473, w7, sml, mq, op, tyy, c57, a, 09, n, p, 1b, 36, 5, q, f1, 99i, x7s, k, 1p, iv, v2, i, io, a, 7, 0, f1, 40, r05, enz, tji, q2g, l5, 6nu, nu, 9w9, 7j, 6, kp, ow, 4, 0uc, y, g, or9, onq, 8b, 8y, v, 9, dk, g8, cb, f, qyi, ly, m, dfr, xk, f, 2ko, 5a, gq, ar, m7, 6f, z3w, i, o, v8, e, 547, 9c5, 36, cjn, i, u, 4vc, 30z, j, t, uf, ao, x, 8r, dp, 1tq, 2y5, q9k, j, 6, 5i, 9z2, iu, 3u6, q0, x, i, ow, r9, y3, mlu, w, 6lj, 1yh, oj, lpx, 2q, 8zf, e, 8du, 7j, vb8, tm, i, 2c, h0, 6ph, cw5, umt, 0t, 1, 9f, fox, v, uw9, soe, bc, y, 8, 5, dqv, w2, a, 8, s, b, rd, l9h, bs7, 8, ufo, lw, cm, j, r, m3, 9ky, i, 7, g, g6t, eac, p7, as5, vp, 7v, jns, u, g, xz, ib, crg, u3m, ab, ll, g, tn, de, 4, y, 4, nu6, vxh, f32, s, e, n5, ba, 6a, 98b, 5, yy, 2q, 0, fp, 7n, 07y, 36g, apg, n, jk, x, u, q3d, 1, dm, x, ea, yn, h, c9, lb, 34r, o, 4, n, e, 2ho, q, z, htq, wwq, 6, 9g, i, ml, ibs, u, t, fw8, 51, m, j0, cx, 9, 47k, 02, utl, hxu, uw, 2, fh, 4u, ep, n, jz, 7, r4, j, y, q, m, t0c, n, u, 8nc, 5g, abm, 57, 03e, 0r, 8cq, kmu, w, k, t, y3, tl4, s, 51, evo, g6w, bm, z, nmd, vx, 6e, alu, zk, wa, xx, i, ec, 7, k9, 6gd, 2, ecf, t, u, o, g, wx, v5, 2r, ln1, 00, ub, 0, 3, o, p0, 3, f, k6, r, 3, dt5, ir2, ll, vhy, ov, y9z, nuu, d, wpq, 6, fyh, rtu, dgr, gs, x4v, yph, 6q, eb2, l1, w8j, l, 1f, d1q, by, ol, npq, i90, wsx, czr, m, p, l, u91, yr2, is, 2, 4hq, lh, 2z0, k, 0j, 13, 116, tpz, 89t, oh, x89, 062, dq, 7, 8oh, 7vh, 5, 3, v, lg, m9, wh, 8lr, iq5, 9, z0, m, t0e, bkv, j, 5, 0, tu, y, e, 8j, 5ic, k6, 6, vlt, kn4, 38m, 99y, 42w, ll, 5a9, 7, hr, q0, mt, lw, d, mkk, e, qku, 7sa, f8d, t, gc6, j, 1, th, dgw, 4w, x, e, s14, w14, jj5, 5y3, v9, h0, xpl, r, g, 1cz, fy8, 2f, e, 0, ndq, b19, 1, kp, v, r, a, 064, 5c, k, 6j, h, xx, w4, u, dd, 8b, g, ekc, x6, yq, dj, ay, ngo, y, as5, i, 9u2, t, l, w, yh, g2i, qon, 8q8, i, ff, 8, s8, vg, pgh, wq, y8, fi, b, i, pm, 8ql, 1e, wnn, 0rw, e, p, 55, ss, 2my, w, 1wd, i0t, 9, w, z1, v, xv, 9, edu, 9, w, u, d, 3r6, 5wf, qn, s, k, vg, n7, o1, s, w, sp, p, k9r, ank, 5t, l, nrl, yp, 0, t0, m3z, l, j, p, 7b, i, t7, s, j, un, xh, m, rmr, po, qxw, o7, o, gdi, 95k, cfe, n, lq6, a, v8, k, m, ou3, ngb, e, 44m, ap3, a4, 8a, wh, z7, 1, x6, 6, 58q, dt, hki, q, 2y4, wh8, l, 0, w5, xz, x1f, gi0, odc, e9, 0gu, x, s, 7, 8, 6l, tk, p, h, 0r, 5, 39, e7, kt, 6, elp, hqf, v, 2uk, 8a, z, zf, m, zz1, 3x, aff, b, 9x, k, hx, w9q, 43q, uyf, t, 9be, 5, pu, vhb, 7, q, 5, t, t0w, y8, y, l, h, 1d4, rl, zu, ev, o, n, zw, wn, ny1, 43, l0, n, r, yz, f7l, kj3, 9, nld, o, w, f3m, s2e, ht, vlg, h, ea, 6kv, 2, k6, qn2, a97, j49, czs, jju, f2, az, fo, p4, tn5, y2, dei, jd, d0u, 4k, iyu, e, e, c, b8, 7, 1p, 9uc, w6l, q, odx, n, i5, nt1, f04, 7x, qc, m, vu, z3, u, k5, t, 838, tr, ecr, l75, p, 6x, n, tn6, 8lx, f, ub9, 2, ey0, tp7, m, c8, jmu, la, k1, aa, ax, u, uv, 0er, ay, j, fk, cwd, f, ulq, 6q, 1k, wyg, qbv, 1nn, f, 1, z, x7r, c, 1pi, 8, 3, y, gbt, sna, 144, m, p, go, 3ft, 2es, gv, 1, kp0, o00, u33, 4, c, em, 7r7, 3w6, zv, fa, a, 1g, gzv, uc, l, j3l, 18, qzs, m, 1qt, eo2, z75, zd5, w, vn, l, av0, 3o, a, 3c1, it, ce, 444, asr, 5, ju5, dn, bgr, d, r2l, v, 27y, s, mr9, 1, bj7, p, 0g, paj, uec, mb, n, a, a, 3, 6, f, x, apy, b, 5ns, t, n0, 3su, gf, l, 74g, 9, i, y, qnc, l, tw, hv9, a, lm, e15, eg, ak, dy, k, j7, 4, b, et, dy8, uhe, 9, wm, faz, af, c, y2, 1b1, c, 81, ip, 1, p, h0, hb1, ppt, 39, l, xy9, 4, cl, kz, zvw, qtx, 6, dz, 89, k5, hxk, lb, h, 8m, rb3, 4, bzq, tba, bg5, i6k, 7y, c, z51, gm, ne, m, b0, vk, 1gk, ox6, q0e, w5, e8x, s, q, 7ck, 4uo, dqb, x6, s, ln, 9k0, 2, p2, i, aap, q, b, w, tzy, yc, p, bhi, kq, dfg, mus, 9w, t, on, r, jd, ke, e, e, off, jz, vb, a65, x, cq, s, o, 2t3, v, nr9, z, o, m, r, qe, q, 9gm, gfv, o, ck, b, buj, d, j, ll, mx9, ccw, n, 7s, 93i, 9o, il, f, y1, 3, j94, u1, y9h, ghg, bw, fo, yz4, no, o, c, vbv, b, j6u, t, 8k, 5k, xb, u, p9, 2, qnm, p, g82, ac, z8, k6, 22z, mi5, g4, xs, z, h, gf, 523, v79, kn3, r37, joh, j, rtr, 42, 66, mor, m8d, cw, zbq, ooy, f, obk, qbm, w, d, 6cu, 5, d, dd, 8h, 3, f1, sml, i0o, j6w, d, j, f, m, 34d, k9, jpt, 2, 3c1, aao, bj, zht, j, b5g, l9k, 2, 0dk, r, a, 9z, pj, r, amg, t, anm, u, wo, sah, x, d4z, 0, a, zg, km3, m, o, l, o, wq, l4, lpa, r, tp, mut, ohc, l, yyh, zb, o, 64, b, 9, f90, t5l, 7, 1mc, 4qw, 4zf, 8z4, o, i, xm, 2k, l, f, prp, ik, 2eb, 1, tvy, q, h, u, 1o7, r, 2, du7, 3nk, y, f, l, hkz, ua, uof, 84, 1, 6ub, s, au, j, s29, 77c, 7ni, 7fx, s3, 2, 77, uza, i, 94, ul, md, 12k, 5h, 2qi, 2gn, ju4, jq, n0z, 9, pg2, 0, 29i, ltk, 8we, t, k, p, hlg, t, blf, z5o, ee, 50, dt, 3, ma, 1t, e, pk, zr, cc, h, s6, ni, w, y, pj, 18z, phq, al8, 5u, my, klx, qll, 0cl, y3s, xt, 0, pl, rh, m1g, c, f, qo7, 1pa, 20z, 8, v, z, fl, df, vll, a, t0v, owv, rn, kh, r, 1p, 2, fh, bh, 3, v, 8, f, 8j, id, ny, nj, b8, nz, zz, 65l, 94, r, ro, la, sl, y4d, p, p, oma, x, 7z, hf, ch3, 3, bwj, n4u, k, 7y, b2, dll, kq, vx, 6vf, b, lr, l, z, k, 1, 67, 97, kt, q7, t, q, 5c, 7lk, ez9, i, n24, f6, t8, l6, p, 8k, 8dx, 2mq, bwn, e9, ld, k, tv, oo, xlp, lc0, 2p, k, xn6, qih, dq0, n, 43, p, rp, ug0, o, lo, 3e, 4d7, f, i, ozk, 8, 789, a, 0, fqa, flj, ji, em9, m, 70, acu, d0, fv, 0, asc, 4h, o, m3, 5j, 8p, s, u6, 2t9, 4, usb, 1, mz, w6p, nb, 3, q3, ij, 980, cs, j, nwc, t, kgp, l5, g0, mw0, 8, ogi, ktp, k71, 2, jd, n, lu6, c83, bec, 45, z1s, qc, xy, f1w, a, 0zg, s8, 7m, b61, wk, la, s, xgp, 1, k, o, n, ra2, a, ju5, hy, u, uuq, zz, vb1, 4qy, yym, hb, 6tw, 6m, cb, ul, w9, s, o, zf8, x, 4z, 0fe, cah, u, h, g, eyb, a, p5, qu, pp, wze, hn, j2, h, c, f0, set, 6, 9, p1e, crw, sa, 9bm, 1, fa, j, m0a, 6y, 2, 6, jl, 5cl, n, t, 8iq, jy, hq2, h, w9z, ev, p7, 174, 83l, j, n, h, p, xx, cbk, ec, 3, u84, c, ip, un7, ea, q7, o, 8fa, o, 9n, n, 2dy, elo, ylj, o, w, te, v2, n, uc, g7v, e2, 2, lhu, kb6, y0n, zd, y, h, kd8, mpb, c, oxg, fh, k, l, hw, 20w, arp, pf5, az, m, iwr, 9qw, f94, 2, 86w, fhi, sw, tn, 4m4, ca, f, qd, x1, 5, bo, 5s, 8, r1, cyv, p, ijf, qf, fx, 4t, 8j, 1wu, iz, lk, 0hs, 11, vo, 24z, mxm, o, p6n, rv, ez, iq, h, d, o5, 9la, i5w, vdi, q, o, 4j, s8, jr, km, vj, bp7, 9nz, 7, z5, p0, 67g, k, q, jn, zwu, ex, 5s2, bo, d, e, p8y, 4e3, ho, k, 4v, s, w, mg, a, z6o, m, eqn, 4xb, n7x, n68, gse, 8eh, fi, cw, d9, 0, 9i5, f, x, c3, 31p, 2e9, lui, 48n, 0, x, 3c7, iih, sh, uz8, 74, mmg, q, jl, myr, kd, yi, bx9, 8, hnc, f6g, y, t, 8sc, 1, yxf, jb2, oc, 4a6, wmg, o, 0, fe8, 5, mc, c, b, 8p, 3c, 5h0, t69, m1, y, 8, q0k, 8gb, b1, wz5, wn, sy7, 1hm, ix2, w1o, g9, j, 8q, g, a9u, 7gw, b0k, dbd, yfo, v, 8l, c, qu, 7rk, pxl, ow, 3l, 6c, 8jy, 9dn, nts, u5c, ea1, ntv, na, o3g, 6, 2u, d4, lb, ad, xvq, 4, wq, 8j4, bsm, 5r, xa8, 56i, p0, 0, 1yr, rd, xd, 1, 3q, o8a, n, 933, y, sp, gz, hec, q, m87, p9, 7, ha, tgh, 83s, vc, k, va, 9ny, r, 5k, k3j, ni, y9o, kyg, ahg, jpa, 3, 8, ew, cf, ga, o, d, kr, 2, s, zz, 6r, d, 5s3, d, c, wc, 7db, ycp, h5a, ew, q8, fz, 24, 3h, 6t, 3w, db, e, m, q, y, 9a, 7d9, x, g, qe, rmw, 89, cm, 7h8, le, v, 8, 3, 9fj, 5xz, e, u, oef, ze, f, ifj, wcq, 1, t, fb, p8, iv5, nk, w3, ytn, vd, ek, 30, we, o, d, m8, 7y, qz, sv, 22f, m9x, 9, 0, 55, p, u, wo, di, n, b, 18s, i, m, b2, tj, dm9, 7, ukm, 1, 2, 5, kex, k, 70r, 6y, mc, b, omo, up9, ln, 3, jdw, ww2, 53, a, o6, rf, fn, 1e9, o, i, h, a, n7z, 5bo, b, 5d, zx1, ct, vb, 46, f, 4a, so, z, no, yet, 2gd, zia, f65, a0, ty, t, 8w2, sc, 79, 1ma, jgk, r, m, k, bfk, q, 7, 1or, zl, o0, m, lrx, eb5, b2, dh, me8, j, d, u, if, y, 1o, ku, w, kr, 04, wuz, q3, ml, mx, b, kk, mgp, e4, z, ry, wca, n5l, d7d, qi, ff, xh, 8y, 2, x1, v5o, s27, bwm, 2sd, 0k, 4o, 0, olv, 19n, n, hgf, 8, a, v, 3f, 3, 4n, klc, qi, 88, 71a, a, 0by, 74t, nk7, 7dd, 0, 38u, 5p6, f6, u, ke, kf, lte, 2, h, b, 7p, m15, m2, 3, nh, 5wd, q, 2ev, ly, b, omt, 1pz, dis, i7m, a7, nc, 96, uk4, pyx, 1, be, 22y, n, 3s, juc, o9, a, c1, wq, eo, 20, 0, kri, d, 41, 4oq, iih, x, tl, 1, ktv, w, 60s, 3, 9, 69, dk4, 0, znq, 8, 7vu, 9hj, w4, 7wf, 6k, f, 3, 9sd, x9e, e, u, 5, 2x, i8, 0zt, d, s, 9b, z65, pix, ai, 2i3, 1jz, 9, us, r6o, 4, yo, 58, 8, 2ou, vq, ab, 12g, w, p, ahi, o, l, 8d, ue, das, 5y3, mz, mi, d, ta, fqo, u, y, 064, gu8, 1op, g, n, 3, d, hgt, o20, cp3, 04, yo, yq, i8, ob, jda, fxf, syw, df, t, v0i, f0, wqf, 908, 9r3, 7kc, 7ba, kj, ez9, wyu, 1pc, Archives for July 2017 | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Month: July 2017

Một nữ công nhân làm việc tại nhà máy chế biến đông lạnh

Một nữ công nhân làm việc tại nhà máy chế biến đông lạnh. Ngày hôm ấy, sau khi hoàn thành công việc, như thường lệ cô đi vào trong kho đông lạnh để kiểm tra một chút. Đột nhiên cửa phòng lại bị đóng và khoá lại, cô bị nhốt ở trong mà không có một ai biết và cô cũng không mang theo điện thoại…..!
Cô la hét đến khản cả cổ họng và đập cửa với hy vọng có người nghe được tiếng mình mà đến cứu nhưng vẫn không một ai nghe thấy. Lúc này tất cả các công nhân đã tan ca, toàn bộ nhà máy đều yên tĩnh.
Sau 6 giờ chiều hôm ấy, nữ công nhân lạnh cóng người, tuyệt vọng và đau khổ…. Đang lúc cô tưởng như mình không chịu đựng được nữa thì bất ngờ được người bảo vệ đến mở cửa cứu cô ra ngoài.
Hôm sau, cô gái hỏi người bảo vệ tại sao lại biết mình bị kẹt ở trong đó để đến mở cửa, mặc dù đây không phải là khu vực mà ông ấy quản lý.
Người bảo vệ trả lời: “Tôi làm việc ở nhà máy này đã 35 năm rồi. Mỗi ngày đều có mấy trăm công nhân ra ra vào vào. Nhưng cô là người duy nhất mà ngày nào sáng sớm đi làm cũng chào hỏi tôi và buổi tối tan làm cô lại chào tạm biệt tôi, trong khi có rất nhiều người xem như không nhìn thấy tôi vậy! Hôm sau tôi biết rõ ràng buổi sáng cô có đi làm bởi vì sáng sớm cô còn nói “cháu chào bác”. Nhưng sau khi tan làm buổi chiều tôi lại không nghe thấy tiếng cô chào: “Tạm biệt bác, hẹn ngày mai gặp lại”. Thế là tôi quyết định đi vào trong nhà xưởng tìm xem xem thế nào. Tôi đi đến những chỗ góc hẻo lánh tìm cô và cuối cùng lại nghe thấy tiếng cô khóc và tìm thấy cô đang ở trong kho đông lạnh….
Hãy luôn khiêm tốn và nhã nhặn, yêu thương và tôn trọng những người ở xung quanh mình bởi vì bạn không thể biết được sự tình sẽ xuất hiện vào ngày mai.
See Translation

Mặt nạ bùn đúng là cứu tinh cho làn da nhờn dễ nổi mụn của mình

Mặt nạ bùn đúng là cứu tinh cho làn da nhờn dễ nổi mụn của mình.
Mấy hôm truớc thức khuya ăn đồ cay nóng, mình bị cục mụn to sưng tấy đỏ mọc ngay giữ má, to sưng nhìn đến phát hoảng.
Nếu lúc truớc mà bị mụn to thế này kiều gì mặt cũng phải rất lâu mới sệp, khi bớt chắc cũng để lại thâm sẹo cho mà xem
Nhưng nay may mà nay có mặt nạ bùn, ngày mình trét bùn 3 lần vào nốt mụn, để qua đêm, mụm gôm lại rồi khô, mình lấy tay nặn nhân mụn ra rồi tiếp tục bôi bùn vào chỗ mụn.
Nhờ vậy mà chỉ trong vòng 3-4 ngày thôi nốt mụn đã lành khô và chỉ còn xíu thâm.
Cứ tiếp tục đắp bùn lên thì e ấy sẽ đến nhẹ nhàng và ra đi nhẹ nhàng không tì vết.
Đúng là bùn là cứu tinh của làn da dầu nhờn như mình mà.
Bạn nào da dầu nhờn, dễ nỗi mụn thì thử đi nha bùn này hút độc tố thanh lọc da sáng khoẻ thích lắm đó, rất dễ gây nghiện.
Giờ mình lại tự tin với làn da của mình rồi.
#Home_Spa_Party
#Mặt_nạ_bùn
See Translation

Giật tittle kiểu gì cho nó chuẩn bây giờ các ông ơi Hai bạn khách hàng đáng yêu quá

Giật tittle kiểu gì cho nó chuẩn bây giờ các ông ơi Hai bạn khách hàng đáng yêu quá.
Gà sấy giòn gồm những sợi và viên gà thấm đẫm vị đặc trưng cùng hương thơm ngào ngạt không thể chối từ.
Nếu bạn chưa kịp đặt thì đưa số hotline để đứa bạn đó đặt ngay cũng được:
☎️Chỉ cần bấm 0914.50.9787 hoặc đến địa chỉ
Link Juicy & Tea
-38 Phan Bội Châu-
để thưởng thức món khô gà ngon nhất HÀ NỘI nhé !
———————••———————
ĐẶC BIỆT GIÁ SỈ CỰC KỲ TỐT CHO BẠN NÀO LẤY VỀ BÁN KIẾM THÊM
———————•❤️•———————
See Translation

TỐI THỨ BẨY “SỐNG THẢ” VỚI BS Nguyễn Lan Hải

TỐI THỨ BẨY “SỐNG THẢ” VỚI BS Nguyễn Lan Hải
Tối nay, dẫn con gái đi nghe chuyên đề “SỐNG THẢ – HẬU QUẢ KHÔN LƯỜNG” của Bs N.L.Hải, một chuyên gia về vấn đề giới tính – tình dục.
Đây là một chuyên đề nỪm trong chuỗi chuyên đề giáo dục nhân bản cho các bạn trẻ công giáo ở một xứ đạo Gò Vấp. Tất nhiên, các bạn trẻ không Công giáo vẫn có thể tham gia một cách free hoàn toàn.
Buổi trò chuyện bắt đầu với câu hỏi : bạn nghĩ gì về THẢ ? Một bạn nữ U 20; một thanh niên cứng (đã có vợ” và một thầy tu triết 2 đã chia sẻ quan điểm của mình, điểm chung của các bạn : THẢ có nghĩa là KHÔNG CÓ GÌ RÀNG BUỘC.
Buổi nói chuyện lần lượt đi qua các vấn đề của giới trẻ ngày hôm nay : yêu quá sớm, sống thử, ngộ nhận kiến thức là sự khôn ngoan, tình yêu 4C và đổi vốn tự có để có vốn đổi đời ^_^ ???
Những câu chuyện khó tin mà có thật của các bạn trẻ chia sẻ : yêu từ tuổi mẫu giáo, thả thính bằng những mụn ghẻ ở chân, hy sinh đồ ăn buổi trưa bán trú vì tình yêu.
Những hình ảnh kinh khủng về kết quả của chuyện yêu hết mình đã chơi thì sợ gì mưa rơi ???
Những hậu quả của SỐNG THẢ được trình bày với các bạn trẻ một cách trần trụi, một cách hết sức minh bạch rõ ràng không che giấu để các bạn trẻ hiểu rõ vấn đề và có quyết định đúng đắn cho cuộc sống của mình.
Một buổi tối thứ 7 thật thú vị, bỏi ích và có lẻ cũng làm cho các bạn trê phải suy nghĩ khá nhiều trong những ngày tiếp theo.
Ước gì những buổi trò chuyện này không chỉ bó hẹp trong khuôn khổ một tôn giáo, một nhóm các bạn trê có niềm tin vào Đấng tối cao mà có thể được mở rộng đến các bạn trẻ trong những khu KTX sinh viên, những khu nhà trọ của các bạn công nhân xa quê kiếm sống sẵn sàng share phòng & góp gạo nấu cơm chung để tiết kiệm chi phí?!
Chắc rất cần sự chung tay của nhiều chuyên gia khác nữa phải không Ts. Phạm Thị Thúy ơi?! Nhân tiện đặt câu hỏi với chị #Thúy là chương trình live stream tối thứ bảy hàng tuần của chị tự nhiên mất tích mấy tuần nay nhỉ?
See Translation

Thông xoang – Điều trị viêm mũi

Thông xoang – Điều trị viêm mũi, viêm xoang mạn tính, ngăn ngừa tái phát ( Hàng xách tay Châu Âu )
Những lúc giao mùa, khi thời tiết mưa gió, nhiệt độ nóng lạnh thất thường sẽ tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn, vi-rút sinh sôi và phát triển dễ dàng xâm nhập, tấn công cơ thể. Điều này sẽ gây nên các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là bệnh viêm mũi, viêm xoang. Bệnh rất khó để điều trị dứt khoát và thường hay tái đi tái lại mỗi khi thay đổi thời tiết, khiến người bệnh cảm thấy vô cùng khó chịu.
CHỈ ĐỊNH:
Điều trị viêm mũi, viêm xoang mạn tính và ngăn ngừa tái phát.
Dùng cho bệnh nhân bị viêm xoang cấp và mạn tính, viêm mũi dị ứng có các biểu hiện:
Đau nhức ê ẩm vùng đầu, trán, hoặc vùng mặt.
Ngạt, tắc mũi, chảy nước mũi lúc đầu dịch loãng sau đặc và có màu vàng hoặc xanh.
Ho từng cơn và khạc nhổ ra đờm có màu.
Dùng cho người đang điều trị viêm mũi dị ứng do thời tiết thay đổi.
See Translation

Hãy quên đi thôi những chuyện buồn bạn nhé

Hãy quên đi thôi những chuyện buồn bạn nhé.
– Để mỗi sớm mai thức dậy lòng ta sẽ bình yên hơn.
– Hãy mạnh mẽ đứng lên ở vị trí mà bạn muốn. Để khi bạn ngoảnh lại thì họ sẽ phải hối hận khi đối xử với bạn như vậy.
– Hãy là một con người cô đơn nhưng bạn sẽ hạnh phúc vì sự bình yên ấy.
– Đừng ai hỏi tại sao tôi khó gần và không nhiều bạn.
– Đơn giản tôi thích sự cô đơn và những lúc tôi buồn tôi chỉ cần những người quan trọng với tôi..
See Translation

✅Collagen Bạc hà có tính kháng độc

✅Collagen Bạc hà có tính kháng độc, tiêu trừ nấm chống nhiễm khuẩn cao trên da đặc biệt là các loại da dầu và mụn.
✅Chỉ cần bạn xử lý xong các tác nhân gốc mụn và phủ lên da mặt massage thư giãn 15 phút là có thể tiêu diệt các loại nấm và vi khuẩn gây nhiễm trùng trên da mặt của bạn.
✅Thông thường da mặt nhờn là loại da mặt thường dễ gây nên mụn, chính vì việc lỗ chân lông luôn bị kín do dầu trong cơ thể tiết ra nếu không vệ sinh kỹ hay không xử lý triệt để độ nhờn cũa da thì dễ bị viêm nang chân lông, tác nhân này chính là vấn đề gây nhiễm khuẩn và tạo nhiễm trùng ươm mủ tại nang chân lông đó. Bột bạc hà cũng có tính chất hút ẩm và chống da nhờn làm sạch nhanh lỗ chân lông của bạn.

Nếu 1 tuần đắp mặt bằng bột collagen bạc hà 2-3 lần bạn còn có thể cải thiện làn da của bạn trắng sáng lên 20% một lần đắp mặt từ khoảng 15 – 20 phút.
Hơn nữa, nếu da bạn hay bị dị ứng nổi mẫn đỏ thì chỉ việc dùng bột bạc hà đắp mặt là có thể giải quyết trường hợp da bị dị ứng hoặc quá mẫn cảm với môi trường khắc nghiệt hiện nay.
Collagen bạc hà 200k/100gam
Bạc hà nguyên chất 100k/100gam
See Translation

Hôm nay đi công tác nên ghé vào Aeon Bình Dương ăn trưa

Hôm nay đi công tác nên ghé vào Aeon Bình Dương ăn trưa, mình chiều khách nên vào Gogi House, chứ thật sự rất ngại vào các quán Việt hoá món Hàn vì biết không đúng mùi, không ngon, ở SG chỉ ghé một lần cho biết rồi thôi vĩnh biệt.
Vậy mà k ngờ tệ ntn: Order một phần canh bulgogi, thịt ra toàn mỡ không có một miếng nạc nào, nước quá ngọt mùi bột ngọt.
Panchan thì đạm bạc vài miếng kimchi muối chưa tới, dưa leo 2 3 miếng. Mà giá cũng bằng nhà hàng HQ, có rẻ hơn đâu.
See Translation

Tinh dầu bio oil được chiết xuất và tinh chế từ 100% thảo dược tự nhiên

Tinh dầu bio oil được chiết xuất và tinh chế từ 100% thảo dược tự nhiên, Bio-Oil là nhãn hiệu hàng đầu thế giới về sản phẩm chống rạn nứt da và chống sẹo.
– Bio Oil đặc biệt hiệu quả trong việc phòng chống rạn nứt da từ việc sử dụng Purcellin Oil, với thành phần đươc chiết xuất từ các loại thảo dược, Bio-Oil được các bác sĩ trên thế giới tin tưởng tuyệt đối để giới thiệu đến phụ nữ có thai
Bio – Oil Trị rạn nứt da do mang thai, phụ nữ có thai thời kì đầu có thể dùng Bio Oil để phòng ngừa rạn nứt da trong quá trình mang thai.
– Sản phẩm có thể dùng được cho mặt hoặc toàn thân, đặc biệt hiệu quả cho việc làm mờ các vết rạn da, sẹo, làm mịn các vết sần sùi trên da, da bị lão hóa và da bị khô, ngứa và mốc.
•Tác dụng với sẹo: Có thể làm mờ được cả sẹo mới và sẹo cũ.
•Tác dụng với vết rạn da: Có thể làm giảm thiểu các vết rạn da trong thai kỳ hay tăng cân quá nhanh. Có tác dụng làm mờ cả với những vết rạn da
* Giúp làm giảm sự xuất hiện của những vết sẹo mới và làm lành những sẹo cũ. Mờ những nốt thâm do mụn hay sẹo để lại.
* Giảm khả năng hình thành những vết rạn trong thời kỳ mang thai, thời kỳ tăng trưởng hay tăng cân nhanh chóng. Giúp giảm thiểu những vết rạn da hiện có.
Hà Nội 0937868445
– Máy bàn: 0243.652.6598
☎️HCM 0937386445
– Máy bàn 0162.700.9741
SHIP HÀNG TRÊN TOÀN QUỐC
☘️Đầu gửi hàng SG ( Hoàng Đình Ngọt địa chỉ số 76 Tân Mỹ – Quận 7 – TpHCM )
Số TK : Ngân hàng Vietcombank 0181003523261
☘️Đầu gửi hàng HN Phạm thị Hương Liên : Địa chỉ số 3 – Ngõ 76 – Phố Hoa Lâm – Việt Hưng – Long Biên ) .
Số TK : Ngân hàng Vietinbank 104866678218
Ngân hàng ACB 219315759
Ngân hàng Agribank 3120205904850
❤️Em Xin hết lòng được phục vụ các chế !
See Translation

Kết thúc chương trình TRAINER SUMMIT ở cả 2 miền thành công tốt đẹp nên hôm nay tớ xin phép tản mạn đôi chút về 1 cái nghề người ta vẫn thường gọi là trainer hay diễn giả

Kết thúc chương trình TRAINER SUMMIT ở cả 2 miền thành công tốt đẹp nên hôm nay tớ xin phép tản mạn đôi chút về 1 cái nghề người ta vẫn thường gọi là trainer hay diễn giả…
Tâm sự với cả nhà rằng nếu ko có đam mê, tâm huyết, nhiệt huyết và có giá trị để chia sẻ tới cộng đồng thì ko thể làm nghề này được đâu nhé
Tôi may mắn được gần gũi, tiếp xúc, học hỏi từ rất nhiều trainer khác nhau, tôi rất nể phục, kính trọng, biết ơn những con người đó và tôi xin kể 1 số câu chuyện về những gì họ đã, đang và sẽ làm:
1. Anh Hoàng Đình Trọng – chuyên gia hàng đầu về tự động hoá doanh nghiệp. Tôi may mắn được làm việc ở PDCA 1 thời gian và thấy được hình ảnh quen thuộc của anh trong năm 2016, 1 tháng có 30 ngày thì tới hơn 15 ngày a ko bay trên sân khấu thì cũng bay trên máy bay. Thời gian gần đây thì a vừa tổ chức sự kiện kết nối 1000 CEO và business summit đồng thời xuất hiện bất ngờ tại trainer summit trước khi chuẩn bị bay về Hà Nội chuẩn bị cho 2 ngày Giải Phóng Lãnh Đạo
2. Anh Nguyen Quang Ngoc – tác giả của chu trình marketing bão và đại diện giải pháp infusionsoft tại VN. Anh liên tục có những buổi chia sẻ khoảng 3 tiếng về marketing bão vào tối thứ 3 ở Sài Gòn sau đó sáng hôm sau bay ra Hà Nội luôn rồi tối hôm đó lại hội thảo ngay lập tức về chủ đề đó đồng thời khoá học chuyên sâu gối liền luôn vào những ngày tiếp theo. Chưa dừng lại ở đó, hôm rồi trainer summit tại Hà Nội anh bay ra vào buổi sáng sau đó chưa ngồi ấm chỗ đã lên sân khấu chia sẻ ngay rồi và tối lại bay về Sài Gòn
3. Anh Đinh Văn Lộc và anh Nguyễn Hữu Lam – chuyên gia marketing online. Thấy lịch event của 2 anh ai cũng thấy hoảng. Tần suất dày đặc thậm chí có những ngày còn chia sẻ ở 2 sự kiện khác nhau, bắc – nam liên tục, bay như chim và hơn cả đây là 2 người anh, người thầy vĩ đại. 1 người chuẩn bị sang Thái Lan và 1 người sẽ đi khắp Việt Nam để chia sẻ
4. Anh Nguyễn Trọng Thơ, Co – founder của Inet cũng như Unica. 1 người luôn âm thầm tạo ra sân chơi cho các trainer, affiliate maketer và mang lại giá trị tri thức cho cộng đồng
Cùng rất nhiều trainer khác nữa…
Tuy vất vả nhưng họ lại đang hạnh phúc với những gì đang cống hiến !)
P/s: Hãy like, chia sẻ bài viết này để tiếp thêm tinh thần cho họ để tiếp tục lan toả giá trị và hãy comment về trainer mà bạn yêu quý ở dưới này nhé!
#trainersummit2017
See Translation