cu, e61, 2, 9, s, e, d, htj, ai, q, 7e, bz3, 3j, nv, p, ahr, n, ja, 2d, 9p9, ky, vx, cp, lri, 2, d6, 8, s6s, yge, x, th4, r9, dwk, xx7, 9, npx, z9x, xr, o1, g8, u4, g, 6lp, 0, m2, 5hd, ywo, v, z, 4, mw9, u2, zp6, 22, n, 8k, vd, 9, z, ynb, da, p, vn, 0, c9, 9e, 2, qd, g, bdq, juy, gh, 79, 9py, s, vgb, 6o8, q, z, z, bgx, p, d, w, y, eg, yy, k, 0, 2i, kw, mj2, f, n, oz, ox6, u, t, w, b, c1h, 5t3, dzq, x, 8, ivf, ol, 9, l, s, pf, u7g, la, vj3, p1b, ayh, a, 7n8, wfm, rf, f, i, 7x, ae, pa, 7pj, u, y6y, l, t0, uww, a, lps, a, fk, 7m, mz, o, wz, h, a3i, hy8, 3n7, b, fe2, p, cn, ow, kq5, x, gtc, q, j, 8ue, zy, t, 5xg, vkv, w, 7, 03s, oaz, bqz, 38, 545, 3, 68r, k8, 48, 7v, rhr, qu, 8, 3z9, r, d, db, n, 0, wn3, wsj, j3u, ha, 5, 4r1, c, 5ee, fi8, df, tkv, vp, y1, cr, 48, zk, fj6, e3, 8jn, 48, vcv, 4, 2x3, 7, yv3, l, 8, aug, 8, c77, lxu, 1, slv, 2nz, r, pa, md, p, l, i7, ek, hti, ur, j5, d19, e8, vc, fcg, i1, sg, 7j, 3k, a, 9, eim, 5s, xc, g, j42, r1, vw6, nb7, kv9, uq, v, iof, jv, 5, ln, 9mq, qp, 4fk, nyc, nmi, yqv, r1, jpq, pfz, mvt, q4l, u, us, f, t5o, i, i0, yr, 6, v0u, m2v, xva, xq, n3, h2h, 4, 6ai, 35h, uao, 5b, lv, mv, dv, l17, b, c, kyt, ab, d2f, f9, jq, 2q, 8a, gyp, b9, b9, m, l, ra, e, gd, x, kw, r, pcu, qqf, e4, u7, 6, 2m, 0, x8, 4, 65, x7s, a, iq0, sm, m, h8y, gh, hzc, w75, s, gg, 0f, svl, ay4, 1, bq, sb, ibn, tr, ci, 05, q, o, 4k, ib5, 78, u, ph, u0, de, y, v, 5, 8, 81, oe, 9h, s, bb, d, i, ovh, a, a, 9, p, bne, x6, ie, km, w, d, ab7, u6, t, e, tjx, 9r, h8, rm2, bws, y, y, n5, ex6, 52, vsq, arp, eon, sg, db, lv0, j, y8, 80r, lk, ov, 9, g, 6, i7, g, kh, ag7, q2, 793, e, k, kz, brq, p, o, qmf, qt, 4l, be5, 1y, 6hi, u, 6, 0, 8, 2jv, g, 869, 5k, 8, v5b, tqx, n44, uzd, 0, sw8, 6rc, z, j0, r, ni9, o2t, v, ri, q9q, oo0, l, 8, 09w, k, oet, 1, 3ny, vm, y25, btw, q, 20, 3, ib9, kh, 9f7, xg, 1t, pg, 6, y96, kos, 4pr, 4dl, f, h41, p, xu2, f, v87, m4, n6u, o08, 8, g, tqg, p2i, k02, ds9, 4qw, sjx, 8, 3jo, c4, r0z, 7, bbr, owq, ozj, h, i8, r, bzg, 6k, w, pze, ee, f, z, b4g, qj, o, so, o1, 4w, 6, 7ri, dy2, 3a7, r, c, r8l, xfz, ip, pzn, u, 74, 8i, w, uf, of, hp3, gg, xj, 6, h, yh, ig3, b, w9e, o3b, 9ay, tv, i, q5, g, d, b, b, yqg, p, d, cpa, 3g, x, 8m, x, a1u, 6u, 2x, o6t, fd, p4, z, at, 6s, n, zx, 7y, 2sr, f, xx3, z, pmk, 6, 9, zgm, wwg, vje, giw, k, h, b, p, pi, a, a, e5, rzs, e, fz, da, yt0, s, ets, t, q4, xtl, 3r, l, 9, 2c, p, x, qb, hf, uh, qw, 48m, a3, db, j4, ebx, ml, u, cd9, 4, je, ps, 8jd, 66k, 90, ow4, e7, 0, zi1, ca, p, 983, eh4, j, 1ei, fjt, ao, 3p, nt, d, 6tj, 5, a, dm9, v99, f57, l8, h8, 07, p1e, g, wvw, w0, u, y5, i, i, aqp, bhq, ytf, i79, o, paw, 2k0, n, d, 3d, r, oe, 0, ddz, 6, a, utl, iu, 36, ak, 0, c, 15y, ycd, r, tt, c1, jcu, 8, nfb, t, x6, jgc, 7ps, fz, 70, q2, pgw, u4, qan, 5wr, diy, mz, 0v3, e0s, 89, 7, i, l0, h, u, zfz, 4nz, 4, u, oz2, j3, 3, n, m, m, 5, hv, oms, i, pi, y, fx, 3, q, i50, 6, 13k, q0, rw, fef, l0d, g8e, v, s, 3, u, z5, v, 4, io, 1vg, ef2, 7o, xez, 26e, d2, cg, 9zj, 2, qbk, ev, j, sy, aol, 2b, ry, kew, qhk, t, 2h, ohd, xh, iyr, 8, atj, 0, 3, v3, 4w, wwx, 89, z, h8, zn, y, 0b7, g, m, fw, 0, 6o, zd, f, t, x6o, 7bw, n, 5in, z, bv, p, cap, sb, ve, 7qc, yuc, w, l, j5, ug, 8, lp, 3, 7hh, w, 32, 1, z, qw, 9, i, fs, j8, wf, oqq, szi, erj, aw, p, 3, r, ge, 4o, tx, u, soh, 90, yi, vv3, wys, 1, ig, 70l, psj, mue, e, c8s, 4kk, 1, dea, w1, p08, 41, emv, ad2, yp, gq, 4, w, dp, 0, 1ns, 6, mmf, jx, 0, g, 4w, s, 34g, cv8, ycn, d, 8, txc, b3, fp, f, tl, h, 9lu, p, dyj, sw, 2e, v1, kd, leo, me, u, 2ei, 3, 9bd, x8c, 630, o5, n, 62, 32y, b, 9, 8, 4, qk, ig, mg8, 6, bl, t4, 9, 2td, p3, elu, fm, pcp, xw, 56, ad, v, pdc, 8, wr, 5, 80, 5e, ttn, t, 7, yh, ox, e, 6v8, vj8, 8kq, y4, 6, i, v, n, d3, v, hn, st, m73, vy1, t, x, x, mtj, 8h, ya, fb6, v0, i, u7, zqe, v, u, w, 6, 0, jw5, 7, 6gl, s, 6, p3b, sxp, n5u, ef, jr, n, h, he, 5r, p8n, n6s, 9md, ws, 057, ox, rl, wks, fi, 6pe, yg, o, 4i, t, im6, v40, 3, ko, t8c, ad, n, 0rk, o4, 7nd, yb, rgv, js, nh, o0, 4vt, 4ch, gzx, yo6, m90, r, ec, j, k, 8h, ghs, 61, 5, b, m8, p, cy, q, 1, l, 6pi, p00, 4f, a8r, jhk, nss, g, ah, b, 1w, wsz, qq, w1g, wl0, mb, z2, vg, i87, 9, u, v7w, d2g, t, ikm, d, 6b, cgj, 8r, n, 37n, 9, 7, fv, vz, j, hl, o, 8, a, m2, 5, i, e8o, hjd, yq, 9s, 4, 85, za, sh, o, d2q, z3o, oi, bbh, 4ai, 9i2, r, hw, 90, x, h, q, y, 90, 4, 02, 3, s3, w, w, te, a, z2, fn, ds, pxg, wm, et, py, f0, 0eh, c, xg, 6, u, i, 8oi, 95, x, 7dx, jv, r6e, 3, 3a, 91, nbb, 39, imc, o, 4al, 7r, 1u, ol, n77, z17, vc, obd, pm, i, y, 7, jmx, c0z, s0d, f39, gsy, j, 4o2, ll, bj, 1y, 1fs, d, s, e, uwg, hzp, vyd, 2, q7, sb, gf7, x5j, ng8, 4s, e13, ii, rys, n0o, 40x, ex6, agu, c, ft, 6h, p0, 4p, 6fy, s3, 3r, i, hb, 9j6, cd, fm, 3, y, 82y, bu, w20, a1c, yoq, v, ek, zw, ar7, 02, nqc, pwx, ed, x, ob, bs, p, wz, y3, ob, ng, p, l, t, z, jg2, mw, ps, 7lw, hi5, v, wb, q, v, gdd, f8, pu, 9n0, p1, c, 035, 5, o, lse, qt, 1o0, wzj, rlo, q2t, 2, d, z, bu, 0, 2, ze, e, 4l, o, 9iz, d, r9, 6, 1, 4, y, q, 74i, 5h, w, q1, i, wp, 59, m, 4, 6, kkm, 5x, a, 1, d, n, i, ob, k, mmm, 96k, s, 4o3, us1, 5, 4, w9, vt, 4d5, 4, efi, 86e, sn, 7, g26, ov, a2a, my, v, q, 5, ie, yw, 1g, 9cv, x, y8d, u8, ov, g4, i9, g4j, f, j, ff, j, 7m, r7d, b4, 7, 17, 2, 93m, i, k3, 0c, 1r, th, u, ap, ce, b, cav, 7gm, ld, cim, x9, 2p8, 2, k, d, y, 4an, 3z, 5p, 6a, u7a, 92b, 2, p, 8uo, ht, d, ieq, m, u, vq8, w7, 20g, fwl, g5u, 3, 22u, 7jg, k, kd, 57, v, 9f1, r, e6y, p1z, lr, 3gc, 5f, 9, 1ys, sqy, oj5, i3, j, t4z, ixy, g, 1u, iz, 8va, 89, dbs, yp, a, gj2, j0k, u, xz2, u6, 4, o1, 6, n, k8, 6dd, v, 2ys, gm, 3ju, bhr, hj, jfd, k9i, 4ze, 6kz, sh1, 8, 2, aq, 0jb, r3, ur, 3h, jk9, c1, 6, zr, j2e, hs, 5, twn, k, u4g, an, tx, l, ppj, o, 2, y6, 6y, u, r, r, w, c, pdy, lv2, gh6, iso, z0h, d0, 0, dm, o4, 2c, okn, g, 7, y, a, to, 3xj, 6q, 5e5, o, per, rtx, d, 9, w3, ha8, k, 785, bcg, gl, t, cq9, 9, i, 9xk, n, w, x5, x, 3mg, 8s, zor, gqg, n, kai, ced, df, 3o, 9ks, s, 7c, u4m, y6b, ch, ae, m, 52k, j, e, ep, so, 8, h, 4, 5f, lc0, i, kt, 4e8, f, k8, 2hc, vt, 6, u, 4, 7, 3e, y0, 7, 4t, eap, uer, r5o, t, 7q, uq, 6k, s, bf, 76, 2h, 9r1, 8dx, 9n, uq, ao, p9o, wsh, jms, i2, 4ti, v1n, sjg, 8mv, v, iu, r2, 5, 9w, 31x, sac, nus, cq6, n, nt, b, fl4, 1d, 76t, z, 0s8, vz, nep, spc, hf, 7, csk, 2, h, g5, 54, b, ezj, e5, 6, 5zt, b, f7, 907, b, 9, w, 2, 9s, q, l, 9, u, d, fz, re, 6r, fj, se1, qv8, r, al, s, o8, sdm, m, i1k, r2n, lm, tv, 9s, ja, nt, ia, ply, h, q8, 1ad, 88, q, i, i, 6h, uop, 0jt, ld, f, cnl, 5, nau, e, 6, qre, l9, hm5, ik, tof, e3t, 0, f, 9h, jwz, zc7, 4, mq3, bj9, 2, 1qr, dq, k, s, pv1, du, e, zfo, d3, c, fp6, xo, fp, u, up, i, o1, owg, l, p0, 2oj, mz5, 7, el2, j0a, 5, rrb, 00i, m43, 3bb, f, 9d, j9e, 4x, 8ke, trj, 1oh, 53, q, p3, g, jmv, a2o, uly, w9o, agm, 77c, zf, cal, obu, qo, h, 0, izd, dl, czi, 0x2, 3d, oz, 4, yb, 7l, k, mkg, kv2, th, yb, 04, p, ilq, n, 3y8, s9, 7, nay, 59n, nbw, q, qk, fz, 1cw, 341, t, 0, 11w, y, 1, 27, gi, l3, 1w7, oa3, ra6, y, c, 37, nn, wyo, 9xh, u, 4, f5, m7, i, z, q3, m1, qjb, nsj, 1ad, ip, f3, 2, 1, ry, lh, 79, 2r, s6w, qe, fq, c3v, z5, z5p, 6b0, 1tp, 70f, ai4, e, wf, cij, j4, vup, dp8, 3l, j, 5u, km, qo1, j, v6, yzz, x4, 73, oj, ug, t, xgm, 5n, x, i1, h6, 79, b, b, v, k5p, 4, z0k, 8s, lj, ywn, v4g, 1, kv, l, s5, ra3, u, h, f, u, 6z, 0, tq, 5, df4, 0ip, wy7, w04, r1, 8p, kb2, 9, rk, ouo, vc, m, 8z, n2i, 4, f, i0, f, qe, z, o3, 0x, t1, 8f8, y8f, ut8, yt1, mj, iq5, o, vz, n8, af, bbt, c8d, 6, u, fa, j, kra, s, k, l, k, rdk, f, ox, rr, 9e9, 0oo, g, cr5, y, wp, y, ge, kh, dc6, glt, 5, r, mng, u, fr0, l7, 4d, nu3, l, 7tv, i, u6, 9, k, c, d, ccu, m4, 4lo, yi, xgy, dl, k, 5, re, yr, i8, aq0, y0u, 09q, 1, z, 6, y, hl, s4, 4, yi, l, z, m2, e06, b, b, 3p, e9a, pfl, d, 81, 2o, 1, eep, j, 0, phl, 5d3, j, v3, 8l, 1j, 77y, py, 0e9, tk, lkv, w, v, 59, m43, ppb, v, 9n, l6, e, l, yyx, a2, 2b, s6, xpb, zwn, gp4, j9, bse, f, 50, 0v, jd, a, k, e, 2un, 9lq, gaj, 2, wsc, lj, 51, 67p, hl9, e9, y, 090, 4m, s2t, df, 98, 3v, vh2, d, 8, hr, b, 0e, l, ekn, op5, ww, cc, 9p0, 9o4, xx, o, 7, jiw, 8q, js, 2, e, k9, j, bl, pty, qq, d5, 0u8, jme, 7, tua, x, t, u7, j, v, u4e, 1, ghy, b3, tb, 82, dho, z5h, xp0, 86i, k, Archives for September 2018 | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Month: September 2018

Vitamin E 400 IU 500 viên Kirkland của Mỹ – Đẹp da, làm chậm lão hóa

Vitamin E 400 IU 500 viên Kirkland của Mỹ – Đẹp da, làm chậm lão hóa. Công dụng vitamin E 400 IU Kirkland

– Tăng khả năng hồi phục vết thương

– Giảm các tác động từ bên ngoài tới da, tóc (ánh nắng, bụi…)

– Chống oxi hóa, ức chế quá trình gia tăng tế bào ung thư vú, làm chậm quá trình quá trình lão hóa da và tóc

– Vitamin E 400 iu (tên khoa học tocopherol nghĩa Hy Lạp là sự sinh sản) giúp giảm các triệu chứng căng cứng cơ, giảm các hiện tượng tăng huyết áp (nhiễm độc thai nghén), các triệu chứng tiền sản, tăng sức khỏe và môi trường cho trẻ trong bụng mẹ, trung hòa và làm mất tác dụng của các gốc tự do trong cơ thể mẹ, qua đó giảm tỷ lệ sảy thai hoặc sinh non

Xem thêm bài liên quan: sữa rửa mặt aderma có tốt không

– Đối với phụ nữ, làm đẹp bằng vitamin E giúp duy trì và cải thiện các chức năng của cơ quan sinh sản nữ, góp phần điều trị vô sinh, điều hòa đau bụng khi đến kỳ kinh nguyệt, giảm nguy cơ mắc các bệnh như ung thư buồng trứng, ung thư vú

– Bổ sung vitamin E giúp da giữ nước khi ra nắng

– Hỗ trợ điều trị các triệu chứng về mắt và thần kinh.

– Liệu trình sử dụng: Mỗi viên mỗi ngày, để có hiệu quả tốt nhất nên uống cùng bữa ăn. ———————————– ? ? ? WAKAMONO SHOP ? ? ? ?

Những cách ăn hạt óc chó hấp dẫn nhất cho bà bầu

Hạt óc chó là một loại hạt rất giàu chất dinh dưỡng được rất nhiều người sử dụng bởi vì vậy cho nên rất nhiều người sử dụng hạt óc chó để làm món ăn bổ sung sức khỏe cho mình và những thân xung quanh nhất là người phụ nữ khi mang bầu. Tuy nhiên một số người đã từng ăn qua hạt óc chó không thì mới biết được hạt óc chó rất khó ăn bởi mùi vị của nó không được hấp dẫn cho lắm.
 
Chính vì vậy bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn những cách ăn hạt óc chó hấp dẫn nhất cho các bà bầu cùng tham khảo nhé.
 
Đầu tiên tôi xin giới thiệu cho các bạn cách làm sinh tố hạt óc chó, nguyên liệu cần chuẩn bị đó là 400g hạt óc chó cùng với một số loại trái cây bạn yêu thích, với một hộp sữa chua và đường nếu bạn thích ăn ngọt hơn.
 
Loại bỏ vỏ của trái cây và cắt thành từng miếng nhỏ sau đó cho vào máy xay, tiếp đó giã nhỏ hạt óc chó rồi cho và máy xay, tiến hành xay thật nhuyễn hỗn hợp rồi cho ra cốc, đổ sữa chua vào trộn đều, nếu như bạn chưa cảm thấy đủ độ ngọt thì có thể thêm một chút đường vào, như vậy bạn đã có một ly óc chó sinh tố hoa quả thơm ngon.
 
Cách ăn hạt óc chó tiếp theo đó là hạt óc chó rang vừng mè, nguyên liệu cần chuẩn bị ở đây đó la 500gr hạt óc chó, 5 thìa súp đường, 3 thìa súp nước dùng và 125gr vừng mè. Cách làm được tiến hành như sau.
 
Bắc chảo lên và cho vừng mè vào rang chín thơm rồi đỏ ra bát, rửa sạch hạt óc chó rồi luộc lên vớt ra để cho ráo, bóc sạch màng bên ngoài của hạt óc chó. Tiếp theo cho nước dùng vào bát đun sôi rồi thả hạt óc chó vào, để lửa ở mức độ nhỏ, đảo hạt óc chó thật đều để tránh bị cháy, tiếp theo cho vừng vào và tiếp tục đảo đều tay, đảo đến lúc chả khô và các hạt săn lại rồi đổ ra đĩa, như vậy là bạn đã làm được món hạt óc chó rang vừng rồi.
 
Cách thứ 3 đó là món cháo hạt óc chó, nguyên liệu cần có là 200gr yến mạch, 100gr hạt óc chó, một phần gạo. Cách làm được tiến hành như sau:
 
Ngâm hạt óc chó với nước ấm tới khi tách phần màng ra, tiếp theo đến yến mạch vào nồi và cho lượng nước vừa đủ đun sôi và cho tiếp hạt óc chó vào, nấu tầm 5 phút là chín, để cho bát cháo thêm dinh dưỡng thì bạn có thể cho thịt vào.
 
Trên đây là một số cách ăn hạt óc chó đơn giản và thơm ngon và bổ dưỡng, chúc các bạn có thể làm được những món ăn ngon từ hạt óc chó nhé!
Xem tiếp: www.tinhyeucuocsongmoi.com/news/detail/trai-oc-cho-ban-o-dau-trong-thi-truong-co-de-mua-khong-1546.html
 
 
 

Giải đáp thắc mắc mật ong chữa bệnh gì?

Từ xưa, mật ong đã được xếp vào những nguyên liệu quý hoàn toàn từ thiên nhiên mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của người sử dụng. Tuy nhiên, trên thực tế lại không có nhiều người hiểu hết về các công dụng của mật ong và thường thắc mắc rằng mật ong chữa bệnh gì?
 
Mật ong với những hàm lượng dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể con người được sử dụng trong các bài thuốc chữa bệnh, hỗ trợ bệnh nhân có thể thuyên giảm bệnh tật và trị được dứt điểm một số loại bệnh. Hiện nay, các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng mật ong có rất nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe của con người.
 
Trong bài viết này đề cập về mật ong rừng nguyên chất vì đây là loại mật ong có nhiều dưỡng chất nhất. Mỗi loại sẽ có những công dụng tương ứng nhưng đều rất tốt cho sức khỏe của con người. Và mật ong chữa bệnh gì? chính là điều mà rất nhiều người băn khoăn cần được giải đáp. Mật ong có rất nhiều công dụng tốt trong điều trị các chứng bệnh thường gặp ở cơ thể người.
 
Đầu tiên, mật ong có tác dụng tốt trong chữa bệnh đau dạ dày. Với tính chất sát khuẩn, giảm vết thương và giúp phục hồi tái tạo vùng bị tổn thương thì mật ong kết hợp với nghệ chính là cách đơn giản nhưng lại mang đến hiệu quả bất ngờ trong chữa trị bệnh đau dạ dày cho con người. Tiếp theo, mật ong còn trị ho vô cùng hiệu quả. Khi bạn bị ho chỉ cần ngậm mật ong với chanh hoặc chỉ nguyên mật ong cũng mang lại hiệu quả bất ngờ.
 
Rụng tóc khiến tâm trạng của chúng ta bất ổn, thường xuyên lo lắng và tinh thần sẽ không tốt. Tuy nhiên vấn đề này sẽ được giải quyết nhanh chóng khi chúng ta sử dụng mật ong để dưỡng tóc, ủ tóc,…Hơn nữa, mật ong còn có tác dụng trị chứng mất ngủ rất tốt bởi trong mật ong có chứa các dưỡng chất giảm căng thẳng, mệt mỏi,…giúp thần kinh được thư giãn nên sẽ dễ dàng vào giấc ngủ sâu hơn và ngon hơn. 
 
Những tác dụng ở trên đã trả lời cho câu hỏi mật ong chữa bệnh gì nên khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về cách chăm sóc sức khỏe từ mật ong. Quan trọng là chúng ta mua được mật ong nguyên chất đảm bảo phát huy tối đa được công dụng của mật ong trong hỗ trợ có một sức khỏe tốt cho người sử dụng. 
 
Khách hàng nên tìm đến các cơ sở uy tín, có thương hiệu được đội ngũ khách hàng tin cậy và phản hồi tích cực. Đến đó khách hàng sẽ sở hữu được những lít mật ong chính hãng thơm ngon nhất và giúp việc điều trị các chứng bệnh đạt hiệu quả nhất.
Xem thêm: khamphaquanhta.com/hat-oc-cho-loai-hat-co-dien-giau-dinh-duong-cho-ca-nha/
Xem tiếp: vienuongcollagen.net/cong-dung-cua-nghe-mat-ong-tuyet-voi-nhu-the-nao/
 
 

VỀ THĂM BẢN GIỐC

VỀ THĂM BẢN GIỐC

————

Đường về Bản Giốc lượn vòng tay

Thỏa chí ngây hồn bởi chốn đây

Óng ả làn sương vờn đỉnh núi

Suôn mềm dải nước quyện đèo mây

Rừng xanh mến hỏi chim nghiêng cánh

Suối mát thân chào cá ngả vây

Gợn sóng du thuyền đưa khách dạo

Thiên tiên cảnh đẹp sánh nơi này.

Nguyễn Thành Công

Ngày 20/6/2017

————

.NGẮM CẢNH…

(bài họa của tg Miền Vũ)

Cùng nhau ta nắm lấy bàn tay

Bản Giốc trèo lên tới tận đây

Xa ngắm dòng trôi như cuộn khói

Gần trông thác chảy tựa làn mây

Âm thanh núi biếc lòng chàng đắm

Tiếng nhạc rừng xanh dạ thiếp say

Mời bạn một lần về thưởng ngoạn

Nơi đâu cảnh sắc đẹp như này !

Mời quý độc giả xem thêm bài viết hay về du lịch: http://blogdulichkhampha.com/ghe-tham-dao-sim-phu-quoc/

————-

BÀI HỌA

(y đề, Nguyên vận’ Nguyên ý thơ của tg Lê Minh Thảo)

Bản Giốc em trèo nắm chặt tay

Hoài mong cho tuyết chớ phun đầy

Sương rơi rải rác bên triềng núi

Gió thổi rì rầm tựa dáng mây

Dạ Thiếp miên man rồi ước mộng

Lòng Chàng sung sướng đắm lời say

Leo ngàn lội suối ta cùng dạo

Nước chảy vượn kêu đẹp thế này.?

Xem thêm bài viết thú vị về: du lịch bụi Thái Lan

5 bí quyết chăm sóc da khô trong mùa hè giúp da cho da luôn ẩm mượt

5 bí quyết chăm sóc da khô trong mùa hè giúp da cho da luôn ẩm mượt

Những ai sở hữu làn da khô thường tỏ ra rất bối rối khi thời tiết chuyển mùa, đặc biệt là trong tiết trời mùa hè làn da khô gần như không còn sức sống và có biểu hiện bong tróc da làm mất đi thẩm mỹ. Với 5 bí quyết chăm sóc da khô mà Chiaki shop gợi ý cho bạn trong bài viết này có thể giúp bạn chăm sóc tốt hơn cho làn da và giúp cho da luôn ẩm mượt trong ngày hè.

5 bí quyết chăm sóc da khô trong mùa hè giúp da cho da luôn ẩm mượt

5 bí quyết chăm sóc da khô trong mùa hè giúp da cho da luôn ẩm mượt

Làm sạch dịu nhẹ cho da
– Việc làm sạch cho da khô là bước dưỡng da rất quan trọng mà bạn cần chú ý, nếu như bạn sử dụng các sản phẩm rửa mặt có tác dụng mạnh sẽ vô tình làm mất đi lớp dầu tự nhiên ở trên da và khiến da sẽ càng khô ráo hơn.
– Tốt nhất là bạn nên chọn các loại tẩy trang ở dạng sữa, dạng kem để tăng cường hiệu quả làm sạch cho da khô nhưng vẫn có được sự dịu nhẹ cần thiết cho da, tránh tình trạng làm da bị kích ứng hay khó chịu.

Tẩy tế bào chết cho da
– Tẩy tế bào chết cho da là cách hiệu quả để loại bỏ được lớp sừng trên da, làm thông thoáng lỗ chân lông và giúp các dưỡng chất có thể thấm nhanh vào da khi bạn thực hiện các bước dưỡng da tiếp theo.
– Khi nói nên việc tẩy tế bào chết cho da thì bạn nên nghĩ ngay đến việc chọn các sản phẩm có chứa thành phần AHA, đây chính là một gốc nước tự nhiên có thành phần acid không tan trong nước và có tác dụng làm mềm da, kích thích việc tái tạo tế bào da mới đồng thời giúp da giữ nước hiệu quả.

Cung cấp độ ẩm cho da bằng việc đắp mặt nạ
– Đắp mặt nạ được xem là phương pháp cấp cứu cho da giúp da được cấp nước kịp thời nhất. Đây cũng là cách để bạn có thể bổ sung những dưỡng chất cần thiết cho da vì trong mặt nạ có các thành phần giúp tái tạo và nuôi dưỡng da hiệu quả.
– Hãy chọn những loại mặt nạ có thành phần thiên nhiên vì ngoài tác dụng làm sạch nó còn có tác dụng dưỡng da an toàn và cung cấp được dưỡng chất tốt nhất cho làn da khô của bạn.

Sử dụng kem dưỡng ẩm
– Kem dưỡng ẩm chính là cách giúp cho làn da khô của bạn được cấp ẩm hiệu quả và có khả năng khóa ẩm da. Để cấp nước tốt cho da khô, bạn nên lựa chọn sản phẩm dưỡng ẩm được làm từ những thành phần tiêu biểu như axit hyaluronic hay những phân tử HA có khả năng ngậm nước cao.

Sử dụng xịt khoáng cấp nước tức thì cho da
– Nếu như bạn không có nhiều thời gian để đắp mặt nạ và dưỡng ẩm cho da thì sử dụng xịt khoáng là cách mà bạn có thể cấp nước tức thì cho làn da với hiệu quả thật sự thiết thực và an toàn.

Với 5 bí quyết chăm sóc da khô mà chúng tôi vừa gợi ý thì bạn có thể tự tin rằng làn da khô của mình sẽ được chăm sóc và bảo vệ đúng cách. Bạn hoàn toàn có thể tự tin với làn da ẩm mượt trong mùa hè này rồi nhé. Hãy áp dụng những gợi ý trên để có được làn da luôn căng tràn sự sống.

Xem thêm tại đây: http://daugoitrigau.net/4-tieu-chi-ro-rang-trong-viec-chon-kem-duong-am-cho-da-kho/