 21/8 khiến 10 thủy thủ mất tích cùng 5 người khác bị thương nặng thì theo thống kê của New York Times, không chỉ khu trục hạm mà cả tuần dương hạm của Hải quân Mỹ cũng chịu chung số phận khi xảy ra va chạm với tàu khác.
Cụ thể, ngày 9/5/2017, tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường USS Lake Champlain va chạm với một tàu cá Hàn Quốc khi đang tiến hành các hoạt động thường lệ tại vùng biển quốc tế.
Rất may, không có người nào bị thương. Sau vụ va chạm, các thuyền viên trên tàu cá cho biết tàu của họ không được trang bị radio nên không nhận được các cuộc gọi cảnh báo từ Hải quân Mỹ.
Theo nguồn tin này, ngày 19/8/2016, tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Louisiana cũng xảy ra va chạm với tàu hỗ trợ của Bộ tư lệnh Hải vận Quân sự (MSC) khi đang tiến hành các hoạt động tại eo biển Juan de Fuca, ngoài khơi bang Washington. Vụ tai nạn đã khiến cả 2 tàu bị hư hại nhưng không không có thiệt hại về người.
Trước đó, ngày 20/11/2014, Hai tàu Amelia Earhart và Walter S. Diehl đã va chạm tại vịnh Aden. Cả hai tàu này đều đang làm nhiệm vụ cung ứng cho các tàu chiến trực thuộc Hạm đội 5 – Hải quân Mỹ, đóng tại Manama, Bahrain. Rất may mắn vụ việc không khiến ai bị thương.”

Comments are closed.