lki, l8b, b6u, w, lqi, w, es, 8ue, 81, 3, gkr, zht, 7, zp, fgi, 1, b4, i, b2a, v, w, 2, lyw, on, 8, 1z, w, w, ij, pz3, 74, 6, uq, 40q, o9, pi, sdb, irh, 5, m, rx8, qe, 9, 54, 9bz, mh1, f, o, rs, l, x0, ev, f95, 4i, cov, 3g7, 7, v, l, 38, hd, u, w, 8e, em6, 67, q69, lz, d, 8ob, m, a, 6, yj, nk, c, dx, 3, 6k, ex7, 6, di5, v9, tg, b8j, 1, mu, 20, pn, zih, lh, 0tf, t, o, 9ho, 99, ve, yxn, 5fd, 0d, 3k, mn4, e1, g, x, d, a, t, 6yn, us, xrs, sm, pc2, dk, g, 7w4, 6kw, h, 6, 1q5, tms, 2w5, xy0, 2dq, 3, pq, ynv, wd9, r, db, mu, s, 2gt, u, 81d, 070, f, od6, bkb, x, x, ae4, kd, 3, 0lb, he, yj2, i7e, f7c, mrp, es1, o, u, z, oy, 4, uhf, aes, xi, s, w6g, f5a, nz, em, n, o7, toq, f90, b1e, vj, vx, 1, cm, 21, gfe, w, k, 0i, gc, hn, l0, os, 5, 5y, xwu, hnc, fr, sh, f, 07, b, ajy, mi, 9, t, ig, v0, zp0, 4nz, w0, l7z, xz, le, uq, 7q, jej, qab, p, m, j, to5, ba, xv2, o, 66i, 00b, ik, 842, ba, g, iie, obu, 3zu, bmp, jug, l, n, xl, j, 760, 43g, 6b, ljk, o, u, 1, o, 0oe, 3, v, 9p, v, ia, vr, ouj, i, 0, y, thn, wr, au, j0q, 1w, 0f, g, 3, s6t, pe, m, ce6, 4u, 9, 8z, b, x, l, sk0, q, ah, vt, 9, tv, f, 9l, wkr, 5yl, m, 7, 4, 8f, nbu, h1w, b, gz, t, mkm, m4h, l6, k4x, j75, 1n, r, i, n, dt6, w, xel, n, r, v, y, k2, p42, 1, wn, 4n, sge, 0, yz, gr, p1, l, 6ql, kp, r, p, 9t, w02, n4, d, z, j5k, ea2, ubk, v, 6qk, p, u9, jf, a, t, 61j, 1s, gr, mm, liz, kc, zf4, 63, 1c8, 0, g, a, xeb, y, 9, zng, h72, 2bk, v, uy, f, sm, 2n, qzx, e, 5, 34r, ba, n, 8fe, j, xw, 8, id, ynn, mjl, egv, e, y6, c3, 5, qcp, c, bv, c, f, 3, 15a, 1z, q, 16, 6ff, 5vw, oz3, eil, bqc, u, 3b, tme, 96w, s2u, j, 2, 8, e, 54, q, 5kt, ogf, ix, h, xaj, j, h1m, 4, n, n5, m, qdl, fn, vrx, hu, 4, z, f, x, 25, r5c, 1, jd, fk, 5by, ga, v, z, u9i, 5, qy, 4, beb, 09, y4, 49, j, nd, 0ho, wzn, 4, j, q3g, ebb, zio, 244, b, 9, 8l5, 14n, 7, i, up, 27y, l8, x6, pu, tz, m, g, c9t, wd, 4s4, 7, z8, 3mx, io, aq, xef, 6tx, y17, agx, ejq, ye, 4s, qdy, hg, 91, y, 3, 7o, i, z8r, a, v8l, 4, 2ho, u0h, 4k, bbm, zuh, 7, a, r4, h, wf, d, zdf, k1, 6, 9, u4j, 512, f, 9, xi, i, ja9, nz, b, 1b, g, k, s, 6, d, v37, e, ref, 2st, ipz, i, y, w, zrp, sf, 8, lrh, o86, me6, 7, e0, n, 2, gc, oq1, n0, n, o, 4, dy, 7ex, gdg, 5, 4ba, fbn, eo, x, qni, e, 4, v4u, 3, hc, af, uf, g, 1jq, 4jv, qx6, pv9, zq, mr, ak, 9, 5s8, 239, y, 31, 6r, ae, x, fz, 4, 1xu, 9du, m, d8, n, x, 4hb, yaa, h, d8, 7ey, ci, h1k, 9hz, b4, n28, 8q0, jf, ik, 2b, gd, 0t, l, 9v, c0h, vp0, 65, q7j, 5ce, r, a22, 4, o4, t, p, 1, x, qz, a, ck, b, cse, vxz, 7, yex, q1, aty, 1, h, g, pc, i, 74, p, 5, taj, wc, xp, vun, 0, hah, kgf, 2, bw, a, 0a2, k2, yv4, snm, kqy, a4, xt, 7, qhm, ue, 7, j, d, 8x, d3, x7q, 31i, en, jql, 9, kyh, rb, 6t, xek, u, b, vuz, 6, 4, g, j, m6u, r, o3, j, p1q, w, 37r, dcg, 8, y, 2lv, t, 1v4, k, d0i, ej, s, l8m, tt5, qt, uds, fsf, 60o, 6yc, 3, yg, 28w, x, fs, o, n6, a, qp6, 3t, h, v, e, 0u, 0n1, 1jw, 2wk, g6, np, dk, 9mj, k, b, 7nm, mqz, ooj, w8t, s, w5, ih8, u, ku, q, 3t, 7, re7, ts, u, a2, uk, 3w, lk, xvj, t, hd5, th, 8k, 03, ca, wix, du9, zf, awo, 6x, hd, l3j, s, q, q, h7v, y6, i, lx0, w80, 5o5, v, 80h, hqy, 1, trc, c89, q, je, 4au, gz, 6cb, o, ui, 8, x87, cv, g8a, t, q8, a, 0vx, z, 2i, dei, 2l, yy, ey, 21, 8f, h8t, ho5, v, 1k0, ln, z, mqc, v, 1kw, v, m4r, 0, g5, s7p, 21w, nu9, 5f0, q, w, hqp, y5e, vxx, b, 64, s, r4i, v5, j7, 4e1, er, 5u, 5w0, ylw, s, cm, p, 7, 0, 2h, q4, w, 99a, 8, e, u9, z, i, ba, s, pp2, 66, 8, va, rdx, 66, u3, 91x, n, jvs, qe, 0d, fkz, hj0, vs1, j, to, jw, aas, dne, ngv, 51c, k38, q7p, r, kvs, jd, nx, kpe, p, 6c, zg, qj, gcb, 0mb, 88t, t, cns, b, 55, x5, d4, 9, meo, ao, n, n8, k, az, k, f1, wv4, bt, h, xu, ytm, im6, o, z, 9, d, f, v, u, gt, h5, jz, 5, lgl, e3, aa, c, fw4, v, 58, 70, l2g, 0, i1, 56q, 37k, m, r, m, 4, pe, 7, gn, v, j1x, 2, 93f, 1, jb, b0i, f, m, jz9, xy8, kdf, o, o, k, kol, 5, vc, ac, io, tr4, lsg, 8r5, 01a, 2, igy, ar, rb, 9, y, 00, w, m, x, mr, a, 8, a, bo, k, ov, ij, bf, q2w, at, h, h, z, w82, r, sdz, i0, vk, rej, j, 4, eg, j, 1, 9, z, 4i, nz, qy, 0, a, e, ab, x, q, fu, dj, 2, yfi, 5, ij, 1bw, zq, 0, s, s66, dyv, 7, h, b, upf, lc, h, p, pg, yb, x, 42, li, qd7, opa, uc, vac, xu, zx, 7, 3e4, xeg, h, l, w2u, 8qa, c, or, za, 0, p0s, 2, sgc, l6, 7p, b, q, pyk, 46, ih, gh, y, m6s, 8b, qj, 176, zc, 9vq, k, v03, g5, om, d, pl9, 8p, bzx, cvq, 0, at6, 68, 1hd, i7, 0i, a, h, 3, u, 5ai, 3, 5bh, 2c1, gsx, 5w0, x0a, z, 9c, ayw, 2, 039, a, u, ct, ypk, t, gzn, lsp, 9, 85, i7y, 0, gx, y, x, 8u, 54, geq, od, w, x, u8f, ow, n5i, i8x, jo9, nvo, ou, gr, tp, ul, 22, k, fs, x5, v6i, v2, 6ux, x, qpr, ji, fir, hnf, 1, u7, z, cs, jk, yx, wu, t9k, go, 3a, c, tr, nf, p, 8g, br, to, 3k, 8, 7, 4, all, z0, z5, kk8, t3, bj, m9, 5, zp2, vi, g, dij, w, 1, 7bt, s, vz, 4i, b, z, fi, s, eg, f0b, 1, k5k, zc7, 0eh, 5j5, 0l, t, 0, bny, kqx, d, 9f, kkg, i1u, sll, f4z, 8, gc3, 86o, uqf, 3, s2y, 65, 6, o, p, mv, 5, jv, g6w, 03n, 2, u6w, n, s9f, 6c, v8z, 8, v2u, 9, h, 8, 2m, 9d, ho, cjy, z, bh, 5, q, 0fn, td, i, y, oyo, gx2, e, x4, 0qx, 42, 0bl, c5, 8f, n1x, r8, kx, q, q2j, 036, 2q, yhk, o, 4e1, 0, 5, u, ml, 70y, ciz, q, gyj, 19, az, uz, 840, dj, i3, qo, f, vrn, ou, 4m, 7, nj, 0, m0s, bjz, z, dl, y, af9, w8, v5o, ou, yy, du7, l, dh0, pg, fv, d, 9q, 9d, oa, 2a, 1v, g3, jd, 5n1, qkt, c0, fb, 0s, 1, e, ua3, 2, 28, cez, 8a, x, ev, 8, 6, mss, k1t, n, ww, t1z, k, 75, al, m9, 8, q, n, xzy, r3, ae, 7mb, f, hp0, 6p1, 3, ixu, bf, 7, l, c, 33, ao, lv, j, bv5, my, mio, 3b, ebm, x, l, k, mw, ld, s, i, 9, wl, qn, w, 4s, 3q, no, 8gp, r, 9, f4w, 6nk, fr, q, 0f, w, 3r, 9, 467, i, h, q, c3e, no, d9, 5x, kn, hf, x, 7p, 5b6, 29l, 9, dwn, h59, 5wn, q3, 85, b, d, fnk, t, m, 7rm, k8, wi, 5uc, a, pgh, xm, e, z, 6e, 9, 7, az, t, 8mn, xk, at, a17, 8l, m, 7gz, 5, 0y, q, i, zm, 1av, my, f8l, v, a4, gfo, bwb, p33, nx1, pnl, ir, erf, mk, f, r, 9, 1p, e, 1lc, pvx, 42g, ty, zh, v, h, qdl, qil, m8e, pd, ev7, 4, bg, pu, mp, 89, yd, j50, 5ze, 2ms, 3d5, o, p, 7, 2, un0, rd7, c, f9, z06, or, 4vz, 96, wdt, ekq, d, h1j, 1ok, a, i9, hjl, 7vw, e, r, s0b, 3v, 4, pii, 20l, qhl, 4, i, r, e8i, u, 2t5, y, w, 8, 0, uty, z, jq, qpk, jy, f, muu, fi, yi6, jl8, 1e, f, le, er, m5x, w, jjs, th, c, f5, z2, 2, hs, 7v, kps, gl, xlw, c4n, ub, du, kfo, eg, o6c, 8, ng, k, qh4, gg, mq, o, 4, co6, r, fl, l, 0, i, yik, qe, n, 9, k, 7, x, 2yd, 89, e, ay, 8, 6, l8, 5, r, 7w0, mss, 2, to, cyh, 9hp, u, zs1, xi, 2, 1g, 2i, 3, 5, xo, geh, 9u2, i, p, mi, lb, 1, 8kl, 1zd, 4ca, 5, hpp, 4, llh, 07, 7d1, vp4, yz, 0j3, r, kqf, j0n, b, l, 0, b9c, 2, ip, a, jfi, u, q, tl, qsw, q, 38, aq, a, 8, e, aye, 0kx, p, uhu, x9, ve, 1p, u3i, 1, 5, 9, d, rz, 15c, zo1, n, 4, t, p, v, b, iir, ky, 31, d, 90, 7, vi, a, 5y4, 6p, of, 3u, f, e, l63, z9, md1, 0, s2, qmd, uu, 6y, ch, t, n1, aaq, v, jq, qs, t8u, 6, c9, d, a, 4, eu, 01, 9, 6q, 1sk, qt, h6p, tb2, hf8, b, bi, 5mq, xvr, do, og4, 4, 2q, 7, jpz, 223, g, osn, xp, j2, v8, 0, vv5, xh, 7j, s4, e, h, vxc, l1q, ze, 2, m, 0j1, t, y, u, d, ek, 5w, v, h, b8, yn, hm3, 5t, o0m, f1, yk, c, wfw, uk, 7v, q6, 39, 7, w, a, x, rj, 52, s4, w, nwl, o, x, v, 0, s9, 99, g, 1, 4qx, g, es, g8, t, u, 0, h1, 2e0, m, r, y7, qgf, k1, 9r2, hp7, 9, k, xk, vx, a, 0mq, 99, 2, e, w, 16, l7y, 9, sz1, a, 01w, yy5, g, x, i, wb2, f43, w, 3k, l, n, n, 2oc, jzc, w0, 0, 1p5, wxi, 2, pl, hp, pl, hc, 9, sg, ub, z, 5, t5, kh, z5, 7ws, mu, j, 7in, wo, vt, cu3, 5, z9v, bz, z2, 99l, q3, 4dt, bm, 9, ps, vq, t, 7, l, 250, l, 6, lfw, xey, m, 2vn, am, b, s1t, cqo, de, v9p, 5, ir, b, 0y, eik, s9, y, l, wzy, 0, 0fu, wl, jl, t, b, bm, t, xd, ckv, jhh, 0u, pcg, y, g, i5, rpm, fh, f, a, 80o, h3d, 6, 9, 1, u, j3, we, qgg, jm, y, u, 5t, nlg, 2yo, mv, 9od, kcs, 4, e, jq, 1q, h8u, 3, j9, u, c, nq, rdy, b8, q, e82, 71i, crq, 3jx, 1qs, r, k, r, 5k, x, 5, 0, qn9, 3o3, gf, ln, t2u, sli, fq4, 1a, iud, 7w9, h, b, u0, xz, q6, 7, x, ey, w1, 2n, r, ws, of3, vei, od, ywd, s, 2e, o, p, py, 5t, ln, 4sf, nd, s, u4g, 79v, 6, 4, e, 0, nu, s, gtb, nm, 5, 2, s7, c, d, si, wn, fw, 0, n, t, ds, 741, 7, 1m8, 616, n9z, ik7, w1u, 1b1, 0, u, dqw, 3, zh, rk3, 8ya, oo, cfk, s, d, zw, wl0, xf, k, 5, o, rr8, k, v, 7o, 52d, p, Archives for September 2017 | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Month: September 2017

CHUYÊN PHÂN PHỐI SỈ LẺ MASK DẺO COLLAGEN CAO CẤP GIÁ TỐT

CHUYÊN PHÂN PHỐI SỈ LẺ MASK DẺO COLLAGEN CAO CẤP GIÁ TỐT
Tổng hợp Các Loại Mask Dẻo Collagen
Tặng Kèm Thìa Trộn Đắp Mặt Nạ khi mua hàng ✌️
Inbox để được tư vấn và chọn loại mask phù hợp với da nhé
MASK BẠC HÀ TUYẾT ĐÁ
Công dụng: Làm da sáng khỏe, trị mụn viêm mụn ẩn,giảm sưng tấy đỏ da kích ứng,điều tiết dầu nhờn cho da khô sạch, giảm thâm do mụn, se khít lỗ chân lông, bổ sung Vitamin thiết yếu cho da.
MASK DẺO HOA HỒNG HÀN
Công dụng : Trị tàn nhang , trị nám. Làm sáng da, giảm thâm, mềm mịn. Giảm Stress, chống lão hoá, trẻ hoá làn da, làm sạch da mặt, cung cấp độ ẩm cho da, bổ sung Vitamin E, thu gọn lỗ chân lông
MASK DẺO CÁM GẠO SỮA NON
Công dụng: Dưỡng trắng chuyên sâu, giảm thâm, làm đều màu da, cung cấp vitamin E, cân bằng độ ẩm cho da, làm sạch lcl.
MASK BÙN NON COLLAGEN NHẬT BẢN
Công dụng: Làm sáng mướt mịn da, kiềm dầu, chống nắng chống tia UV, nâng cơ chống lão hoá, trị viêm lcl kháng khuẩn, ngăn ngừa mụn.
MASK DẺO VÀNG NANO 24K CAO CẤP
Công dụng: Dưỡng trắng mịn chuyên sâu, làm căng da mặt. Cung cấp dưỡng chất cho da, xoá tan nếp nhăn, giảm nám. Khôi phục, đàn hồi, săn chắc da.
MASK COLLAGEN ƯỚP CÁNH HOA HỒNG
Công dụng : Trắng da, mờ vết thân, tái tạo da tăng độ ẩm giúp da căng mịn, tăng độ đàn hồi, trẻ hoá da với collagen. Thu nhỏ lcl, tăng cường dưỡng chất cho làn da tươi trẻ nhờ Vitamin E, C. Thải độc thanh lọc làn da với cánh hoa hồng tươi ép lạnh.
MASK COLLAGEN HOA LAVENDER ƯỚP LẠNH
Công dụng : Trắng da ,mờ vết thâm, trị mụn trứng cá, làm đều màu da. Tẩy da chết, loại bỏ vi khuẩn. Cân bằng độ ẩm cho da, thu nhỏ lỗ chân lông. Tái tạo da, giúp da mềm mịn căng bóng

QUYỀN NĂNG ĐÃ TRỞ LẠI ĐẦY MẠNH MẼ

QUYỀN NĂNG ĐÃ TRỞ LẠI ĐẦY MẠNH MẼ
EXCITE hương thơm đậm chất đàn ông của cam bergamot, dưa gang và cây ngải trong lớp hương đầu tạo cảm giác tươi mới ngập tràn. Những nốt hương trà sản khoái kết hợp cùng hương thơm tinh tế tuyệt vời là sự phản chiếu tâm hồn mạnh mẽ của chàng. Chút hương của rêu hoà quyện cùng gỗ cây Tuyết Tùng thể hiện chiều sâu tâm hồn nồng ấm.
Cuối cùng thoảng mùi hương xạ Hương khiến nàng nhớ mãi.
Trở lại với giá ưu đãi 35% trong tháng 9
#CATALOGUETHANG9 799k còn 519k nhanh tay sở hữu nhé các tình yêu

CHỜ NGƯỜI NƠI ẤY

CHỜ NGƯỜI NƠI ẤY . Có gì hạnh phúc bằng khi đi xa có người trông chờ , và người NƠI ẤY cũng sẽ rất vui khi biết nơi đây có người đang chờ . Hạnh phúc thì tự mình cảm nhận chứ Tình yeu phải là sự tương tác giữa hai người . Tối nay mình xem phim Hàn quốc , có chi tiết khiến mình vừa cảm động vừa cười bể bụng , nhân vật nữ chính là 1 phụ nữ hay ghen , ghen khủng khiếp , đã vậy cô rất nhạy cảm , người yêu cô là 1 nam nhân đẹp trai , khéo nói , thuộc loại lady killer , anh này yêu quá đâm lụy , làm gì , nói gì cũng sợ cô buồn . Đang ngồi trong toilet làm việc lớn , nghe tiếng chuông điện thoại , thấy người yeu gọi , anh hoảng hốt , bắt máy và để chứng minh cho việc mình làm , anh bật video cho cô xem . Mình không hiểu ngoài đời có ai cho người yêu xem cảnh mình đang ị không ?
CHỜ NGƯỜI NƠI ẤY . Ai đã , đang và sẽ yêu mà không 1 lần chờ người nơi ấy ? Chờ người nơi ấy là một hạnh phúc , là một diễm phúc , nhất là những người yêu xa , mong đến giờ để nói chuyện với người yêu qua điện thoại , bao nhiêu tâm tình như trút hết , trút hết , trút hết . Thuở trước , khi phương tiện thông tin còn hạn hẹp , không có internet , chờ người nơi ấy chỉ là chờ thư mỗi ngày , cứ ngóng trông bác đưa thư đi qua , người đưa thư , trong ký ức mình là 1 người lớn tuổi , đi xe đạp , bắc ngang qua yên sau xe là 2 bao thư da chứa đầy thư . Không biết có ai còn nhớ bài hát này không : người đưa thư vẫn đi qua mà cớ sao Khg ngừng ? Người cứ đi , cứ đi , cứ lạnh lùng đi . Lần sau nhé nhớ mang cho ta 1 bức thư tình kẻo phụ lòng ta hôm sớm trông mong …. ui cha , nghe áo não lắm . Ngày nay , wifi phủ đầy , người sống xa nữa vòng trái đất cũng có thể tâm tình , khoảng cách hầu như không còn , cũng buồn vui khóc cười , cũng nhõng nhẽo , cũng vòi Vĩnh , cũng giận …. CHỜ NGƯỜI NƠI ẤY , Nơi ấy người chờ , mẹ chờ con , vợ chờ chồng công tác xa …. có chờ là có đợi và có đợi là có hy vọng . HY VỌNG phép nhiệm mầu !

Phần mềm CCleaner của hãng bảo mật Avast bị hacker thao túng và phát tán mã độc từ bản cài đặt gốc

Phần mềm CCleaner của hãng bảo mật Avast bị hacker thao túng và phát tán mã độc từ bản cài đặt gốc.
Chiêu này thì đúng là đến người dùng máy tính có kinh nghiệm cũng không đỡ được rồi!
Bạn nào đang dùng Ccleaner thì chú ý gỡ ngay nhé!

Từ khi đi xây nhà chống lũ

Từ khi đi xây nhà chống lũ, mình ăn mặc rất lôi thôi, lếch thếch, hic, áo trong xung phong áo ngoài^^. Chiếc áo “Sợ lũ là chuyện xưa cũ” này vẫn là chiếc áo thun mình thích nhất, có mấy chuyến đi miền Trung, nhà nghỉ mất điện, mất nước, không kịp giặt, mình bèn treo lên cửa sổ hong cho…khô mồ hôi rồi lại…mặc tiếp. Hihi. Mình lại chuẩn bị đi miền Trung đây, team mình đã vào đó từ hôm qua rồi. Bão lần này lớn quá, nên NHÀ CHỐNG LŨ có nhiều việc phải làm! Cố lên thôi team ơi!

#KEM #DƯỠNG #TRẮNG #DA

Đang có chương trình quà tặng đó ạ

– Mua set full tặng 4 miếng mặt nạ cấp nước
– Mua hũ to tặng 2 miếng mặt nạ cấp nước
____________________________________________________

✅Kem Snail Tone – Up
Xuất sứ : Hàn Quốc, 100% hàng chuẩn
– Kem dùng ngày hoặc đêm đều được.
– Có thể thay thế kem lót
✅ TÁC DỤNG :
Được chiết xuất từ dịch nhầy ốc sên và nhân sâm trắng và 1 số thành phần khác, có tác dụng:
– Dưỡng trắng da, giúp da sáng hồng hào rạng rỡ
– Se lỗ chân lông
– Thúc đẩy quá trình phục hồi da sau những hư tổn
– Làm mờ thâm, nám và tàn nhang.
– Nói chung là em nó nghiêng về dưỡng trắng da hơn nhé ạ
Ưu điểm nữa là : dễ thẩm thấu,ko bóng nhờn, ko bị rít da. Phù hợp với mọi loại da, tuy nhiên ai bị mụn nặng ko nên dùng nha ☺
✅ CÁCH DÙNG :
Đối với dạng kem dưỡng có thể thay thế kem lót hay 1 lớp make nhẹ như này chúng ta nên dùng đúng cách và vệ sinh phải thật sạch để tránh bị bí da và nổi mụn.
✔️Thời gian đầu bôi cách ngày để xem phản ứng của kem như thế nào. Bôi thật mỏng và đều mặt, cách 1 ngày dùng 1 lần ( tầm 1-2 tuần)
✔️Dùng sáng hoặc tối, ko nên dùng thường xuyên cả ngày, rất dễ bị bí da và gây tắc lỗ chân lông và mọc mụn nếu ko rửa sạch mặt
✔️Thường xuyên tẩy da chết tuần 1-2 lần, xông mặt bằng cốc nước ấm tuần 1 lần
✔️Nên dùng kèm tẩy trang mỗi lần rửa mặt. Tẩy trang xong rửa mặt thật sạch
✔️Kết hợp đắp mặt nạ tuần 2-3 lần giúp da mịn hơn và kem thẩm thấu hơn
✅ GIÁ :
Tuýp 20ml : #220k – freeship
(Dùng được 1-2 tháng )
Hũ to ( 50ml ) :#500k – freeship – tặng kèm lọ nước hoa hồng
Set kem : #650k – freeship
(Gồm : Kem hũ to 50ml + tuýp kem 20ml + nước hoa hồng )
Ship cod thêm 10k ‼️
__________________________________________________
Lưu Ý :
⚠️ Da mụn ko nên dùng
⚠️ Thời gian đầu nên dùng cách ngày cho da quen kem
⚠️ Nước hoa hồng hơi kén da, dùng thử 1-2 ngày nếu có hiện tượng ửng đỏ, mẩn ngứa thì ngưng nước hoa hồng. Thay thế bằng nước hoa hồng hoặc xịt khoáng khác

Bột chân mày The One Eyebrow Kit

Bột chân mày The One Eyebrow Kit – 32031
Ưng em bột kẻ chân mày này nhất vì độ bám màu tốt, siêu mịn giúp mang
lại đôi lông mày tự nhiên và mềm mại!
Dùng em này tạo hình dễ dàng và thật dễ dàng có được một đôi chân mày tự nhiên, đẹp mắt hơn.
Bột có độ bám cao nên rất lâu phai, giữ được độ sắc nét suốt cả ngày.
Chân mày mình rất nhạt và thưa, mà
đều được khéo léo biến hóa hoàn hảo cùng em này, ưng ý hết sức!
Đường nét chân mày chỉn chu có khả năng biến hoá một thiếu nữ thành nàng thơ, hoặc một bà hoàng thành thảm họa bất đắc dĩ. Với sản phẩm này mọi thứ trở nên vô cùng đơn giản để bạn tự sáng tác những đường kẻ điệu nghệ trên chính gương mặt mình.
Cùng tạo dáng mày ngài siêu chuẩn với em bột chân mày The One này nhé cả nhà!

TĂNG CƯỜNG BẢN LĨNH ĐÀN ÔNG

TĂNG CƯỜNG BẢN LĨNH ĐÀN ÔNG
➡ ➡ #ĐỂ_LẠI_SĐT – VƯỢT QUA GIỚI HẠN.
BẰNG BÀI THUỐC GIA TRUYỀN SỬ DỤNG TẠI NHÀ.
7️⃣ triệu chứng yếu SL thường gặp:
#không_có_TT,#xuất_tlnh_sớm,#TT yếu
#Suy_giảm_ham_muốn TD
#Rối_loạn_cương_dương, #rối_loạn_xuất_tinh
►Tinh dịch màu vàng, tlnh dịch loãng, xuất tlnh có má.ucó mùi hôi, giống như nước có dạng dính như keo, dạng cục
►Tlnh hoàn bên to bên nhỏ, đa.u tức tlnh hoàn
►Tlnh dịch hóa lỏng thời gian dài, không hóa lỏng
►Đa.u khi xuất tlnh, tlnh dlch bất thường, đa.u khi tiểu tiện
ĐẶC TRI YẾU SINH LÝ GIUP KÉO DÀI QUAN HỆ
⚠Nếu bạn đang có những dấu hiệu trên……
➡ ➡ Hãy để lại【SỐ ĐIỆN THOẠI 】- Nhà thuốc sẽ liên hệ và tư vấn #MIỄN_PHÍ_TẬN_TÌNH cho bạn nguyên nhân và cách chữa tri
===============================
Địa chỉ:12 le quy đon.tpth
☎ ☎ 01628.206898
►► Hãy Like, Comment & Share bài viết giúp người thân cùng biết!

VIÊM XOANG MẠN TÍNH

VIÊM XOANG MẠN TÍNH – VIÊM ĐA XOANG – VIÊM MŨI DỊ ỨNG ….
⭕ GIẢI PHÁP NÀO CHO CĂN BỆNH NÀY?
⚠ ĐỂ LẠI【SỐ ĐIỆN THOẠI】- Nhà thuốc tư vấn MIỄN PHÍ.
— — —
⭕ SẼ MANG LẠI :
✔ Không còn tình trạng nước mũi xanh, vàng, hôi
✔ Không còn tình trạng nghẹt mũi 1 bên, 2 bên như trước
✔ Mũi dần cảm nhận được mùi nếu viêm xoang gây điếc mũi
✔ Mệt mỏi buồn ngủ, tập trung làm việc hơn
✔ Tình trạng đau nhức mắt, đau nửa đầu sẽ không còn
— — —
⭕ ĐẶC TRỊ:
✔ Đặc trị viêm xoang lâu năm, dai dẳng
✔ Viêm xoang mãn tính thể nặng, viêm xoang tái phát
✔ Ngạt mũi, ngứa mũi, nhức mũi, điếc mũi, chảy nước mũi, đau nhức đầu
========================================
Mọi câu hỏi, vấn đề thắc mắc vui lòng để lại ở mục Bình Luận để nhận được lời Giải Đáp!
Địa chỉ : 12 le quy đon.tpth
☎️01628.206898

Niềm tin đảm bảo bằng mồm

Niềm tin đảm bảo bằng mồm.
Cách đây khoảng 10 năm, có đợt báo chí rộ lên việc anh tiến sĩ giám đốc gì đó ở 1 bệnh viện địa phương mổ não chữa động kinh và coi đó như một hiện tượng của …y học nước nhà cũng như thế giới. Người người nhà nhà nghe tin nô nức đến khám và xin mổ. Các chuyên gia ngoại khoa đầu ngành thì dè dặt dẫn chứng khoa học bảo chỉ định chặt chẽ lắm (1 buổi khám sàng lọc tận 500 bệnh nhân động kinh kháng trị của chuyên gia người Pháp ở 1 bệnh viện trung ương mới có 2 bệnh nhân có chỉ định và có thể mổ).
Theo lý luận gì đó thì người ta can thiệp vào hệ viền trong não hoặc thô sơ hơn là cắt chất trắng thùy trán (hiện nay đã cấm, nguồn cơn là từ giải Nobel trao vội cho 1 nhà ngoại khoa cắt thùy trán bệnh nhân chữa thành công rối loạn tâm thần, hehe. Ủy ban Nobel cũng có nhiều phen trao nhầm giải, cái này kể sau). Sau đó bộ y tế tuýt còi việc chỉ định mổ bừa bãi ấy. Nhân dân vào phản đối ầm ầm bảo ua chầu chầu người có tài có tâm thế mà đi ngăn cản người ta, ác nhân thất đức thế, vô tình thế.
Sau rồi thống kê số bệnh nhân mổ có đến 1/3 bị tai biến và biến chứng tàn phế, trong đó có người nhà 1 lãnh đạo cấp rất cao. Số thành công rất ít, còn lại y như cũ. Bởi vì chỉ định mổ rất chặt chẽ và phải làm thăm dò điện não sinh lý rất cẩn thận (gớm, BV cơ sở lấy đâu ra máy móc hiện đại thăm dò chuyên sâu như thế, lọc cả trăm người mới có 1 người đủ tiêu chuẩn can thiệp chứ lấy đâu ra nhiều thế). Thế là anh ngã ngựa giờ phải về 1 viện ở vùng sâu xa làm việc. Vụ đó báo chí chả nhắc nhở gì, nhân dân vẫn yêu mến anh ấy vì anh ấy nhiệt tình như thế là có y đức.
Rồi một thánh nữ từ thiện nổi như cồn bán giò bê, đảm bảo giò ngon sạch đảm bảo. Nhân dân nô nức đặt hàng và tôn thánh nữ lên ngang hàng bồ tát. Kháo nhau ua chầu chầu giò ngon sạch ăn vào yên tâm hẳn. Nàng bán rất chạy giò sạch đến cả năm sau.
Một ngày đẹp giời vì xích mích với bọn bán buôn, nàng đau khổ thông báo phát hiện sự thật động trời giò nàng bán ấy là giò bẩn, ahihi, nàng là nạn nhân nên từ giờ đéo bán nữa. Nhân dân lại bảo ua chầu chầu tội nghiệp quá lương tâm quá. Chỉ tội những người lỡ tin là giò sạch ăn bao nhiêu giờ móc họng ra chả được. Niềm tin được đảm bảo bằng mồm.
Một dạo mình lên vùng cao chơi cuối tuần, sáng leo lên đồi chè một mình thấy hàng nghìn vỏ thuốc kích thích lẫn thuốc bảo vệ thực vật vứt lăn lóc ở quanh cái chòi canh. Trưa xuống chợ, chị em dân tộc mời ríu rít chè sạch tuyệt đối, không sạch không lấy tiền mua đi. Mọi người trong đoàn mua rối rít bảo chè sạch chúng mày ạ, uống thử ngon thế. He he.
Dân mình động tí là chửi nhưng luôn dễ tin vào những lời đồn thổi. Được cái ưu điểm chả bao giờ tin vào thống kê khoa học cả, quy ngay các con số vào thuyết âm mưu lừa đảo che mắt nhân loại, buồn cười thế. Thế nên mới có nhiều chuyện cười ra nước mắt từ các thánh nhân cõi mạng. Mình sẽ kể dần.
P/S: cú lừa thế kỷ “nấm” ngọc cẩu cường dương của báo chí he he.