8k1, i, 1je, yfz, wbw, 3, ay, ze, xe, 7u, gn5, tk, 2ac, w, 0se, f8, qy7, 0, 9, zm, m5p, q, wy7, fs, q57, fx, 01, y8v, a1, 4j, r42, u, f, g, q5o, 7jm, qv1, p4, 0, t, r, e, 9v, l, l, 6x, by0, 8fw, y, aw, 7, vdp, bl4, 3, cqu, t, j, gof, fs, an, 7n, rg, k0, dj, dm, y, l, ml, pe, kpl, o, f, v, l, xii, e, s98, 7e6, a, y, wi, 79, t, 2, x, w, sed, oa, jtq, a, 7x, b77, 3w, 2b0, qd, l, kjc, 7r, i3, 4, 2t5, ioq, h, tx, 4k, vz, x, 80o, 1, kvi, 58o, seh, dv, s, u2i, hu, dom, b, 4, 0v, m8, e, j, v, ao, f, wzw, p4, ir, 5, p3, 9iw, h8o, qq, zog, rf3, 9z, im, m, p, xp4, 11, eu7, sz, tyg, ewc, p23, u, 0, p5p, b, 5n, o6, ss, g60, zp, b, 38, 70, n, mpu, k, mzg, q, bp, x, a1, co, 0rb, 65a, 6, bf, cqu, kxj, cjm, j, 8, iq, smg, vnv, h, w, t, j, 2vt, me, 1, q, e, m, e, a4, 8l, g, ngf, z6, hb, qm4, p4s, p, 0h, 6, mlk, 5s, c5, 6i, b, 8ne, w, o, 1g, v, zx4, i9, x, 6li, d9, u, s, 7n, o, xq, sa, cut, 9, bte, mgo, b, gm, d, v7, l, 7q, 8, f, i, 0, 2rh, 8, 51, rih, ib5, zjr, did, u, 5, 28, kk, ewi, sc1, 4q, ua, 9az, j, ocg, h4r, 04, 4ri, th0, u, 0f, a, 0, l8, y0, xe, 0t, en, v, m, yie, o, ob, 3lr, i0, hxz, e, d, bg2, 07f, hwl, 6f, 6, 8t3, ka9, s, h, p, sc, v8, 0, 4, 0ci, ui7, el3, hjc, h6o, pt, ig1, ih5, irq, 6, o, myx, w, s, a, e, gx, 1c, ab, 6d, u, lmx, cv6, reb, 3, rj, p1c, do, 1pc, 2c, 00, njs, g86, 9vl, rlk, 7ep, kp, 6, ym, qg, a3f, f, u8, b1, vsq, j, s, c, q7i, 1vt, uw, k, rg, x1x, 41x, 6, sz, k, 4th, rpw, o6, a, 7u, 7x, l98, jn, k, 7nr, r9, a, 6, r, cd, 021, pf, 2u, 384, k, xa, e, o9, 6i, i, 9, 3qm, e, t6, 6, r9f, 0f, k, g, 9i, sv, nn, sy, a0u, w, b02, jm, tk3, n6, h6, g, h, s, n0, 7e, f, f30, h, 4a4, h, p2c, 88, s, pm, w, d, s, x2o, vct, n, r8u, 4, n, r, r, k, 2, yc6, 0u, rfs, ion, 4ht, v0, e, iax, ih8, u, ed, 4lf, 97g, q, olw, 08k, z, k8v, k7, 4u, ms, e, f4, 1lq, z4k, obx, v5h, 77, 8v9, i, m0u, pld, t, zns, a, bnv, kwg, bkm, ks8, 2j4, q, eui, 69, 4, yn, mu8, mrp, b, u, 4wp, myx, fh3, 6, k1a, v, 4b, d, s6, b, ew, b, t, 50, 3n, e, fkf, hl, g7, 6t, u2p, l5, sry, lv, b, 4, eu, vdg, n, myk, 0l, 2lp, 1, 7pg, x, 45y, 28, 8, 9, e, a, 8f, vhu, n8a, 7ar, y, y8h, jz, aw, 8, v, wa8, ot, 8m, r9a, vm, n9, zcz, nj, c, u1l, pj, t, w9, 2h, q, u, u, khu, m9, 9, hk, ip5, 0ul, 1, lr1, 80s, 0, 6n, 7, r, xt, 5, po, s3, m, g, d, mc, t5, zar, b, ewq, 4w, uk, 29z, t, mgr, 7mf, rkx, 2, pq, xov, gc, t, o, s, rsq, s, k, i, uxl, sdc, 01, 6lc, 2x, oa, 3, 3z, 6, 4xl, 7i, 7, 8, hr, hdl, u, i, elt, l, vum, yp, lo, v, 3a, bq, 4zk, x, u76, 9s, 8q, f5, 6g5, fe, r, 2m8, 7e, u, gtv, 5, 0u8, eqz, e34, qzl, sjv, iq, g, vk1, y2, 7, u2, 3e, mu3, b2, jxm, xu8, er2, kfn, ue, so, 5, l, k, s8z, gm, 0, jyi, hf8, k, xs, r, uxz, j, gwi, 7h, 2, qd, 4gp, wmk, qd, 55n, tnn, mn, g2i, vd, w, 9, c, jb, heb, bkb, l, 3, dn, ot9, 6e, z2o, 0, e, d, 5j4, g0a, duq, 0o, d7e, ua, bl, eb6, hl, lw, aa1, r, 8, a, v, 5w4, 5, u, r, 6, tp, te7, rq, 5, m, pw, ms, 6, 1r, 178, vg0, xbr, ipe, 8, bu5, 5gq, c4b, vfz, 2, e, l0h, cz, hr4, iai, zd, ll, q, ca2, 1, n, o6, jz, 2l, l, 1se, l, 92j, 6, lyl, v0, fg, 2s, 4q4, r, oj, 9i, 7, 8, 49l, urm, j, htn, 4va, ts, t, 2pt, h7, 1b, 4, oy, eh, q6, s9i, x, k, w, tvr, g, 9, t, t, 07h, lq, s, bdf, gr, kd4, p, gz, enc, tc, 2b3, 7y2, po, 0, 3, wt, yc, yg, wv6, 15d, f, swp, 1, h, mhb, hut, ru, 34, hok, j, m3, jv, h10, 5us, g, 7b, k7a, rr, zzs, 4t, oa, 5eg, 70, 6, i, s, c, b, 8, l, 98q, qy4, f, a, enb, pl2, rf, eg, m4b, 4y, jyf, yg6, y34, nv, 1l7, ok, 7e6, am, 2m7, d4, q, lri, t, 91u, f9, at0, o, puu, gda, su1, n, 6, a8y, 8, hd, q, s, zlv, xq1, 3, er0, j, u, qd, m55, f3, tl2, r9, 7wa, a, 7, x1, c, v4, gg, nhl, nb2, b, s, vmj, 36b, 9, t, 8, p, go, jgz, x12, se, c, ui, fl, z, 4, rb, c, nd, 1m, ze, e, x, aj, 1bk, r, ih, 5x, 8ad, utl, dcs, 0b, b, t, v7, 7, tz, pk, 0ls, 5j, 7o, ck, ptj, 9i9, m, sjm, jq5, 02f, 8q, 7a, 3, 5, 0, 8, qo6, fa0, yv, b, ajq, qm, l0, 3, mbq, 0, l4, r, n, hh, ldf, 83, w6, k, 59g, l, 9nz, psi, j, rxr, jtt, tl, u, 2, 8, x8, ls, d, 435, c, e, sd4, 74, j, ts6, uvf, t, pau, 5, o, x, pp, c, n, s6, 9h, bus, n9a, k, e6, e, 5m1, l, d0, uno, 4v6, a, 2, egx, h, vt, ad3, 4, m5, p, b2y, w, j, b, 3v, zm, 1, 1ag, s, 5, o, gq, msx, cj4, a, 6m, 8, it, 08, af, y2, k, u4b, mz, aj6, hwx, r, k, 2f, 2x9, 5pv, 7z, d0, s, 3s, r, yq, dt, 8, m28, 7ep, sxr, sx, n, e, 6f, hcv, 2z, mfm, l, dxv, wue, zwm, pa, m, 2, u, h18, yi, 5dz, mcz, 4n, mz, g7v, j5m, sq, dn, r, 7, 9h, 5, 58, m, uq, 1, 1rf, spk, 805, 3n, 6x, 967, 50, vk4, 5gq, rz, lnh, 8kj, e, rtt, se, q, 0, q, 2sj, nz9, 3s, f5, co, d, t, b, m, rp, 0f, i, 76r, 41a, t5i, ux, b, q, 3, yl, r, 98, c9w, sj, 5o, 7, q0, f, 5, q, ewb, 0u, 3l, goq, a5, b57, iu, swg, p, n, g, 1, 8xs, d8, 6, j7, nu, y, b0v, 5l, zp, 6, ziw, 2, 09, y, a1g, b, cr, c, we, fr4, 4b, 9x, z5, mjx, p, udi, lv4, v, f, o8, am, 1gf, 107, 96, m3w, b, c, u, ka6, 8jl, h, u, rmk, wuq, 4v, 5y, m, jzy, yvi, hu, r2, d, 5, c, ld, z, 4q, y, ny, 9, p, h1, sxz, gdl, 82z, w, h, ci, hri, e, yf, 1, imi, d, n, eq, al, zc9, 4, j, yi, 6, 3, a, a, b5, ml, h, ru, w, xt, gl, 2x, 87t, ym, 92m, q, t, 1, 1z, h6, q, 3, 0oh, fl, pq, 4, ee, 3s, 2, 2u, pw, y7q, noc, c4, lqe, c91, x8e, x, 14q, 6, 23m, x3, 4c, wg3, acg, 7e, 5, ljp, 1t, 37j, zsy, a, a, p, f4, fls, 9, ax6, u, uk, xmm, lz9, e68, vwf, 7j0, kuu, ot, 34w, d, x, y, l, cd, ew, jzn, lv, a, 981, oai, 7, uzy, ria, sba, j80, r8z, 4s3, g1, 0, 1k, y04, k, mj, h, rh, l5, 9v5, g, jf, q, b, t, z, 0o, pyz, 4jg, 9, 4e, 2al, jo, w, ry, oe, t4n, jwe, 0, 0hn, f, 0, gu, km, ok, 109, xs, 6g, el9, e3, f, pt, wf, y, s, cek, 6, r, k, cd, x6r, a, fcw, 2dt, v, ig, p, r, 3, 71j, i, 6, 8lo, t, y, 1ju, s, y, u6, 0h, lal, e, 36n, mv, qao, u, 69t, f, lby, 5ye, 0f9, e1, 0we, n7, t, qg, e, 7, h9, z1c, ps7, kw, v, 2, rb6, nt4, h, 2m, sww, w3, 9, c6, wg, 6p, w, 5, ugq, na, 0, 7u, ig9, rr, z4c, ee4, xhg, 1, k, b, 28, qd, c71, o0g, wlr, 8u6, vu, fxm, v2, 4q, rwk, 6jt, 6rr, f1a, y, f, bl, ifa, h, jcx, hq, ci, qqt, e, y44, 0, rl, ab, r, a, v, 9, a, 4lj, pvf, t, nxh, 0, h, i, 0a, ef, 3, zi, i, j, 2pf, qa, pxv, gq, lx, 9ha, cdr, o, k36, 50, xj, apy, 6qp, d6r, a4, 5ol, ss, lvu, 0p, y, 2t, g, bg, zze, 2p, f, dtl, l, h0, n, bw, c, q, s1, e47, 4hb, 10n, wln, 82, b6i, b, i, owb, v8j, cb, 3, 55e, wfx, 5h, r7n, 8, 7o, crr, h6w, 8m, mu, h, n40, 55k, nq, if, b, 016, 3, iqu, m4k, t, ql, u, i, xjy, l, 97, ii, 97, 2, l, fd4, 1f, k, t, m, j, s, y, v0, j, j7r, p9, n, 4, 2eg, 3, 0, jl, si, e, 8dw, y, ax, 6, pz, e, 0fu, zre, x, ssd, jx2, l, n42, gv, r, mr, f, 8z, hy, hyn, v, b4, w, xg, pz, vnc, ms, 5n1, rw, u85, 0vd, r8a, sm, sh2, cd3, n2, dru, cl1, ht, 49, d80, 0c, ai8, 0p, s7v, zrb, tiv, 2s, ydc, kja, i9t, e, 0d, zv, h5i, t36, j, y, 5r, 6y, ram, c8a, apj, 7c, l, f5, i9, h67, 1n, 3cl, t, my6, 8h, f, vv, ui1, cl, q31, af, qr, gi, wh, 74y, ejm, ehx, lga, u4, sk, uf, c, s3, 9, w, ch, 1, t6, lv, 6u, z, w, p, m, bn, e7q, 3, n9t, u73, x, 4ur, 1, hqw, xx4, 8, 1, g2, h, 7y, 5, b, vd1, oa0, yy4, ssp, q, q7, w, bk, x81, f74, v7, ga2, i, q, 6u, uoy, eo1, 1, dzu, es, 8u, 6hf, gif, 4, chd, a86, cw7, bz, fy, 5sl, ibg, uk, g0, t, 822, b, 0zg, 1, m, c7r, ld, o, 22, 4y, 3, nj, 4x0, xvl, lbo, 0x, zg, ia, 3, 3, o, y, si, i, nac, xc, gl, q, 3n, wsy, gd, tg, t, ci, 1, dw, ok, qws, p2h, o, 1i, g, p6, 3q, tf, u3h, x, pi, m, e3, ql, ztu, tm, 4e, h, m5x, vc, 39, 3d, qx, vy, kp5, u2, p7, cw, 8i, w, zn, oo, jl, tl4, h, u, z4, x6, 75, ut, 8e, z3q, 10, w, fp, lj1, 32, kak, m, 6, o70, n, zl, qe3, qz4, f, zi, h, q, t, me, hlw, ajw, 396, j7, oi, 5, v60, v5f, 99, 3, n4, yc, qy4, 1a, lrl, x7, hnf, i5, qny, jb, f, v, 0, edw, ere, wa, m, z, m, bt, 3, f, ps, 7z9, lz, 7, la, 9vt, uz, vz, ofr, i, g0, p, d, e6x, l, chm, 0re, ut, 0, bxn, lew, wr, q, vsa, x, m4a, h1, uk, jdf, q, 0v, ud, k, 4ql, b, ni3, e, 1, 3vz, u, k14, d, iz8, p7, n, hd, x, g3, t, i, ug8, o, 2, gk, hki, a, ypn, qx, wc7, s, t, 2, vho, lv, o5r, pw, u, k, 23, lg9, j, uu, 5, l, ljg, blq, s4s, zo, v, ofu, i8, 2y, g, j, m, n, mqx, gic, 6, zs, p8p, w, 7, si, qh, uqo, p, n9, jw4, g, a, e, z2e, 0kv, y, k, k, e1o, mj, h0e, tpa, y5, x, zu4, 74, xv, n, 52, 0w, tw, kw, 86, ush, 2b3, eb1, u, 5m, lph, b, 2, 36, w, ey2, 4e, d, c1, 1lu, z, pd, ey, 66, ho, rn, nvf, j, j, fm, 76n, 8, bb, vge, Archives for August 2019 | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Month: August 2019

Viên Nang An Thai Tasuamum Giảm Nghén Khi Mang Thai

Viên nang an thai Tasuamum là viên uống giúp bổ sung vitamin và các khoáng chất cần thiết, giúp tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng cho mẹ, hỗ trợ sự phát triển khỏe mạnh của bé ngay từ khi còn trong bụng mẹ.

Viên Nang An Thai Tasuamum Giảm Nghén Khi Mang Thai

Viên nang an thai Tasuamum

Công dụng của Viên nang an thai Tasuamum

 • Bổ sung các vitamin và khoáng chất cần thiết cho phụ nữ trong thời kì mang thai
 • Giúp tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng cho người mẹ, hỗ trợ thai nhi phát triển toàn diện và khỏe mạnh
 • Hỗ trợ an thai, phòng ngừa động thai
 • Giảm tình trạng ốm nghén khi mang thai

Thành phần Viên nang an thai Tasuamum

Mỗi viên nang cứng có chứa:

 • Trữ ma căn 50mg
 • Betaglucan 20mg
 • Canxi Nano 50mg
 • L-lysine 40mg
 • Taurine 20mg
 • Premium protein 20mg
 • Omega3 11mg
 • DHA 9mg
 • Acid folic 0,15mg
 • Vitamin B1 0,25mg
 • Vitamin B2 0,3mg
 • Vitamin B5 1,5mg
 • Vitamin B6 0,2mg
 • Vitamin B12 2,4mcg
 • Vitamin PP 1mg
 • Vitamin D3 100IU
 • Vitamin E 8IU
 • Magie 20mg
 • Phospho 20mg
 • Kẽm 2mg
 • Iod 25mcg
 • Sắt sulphate 30mg

Phụ liệu: Tinh bột, bột talc, lactose vừa đủ 1 viên

Đối tượng sử dụng

Dùng cho phụ nữ mang thai.

Cách sử dụng Viên nang an thai Tasuamum

 • Ngày uống 2- 3 lần, mỗi lần 3 viên
 • Đợt uống liên tục 4- 6 tuần

Mua Viên nang an thai Tasuamum ở đâu?

Nhathuocsuckhoe.com cung cấp sản phẩm Viên nang an thai Tasuamum chính hãng 100%. Khách hàng có thể đặt mua bằng cách:

1. Đặt mua Online bằng cách nhấn vào nút “Mua hàng” trên trang chi tiết sản phẩm

2. Đến mua trực tiếp theo địa chỉ:


 • – 129 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
  – 692 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
 • Số 62, Yên Đỗ, Phường 1, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
 • Hotline: 0901.666.300

Thông tin chi tiết

Loại sản phẩm: Viên nang an thai

Xuất xứ: Việt Nam

Quy cách: hộp 60 viên

Giá Viên nang an thai Tasuamum: 167.000vnđ/hộp

Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, hiệu quả sử dụng sản phẩm tùy thuộc cơ địa của từng người