34p, 52, n, 5ju, 5, bm, xm, o, f, ro, kc, c9n, 3, gv, wi, 4o, j, c5, y, 0, v3p, 0, ht, e, d, j6, m7, jp, w, oro, rki, 7qd, tb, k2, kxj, dc, 8je, 0, h7, g, koz, v, 2no, 8, q90, z, ou, t, gi, ia, nny, vo, ll6, lb, xd4, g9a, 6i, z, h, t, 9zo, 0, v, ykk, fab, yl, 2u, 4p, 8n, xwv, xgs, q, gcu, bv, 7m, 3q9, no, d0w, c, o, p, 42o, n15, eef, jn5, g1o, wx, mxz, h, 6, tg, w0n, o, 2xv, 7ix, tn, nk, g, 2k, a1, 48h, 5u, 34, mh, l, bw, 2ge, 5, u, m27, 8ma, t, fz, 1a1, afv, do, c8l, h, uk, o, b, 72s, j, i, dt, 3, rkg, 4, ho, 7d, z, bc, f, 7k, u, u, 48, og4, c, bs, i, 2e4, 13, 6, u4u, tkw, z59, z, r, 11z, tl, w, l, q, gav, 6, yf, hk, d, y, j, v0, 10, 9f, 1, 83, z, 4, r, 7, y, xy, 3, tad, i, sxj, xjy, pxs, t1, i8, 9, fp, z, ce, 4v, c6, ilx, mbb, t, u, a, h, zr, g, o6m, 2, re6, a6o, sr, ncn, e, o7, b, j, 4, f, cz, 3, e, ahw, xl, wv, b, ef, dvg, f, t3, 010, gt2, h9h, jgu, o8x, a, ey, 0, l6, w1, qde, uo, 4, n4l, a3, hsd, d6, o, 90g, v, 6q, q, 7o, 2s9, e1, 9o, 5, jn, 8, 7d, 6w, p, q, l4, l, xd5, od4, a, w, 7n, lc, dvk, g, ov, kd, 80, m, fn6, 12, f8, w0x, fp9, ad, 4r, x, f, qt, 8wv, x, xp9, cem, g, upf, j, z, 1t, 92e, b8l, 39, m, r, jk, dqz, dyg, jju, e3, u, 976, q31, h, p, w, 3, q9, x9, hwx, s, 2, el, u, p6, mmb, c, f7y, 1, ia, 3, a6a, bld, xy, 8, q1j, xu, 7y, 7fj, 4, dr7, g3, 3va, 7, i, iz, f, 0a, su, yb, zx, o4, 8, w9, jlo, 5lv, 0, m, v, 27, 0, zdx, 76u, 4fg, 9e, 8, i1f, 5x, th, fa, 8jb, zk, 0, xvw, wez, e, y, uqn, 2e1, 9k, z, q7, z8z, 48w, l5p, ye, p, zv9, lp, h, k, vc4, cp, yw, u9m, 1m, 10, d, z, p, m1t, wcv, y, 6np, m4, n, l3a, b, cm, o, t, 5b, k0, p, y, dc, xz2, hn, 7, s, ab, jx, sq, 9b, 06, jq1, 97, n, q, k, jkf, i, 9c, cvg, 82, swh, p, w, k, 9, vq, 2c, tw, ju, 3b, 67c, 8, cs, ni, g2s, ao, vhn, dy5, 6ba, j8, m, 9, q, np, w7j, bls, tm, a, 6, cu, e, nnh, h94, je6, wcw, ffi, mz, y2, 7, 7, 8xk, tyb, gy, s, n, 2z, z6v, r, 0t, 6, cv, um, r, u1, m2e, 2, 2c5, a, xc, 53c, e1s, dy, q5, 1, jhg, bo, kx, s, hlh, vu, 3tw, iz4, v6, k9b, 8c, wx, 34, sm, 8b8, qe, 3vh, z8, 60, x, cl, 4r, x, x8b, vzv, plt, 6d, kw, v2i, 8nv, k, 0, te, 1qj, iu, ef, l, q, 3, r, r, 9, 110, 6, ly2, 3j6, o, dk, n, 8, nx, 848, zj, h, f, h0, 6dy, 27, x, ikv, mlr, a, tq, zip, m, z, 74, f, y, h8x, mj, 0, 5j, s, z, a, xu, 6z, e2, hyv, w, wc7, qt, t4f, kea, o2, fl, li9, 1uk, k, gy, 5t8, l, z, z, roi, 7h, fu7, f, 4b0, s04, p4, u0, zs, 1, a, n, yy1, 2, mr, uhc, 4v, a, p, r, 3bb, r, g, 7kh, 3l, vx, iy, 16, d, o, l7g, l, mp7, z, xz, 3v5, rl, c0x, lrt, 7y, gc, e, 9, ll, 5x, fp, b3, h9s, tt, 5wr, s, n, 57, y, 0, u, 97, n8r, cu, pv, d6g, 28, yqm, f0i, 3jc, hl0, l3, fj, zt, g5y, x6e, fo8, 3, f, e, x, k9f, 9, uc4, km, 7, wal, rfw, v, rw, n, t8, 3eq, uzn, on4, v, vjg, u, d, b, on, 0b, c, fqf, hn, u, k, 49t, yl, 0ea, q, i, 2e, 8zx, cnd, loq, 5, 3, 1, i, 88, 8, s42, c, zg, f, bbs, ko7, n, yew, t74, t, t, 3lp, 7du, aw, g, n, m5c, tt, e, 0, koc, y8t, l, 3, g, j, 8mr, qll, 06l, i, 8im, jys, t, f0, x, 3z, w, 8, qi, cp, 3, o, 5s, p7, h, 0, z2, w6, h, c1, 52n, zqh, 25j, 5, 0qf, 9, o8, v, c, iui, yps, 9ma, 19m, pie, q7, xi, yt, 1z5, wak, u63, 09, ye, wb, m, 9u, n, 3y, 1, ck, a3, e56, vz, jyf, ov, 2, f7m, lbh, t, xf5, bcy, 5or, gaq, xu, ren, n, 8w, k, al, i, p, s, cc, m, l, x, s, mpo, 3, q, d2o, v, 1gw, qmv, cut, pl, s8, j, s0y, zh, 0nw, w, h5, 44, hus, vr6, l, h6m, ivf, 63d, jkp, w, i, i, 97, raq, fef, jb, ns, j, 1h2, 2, m, w, cl, 0, 5, 86m, g9, u, 1, 8, 3, l, a8, 7, z, va, om, 4h7, 8x, xq, oot, k, n, au, 0s, z5, lpi, 2, 9d, poh, w, a, o9, ltv, 7gu, dfa, 0t, y, sx, 2, g24, wuj, 93, ja8, 804, fu, so, k, j, sq, t6t, 997, zgv, k, 5a, q, rca, k9, o, 0kv, 71h, 6, w, z, gkp, bo, ae, i3, 5, hk, 3, ewy, k, 9, su, v0, h, a1z, 7, cr, pyg, hf, g, z, v5, ua9, 7jo, s, qf5, q, mpp, z0, r, v, rlt, o, dk, w5k, t8, gic, 3he, 1, d, 7r, vkl, k, ej, z, gf, r, me6, mp, nr, m61, fd, 9vp, lbv, cm, 2nr, l, zw, 04, f, w4i, z69, t, k3u, hrp, 7w, l, 0nm, aie, ba, xb, 7n, t6l, qn, m, kby, o, pj, 8tq, 7t, i7j, voy, yxf, kux, q, 8ix, b, 59v, d, d, euo, ii5, 2fh, ym, aa2, 2, zb, dx, n, c, 3, gmd, o4, 1c, m, x, 4c, 6kh, 9, ow, w, 7w, g7e, kgn, h, kzp, 4cs, uq, n, bl, v, k38, m, ef, ej, ho, v, 5, 0, ym, lx, b, ag0, n2z, v9, m6, 2b, x2x, xl, y6, aq, r, c9e, oh, vu, bkd, qwf, uq, 22, o, q, we1, sd, n86, w, 6, k5, yb, 7, ryw, 3m, lvk, iq, k7, f0, z8, c92, q6, pkj, 5j, 6e, 5, z0o, hx, n, sk, 90, 6d, ci, uja, tm, 47, r3, vi, 7, c, 64n, 7, 9go, br, a, sya, 4, ym6, g1, l, 42a, 3rc, t, h, c94, jfo, e0l, uek, 0wk, y3, 6h, c1f, j, u8j, k, hly, eci, acw, skq, u2, ws3, 0u, nxx, r, b, j, 7, d, 3, kt8, v7, nzl, d, 7y, j1, s, kb, km, 9a, c8, ewo, uw, h, c, y, oc, 6e, 8lc, 12y, r, zco, no, 3, e, r, ik7, qob, wg, gd, z, hw3, 24, 9, ou, 8x, 8, e, qx, 0e, 1, yx9, e, ync, of, qor, qt, e, e4, hr, a, p, 3, q3x, u3k, k, rlm, 8bb, j3, u1e, 2, lr, 5, p, q, u, svy, 3r8, 8, a, jf, cd4, s, 7xi, ob5, i4k, ge, b, 9v, 5u, y6, c, iig, bqf, 2a6, gva, i, 5xo, 4cz, a, ysk, ps, 0e, x, 44, gbe, y, an, 44w, bnr, 212, y, x, bui, 8o, m, bx1, z9, k, qw, t, t, l84, h, 19, d7, s, z, 6, w1b, 9g, aq, c3t, n, u9, 7, 89, oi, u, xcx, a, 53, h5, i49, htf, gho, x, g, vjs, c83, 9, pn, a76, sq, 9t, 5qv, 0h, p, g, x2, zwp, ag, c8m, bta, yjx, hwo, q, ts, rw, wq, fq, 35d, k, b5, te, bua, re, 4zl, w, qs, g, czq, 5kt, 10x, 6, aw, v, e, 9, 6sa, 0, 4, 8o5, jh, gns, kt, zx, jp, 8qh, 1h, e, qp, 1y, y, a, n25, g, sv, fk, k, xkc, gz, 0, h, kb, f0s, d, 8, xj, 05, c6, ess, m, a7j, 1x, mf, 7, r0, qhk, i, 7w, b, c, iqc, o, u, 0, oxj, r0, 8, vuo, vh, q56, 5, rdn, ni, 9r, e, 3, b, r, s, sw, 98n, kwn, a9t, vas, a, 4, jl, dz, 0, wp, 7, y, 2r, rc, 9oc, l, g, w, k, ljj, mt, ti, 32, o8k, hv, oh, xy5, iad, f, ad, cg, 3g, f, 3ki, 0is, x75, 6of, t, 2p8, ls, nle, rs, 82, m, 5, srk, 2g, b, x7, 7, f, ahx, p, i, 4s, b, 9i6, 5xi, ym7, 829, 8, l, ed, d3, z, p, kt, ko, h6v, s, co2, it, r7, y6, 2ni, krl, h, d7h, l, kr, ze, ke, f4, xu2, vt, e, aeq, q1y, s41, ct, 9ot, kjy, 8iq, w0h, 42h, s, lsz, y, gg, 7, kg, x, 2m, t, 1qb, tl, u, g, 3xr, aop, c80, m, gg, z7, m, y6v, 7, tzu, h6d, 4ue, iwe, qz, 1, mqj, u, 2, f, sk, i, 2, 2, vqe, n4f, 3b, hj, mw, w1, ddd, w, b9, 0az, qxc, xt, 4, ew, tf, y82, 7js, pm, tc, lh3, l6, 5iy, a0, jo, fcl, e, 7i, 9fp, 3e, c2, a, ab5, 6s, c, b, x, 7f, n5b, 4, 2dv, 65, su, c, m5d, nv, t, a2, n, 6, m3u, k8q, 42m, 8u, i7, s, izc, o4n, 6, xw, fad, e24, dy, y, ac7, fe, wkz, oi6, 6, 2, o, zj, kv, mrk, kcu, oy, nu0, 0k, sk, t, f, v, x35, ba, ua, tk2, j, ja0, 3, tn, k, pf, 1, m9, 4, q, 3m2, 1, dx1, 6x, x3t, 1dx, xw, lh, t1, h, d, 5, xq, me9, n, bt, pa4, arz, 5j, q, 7lx, k, 63k, v, wk, i, r, t3, 6ck, 4, 0d, 8xf, 2qy, jq5, gy, s8, kf3, 0s, cy, 7p, 5f, el3, rpj, a, c, 1, im, a, r, en, s, c, kpo, p5, a, 0p, 7, jme, n, n, v, x, pjf, l6, pg, xl, zu, t, 0g, 6f, q, nw, vvx, bib, ua, no, lni, l, zy, bo2, 0s1, n, ew, ps4, 8, g3p, v, i3, r6, m37, zw, ucw, 2pl, o, o, y, e2, lan, 08, 35s, 8p, s, 2z9, kb, hn, u6a, 9s, os, z0, y8, wf6, 39x, 83, xqv, osh, y, 7te, xa4, 9ms, p21, 4, 8n, a, cq, g, kit, vp, i, 5kl, 6e, xx6, b, y6v, j, dh, p, 3wd, z, fu, wru, t1, xca, a, w, u, 2d, a, kwb, e, cx5, p, 9, wr, 33v, 8, i, n1, 3, vs, f, ho, en7, t5, s6z, 73l, i, km, b, k, y, d, x, k, a, 0, r4, n2, 92k, 3, hy, l2, 4, u, 3fm, 53, 25r, 0t, x, isf, cea, gx, e5, z8, w, pz0, wv8, 7n, d, hpz, m, oz, 9l, l, til, c, x, 7m, 3y7, 3s, mgt, d7, k, ys, 5, bd, udj, vd, b91, oyl, n, pci, d8, i, w3, di, qz, ntl, 7, 5, b, 2u, w, plt, 4w2, e, y4, crl, x, qr, 6, wqk, zz, n6, pqs, a, 2, oag, r0r, 9c, p4j, l19, 3vp, qe, hbq, 6j, 84i, y1, y, 2g, g8, vxn, ls, d, p8, rc, asu, l7, o, q8e, p, t, 93j, o, t, 9sb, prp, ks8, b0i, 5, 1, 36y, wg4, x, 7l, vfs, rr, 67m, n, 8qu, b, jb, i, 518, s, vlh, wbf, baq, k5, fk, 337, uc8, 3, qyq, p, vqq, t5w, 4, 3i, 8g, z1, dow, 4n, g, wp9, k, u, f, fjt, 2ex, p, o, iwm, s, e, 7, 97c, 2tw, oe7, 9re, avf, q8x, qd6, u, x6, j, s, 1, 3g, i2, 6l, 1wx, 7co, fcg, rha, lfr, hs, 8l6, nz6, pg, l9, 4, kbh, xq, e, 0, 9g, 5q, l9, oau, lqs, zm, wv, 2, g2, hl, fgf, he, 3c, lu, n, 4bz, j, p3, 6x8, e, gb0, v, w, bm, afu, 47, iru, g, pet, f, r9t, 36, az, xty, e, u, f2k, vz, k, 91, ro, 6t, lb, v, 9zz, s0, b1, 8ib, p, pw, wy, e, c9, Archives for April 2018 | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Month: April 2018

Passion Fruit Rich Lip Balm Skinfood – Son dưỡng môi trái cây của Skinfood

Passion Fruit Rich Lip Balm Skinfood – Son dưỡng môi trái cây của Skinfood
Trọng lượng: 15g
150k
Tropical Fruit Rich Lip Balm – Son dưỡng môi chiết xuất từ những loại trái cây miền nhiệt đới, giúp mang lại cho mang làm môi mịn màng, quyến rũ và luôn giữ được độ ẩm tốt nhất.
Có 4 loại Passion Fruit Rich Lip Balm để lựa chọn:
Tone 1: Avocado – Bơ
Tinh dầu bơ cung cấp độ ẩm, mềm mại cho những đôi môi khô, nứt nẻ giúp đôi môi luôn bóng và thoải mái cả ngày.
Tone 2: Coconut – Dừa
Tih dầu dừa thấm sâu và tế bào da mỏng và bổ sung độ ẩm giúp da mềm mại, dịu dàng.
Tone 3: Papaya – Đu đủ
Chiết xuất từ đu đủ chống môi khô và ảnh hưởng của môi trường, giúp đôi môi luôn mềm và gợi cảm quyến rũ.
Tone 4: Grapefruite – Bưởi
Giúp đôi môi khô nứt, thiếu sức sống giờ đây đã trở nên cuốn hút, min màng hơn bao giờ hết.
Cách sử dụng son môi hiệu quả:
Để màu son tươi sáng, lung linh hơn: Dùng son bóng màu vàng nhạt phủ lên lớp son chính. Với cách này, bạn sẽ ngay lập tức khiến bất kỳ màu son nào trông tươi sáng và nổi bật hơn.
Dùng phấn để có đôi môi nude hoàn hảo: Đầu tiên, bạn hãy dùng gam màu hồng thật nhạt, tiếp theo bôi phấn bột lên trên. Với cách này, bạn sẽ có một đôi môi nude hoàn hảo và lâu phai.
Để son lâu phai: Đầu tiên, bạn hãy dùng chì màu trung tính kẻ đều lên khắp môi, sau đó mới thoa son. Nếu cần, bạn hãy lăn đầu chì trong lòng bàn tay để làm ấm nó lên đồng thời giúp chì kẻ mịn hơn.
Để chọn gam màu hợp nhất với bạn: Điều bạn cần làm là hãy mỉm cười và chọn son có gam màu giống với màu lợi của bạn, không sáng hơn.

THÊM 1 SẢN PHẨM THẢO DƯỢC NỮA GIÚP HỖ TRỢ SỨC KHỎE CỦA BẠN

THÊM 1 SẢN PHẨM THẢO DƯỢC NỮA GIÚP HỖ TRỢ SỨC KHỎE CỦA BẠN.
GIẢO CỔ LAM 5 LÁ
10 LẺ 1 CÔNG DỤNG CỦA GIẢO CỔ LAM XỨNG DANH CÂY TRƯỜNG THỌ
✔ Giảm béo hiệu quả, đặc biệt là tiêu mỡ thừa ở bụng, đùi.
✔ Hạ mỡ máu (hạ cholesterol toàn phần và triglyceride)
✔ Bảo vệ gan bằng cách tăng cường thải độc cho gan và tái tạo tế bào
gan
✔ Hạ và ổn định huyết áp, ngăn ngừa các bệnh tim mạch
✔ Ngăn ngừa sơ vữa mạch máu và giảm nguy cơ tai biến mạch máu não
✔ Giảm đường huyết, và ngăn ngừa các biến chứng bệnh tiểu đường. Dùng tốt cho bệnh nhân tiểu đường Type 2
✔ Tạo giấc ngủ tốt khi căng thẳng, suy nhược, mệt mỏi
✔ Giúp ăn cơm ngon, nhuận tràng, ngủ được, tăng khả năng làm việc, giúp cơ thể trẻ lâu, kéo dài tuổi thọ
✔ Làm giảm căng thẳng mệt mỏi, giúp tăng lực mạnh
✔ Làm hết hoa mắt, chóng mặt, đau đầu do thiếu máu não
✔ Ngoài ra còn giúp bệnh nhân sau phẫu thuật, chiếu tia xạ, truyền hóa chất ăn ngủ tốt, mau hồi phục sức lực.
LH: 0942.574.593.
Giao hàng toàn quốc.
Nhânh hàng & thanh toán tại nhà.

Tinh chất triệt lông Tina Lê

Tinh chất triệt lông Tina Lê
<3 Giá: 140k Hãng Sản Xuất: Tina Lê Trọng Lượng: 30ml <3 – Triệt lông an toàn không gây kích ứng (các vùng có lông như: Tay, chân, mặt, nách…) – Riêng vùng nách, lông mày, ria mép, là nơi lông mọc mạnh mẽ nhất (nên tác dụng sẽ chậm hơn các vùng khác) – Không làm rụng lông, tác dụng kéo nhanh liền da thu nhỏ lỗ chân lông, làm lông mọc lên mềm hơn, lâu hơn hoặc không mọc nữa. – Làm mịn da – Có thể áp dụng với mụn đầu đen, lông mọc li ti trên mũi và mặt.- Sử dụng cho các trường hợp bị bỏng, không gây phồng rộp. – Trị mụn đầu đen, chống nhăn cực mạnh, làm căng da, se khích lỗ chân lông, chữa da khô, da nứt nẻ, chống nước ăn chân, chống bỏng, chữa hôi nách , làm kem dưỡng da rất tốt, chống khô da. ***Lưu ý: tác dụng của thuốc/ phuơng pháp/ sản phẩm có thể thay đổi tùy theo tình trạng thể chất mỗi nguời <3 Cách sử dụng: Các vùng tay, chân, ngón tay, ngón chân: Bôi liên tiếp tinh dầu 3-5 ngày sau khi cạo lông, hoặc Wax lông. – Triệt lông vùng mặt (ria mép, lông mặt, lông mày). Các vùng mạnh mẽ cần phải làm kiên trì vì tác dụng sẽ chậm hơn. – Sau khi dán miếng dán mũi, hay lột lông cả mặt. Sau đó rửa sạch mặt lau khô, thoa một lớp mỏng tinh dầu vào ban đêm. Cho làn da mịn màng, se khít lỗ chân lông. – Trị nước ăn chân, người hay tiếp xúc với nước: sau khi rửa sạch thấm khô nước, bôi sản phẩm lên để khoảng 2h rồi dùng bông lau sạch và ủ ấm vùng da bị tổn thương. – Chữa lành các vết bỏng * Chú ý: Nên lau thật khô, các vùng định triệt lông để được hiệu quả tối đa. Hiệu quả ngay lần triệt đầu tiên. Làm liên tục sau 6-12 tháng để có kết quả như mong muốn.HSD: 2 năm từ ngày mở nắp

Buổi sáng dậy sớm

Buổi sáng dậy sớm, vận động nhẹ và uống một cốc trà GIẢO CỔ LAM thì bạn sẽ có một sức khoẻ dẻo dai, một tinh thần phấn chấn, tỉnh táo để đón chào ngày mới.
✅Giảm béo hiệu quả, đặc biệt là tiêu mỡ thừa ở bụng, đùi.
✅Hạ mỡ máu (hạ cholesterol toàn phần và triglyceride)
✅Bảo vệ gan bằng cách tăng cường thải độc cho gan và tái tạo tế bào
gan
✅Hạ và ổn định huyết áp, ngăn ngừa các bệnh tim mạch
✅Ngăn ngừa sơ vữa mạch máu và giảm nguy cơ tai biến mạch máu não
✅Giảm đường huyết, và ngăn ngừa các biến chứng bệnh tiểu đường. Dùng
tốt cho bệnh nhân tiểu đường Type 2
✅Tạo giấc ngủ tốt khi căng thẳng, suy nhược, mệt mỏi
✅Giúp ăn cơm ngon, nhuận tràng, ngủ được, tăng khả năng làm việc, giúp cơ thể trẻ lâu, kéo dài tuổi thọ
✅Làm giảm căng thẳng mệt mỏi, giúp tăng lực mạnh
✅Làm hết hoa mắt, chóng mặt, đau đầu do thiếu máu não
✅Ngoài ra còn giúp bệnh nhân sau phẫu thuật, chiếu tia xạ, truyền hóa chất ăn ngủ tốt, mau hồi phục sức lực.
LH: 0942.574.593

Kem nền siêu khủng của Catrice đây ạ

Kem nền siêu khủng của Catrice đây ạ
Độ che phủ và lâu trôi khỏi bàn luôn ạ.
Chất kem nhẹ mặt mà vẫn đảm bảo được độ che phủ tốt đấy nhaaa.
CATRICE HD LIQUID COVERAGE FOUNDATION
GIÁ SALE #250k
Dung tích: 30ml
✏️Sẵn 2 tone
10 Sáng
20 Tự nhiên
Catrice thuộc công ty mẹ là tập đoàn Cosnova (Đức). Công ty Cosnova có 2 nhãn hàng là ESSENCE và CATRICE. Tuy Catrice là nhãn hàng mới, được phát triển và mở rộng sau Essence nhưng được đón nhận một cách nồng nhiệt ở Đức và các nước Châu Âu vì giá thành hợp lý mà chất lượng đôi khi không hề thua kém các nhãn hàng lớn, được đặt trong các cửa hàng Drugstore và các trung tâm thương mại mua sắm.
Với chị em gái yêu thích vẻ tự nhiên thì đây là một dòng kem nền hoàn hảo, giá lại rất phải chăng, có mùi thơm dịu nhẹ. Tạo một lớp nền mỏng, đều màu, trong suốt. Không chỉ là sản phẩm trang điểm mà kem còn có tác dụng như một loại kem dưỡng, một nghiên cứu về da liễu cho thấy chỉ sau tám tuần sử dụng hàng ngày, các đốm sẫm màu có thể sáng lên trông thấy, ngăn ngừa sự ửng đỏ trên da, chỉ số SPF 25 bảo vệ da khỏi tia cực tím và tác động xấu của môi trường.
Lớp nền giữ lâu đến 24h, độ che phủ cao che được cả những đóm tàn nhan nhỏ li ti trên mặt.
Tuy là dòng sản phẩm Drugstore nhưng chất lượng sản phẩm không hề thua kém các dòng sản phẩm highend thậm trí còn tuyệt vời hơn nữa. Dòng kem nền đi kèm dưỡng chất và giá rất phải chăng đáng để thử.

<3 Múa nóng

<3 Múa nóng , các nàng cần 1 lớp mỏng thiệt mỏng , nhẹ nhàng trong veo và phải kiềm dầu thì chọn kem trang điểm CC cream #Sugao nha :) #hàng_nội_địa_Nhật Bài Review của 1 beauty blogger : " Nếu bạn chưa dùng Sugao, lần đầu sử dụng sẽ rất thích thú vì chất kem Sugao rất đặc biệt, là dạng kem tơi xốp mà mình chưa từng gặp bao giờ. Chất kem siêu nhẹ, kem mềm và dễ tán. Khi tán trên da lại có thể cảm nhận được da mướt mịn dưới từng ngón tay. Kem rất mỏng, mà theo nhà sản xuất là mỏng chỉ tầm 0.01mm, nghĩa là rất rất mỏng, và vì vậy khi mình cần che những vùng da có lỗ chân lông to như mũi và 2 bên cánh mũi, dù thoa đến 2 hay 3 lần kem đều không bị hiện tượng dày kem hay lộ kem phấn Trong lớp kem đầu tiên sử dụng, bạn đã có thể che được 70% lỗ chân lông trên da. Lớp kem thứ 2 có thể phủ đến 80 – 90%. Riêng vết thâm mờ vẫn có thể che được tầm 70 – 80% nhé. Khi sử dụng kem trang điểm Sugao, lần gần đây nhất mình test là từ 7g sáng đến 18g tối

NHẬN GIA CÔNG SON TƯƠI VS NHIỀU ƯU ĐÃI HẤP DẪN

NHẬN GIA CÔNG SON TƯƠI VS NHIỀU ƯU ĐÃI HẤP DẪN!
Giá ruột 30k/1 thỏi + tiền vỏ son tuỳ loại
Làm từ sl ít nhất 100 thỏi trở lên!
Các bạn đừng so sánh giá vs 1 số cơ sở sx khác rẻ hơn vài nghìn , son nhà mình giá tốt nhất thị trường nhé!
Ưu điểm bên mình :
Khắc phục toàn bộ những lo lắng các khuyết điểm ở son Handmade ở khách hàng như : rỗ son , sần sùi , trầy xước , vân son , hình thức xấu do kỹ thuật đổ màu, son bị sạn , cặn , khô , son để lâu bị khô quéo , mốc , hạn sd ngắn
Bên mình sẽ giải quyết hết những khuyết điểm trên mà ko phải chỗ nào cũng làm được
100% ko có lỗi lỗ rỗ to ở son , sần sùi son , hay trầy xước!
son đều tăm tắp 100/100 – đc kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đóng vỏ ( xắc suất bị lỗi ko quá 2% và đc bảo hành làm lại mới )
Bao đổi – Bảo hành son bị gãy do vẫn chuyển và những son bị lỗi do quá trình đóng gói … lỗi xấu ko ưng ý bảo hành thoải mái …
❤️ Hạn Sử Dụng : 1-1,5 năm từ ngày sx
Lh : 0936093349-0909062996. ( zalo , viber , imess )
Fb : Vu Ha Kieu My
(Màu khoáng nhập khẩu mỹ nhé k phải màu vớ vẩn đâu nên siêu mịn luon. K có 1 hạt lợn cợn nên đừng so sánh giá cả) màu Ko mịn như lụa hoàn tiền 100%
Các bạn muốn dòng son mang thương hiệu riêng của mình? Mẫu mã riêng biệt? Không đụng chạm ai? Hãy đến với mình nhé!
Nhận hợp đồng gia công đơn hàng cho công ty, cá nhân.
Chuyên sỉ lẻ sll theo giá cả cạnh tranh!
Tuyển chi nhánh, tổng đại lý các mặt hàng bên mình nhé!
Sỉ son kem – son lì
Ko chì – lì – đảm bảo chất lượng nhé
Xưởng nhân gia công số lượng theo yêu cầu mẫu mã nhé!
Chuyên nhận gia công son tươi trọn gói bao gồm:
✅ Gia công son tươi với bảng màu ~ 30 màu HOT HIT nhất hiện nay.
✅ Hỗ trợ đổi – bảo hành làm lại 100% nếu son lỗi hoặc hỏng!
✅ Áp dụng giá gia công theo số lượng ban đầu khi nhập hàng!
✅ Có trách nhiệm cung cấp ảnh chụp màu son nếu khách yêu cầu ( có chèn tên độc quyền của từng khách
✅ Và cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác.
#giacongson #giacongmypham #sonhandmade #sonli #giacongsonhandmade
#Mattelipstick
#giacongson

Bông Tẩy Trang Silcot (Hộp màu xanh dương nhạt) xuất sắc là sự lựa chọn số 1 của phụ nữ Nhật hơn 1O năm qua với màn “song kiếm hợp bích” cùng nước tẩy trang càn quét mọi bụi bẩn

Bông Tẩy Trang Silcot (Hộp màu xanh dương nhạt) xuất sắc là sự lựa chọn số 1 của phụ nữ Nhật hơn 1O năm qua với màn “song kiếm hợp bích” cùng nước tẩy trang càn quét mọi bụi bẩn, tạp chất và lớp trang điểm trên da chỉ với một cái búng tay. (y) (y)
Xuất xứ: Nhật Bản
Giá bán: 3O.OOO/sp
⬜ Quy cách đóng gói: 82 miếng
⚪ Link review sp:
+ https://goo.gl/pjxTqz (Sheis.vn)
+ https://goo.gl/tLK6EW (Primmy Trương)
+ https://goo.gl/hZcwIl (Angelaonmars)
Bông được cấu tạo từ 1OO% cotton nguyên chất, không hóa chất tẩy trắng, không làm da bị kích ứng, đã được kiểm định y tế về chất lượng an toàn cho mọi loại da.
Bông có thiết kế dạng hình chữ nhật nên khi dùng không bị xù bông, xơ hay biến dạng do phần viền bông đã được dập khuôn dính chặt, rất chắc chắn khi sử dụng.
So với chị 2 bông cao cấp (hộp màu xanh lá cây) thì em út có phần mỏng hơn nên thích hợp dùng để bôi lotion hoặc toner, cực kỳ tiết kiệm nước tẩy trang, nước hoa hồng, chỉ cần thấm một lượng ít thôi nhưng lướt trên da rất êm và tẩy trang sạch sẽ nhanh-gọn-lẹ luôn.
Những miếng bông bé xinh được đặt trong hộp vừa vệ sinh vừa bảo quản sản phẩm một cách tối ưu nhất.
Sản phẩm có thể dùng để tẩy trang, thoa nước hoa hồng… cực kỳ tiện dụng, vệ sinh.

Bí quyết Thần kì giúp lưu giữ tuổi thanh xuân và để có làn da tươi trẻ như người đẹp “KHÔNG TUỔI” LÃ THÀNH HUYỀN hay MC KỲ DUYÊN là gì

Bí quyết Thần kì giúp lưu giữ tuổi thanh xuân và để có làn da tươi trẻ như người đẹp “KHÔNG TUỔI” LÃ THÀNH HUYỀN hay MC KỲ DUYÊN là gì???
⤵⤵⤵
THẬT LÀ BUỒN VÌ ĐA PHẦN các thiếu nữ, thanh niên đang tuổi mới lớn nhiều mụn mất tự tin quá phải không???
Các chị em phụ nữ văn phòng,các cô y ta, cô giáo đi làm mặt mụn thì sao ta bây giờ.???
Còn chờ gì nữa nhỉ : Thử đi là mê liền.
MẶT NẠ NGŨ HOA HẠT TINA LÊ HOÀN TOÀN THIÊN NHIÊN 100% tái sinh làn da em bé CHỈ #115k
Da mịn màng, căng mọng nhờ chiết xuất từ noãn thực vật bậc cao
Tái tạo DA tươi trẻ, bật trắng từ 3 – 5 tone
DA trắng hồng tự nhiên như da em bé
Làm đều sắc tố da và Chống lão hóa
Mờ nám, tàn nhang, thâm mụn
———————————————
ĐẮP MẶT DỄ DÀNG TẠI NHÀ VÀ CƠ QUAN LÚC DẢNH DỖI

HOT NHẤT TUẦN LUÔN NHA CÁC CHỊ

HOT NHẤT TUẦN LUÔN NHA CÁC CHỊ!
MẶT NẠ ĐÁ ICE COOLING ( sản phẩm dùng vĩnh viễn)
Xuất xứ: Hàn Quốc
GIÁ : 650k
Quy Cách: 1 mặt nạ Đá
Trong thời tiết nóng bức, mệt mỏi của mùa hè, sau nhưng giờ làm việc mệt nhọc, sau khi tập thể dục về được đắp loại mặt nạ này và nằm thư giãn, hưởng thụ cái cảm giác mát lạnh, se khít lỗ chân lông ngay lập tức thì quả là không còn gì so sánh bằng. Hãy tự trải nghiệm và Ice Cooling Mask đảm bảo bạn sẽ không phải thất vọng.
❄️❄️❄️MẶT NẠ ĐÁ ICE COOLING ❄️❄️
Bất chấp thời tiết nóng nực khiến làn da b khó thở , lỗ chân lông nở to , bã nhờn dầu bóng loáng chỉ mất 30 phút mỗi ngày đắp mn đá sẽ giúp làn da của b trẻ hoá lại ngay tức thì .
❄️Công dụng của Mặt nạ Đá Ice Cooling :
✅ Khi nhiệt độ da giảm xuống cũng đồng nghĩa giảm độ tuổi của da , giúp trẻ hoá làn da
✅ Giảm quầng thâm , hết sưng bọng mắt .
✅ Giữ da mát lạnh tác dụng se khít lỗ chân lông , da căng mịn hơn
✅ Giúp da ngừng tiết bã nhờn , kiềm dầu giảm tối thiểu
✅ Giúp hấp thụ dưỡng chất thẩm thấu nhanh vào sâu trong da hơn .
✅ Da dị ứng , da mụn , da tổn thương dc làm dịu nhẹ lành da , giảm sưng phồng .
✅ Mặt nạ đá tốt hơn chườm đá trực tiếp rất nhiều ko bị chảy nước , lại đắp dc kín mặt .
✨✨ Ưu điểm lớn của mặt nạ Ice Cooling là có thể dùng đc vĩnh viễn , dùng n… lần mà ko lãng phí . Chỉ cần sau mỗi lần dùng xong rửa lau sạch bảo quản nơi thoáng mát hoặc để trg tủ lạnh .
❄️Cách dùng :
_ Trc khi sử dụng để mặt nạ trong tủ lạnh ngăn đá 1 phút .
_ Rửa sạch mặt – đắp mặt nạ dưỡng hoặc bôi dưỡng chất xong thì đắp mặt nạ đá Ice Cooling lên trên để 30 phút hoặc đến khi hết lạnh thì tháo ra.
Trong các bệnh viện Hàn Quốc chăm sóc da chuyên sâu cho biết : Nếu 1 ngày đắp mặt nạ đá 1-2 lần sẽ giúp da căng bóng , se khít lỗ chân lông , giảm mụn , trị thâm bọng mắt