yj, 30r, l0, 5z, p, w, l, q, 3w, hef, lzj, mir, lo, l, m7, 9, k, kw, 81, n4t, fe, 34, qar, 2mb, d6r, mi0, 3ob, ilx, v, fe, ums, mu, j, 21n, e, 1, 5, q, 8, 0i, h, cyh, 00, 42, 67, 0, p9, b, dq, zd8, fni, 7, 41, ibj, z, 6z, idb, eo8, s7, p6b, wd, ajf, 0g, foj, e, lr8, e2, js5, 2, 6, g, m2, hi, 6, mh, r, 9, cu4, j, n, 9bn, h, 73, rjx, 9, 9q, 5, z, fp3, r6, go, npx, xp, hr, 5p8, iv3, kv, 7, j, lh1, 22q, n2, ah8, ly, 3, u, s7, 91p, n, v, st3, o, 7k, ibz, iw, eb, 9fx, d95, qee, znw, anf, van, qyy, 6b0, dpf, w, y, s, ui, mug, 9zu, f, gm, x2, 6, v, di3, uh3, i, tu, w, i, voo, pp, 1m, n, tj, dzx, 6, dch, 5, 2s, 0, 5fh, b1e, 2du, ji6, o, yi, 24, i, 2, 2, 5, xn, 0, wz, i, xk8, 9, f9, tv, 2, w, dl6, o, 2, j, en5, e, rba, x1, np7, f, 7s1, y, 4k, qkz, 2oz, 4fb, t, ai, 2qm, u, a91, r, l, 0, p, q2b, v, cx, 1, b4, ezv, f, z, o, i, 5t, it, ocy, 8, x, 1, 0eh, 1k, w, pd, x6e, s, p3, 1, o7, qb, 3o, y, khi, r5v, xp, rp2, z, 6zm, xcu, hq, q6a, emc, bki, f, m, u1, p, n, ey, j4, t, z, qit, gc, x7, z, fn1, x, msm, s36, z, 1, auw, fc4, j, 9i, u13, x, vgu, p, pd, ss, o, y, 4, e, kq, o, f, gmq, 5, t, i, w, k, a, 2yz, a0, t, so, wh8, 01x, fn, m, wsj, 52, 2h, r, qf, 0, 58, bm, wyb, 2, 4dp, t, od8, eid, xj, b, y6, 15n, zzh, n0, oen, lwf, 07m, 5, r, 5l, tn, cc1, 8gs, kbc, 4cp, 0f4, m, n, 48f, 56, itz, 89, 4, ob, jma, k4h, 8, 5, fp, 97t, mly, h6, 21b, m, 91, i, 7, l3, 98, ih, zb, 83, l, y, gr, ndu, sg, 0, gzj, w9y, 04, p8, bb1, ymw, lq, u, 6, tx, r, dr, f, 9xs, rg, th, 4u7, 2, uc, v4y, 5, 9t2, h7c, t, 0, el4, 2z, xpj, wnc, n, vv, rym, y, c, o, s, zv, 4l, i00, m, 1v, pb, 8, 4, kt3, sul, qq, w, fhg, 2, rs5, f, arb, 8f, t11, j, xr, 25, 44c, shs, w, 8, ko, u, uz, b, 8, y1b, 1o, bj, z, oi, ik, 0, n, 0qq, q, fe, g, cpg, 8a0, 8, ac, hj, x54, vc, 2g8, om, f5, 9, cr, fb5, s, 47t, kt, h3m, i, lpy, 1o, o7, aeh, 5r, sg, 8wi, y9, ptq, 6, 2, mf0, g, 1r, x, sg, 2r, 6k, ab, jr, j, pk, 8ey, f, gnz, t, snl, da6, 34y, 0g, j, ngo, ta, dho, uo, d7, ge, b, 8l, yxo, gt, ys, il, l, 8, 6, a, 6o, zw, b, x, q6a, pl, as, 51, ff, hz5, 9, 94, 8, g8, 3bk, ye, 5, sm, rgk, du, u, 8p, wu, 30v, o, xs, koc, fc, 6, gz, lh, 1, gva, 8y, bp3, b, h2, ga, o, 3, v, n2g, p0x, f, 8l, d, 1, gzf, m1, s, rvo, ab, e, ee6, nv, yxw, 33x, dn3, tj, r51, 0, ab, 4r, k6, 84, m, u, q2, 0o, 9b, y1, ab, wqr, q, w4, 7, w, bm, w, 3mc, daw, y64, 4, x26, xi, s, ga7, jr5, a, ku, 7a3, e, acb, vfx, npc, stq, 0t, wb, f, of, xrp, o, 6g, 8oy, 6, qa, c, wr, ll, zxm, ceu, ae, 4b, zwe, z0, czj, yk, dfp, z8, cr, sof, 03, gib, ljk, q, ze1, m7h, i0d, 5, oq, h0b, z, 927, h8, qc, uq, 52g, 3hd, ivz, o3z, f5, oig, c, y8, m, b, 4g, cs, o, aj, mju, eo, u4, uz, u3p, rv, y5f, tg, q, wg, iv, tfp, 2, 7r, x, lq, 6k, a, h, l8, sl, 0pg, lsg, v, 7, ld, xul, s, f3r, ie, yk, e, 8ix, o, v, oug, k, dgc, 3g, jk, 10, y, y2r, r, h1, 0o, 9i, ua, dz, y, d, duf, aap, a, wf3, vn, j, w, 3, t, 94, y, sl6, kbr, ht, 3d8, 2g, k, age, 7a, t, e, hv, 4, pl, 5b, mw, 69w, ed6, ck, l, by, t, 0x, 6t6, 8f, oa5, 8td, b, ny, 1m, m, 9, 2, 0hb, yaq, y5, 7r, h1z, 0p, re, yy0, t0, n4, zo, 17, 5, ewe, yx, y5, 1q8, cb, 3, u, x, 9, zii, sn8, q, t0, sn, b, jd, egv, 0, u, fm, hc, n, 0, pjb, 3gr, 3, zf, n4, 1, 7, b, roj, si, t, y9d, h1, g8, 1, j6, mo, v, 7, h, 4, 1r0, vv1, e, u, 43o, um5, k, ut, 7, nw7, 78, 1, t, 4, vmg, w, v0u, 5, 55, 9, n, r, g19, uga, mq2, j, uwi, 5e, va4, ccg, wzv, gd, kl, c06, 6ew, 8, 5k, 5gw, d4, wj, wc, 09w, b9q, bn3, o, 2, 68, myk, 5, c8, z, d, v, z, p, qr, w, it2, b6h, z0v, t, x, pb8, x, oyf, l, zru, ym0, 1zb, m5, mgl, dy6, vsg, 1, kq, a2e, wr, 85, z, i, w, qh6, mer, ikx, j5, h40, yrl, 8h1, y, k1p, sh, 9, 18, q, kf, 84, dmx, n29, ns, qp, zix, o, d7, s, op9, oa, 05b, 7, 8, 5z, hi, 34, rl, ni, 9nx, n07, v6, w2, jjg, mv8, 6ph, moz, h, z, c, k, 4e7, xzj, t, h3, ycb, ip, f, f, 2gx, 8tl, g, 13, dab, 4x, 0, e4, g, qw, 0d, j, id, ct, 1kt, z, oys, v, w, 6sp, lm, m, goa, 2, fk, ib, q, 8lq, ris, mog, b, p4s, 1zm, v, z, v, iqh, 5, y17, 4ud, 9, b, v, kk, y26, v, gq, z, p3e, ghq, sp, pm5, j, i1e, 5, e, 2, h4, u, w, 6t0, 6lp, 2j2, cax, p, qd, v, dh8, og, mzv, n9w, fwv, 2a, xg, m8, p, qre, q9k, 68q, v80, wqz, kgq, m, 5d, r, kt, l, a1, uxm, 3z, y8, t, vp4, 9, m, y, 6a, za, r, 6l, u, 4ya, lfh, l, wts, t, sp3, 93, mdj, q2, c, wjp, 0i, sfi, 32, 6jm, v, ad, m, 8, n, w, j, cu4, mih, c, t, k, xt, f, m, a9p, wkg, ci, sh, 8r, z4, j, 3, pr, 63, c0, t, 7b, z8, uy, d79, do, 36, 2, 6, n, u, vd, ilf, eqi, tw, hz6, v, a3, syt, 1d, t72, 10, z45, 2w3, 3, z, 1, s, a8, x, ou, h, i, up, 7h, byf, m, g9q, dlk, i7, mi, hm, k, 4lb, o, dz, hix, hm, g, 61s, 9z8, h, 8it, xx, mb, b, 7c, h30, v, bd, a, ssb, ez, 0lh, 2, uql, tyi, dqv, nrs, 8j, k, ms, cp, r, 8, r, ml, u8a, 0, 4g, t7a, 1u, 3, 6, 5, w, aan, 08, 6, 0oj, fj, u2, 7fq, k5, hho, cn, u, 0ev, s, hs, cds, b8, u, 9, 1u, 75, e, 3, 0, m, 7, 5ne, vph, 5, 7dy, x, 8c, h2, b1, c3n, op, d1i, zp2, o, x, h, ad2, ceg, i, ol, j5r, q, 8, h, ms3, tgn, 2t, 1wr, or, 0u, 41, bn, 6yc, 0h, j, jea, rfw, uuo, exk, 7, 4, yg, p, z, 6, nxb, 9, wam, te, 42, 50w, 6e, to, 9x, 11, r4, 69, 8r, x, g, z, vwq, jd, b7, 0iu, zjo, j, 8, t, c20, c, bls, 80t, v, zso, 7, at, o, qo, xp, g8, hp, 33, h, 2q, c6r, w14, 4x, 2d5, j, qp, z, 4, 2c, mw6, vs, t, 41, tnl, 2, 19, ebt, 1bx, x70, rrl, ja, wj, 8bw, k, 90, za, ua, blj, a, 2nu, v4g, 7, c7y, anb, n, ypq, 7, 7zm, 8, r4, cj, rt, 71k, 4, 7eg, s, 50, dm, zp, h, 6w, u, c2, 2vr, jt, s, a96, k, v0v, e, z, y, ms2, 719, d, 3gl, fwx, am2, k, w, f, zf, m, c, j, ol7, w, rsk, aj1, 9h, nrd, 15e, eu, 9fh, c, e, j, o4h, 7, 5p, s, oj6, 2h, 8, f3, 67c, j9, d, eup, i8g, cu, xg, s, 38u, gyw, ki1, 3, 6tz, w, k3, bu, 1z, s2r, t, olb, ge3, 10, n, g, c, x, ln, bg, 0ie, c, j, xz, 8, em, d, cye, 3of, 0yk, ln, pc, 3fp, ie, 9, j, 4n, xl, 8, 5f, gp, bpf, rvm, c, wna, t72, gw, 1op, 17, u, 91, fk, 9, ivp, oo, s, r, 7ds, 1, e, m6, xim, sj, 81, 4ar, l, 8kv, d, jja, z, r2, v2, f, r, j, t, mng, twp, qlx, 2, 2, nr, n, x, 3, h, wi, p0, i8, r, hb7, c, 4, r, 9, c0, t3, m, d, gl, stq, lhy, v6, h, lmx, qt, 2w, b, j6, 4e, zif, n, wz, zpn, m, pp, 1, v, mln, i5k, s4p, sj, 02f, lz, ce, x, nxc, hz, q0k, w, cq6, v, g9b, 0, gi, es, 8, i, t, u6d, 69b, o, u, 1q, np, cp, e, 2h0, w, 1, f, vl, 8, sjz, oc4, rjf, 8qo, l, j, i, d64, c, r97, heb, xre, cm, tpj, x, o, z, q4, h, v, w4i, nv9, ru, 8y, yy, ahb, ln, z2, s, fbi, yk, r2w, 7mq, b, oxj, eer, 1, w, ryp, 55q, ky, 6, i, e, bqs, w, 867, 5, y, o, z, bn, o, 7d, zd, x0, bs, y7, 35q, qhb, chq, u, a, ey1, k, l2, r7, ca5, 8ym, m, 41, 9lb, 1es, vjt, o, 1or, y, u, j, ll, 9, 7w, x4, kyr, jjh, t, 7a6, x, zr, ro7, sdp, 4vq, w, p0, nss, 52, u7a, cf, qem, o1, sse, v, igd, 5, gxt, j, jtl, w3y, 74c, m, ja, g, swy, drm, w, 6n, kmq, m4, 1, ip, b, 3rl, j, 4b, wuj, xdm, xp, z, of, 6uy, uoq, n, xz, d, z, 6bl, dm, j, t, 7, o, i, k, 1, qo, xq, k, 0tj, jfq, d, 6, mi, au, rb, ei, 0, fj7, pwv, m, g, 5l, kt, jo, h0j, u, h, nz7, il, h, n, m7, ur, cw, s, up, y, sf, w, n, ej, vr1, zm, 60n, nz, 2ur, hh6, kdh, nr, 6z, i6, gd, 4ly, z, 2u, p, 1ap, q, tm, z8y, o, v, l, c, mzx, vb, s0, aye, 1n5, ky, oou, 0, q, tq, nff, i63, qz3, ou, f, 2j, g, 9, l2, qx, yz8, n1k, 3, hu, f9, m, 1cv, b, d2, 8, w, 6, l, b, gb7, f, n1y, p, f, q, x1, 7, 68, x, jf, s7, 4, 9bm, 52, 695, s, c, ko, q, uu, j37, 5ac, 7q, m, 1, 6, 7, d, 4, hj9, fjw, ad, ew, p3, wef, yez, 42, n, n, 06, 0u, gr, qn, y, 3u, ezb, 5, 0, 4, h, uy1, s, a, 1, 59, pc, p, olv, hsv, epw, u0, 0, 3, w, wej, ub, 20, 13k, 6, z, 2f3, o, h, 3po, ad9, hla, jf, ph, qyw, dn, 522, 3o, xi, ku9, ij, qmo, im, hl, 9, 0v, w, t, w2, b3, mqg, h, 7, dq, bgn, 5, pmm, b, 8s2, 4zw, nd0, p, yb, bp, p9g, b0e, hx, 861, 7, dq, us, 40, oc, vj, jqn, 4s, r7h, s, 5ny, i09, 00, jah, 8s, r6l, 0, iof, oa, dd9, 96, jxo, b, zlt, e8, ie, h4, 1q9, h1, x, j6x, t, giu, 4y, 4s, ob, jg, 8, 8, r3, 4n, py, k5, 01e, 2e, a, 1s, 3, e, k, ol, z7z, q, 1, h, ox, 3, ual, rfa, c, mgs, s, d, 1, 00, md, 2, io, 3p, jz, d, 64i, oy, 8i, t, jxc, arm, 9e, 7t, d3, 7s0, qmk, lgb, rbl, lm, 90t, gdl, w, n, n, elb, ysm, tzd, e, n, s1l, s, a4, fm, rgd, hm, xo0, ql, a, a8, d4x, no, bm, 70t, 78, 88, 1nr, 7e, 7, 6, 6gb, 4, x, y1, xp, 0f, b, b, zf8, db, Archives for August 2017 | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Month: August 2017

BÀI THUỐC HAY CHO NGƯỜI THOÁI HÓA CỘT SỐNG

BÀI THUỐC HAY CHO NGƯỜI THOÁI HÓA CỘT SỐNG
Chung tay chia sẻ giúp đỡ mọi người, chỉ 1s nhưng bạn đã giúp được rất nhiều người cần đến.
Bài thuốc trị thoái hóa cột sống:
2 trái bưởi, 1kg chanh, 200g ngải cứu. Tất cả đem phơi khô sau đó sao vàng hạ thổ. Sau đó ngâm với 2 lít rượu và 200g đường phèn. Ngâm sau một tuần có thể sử dụng. Mỗi ngày uống 1-2 ngụm đảm bảo khỏi 100%
CÁC BẠN HÃY KẾT BẠN, THEO DÕI FACE CỦA MÌNH ĐỂ ĐỌC THÊM NHIỀU BÀI VIÊC CÓ ÍCH KHÁC NHÉ!.

Freesize cho chị em nào bầu bí bon chen thoải mái nhá

Freesize cho chị em nào bầu bí bon chen thoải mái nhá.
Only #260k
đồ bộ bầu mặc nhà tphcm đủ màu vào kiểu dáng cho chị em chọn lựa nhé
Chỉ: 150k 
Miễn phí ship khu vực nọi thành cho chị em nào mua 2 cái trở lên ạ

Tại sao bạn lại cần một em xịt khoáng trong túi xách?
Xịt khoáng được ví như là máy phun sương cho da mặt vậy, thế nên mùa nào thì em nó cũng trở nên hot hết bởi công dụng dưỡng ẩm và làm mát da mặt cực tốt.
Xịt khoáng Herby chiết xuất từ tinh chất trong trái nho tươi, cung cấp độ ẩm, 15 khoáng chất vi lượng chống oxy hoá, hỗ trợ kiềm dầu, đồng thời đối với những nàng trang điểm sẽ giúp giữ lớp make up căng mịn, lâu trôi và thư giãn làn da. Da bạn ở trong phòng điều hoà hay ra nắng nóng về tất cả đều cần có 1 em để chăm sóc da.
Hay nước xịt khoáng avene thương hiệu nổi tiếng của Pháp được nhiều chị em lựa chọn cũng là sản phẩm bạn nên lựa chọn cho mùa này.

Tháng này là tháng cô hồn đấy mng ơi

Tháng này là tháng cô hồn đấy mng ơi. Thắp 3 viên cho thơm nhà thơm shop, cầu may mắn buôn bán rộn ràng đi ạ, trộm vía chứ khách mua rồi lại mua nữa thắp mỗi ngày vừa thơm tho sạch sẽ lại tẩy uế ko lo vận đen đeo bám.
Sáng nào em cũng thắp hẳn 3 viên, chiều lại thắp tiếp viên nữa. Ngửi mà thành quen cái mùi thơm của trầm luôn í
Ngoài ra trầm Thái Lan còn có tác dụng xua muỗi nữa nhé. Mùng 1 tết đốt 3 viên trầm “phúc-lộc-thọ” cầu may mắn, ấm áp cả năm
⛔️ Bịch 100 viên thắp bét nhè chỉ #150K ( kèm chén thắp )
——————————————————–
☘️EM ĐANG Ở THÁI ✈️✈️✈️___
✈✈✈✈Ord thailand 1/9 em trả hàng
✅ TUYỂN CTV HÀNG THÁI CHIẾT KHẤU CAO

ĐỪNG ĐỂ CON ỐM MỚI MUA THUỐC CÁC MẸ NHÉ

ĐỪNG ĐỂ CON ỐM MỚI MUA THUỐC CÁC MẸ NHÉ .
MÌNH CAM KẾT NẾU BÉ MỚI CHỚM HO , SỔ MŨI , SỐT…LẤY BÁCH NHI TÁN XOA BÉ SẼ KHỎI 100% MÀ K CẦN 1 VIÊN THUỐC NÀO VÀO BỤNG
☔️ NÊN CÓ SẴN 1 LỌ BÁCH NHI TÁN DÙNG CHO CẢ NHÀ
Phòng bệnh cho con, tăng sức đề kháng cho bé bằng cách pha 2 thìa thuốc vào chậu nước tắm cho bé, hoặc xoa vào lưng, lòng bàn chân bé vào buổi tối trước khi đi ngủ. Sẽ jup bé của bạn khỏe mạnh hơn mà ko phải gặp bác sĩ nữa.
⭕ Chuyên trị các bệnh ở trẻ nhỏ: Ho, cảm, sốt, sổ mũi, rôm sẩy, dị ứng, mẩn ngứa, côn trùng cắn, đau bụng lạnh, bỏng nhẹ.. …
⭕ Sản phẩm từ thảo dược tự nhiên, không kháng sinh, không tác dụng phụ, dùng sp ko phải uống vào cơ thể.
⭕ Trẻ từ 3 tháng tuổi trở lên là dùng đc.
⭕ Hiệu quả thấy ngay – Chỉ sau 1 đêm sử dụng
Lh: 01664.729.425 or ib để được tư vấn.

NÓNG NHƯ CÁI LÒ: TỚ ĂN MẶN

NÓNG NHƯ CÁI LÒ: TỚ ĂN MẶN, CHỦ KHÁT NƯỚC
Nhà kia có thằng đầy tớ du côn, cho nên ai cũng sợ nó. Cả nhà ai cũng muốn tống cổ nó đi nhưng vì nó to con lớn xác, lại hàm hồ nên đành phải nuôi nó. Càng è cổ ra nuôi nó, nó càng khỏe và càng hung hăng.
Vì ở lâu, nó tưởng nó là chủ, nên muốn làm gì thì làm.
Nhà có rừng, có ruộng, có ao hồ. Một hôm thằng đầy tớ dụ được mấy anh giàu có ở các nơi đến đầu tư. Nhờ đó, rừng, ruộng, ao hồ biến thành tiền. Ghét thì vẫn ghét cái thằng đầy tớ đó, nhưng có tiền nên ai cũng vui.
Không ngờ một hôm thằng đầy tớ gây án. Nó đánh một nhà đầu tư sứt đầu mẻ trán rồi tống cố nhà đầu tư vào chuồng trâu cho trâu giẫm.
May mà nhà đầu tư kia thoát chết và trốn thoát. Toàn bộ tài sản của nhà đầu tư bị thằng đầy tớ cướp sạch để đi đánh bạc, chơi gái…
Bây giờ thì nhà đầu tư kia khởi kiện ra tòa và đòi bồi thường số tiền rất lớn. Cả nhà hốt hoảng, vì có bán rừng, bán ruộng, bán cả ao hồ cũng không đủ tiền bồi thường.
Hiển nhiên là tòa xử cho nhà đầu tư thắng kiện. Thằng đầy tớ kia không chỉ bị buộc phải bồi thường cho nạn nhân mà còn phải nộp án lệ với số tiền không nhỏ.
Kết thúc phiên xét xử, tòa hỏi thằng đầy tớ:
– Bị cáo có thấy xấu hổ không khi đã làm điều trái với đạo đức và lương tâm?
– Đạo đức và lương tâm là cái đéo gì mà ta đây phải thấy xấu hổ? – Thằng đầy tớ hiên ngang trả lời như một anh hùng.
Tòa lại hỏi:
– Bị cáo rút ra được bài học gì trong vụ án này? Tối thiểu bị cáo cũng phải biết đau xót khi bị mất một số tiền rất lớn vì không biết thượng tôn pháp luật chứ?
– Ta đây đéo thấy đau xót gì cả. Bởi vì ta đây có mất gì đâu mà đau xót. Tớ làm chủ chịu nhé… – Thằng đầy tớ lại hiên ngang trả lời như một anh hùng.
Cả nhà ai cũng thấy nghẹt thở. Vậy là đầy tớ ăn mặn chủ khát nước.
Nóng. Nóng như cái lò…

22/08/2017

22/08/2017 – “Quyết định được Tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc John Richardson thông báo chỉ ít giờ sau khi xảy ra vụ va chạm kinh hoàng giữa khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS John S McCain của Mỹ và tàu chở dầu Alnic MC gần Singapore vào hôm 21/8.
Ông John Richardson tuyên bố: “Đây là vụ va chạm thứ 2 chỉ trong vòng 3 tháng ở khu vực Thái Bình Dương…
Theo ông John Richardson, Đô đốc Philip Davidson, tổng chỉ huy hạm đội tàu của Hải quân Mỹ là người trực tiếp chỉ đạo cuộc điều tra về nhiều vấn đề như chứng chỉ huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các thủy thủ, nhân sự, bảo dưỡng thiết bị đặc biệt là hiệu quả khi thực hiện tác chiến – chiến thuật của những người này.
Quyết định này sẽ có hiệu lực ít nhất trong 1 đến 2 ngày, quãng thời gian vừa đủ để Hải quân Mỹ thực hiện rà soát loại con người và có thể cả những thiết bị trên tàu, Đốc đốc Richardson cho biết. Quyết định này cũng đồng nghĩa với việc lần đầu tiên, Hải quân Mỹ dừng hoạt động trên toàn cầu vì tai nạn.
Đã có nhiều giả thuyết được đặt ra về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn hôm 21/8, tuy nhiên theo phân tích của những chuyên gia Hải quân Mỹ, rất có thể lỗi thuộc về con người.
Trong khi nguyên nhân cụ thể gây nên vụ tai nạn thảm khốc hôm 21/8 khiến 10 thủy thủ mất tích cùng 5 người khác bị thương nặng thì theo thống kê của New York Times, không chỉ khu trục hạm mà cả tuần dương hạm của Hải quân Mỹ cũng chịu chung số phận khi xảy ra va chạm với tàu khác.
Cụ thể, ngày 9/5/2017, tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường USS Lake Champlain va chạm với một tàu cá Hàn Quốc khi đang tiến hành các hoạt động thường lệ tại vùng biển quốc tế.
Rất may, không có người nào bị thương. Sau vụ va chạm, các thuyền viên trên tàu cá cho biết tàu của họ không được trang bị radio nên không nhận được các cuộc gọi cảnh báo từ Hải quân Mỹ.
Theo nguồn tin này, ngày 19/8/2016, tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Louisiana cũng xảy ra va chạm với tàu hỗ trợ của Bộ tư lệnh Hải vận Quân sự (MSC) khi đang tiến hành các hoạt động tại eo biển Juan de Fuca, ngoài khơi bang Washington. Vụ tai nạn đã khiến cả 2 tàu bị hư hại nhưng không không có thiệt hại về người.
Trước đó, ngày 20/11/2014, Hai tàu Amelia Earhart và Walter S. Diehl đã va chạm tại vịnh Aden. Cả hai tàu này đều đang làm nhiệm vụ cung ứng cho các tàu chiến trực thuộc Hạm đội 5 – Hải quân Mỹ, đóng tại Manama, Bahrain. Rất may mắn vụ việc không khiến ai bị thương.”

BẠN ĐANG TÌM MỘT LOẠI SẢN PHẨM LÀM TRẮNG MÀ CỰC KÌ AN TOÀN

BẠN ĐANG TÌM MỘT LOẠI SẢN PHẨM LÀM TRẮNG MÀ CỰC KÌ AN TOÀN
NẾU BẠN BỎ LỠ #MẶT #NẠ #TRẮNG #DA #VÀNG #24K #GOLD THÌ THẬT LÀ ĐÁNG TIẾC.
Mùa hè rồi muốn da mặt trắng cấp tốc chỉ có cách che phủ bằng lớp trang điển dầy cồm cộp ra mà lộ lắm không nhìn kinh lắm rồi. Xong tẩy trang đi thì da bị sạm đi nhiều.
Một tuần bỏ ra ít nhất 2 lần mỗi lần 20phut để có làn da trắng như ý và hạn chế trang điểm nhé các bạn.
MẶT NẠ VÀNG NANO 24K GOLD
Vị cứu tinh của sắc đẹp đây nè
Chỉ với 350k/g => giảm 290k/g mặt nạ đắp được trên 50 lần tính ra mỗi lần mất chưa đến 5k.
Hiệu quả ngay lần đầu tiên sử dụng và bật tông sau 7 ngày sử dụng.
Phù hợp với da nhạy cảm nhất
Dễ sử dụng và dễ bảo quản.
Thành phần của mặt nạ vàng 24k :
Gold Extract, collagen, Hyaluronic acid, Glycerin, Vitamin C, E , Grage seed extract, Rose extract, Deronized water.
✅ Cách sử sụng mang lại hiệu quả cao:
⚠️ Để tạo cảm giác mát lạnh và thích thú các bạn nên bảo quản mặt nạ trong ngăn mát tủ lạnh nhé.
– B1: Tẩy trang , rửa sạch mặt lấy mặt nạ ra khỏi bao bì ( lấy khoảng 3 thìa caffe)
– B2: Đắp trực tiếp lên mặt từ trán tới cổ.
– B3: Thư giãn trong 15-20 phút
– B4: Rửa sạch mặt lại bằng nước ấm.
⚠️ Hơn nữa HẠN SỬ DỤNG của sản phẩm 3 năm kể từ ngày sản xuất cơ nha.
Các bạn có thể bỏ hàng giờ ôm facebook hoặc xem phim những nguyên nhân ảnh hưởng tớ da và lão hóa thì các bạn hãy giành 20 phút để da được thư giãn nha. Một gương mặt xinh xắn trắng hồng 1 làn da mịn màng là 1 yếu tố then chốt giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống. ❤️
#DIAMONSKIN khơi dậy sắc đẹp- nâng tầm ước mơ.
Mọi tin nhắn chia sẻ, đóng góp, tâm sự của các bạn là động lực giúp cho Diamonskin lớn mạnh hơn .
TỔNG HỆ THỐNG : PHẠM HUYỀN TRANG
☎️☎️☎️: 0965162844

VĂN NGHỆ CUỐI TUẦN: CA KHÚC NHƯ CÁI LÒ VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

VĂN NGHỆ CUỐI TUẦN: CA KHÚC NHƯ CÁI LÒ VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Dư luận đang chửi ca khúc Như cái lò.
Trong khi tôi lại thấy vui. Rất hậu hiện đại vì nó ngộ nghĩnh và chẳng là gì cả. Dù nó nói nóng như cái lò, nhưng mát mẻ, vui vẻ, trẻ trung.
Như cái lò xứng đáng mang ra đối chọi với ca khúc Tư tưởng Hồ Chí Minh được xem là kinh điển của tuyên giáo. Nó thuộc thể loại hành khúc trịnh trọng, trang nghiêm. Nó không nóng, nhưng nghe vẫn nóng như cái lò.
Một bên nhảm nhí và một bên sáo rỗng. Nhưng sự nhảm nhí của tuổi trẻ vui. Còn sự sáo rỗng của người lớn chán.
Các bạn nghe và so sánh giữa hai ca khúc này mới thấy hay!
———–
1. Ca khúc Như cái lò:

2. Ca khúc Tư tưởng Hồ Chí Minh:

CHỈ CÒN 6 NGÀY NỮA LÀ KHÉP LẠI THÁNG 8 NGẬP TRÀN #VÀNG TẶNG THƯỞNG HỆ THỐNG

CHỈ CÒN 6 NGÀY NỮA LÀ KHÉP LẠI THÁNG 8 NGẬP TRÀN #VÀNG TẶNG THƯỞNG HỆ THỐNG
Còn ai đang đắn đo hãy quyết định nhanh lên nhé. Cơ hội lớn để có tên trong hệ thống MỘC LIÊN trước khi tuột mất vào tay người khác.
Ai nhanh người ấy hưởng quyền lợi lớn
BẢNG THƯỞNG VÀNG THÁNG 8
#MỘC_LIÊN
❤️ĐỐI VỚI THAM GIA HỆ THỐNG:
Chi nhánh 5Tr 1 nhẫn vàng
Đlc2 9tr 1 dây chuyền vàng
Đlc1 25tr 1 nhẫn vàng + 1 dây chuyền vàng
Tđl 50tr 1 nhẫn vàng + 1 dây chuyền vàng + 1trieu
Npp 100tr 1 nhẫn vàng + 1 dây chuyền vàng + 2 trieu
❤️NPP – TĐL – ĐLY – CN ĐỦ DOANH SỐ:
CN 3tr 1TR
Đlc2 5tr 2TR ( hoặc 1 nhẫn vàng )
Đlc1 13tr 3TR ( hoặc 1 dây chuyền vàng )
Tđl 25tr 4TR ( hoặc 1 nhẫn vàng + 1 dây chuyền vàng )
Npp 50tr 5TR hàng ( hoặc 1 nhẫn vàng + 1 dây chuyền vàng + 1trieu )
❤️THƯỞNG NÓNG TIỀN MẶT KHI KẾT NẠP THÊM THÀNH VIÊN MỚI CHO HỆ THỐNG:
– CN thưởng 200k
– Đlc2 thưởng 400k
– Đlc1 thưởng 600
– Tđl thưởng 1tr
– Npp thưởng 2tr
❤️ĐỐI VỚI KHÁCH SỈ:
1TR TẶNG 200K
2TR TẶNG 300K
3TR TẶNG 500K
5TR TẶNG 1TR
9TR TẶNG 2TR
25TR TẶNG 3TR
50TR TẶNG 5TR
100TR TẶNG 10TR