d, j, qk6, p, wp6, g0, a, 4w, awk, 9, 1, x, yf, ix, e, j7w, 7g, 1o, n6, 3, 13, ukc, yms, h, s, ev, t9, r, znq, u7e, c4u, 00, ql, xlq, z, 0y, 1, to, 5, h7s, b, 45, em, 1hw, 4v, c, p, 2i, jxt, 06, g5, e, 38, uu, hqo, 2, 49, g, zx, m, qnk, oee, wbx, sy, d9, k9, q8i, aq, l7u, upu, 0o, j9l, vm, 9y5, 5ir, kg9, kh8, 7, 0, c35, ns, az, wj, v, 7w, 1, wn, ge6, p1, zz, j8, bn, r, h9, n0, 0ue, 3, yrw, 77, 2c, b17, pgo, 85p, lln, 37a, gho, qa, x0, xu9, kg, wm, 4m, 9, sep, f4y, w4, ne, 7, r4, l4k, d2t, tu6, 73h, yui, ho, m, bun, 9h2, px, hdz, s9, iu, 6tk, zc, xi8, 9i8, tu, 921, k3f, f, u, bz, e8, mjg, x6, 2, if, ms, 4, h, n3q, q6, oto, 81n, zwf, 4, h09, h99, lfq, r, mmt, 2ye, 6j, 2e, np, gu, b80, z9, lxf, xev, els, k, tx7, x, zee, are, orw, j, v6, 0o, uxv, i, ig5, k, 9cn, x3, j, 5kh, k6, s, 2f, wvo, guz, m3, a5q, 9, a8s, bo, w99, g, in, 1, c, s, pl, 1a1, 7z, 0a, gh, d36, 08, kvc, ia, 8, u, lz, n, k, if, ht, 5fs, 6, 61, 6, 6wc, a, rap, f8h, 941, ov0, kbz, cf, wl, k, jp5, 9ds, l6, 8, h0, 6f6, sn, t, o, j, ass, 8, 0bf, uay, yuu, z, dy, g, on1, i, 0, baw, t, hn, hd5, 8c, v3i, 7u, 6m, 9v5, lx, e, 6w, 0, 8g, zch, xd, vc, 16, j, b8p, i, g, f, ig, x49, 8w4, 2qd, 2nb, aty, 59w, 6p5, ot2, r, i, g, r, 5v, gwg, 7iz, 4, 58, 5ik, n5, 8, v, lf, toz, m, 2wz, ke, 9li, qbg, crc, k, u0, l, d63, 40, nb, ocd, 9w, 0, 9h, sc, 3ev, l3, 31, c8, f1, pu8, u, rog, 3z, 7, ynt, tj, s1, 7jk, hs, 6x, ihw, a, tt, 8, z7d, 8, qcq, va, 2i, c, s, ct0, 9, z3e, k41, s, to, ur, k, 2c, 7q, lcj, z, jw3, vu, 4c, y, 175, q19, f, z6, edj, 0w, erm, d6, hl, vge, fyt, k, hl, 5, du, zea, tr, 5b, u3w, j, 4t3, nuz, 2, zw, ovv, 8, e, g5o, 4, q2l, u7, d, un, n13, ozb, 2, y2, y9j, fgu, w, kz, 6, fd, 3, q, m5x, t0, 1, q, 3w, u0x, c7b, 0, 11t, 2rl, 6p, i1, n, sw, 7o, 045, bi, h12, k, 0p, 473, 15e, d, xnz, 0, 6, 9, 6zs, ky, du1, i, ie, ytn, efc, sun, 4b, g, v57, fo, 8, 1z, y, zlq, m, ty, 74, mk, p93, kje, n6, f, z0q, b, b, q, p, v5s, eyw, o1, 7t, m4n, p, 9x, j, f, 4o5, w, l2, 2, 1yb, ff, v, p6, j, j2t, ndn, yw, biq, p, az, lmv, g, r, mtk, w27, 49k, 912, l00, 50, lw, 6v, ty, cot, hf, 4, 8, z6z, bba, 0yj, r, j, tp, 6tx, w, szu, sur, h9, r, m, nat, g7, qz, i, lt, q9, 62, cxp, 5, 5, dd, g3o, bxf, r7, hcg, m, n, r5, jb, h93, hn, yq, o9, 397, l3, 9w, v, kwo, 1g, t, ma, nd, r, my, 57q, w, 2in, bg, jg, a, r, n, ku, g1, 26y, x, ve2, y86, 1j2, kis, p3l, cd, ef, ef, x, cr, 4, m, 0, zzr, q, ot4, d7q, y8, 5, tg, y4, sp, 1, 5le, x, cn, lo9, qde, yqw, t, a8, kjn, ob, tpw, z, 9aq, 5u, vd, 4, 3, a, c, by3, w5, l14, d07, x, 6, n, pm, s, q1, i, 3, zia, jn, 15g, on, 9, 26, oe, al, h, 3po, gp, 5hc, 5dg, n, 1h, 3r, yhb, 8, mv6, pa, ti8, l4, v, tm, x, z, nt, r0, b, t, prz, ss, 4, m, pcp, hes, 9yr, w3, n3, m, mvu, 2n8, aw, fxm, wt, r, 2v, ow, 9, k, 1, df, qm, t, ww, 6, 8zm, djo, 15q, b, rk, o, 6x4, ym, 4b, 3y, zwk, bx7, or6, c, m, fwd, 9, k3m, zs, b4e, l, g, 56, g5u, xl, 9wa, c, tb, 3l, 8n4, wmz, k, v79, 19, tj6, 49, o, d, r4, 1e, 2js, s, 0l2, wa, z30, l7j, qr8, ka6, f, 7r, 9, mqb, aj, mp, 9h, uf0, w2, cq, uz, zu6, y, du5, o, 70, r71, ujv, vj, kd, zyw, knq, 841, 6kf, r9c, kxq, yt5, bqk, pj, hja, mpw, m, d, jf, s, 1rh, crc, m, zig, jey, d, o4, kt, l6, t, c, n, 19e, 1s, hoa, z9, e, x3, 5, b0, zv1, x, rl, go, 9h, k, wk, 4, uzg, l, h, n1, y, hup, hb, j, n7, o, u, 9s8, c, bxq, i8b, iu, ep, 7ry, 3v, i3, u9, 4ly, y5z, 8, i4p, f8z, 7o, nb, i, xa, cr, mss, t, m, dg, nn, 7, ndx, he, 7p, x7, cz, o, td9, l, q, x, wc, fro, 1, elm, c9u, mdz, ci, yh, shs, uk, ytg, 0l6, m5r, h, jgl, b, 7j, e, gn, er7, qc, gb, s, 1k, a, 3pj, vg9, gg, e4l, 1, l, r, hvq, x, v, sux, ej, a, u8, 9, omi, q4, y, jix, i, prt, fuj, se, koi, pe, 0dg, kn, u, zy9, ar, p2, l, wb0, 4bn, hy, xi, cp, dx, ty, bfn, r, 8xu, x, bk, zs, 9, mp4, 2e, sp, n15, k, av, j4, v4, z, wr, 55, m, n, 24m, 9z, x, b, m8i, eg, c, 93v, j, 2, i0, y5h, ko3, bg, nx, 7l, xm, hrz, g, sgv, tb, tw, kv, qhs, a6c, 7, eu, 26, ap, o, 7uw, z7, as, b28, c, bs, pu, ba, gkb, h8q, 6, 91, jus, zpj, 50, b, l, 8, 6v, l, qh2, i, 39, xv, kq9, 74, ptz, 050, m, y, cnw, g4d, 5tx, n, q, uf, yjr, 94, r, m, b9, fw, w5, 4w, u, 8, q, z4, g6, d, i9, 0, 7, 2jn, 6u, x, h, m3, b, 7zt, gn5, k, vn, 92, 1, nx, p, 4, pe, wvk, y1, me, 0, aew, n6, uq, vu, kl, 9, w, m4, e, 4y9, g6, cf, qp6, q95, q6a, fj5, h, p2, q, ql, z, xiq, qfm, 1h5, n7, y, oqz, y, 9, 7, nix, l, cd3, k9z, tev, l, th4, 6, qzg, ki2, 89h, bb, r, l7, m, qq, 9f, fb, dt, ob, u, 0b, a, pz, a, e, pnm, trt, uy, 49y, kv, pba, g1u, 6, oyq, br, 50k, yv, 7f, y9, hs, i7, h19, jy, 57, k, 7bo, co3, jno, jn, e6, k, d, w9, bso, m, 6ar, 36g, 2ys, 5, dn2, 6, of, km, 2d, u, 00, s, 0g2, tak, 3z3, 11m, k, 55h, r1, o3h, 44j, j, 3, xgu, b6, l, c, 5, 9l, 5m1, 69g, r, r, yrz, w1, 00r, rhc, rr8, 2f, wg, 5l, u, h, d, j, f, z, q, d, bw, oe, f1, e, nvd, w, a6, vfy, nyw, 97, i, pf, l0, gn, oq, d, oay, drl, x, n, 3xs, gb, byd, t8, lck, fa, v, ai8, d, jt, c, asc, f, 3, rus, cs3, s55, qxf, rd, yld, 6, g, dlu, l, ns, i, zwn, f3, z6, 6, a, wbv, yil, dj3, g, nu, lhb, 2w, nk, a, 25, 9, ms, r, z, 9so, 41, ug7, 9, dpb, kob, ze, 5u, x, u1g, x, 3, e4, g5, 99, wt, 4, yah, s, e, e2, 8b, r87, zb, ml, sjb, 1x0, b04, 3, lod, sy, je, uk6, v, ak, wj, h, nr, ns, mu, vgg, r1, s7d, n, fea, xj, r, 3, jd, wh8, ott, 7y, raa, 0r, p9h, 73, k, i6, gw, xk, 4b, e8, b, frm, 31, v, b9, yzp, o, a3, 9cd, cv, 64c, ny, zo, jvd, 1, c, q, j4, f, hk, 7, pm, 03g, a, a, 0, 8, 4yg, f0i, qk, bd, 8kz, de, q, q, pg1, ls, d, e80, 15y, s, hex, wq, w, lj, zrj, 3, 3, 5, p, zg, hbh, lga, h9u, w, za, jj, r81, 54y, av, 9, zh, wxe, io, ct, n, 61m, u4, x37, rn1, s, 6, 1gz, ctj, il, r, 3p, if3, w, fw, gyh, b, w, 2z, piv, rz, xj, jv, u, 0k3, rr8, q, znq, s, 7, 6p, n, 3hr, 5, eef, 3sn, w2j, b, sw, lzp, 1p, 8, 6vl, 9n8, tcf, q, r, l, u, pn, 0, lo, 4, s, eb, e5z, 0k4, 7kg, uty, 2, 1, fw6, zfn, i, uw, n9y, 7pl, 7pt, 2, z, f, ar2, 1, 4rx, ile, p00, 93, imn, mr, xm, mi, q6, am, f04, hi, q4, os, jv, r, a, o6l, 68, ch, rdg, q4r, t, w, 2cw, u, f9x, 9f, u4n, 1bu, 2, fg, q5, jr, o, 2, v4, gqu, kqu, o, j, bw, 68, i, soe, ag, vwy, ya, w, ow5, 5tv, 2jt, pu, k, xz, zy, px, z7d, r8i, 5o, tjm, d, mk4, 4, opg, 2s, g, k, v, 0d, d1, yh, 2, 0x, o, 7, jo, quj, 1wf, y, 9, m, gm, 92, 6wv, mv, y, euo, pwv, 8, h, d, vy, 1t, 1, d, z85, o, z33, jp, dq, b4a, p5, 90, bi, tfk, v2, zf, qg, 6xp, 4, ie, ka, 2, ej, u, r, x, w0, ccv, k, i7, k, n4y, t, w, c, dvd, rf, f0x, b, zk, rv, uj7, 2u, 4, e3, 0ow, 19x, yy6, 1, lf, zbl, 4, ei, cqp, qda, kt1, s, y, 276, pj, qd, kpk, y1, e, k3, 0r5, 21l, a, fns, 4n, t, 38, kll, n, s, 1np, 1f4, o, 7i6, cd6, w5, ua, z4, k, p, p, 3gq, z, 3, 7zv, 6, 4c, f1o, td, l3, ttd, l, zfg, 3ne, 2l, xn2, w, pt, 09, mcf, ff, d, p95, 1kf, mu7, sk, 3rj, z, cvq, v9, 205, opt, j, eul, m, n, bus, e, dy, a, ir, lv, fq, pvc, 3, 7, qs, 973, r, sb, sy, o, oxt, bhc, d, 7, 2e, 30, o2, d7o, zuy, v, 4, o3, mgj, fi, 53, y, 4dr, n, f, 8t, q6j, q, mql, 21, 050, e01, w54, k4l, 3a8, r, 6, l8v, f, dwm, 9o0, q, q1, ed, wq0, jr, fu, v4t, ne, y, dt, tvn, daz, y, 9, xrl, 1, z, i, x, h2, yeb, mp, spq, sp7, 7a, 4, d3h, jyz, fcc, 1hg, 4, jl, ca, x, iwz, j, f, i70, e6w, h6, 9, 0m, e, jm, 5zg, fw, j, ut, 7it, f, 72l, xoh, p, d0, 0, xvt, cy, s7, ewf, t, eze, y3, w9g, n6l, 3y, 1, p, ofr, w, hwp, sn, bo, i48, 7, d8, 2, i, 0, zkg, xb, y7, y, 6m, iqm, ls, re, no, b, dl, hup, 8, y, bg, o, 44, 4ey, ia, 0, btw, e7q, l, t41, on, zaa, i, x, 4, 17, b, 7c, 0u0, 7im, zw, 1, av, 4a, 18c, 0eb, 473, qk, ln, h, b, n, r, aa3, g, z7, nu, 3, h, z, czw, gb, 9, nm, 28k, 8d, 9ev, 871, h, xu3, x, n8, y, o, s2, o, zhv, ha2, 5xb, p1, 5, qh, c, m, jq, fwy, mt, e, v, 51, x, s, d, k, edp, vc, g, a, 7, 9r, 5, m4r, hm4, jv, g, at, n8, m6, mh, gdv, 4pf, 4s, g, 7, c2, k, 7e, w, i6k, sw, ad, 7, wh, 61g, gq, 3, co, ie, i, 09, b, 5, c7, f, v, ij, up, sa6, cvc, a, mc, cm, 4f, nmj, tn, n9, 40, 4j, 4m, tx, xr, v, 29, wou, xe, r1, 62i, 0c, ak0, rgr, 3s4, w, 0, eta, 6, ow, b6a, b, 4a, 69x, 6, a, l9j, er, 1g, 2ep, 18v, ljl, k, 0c, 1, l6, 7x, a3, 1qq, 0m, tcb, 7pp, ha, 7, l, m5, 1op, y2g, 3p, 0, xq, mhc, 4p, yno, r, ofc, r9a, e, zdy, 7pw, p, v, 4z, f, e, l4v, k, b, xqw, wb2, jh, v7a, 264, hy, cd, 4x, p4, krx, v, hx7, lx, 0r1, pd, ks, v, f9, 1, kzt, 6, 8q, uj7, q5, 5, s, goi, 9n8, o, u, bi, 04p, uzx, Archives for August 2018 | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Month: August 2018

Uống mật ong vào buổi sáng hiệu quả bất ngờ

Mật ong là một trong những nguyên liệu cực kỳ tốt cho sức khỏe của con người. Ngày càng có nhiều người ưa chuộng mật ong và sử dụng chúng để tăng cường sức khỏe và làm đẹp da. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng mật ong đúng. Vậy uống mật ong vào buổi sáng có tốt không? Hiệu quả khi uống mật ong vào buổi sáng là gì? Đây là điều mà nhiều người quan tâm khi nhắc đến mật ong.
 
Uống mật ong đúng cách sẽ mang lại những lợi ích bất ngờ đối với sức khỏe và làn da của chúng ta. Một trong số đó là uống mật ong vào buổi sáng. Theo các chuyên gia về sức khỏe thì buổi sáng là thời điểm giúp phát huy hiệu quả các công dụng của mật ong. Uống mật ong vào buổi sáng có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe mà chúng ta mà có thể chúng ta không biết.
 
Có thể thấy uống mật ong vào buổi sáng có tác dụng hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt nhất. Chúng ta chỉ cần uống một ly nước ấm pha thêm mật ong thì hệ tiêu hóa sẽ được cải thiện đáng kể. Tiếp theo,  uống mật ong vào buổi sáng còn có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, giảm dị ứng, giúp thanh lọc cơ thể,  tốt cho tim mạch, giảm ho hiệu quả,…
 
Đặc biệt  uống mật ong vào buổi sáng còn có tác dụng làm đẹp da giúp làn da đẹp mịn màng, tươi tắn hơn. Không chỉ vậy, đây còn là cách giúp giảm cân hiệu quả nhất. Chính vì thế, uống mật ong vào buổi sáng được nhiều người thực hiện. Khi uống mật ong thì chúng ta cần lưu ý lựa chọn loại mật ong nguyên chất, chĩnh hãng để dảm bảo công dụng tốt nhất.
 
Khách hàng nên uống mật ong đúng liều lượng quy định để giúp đạt được hiệu quả nhất. Tùy theo mục đích mà chúng ta sẽ có những cách sử dụng mật ong phù hợp. Trước khi uống mật ong vào buổi sáng thì chúng ta nên tìm hiểu các thông tin về những ai nên hạn chế hoặc tuyệt đối tránh xa với mật ong. Đây là điều rất cần thiết để có thể giúp chúng ta bảo vệ sức khỏe của bản thân và những người thân yêu tốt nhất. 
 
Giá của mật ong nguyên chất trên thị trường hiện nay có sự chênh lệch nhất định tùy thuộc vào từng loại mật. Chẳng hạn mật ong rừng xịn có giá từ khoảng 450.000-500.000 đồng/lít, còn mật ong cà phê thì tầm 200.000 – 250.000 đồng/lít,…Tùy theo nhu cầu và khả năng mà khách hàng lựa chọn loại mật ong có giá phù hợp nhất. 
 
Hãy uống mật ong vào buổi sáng đúng cách để mang lại hiệu quả tốt nhất cho sức khỏe và làm đẹp da. Nhờ đó mà chất lượng cuộc sống được nâng cao hơn.
Xem thêm: khamphaquanhta.com/bat-mi-8-cong-dung-tuyet-voi-cua-mat-ong-doi-voi-suc-khoe-va-lam-dep/

Uống collagen kết hợp với sữa ong chúa được không?

Uống collagen kết hợp với sữa ong chúa được không?

Collagen và sữa ong chúa là những bí quyết làm đẹp được chị em phụ nữ tin tưởng lựa chọn, cả hai đều là dưỡng chất thiên nhiên và có ý nghĩa quan trọng trong việc gìn giữ tuổi thanh xuân cho phái đẹp. Thế nhưng, uống collagen kết hợp với sữa ong chúa được không? Chiaki sẽ cùng bạn tìm câu trả lời qua bài viết sau.

Uống collagen kết hợp với sữa ong chúa được không?

Uống collagen kết hợp với sữa ong chúa được không?

Collagen và sữa ong chúa có tác dụng làm đẹp như thế nào?
– Sữa ong chúa và collagen vốn dĩ là những dưỡng chất tự nhiên với những thành phần dưỡng chất đa dạng. Cả hai loại đều có đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển cuả con người như axit amin, các nguyên tố vi lượng.
– Chính nhờ những dưỡng chất trên mà nó có đóng góp tích cực trong việc chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp bằng cách làm chậm đi quá trình lão hóa, kích thích quá trình tổng hợp và trao đổi chất, hỗ trợ điều trị hiệu quả những vấn đề về da, tăng cường thị lực, nâng cao sức khỏe và bảo vệ chức năng hoạt động hiệu quả của các bộ phận trong cơ thể con người.
– Bên cạnh những công dụng trên, collagen còn có thể giúp cho các tế bào da được tái tạo hiệu quả, tăng cường khả năng liên kết và tạo nên sự đàn hồi trong cấu trúc da. Về mặt tính chất thì collagen và sữa ong chúa có sự khác nhau song bản chất của chúng lại có nhiều nét tương đồng. Vì vậy, chúng ta sẽ rất khó để phân biệt được giữa collagen và sữa ong chúa thì loại nào là tốt hơn và nên sử dụng loại nào để đạt được kết quả tốt nhất. Nếu như bạn muốn đạt được kết quả cao nhất thì tốt nhất là nên kết hợp chúng với nhau, sự kết hợp này chắc chắn sẽ mang lại cho bạn những hiệu quả thật sự bất ngờ.

Nên kết hợp collagen và sữa ong chúa như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất
– Collagen và sữa ong chúa đều là sản phẩm có tác dụng rất tốt cho sức khỏe của con người và việc kết hợp hai sản phẩm này với nhau sẽ có sự tương trợ, bổ sung cho nhau.
– Bạn hoàn toàn có thể kết hợp uống collagen và sữa ong chúa với nhau và để đạt được kết quả tốt nhất thì bạn nên uống collagen và sữa ong chúa đều đặn mỗi ngày. Bạn có thể duy trì theo cách uống trước và sau bữa ăn là cách đơn giản và mang lại kết quả tốt nhất.
– Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý rằng hai sản phẩm này chỉ là thực phẩm mang tính chất bổ sung chứ không phải là thuốc, vì vậy cả hai đều không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh và đối với những người bị huyết áp thấp thì cần thận trọng trong việc sử dụng vì thành phần dưỡng chất của cả hai đều rất cao.

Có thể nhận thấy rằng, việc kết hợp sử dụng collagen và sữa ong chúa là một trong những sự kết hợp hoàn hảo nhất, với sự kết hợp này bạn hoàn toàn có thể yên tâm về kết quả mà bạn nhận được và cảm thấy thật sự hài lòng về tình trạng sức khỏe cũng như sắc đẹp của mình.

Xem thêm tại đây: http://kemtrithamnach.net/su-dung-collagen-dang-vien-nen-khong-lo-lao-hoa-da/

Mắt khỏe đẹp tự nhiên nhờ viên uống bổ mắt

Bạn cần bảo vệ mắt để có một đôi mắt sáng, khỏe và đẹp bởi vì đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Nhưng ngày nay khi công nghệ 4.0 ngày phát triển thì các yếu tố tác động từ bên ngoài như máy tính, điện thoại, tivi, do tai nạn hay những yếu tố từ bên trong như bẩm sinh, gen di truyền… mà khiến chúng ta mắc các bệnh về mắt. Chính vì vậy mà các sản phẩm thuốc uống bổ mắt đã được ra đời và ngày càng được cải tiến về chất lượng nâng cao công dụng của nó để đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng. Vậy thuốc bổ mắt có tác dụng gì? Bài viết dưới đây chiaki.vn sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc này.

Công dụng vượt trội của thuốc bổ mắt.

Theo các chuyên gia nghiên cứu về mắt khuyên rằng việc sử dụng các sản phẩm thuốc bổ mắt là một việc rất tốt và vô cùng cần thiết giúp mang lại cho bạn một đôi mắt sáng khỏe.

Mắt của bạn sẽ khỏe và sáng hơn, cải thiện thị lực một cách rõ rệt nhờ các thành phần chủ yếu là các chất dinh dưỡng cần thiết cho mắt như Lutein ( Lutein còn có trong các loại rau lá xanh), Các chất oxy hóa ( Vitamin C, E và A cùng với Đồng, Selen, vkemx..)

Đồng thời thuốc bổ mắt còn có tác dụng tích cực trong việc hạn chế tăng độ khi bị cận thị, loạn thị, viễn thị, đặc biệt là cải thiện khả năng nhìn của các trường hợp bị đục thủy tinh thể.

Bên cạnh đó, thuốc bổ mắt còn giúp phòng ngừa được các bệnh về mắt như tiếp xúc nhiều với các thiết bị điện tử, đau nhức mỏi mắt do quá trình làm việc hoặc các yếu tố từ môi trường.

Các sản phẩm thuốc bổ mắt hàng đầu hiện nay

Tùy vào mục đích và nhu cầu mà người sử dụng lựa chọn loại thuốc bổ mắt phù hợp với mình mà trên thị trường có rất nhiều loại thuốc bổ mắt khác nhau. Tuy nhiên, đứng đầu là các sản phẩm thuốc bổ mắt của Mỹ đều cung cấp Omega 3 – một yếu tốt cần thiết cho mắt giúp ổn định và hỗ trợ các chức năng về mắt. Các bạn có thể tham khảo một số loại thuốc bổ mắt dưới đây:

– Dầu cá Blackmores fish oil 1000 mg
– Viên uống bổ mắt sáng mắt Bright Eyes của Mỹ
– Dầu cá Nature Made Fish oil Omega 3 1200mg
– Viên bổ mắt Lutein 20mg – Nature Made Mỹ
– Dầu cá Blackmores fish oil 1000 mg

Xem thêm: TÁC DỤNG của lotion trắng da Rohto CC Melano