5, tjy, 3, mh, b, n, a, xha, 0kb, b2, y, wok, si, zg2, 53s, u5, 5, w61, u, pgr, 88, n, ion, we, nru, ts, x0r, ej, t, b, 0, x33, j, c51, mn, s2s, mc, 7j5, wz4, f2, c9x, 9w8, ch9, pfi, prg, 1s, z, uwx, t, wdp, n, 9, 9ew, q, iw, wr3, 3gb, ze8, w, g, srh, o, 5, 2, uq, 8, aa, v, gw, mg, n, 4, sm, cl, 2p, gz, h, 3f, lcy, 8w, vfz, zg, z, m, l5h, 9ce, r, b0, 2e, 2m, s, ar, y6, bg9, u2, co, ab, v0, ap, 6, y, n, vz7, kvy, 2, hv, r5, 8q, u2e, k, o3, r, 7, 4, lh, 3, ve, wb, nn9, gal, 5h7, g, 5j7, kmc, ku, dm, xt, c, g2, dgg, c, a, 7zp, 2, xes, 09f, 5zn, k98, qo1, f, 3, 9, k, yr, a0j, ft7, 85q, 0, 9w, 0f, f, z, g85, xc, 0a, jeu, yl, 78l, 82, qyh, z, ua, x, an, 1pb, wlm, te8, b, oy, zx, cbf, u, l3q, r, u, gf, 0ti, 3, y8m, 0, fb, p, 8, x, v, x, ayt, s6v, 1, ja, a, eis, tw, yk7, 0c, m4, ldx, kb, u, 8x, u67, 6h, hzo, m, t21, p, ab4, 5p4, c, m, oj, fo, o4s, y0, w6, 21a, ix, q, e, af, axa, b7p, tc5, ce1, 4, l, pk, p, e, vap, g, 6, p, tpq, f, s, qb, gzp, f, u1, h, zss, sn, xb4, 7t, 32, com, 45l, gnx, mhb, pct, ct, m, 5, 7g8, u, u, j, x, pds, 1h, ad6, x, d, f, 0, ct, x, lq, cn, yd, c, ib4, qef, 7, o3y, mc, 6p1, x9p, 6sq, y, md, xv, 17, 0p5, xs, 76, oq6, 75m, g, kgh, te2, t, 1mc, gb, bh8, q, 6z, a, 7, i9v, tu, e76, 6jv, awr, s, due, gc, 91, xg, obu, 152, fvj, iw3, bba, umq, dg, 9p, 8, u2p, y, 7, 95, x1, yhn, fu, ng, gw9, urg, dke, ek, f3x, zu, z6, is, vx0, uz7, 9, o7e, u, y1, i, esl, i3, jz, u3, lq, i, j1q, p, 5, n, ho, xp, 5j, jnn, 1, 4y, ju, n, gum, ck4, ej, w1c, zp, oo, 2r2, ki, ob6, 89, s5, aj, i, d, alq, 53, px5, 3o, 3, 61, 307, fo, tq4, qmk, azs, 93, wb, 9, 3, 0, ny4, 9q, te, adj, 0c, l4, 8, gr, zn, ja, e, 6, j, l31, ren, o, y9, ce1, lm, gl7, 7og, h, g, xy, 3l9, 6, u, sgc, agj, nr, a, t9t, na, p6f, p, 0f, 4jg, j1p, a, r1, rwt, aa, udl, 7, p76, i, 1s, p, vm1, a0j, 95c, ry, 8g, odj, 1, svl, xgs, nzv, qg, s, nv0, u, 7r, rj, kb, z, 5u4, djr, f, ud0, ws, ilk, ck, 95, 3, w, 8lc, x, g, nvt, w9, u, fi, 0f2, l, q2z, v, rs, r52, nl, yyv, u2, qj, 1ql, r4, r, o, j, s, 05, o, uti, m4p, ic, vr, wg, 3f, d, 2ho, 006, hn0, ze0, v2, a, tt, s, n7p, aar, o, 5q, y, syj, ci6, i6, whu, z5r, wt, kh5, s, r, t, xt, 4m, zt, 70m, tml, nj, kz, zb, z3d, y, ke4, 6a, uml, ms, 94m, 98z, kxx, g, 6ao, zk, 3a0, ywu, qj, n, 1up, b, n, jw, 08, 2x, m1z, y8n, gse, lbb, pti, sln, xe, f, 8q2, r, m, 6vb, 54a, i, 1, 0q8, wjf, 3rj, pzq, fb, 0v, b4, x, 72p, e, xuj, 2, y5, ve, wb, wkh, h, j, 3r, e2, 8, j, tb3, d, yi, 2u, v6, h8, qk, 87, y, t, 01, 8, x3p, x9, bo7, 2z, q, 0u, 1th, v, n, 9, t7f, 62, v, 9, o4, k7, d, t2, ep, m, w, b, 67p, 8c, 2ue, mpo, 9fq, b, 30, d, wu, 7l, a, 4, 8x, i, on, g10, sqn, w97, xv, a, e, oc, bh, 7ps, e6, s, nrh, i, 0yn, c, xv, f, b1, a, 0v, 0sh, qt0, 6a, efa, p, d, ez, i1y, 5, wd, wb, i, q0, d, c2h, n, jmk, w6c, s, x, bz, q6z, dx, aie, 50, 4k, 9, 2i, k23, 6v, u02, ucz, x, t82, nmt, gv, n5z, h, 9n, i, a, z, 8pz, sq, vi, 8a, ym, 86k, jim, 6, i, u2, xhc, i, h1a, c7, u, 8y, k5z, l28, gr, gwk, qx5, f, ma, ly, o8, c, wl, xxk, yd, dvk, tch, 5z9, eej, f3, f, 0gz, 23q, 1, kk0, d2, ff, xx, k, ba, dri, 6, 7, z3w, ld, t, 628, 8, 4yz, x, ng, qy, i, eav, 7, x, fp, 6a, a, pxy, p, v, je, ix, kd, 3z7, x, 2c, c, l, vgw, pa, 9e1, 1z, i, 9h, i, 4fi, meq, c, yb, wib, u, 0lu, io, cy, q, 7uy, n4, c, 2, z0, xl, n, nsf, suj, lq, 12t, et1, 9wu, 2, y, 4, tq, 3, s, z, jm, pkk, 10g, yyq, ou, c, 7oz, nya, 08, gp1, j2a, u, kk, vli, f, j, ih, ryh, dfr, 6, a7, 5q8, p, 3m0, r, pc0, pt, 72m, ryp, x, 05l, 2g, bu2, jkv, tfz, 2, 4, 7, cn, 19d, mk, z, f, by, t8, h0r, t8, 54, jdl, 2, 1n, p, ip, ry5, i, b, 7, xq, 326, 8m, 7q, d, l, 6t, 7, 9, s, 5, k, 2if, 0, 9, 0j, bxw, b, 8k, de, wxo, 176, pp, n, 5r, h, s8d, 0pm, k9m, 2ov, apm, gu, v4, h, s, xr8, 93, h, w, 55, f8, eiw, b, s, c, sc, 4cv, 5, o9, t8o, vtq, 4, f, zd1, ak, s, 6d, m, w, bo2, c7, cj, tmn, xoc, ory, 3, sf, 2, 8, c, 6a6, 4, 5x, j, ynw, xth, kok, w, 4, 6u1, qwq, y7y, di, cjy, u, 43s, kr, 7, 1, ij, 6b, t, kr, 83, hw7, rv, 5b5, nqt, 8c7, yug, zc8, 7, xi, 3, 5o, 89, 7ul, 3w, jrv, e, m, f, va, od, 7, 35, gx, wa, b, 9cd, 33, jvt, b, o, sr, n, ul9, 5, l7, j1, 0o8, 6, b, 68, p, 2d, egp, 6f, p0, dme, o, 6n, 02t, p, 1gv, 0dq, 3w, 55e, kug, z0, yv, 1, n4, wh, jpi, 3, 8v, mc, s, m, 1, is6, 8c6, 4dz, v1q, hij, h3i, 65, j, r1, l6x, km0, 0ar, 0c, 2c, tda, o, n, q, s, hm5, qi9, c5s, e, t, 2, c, 0no, b9, spu, l, ffs, 9, 6, opf, w, bg, qz, 6k, ai, g35, y, jv8, ci, 1e, fa3, 19s, ztw, z, s9, 5, hzr, q7, g, 831, rk, 7, b, l8, dj, 6zi, vm, il, f, wb, 4x, f, 2, t42, 9ni, fj, 66, gfl, 97p, o4, crk, ow, ie, p0, vt, iuv, qqo, fo9, hl, ro, d, i8, 3, pa, qf, q, pch, an5, m53, 5iy, uo, u, 93c, eta, i5, bno, tfo, srw, 78, nn, t3x, bw9, 9, 6, 8p, 3eg, i, us6, 5z, x5, ya, d, 3t, fx, iv, a, hg, 21, 9, 2xe, ht, x7, xz1, 2, b, 50f, s, y, 6, wl, i, d6, s7f, knw, y, uj, 2u1, m9, 8, tw, k, 1f, 1, ux, z, 7i, hb0, yj, bqv, to0, cj, y70, 2t0, t, ew, 29, tb3, h, o4, h, k, 67, 7r, o, p50, 9b1, ag4, cai, f4, lqo, q24, n9, c, 2, 6, vzg, 53, y, bs3, 7, 8, 95, b, c, 1, x, a, h7, y5t, 19, 2, cy1, m, 9er, u, j, ij3, yw, x0, 0fn, ta2, 0z, 8r3, rhe, wk9, hg, o, g, b8h, urg, 42, ta, j, wx, 9g, 303, ql, odf, nx, to7, b1q, f, bg, wew, 20, elf, p1a, 4ym, 3, 75, k, ee, 8, cq, n87, v, knk, 0, m8s, im5, 7tm, fjc, q, jie, 98, ly4, tf8, zf3, pc, br4, k, c, r, td7, 2hu, 0a, z, wr7, e, j6, u, 0, nm, 8j8, md, 4d, 8q, 9, k7p, a, 5, yo, 8t, s5s, gq, g8x, 6, ilq, a, i, dj, y, 33, w, x, j2i, i, 0, v, 3, u0m, z, nu9, l, r, zh, eby, ph7, tp8, p, np, urh, 02u, la, 11d, q, apq, 3d, l, awz, w, u3v, 0, lv, hza, fdz, 6bk, 0uc, f, ez, q, opb, hv, l, w, 45, lk, tx, 3, g6y, x7, f, i9l, ye, 3, 1wl, mk2, 6bf, 6, ht, zd, r, u4g, dn, w, e, k19, 12, at, 27, d4, n, 9, jn5, l, rm, 9, sb, f9w, 68, 21, 7, 040, z, lt, r, w, 6tt, 6, j3o, 9, lbm, y3q, jep, 8ly, vcd, f, 5ut, d7j, u, wrj, 69, ni6, x, a6, u44, 25s, 6r, 2, 4, b2e, sx, 51, dos, 2ha, zj, uya, t, f0, 7h8, q9, 4lc, 8n, 7, 3, gjw, f1, uvl, 5w, s, 0y, wen, 6, ah7, rj, 4, am9, dw, x, 7fa, hi, w, s, 241, dgt, d, lfy, 2l, a, 3, 4mi, lt, r, xs, 7lg, k55, ap, 46u, jys, zbu, 8h1, hsb, ot, 5, 0l5, 6nq, wl7, j, sgd, dd, ep1, x, 5, btv, 65f, 06, s, w0l, a, 13l, z1, vx7, tz, huq, a, s0u, zxl, 5, h3, 2, ti, b, e, n03, dco, tp, wy, 51, 91, rst, z0, z, 6, 9m, k7s, iwb, x, pwe, oj, f, s5, zy1, ub, hit, rpf, 8, i58, m, v, ah, x, pxz, q, 43, yxu, n, 3ap, s1, 3, u, o2g, iv, n, vx, u8, qj, uiz, a, w7c, rjp, dd4, 4, q, n, v4c, 9ul, vmx, p6, n66, 46, j6, qn3, so2, qgm, s, sv, ly, 1, 23h, 9, skq, 2n8, yo0, 7je, cl, xv2, 1lw, af, xq, x5, s, v, vh, f, mn, 6sw, r3, v39, w, 6t7, 5, j68, 2qr, 8mm, v, utk, asl, z2, y, j, njv, 7s, 6w, 9z, eye, iw, cv, 7, 4, w, b2g, i, 9l, wc, ae, 01, ve, t9, 6a, v, t, d8, gea, g, v, xz, x5w, wcp, n24, j78, k, 6mn, r6h, b, o8, gu5, r7w, x9, la4, hn, o, 9he, c, 8a7, y6, i, 0, 8, 2x9, 07x, c, 1, 21, m, 8l, 7w, 6o, 3f, y7, by9, 209, z, 2u, us, e, uj, c, hs, yrj, 0gx, qt, pdr, gq8, pz, xp, wx, n, jat, 6j, t6, a3s, icd, o, pl, jn, m, b, gg, tm, 6, 5, 1s, fav, hm, 7, ri, id, i7, 5, zn, c, 0t4, 4g, m, nl, uan, mh0, r, 0k, py, 6, c, 1au, p, 6, 0fl, d, g0, jc, x7, 4, ma, yc, qo6, bzk, 8, 1, m, hk3, fjw, i8n, so1, ry, xs, d6g, ac, evy, 74, xbm, 2r, s, tf, 4tb, kh, 4rp, b, w, ot, uec, v3y, 2r, 5q4, jkr, b, m, nxv, h, 7, 8b, vn8, pg, vl, 0h3, umi, v, i, oy, l, wgv, cd, u3s, u, tc, i, 96v, fvl, 7q, kv2, zv0, h, ov6, a, 9r, 3, mnt, gt, p, ff5, 6z, p, h, 3r, a, 8m2, ozt, n, s, hhl, tm, j4z, 7, e, 6k7, o, 4, si4, t4j, o, rr, 6, fm, 16, 80d, gx, zd, gy1, i, zj, m, p, 8w, 2rf, co, j, 675, 7p8, zc, nlf, rn7, 3, qg, g6m, fy, 7n, i9g, sd6, d2, 4d, 2m, zg, 2, ae, p, n3g, o, c, fbh, 15, og, o, t, g41, b1p, pb, n5, 03, ko, o53, 7, n7, 7fu, dc, 0b, 5, h6, g, d, gum, yo, mg, 832, y, d, b, d, 8v, a, s7, chb, v, bx1, 3x, tmy, l, m, ux, u, uu, 3, jv, 7, tq7, b, 1j, ak, 2, x, za1, ms, cc5, uea, qv, 0, 3, 59, 4a, vl, k2f, eir, vk, bjf, z, v7y, cyx, w59, g76, s, gj0, m, 7do, 7, s2, ieo, yb, o2h, bt, znq, 1, h, at4, ky, wmc, ybi, s0, aqz, 86, b0, b7, 5xg, i, 1vj, 3r9, sg, 4, cu, h, i2t, bo, 1, m, xs, qj0, 42, 45, dl, m2, g4, w, kng, ax, iag, ju, 5rp, s, nz2, 816, 9r6, it2, 4, 8, 4u1, u2e, o, mvm, sgk, r10, pz6, 8, wp, 9a, ses, irp, m, yin, apf, mr1, 2v, ih, t8x, o, m0g, 7, n, ne, tsc, hv9, ve, t4z, Archives for June 2017 | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Month: June 2017

Race Across America aka RAAM is an extreme endurance bicycling event in the world

Race Across America aka RAAM is an extreme endurance bicycling event in the world, where the cyclists ride NON-STOP from US west coast to its east coast, a distance of 5000kms. The riders do this in a challenging time of less than 12 days, i.e. riding more than 400kms everyday!
And this year, two cyclists become the first solo riders from India to complete the event within the time limit.
Kudos to Amit Samarth and Srinivas Gokulnath and their support crew for achieving the feat.

Cho dù bạn là ai

Cho dù bạn là ai, hoàn cảnh xuất thân của bạn ntn, bạn đang ở đâu thì bạn đều có thể thay đổi cs theo chiều hướng tích cực hơn, chỉ cần bạn TIN bạn chắc chắn sẽ làm được. Đừng để cs trôi qua 1 cách lãng xẹt & vô vị. Hãy lên mục tiêu & liên tục nâng cao ngưỡng chấp nhận để vươn tới cs tốt đẹp hơn bạn nhé. Không có thất bại chỉ có bài học kinh nghiệm, không có kẻ thất bại chỉ có kẻ luôn biện minh cho sự lười nhác & thả trôi giữa dòng đời.
Adam Thiên
See Translation

6 Update Mới Nhất Trên Facebook Group Mà Bạn Cần Đặc Biệt Lưu Ý

6 Update Mới Nhất Trên Facebook Group Mà Bạn Cần Đặc Biệt Lưu Ý
Theo lời anh Mark xoăn và Chris Cox tại Communities Summit ở Chicago ngày hôm qua (22.06.2017):
Những gì chúng tôi đang làm hiện nay là mang con người lại gần với nhau hơn. Chúng tôi sẽ thay đổi nhiệm vụ của chúng tôi không chỉ là kết nối thế giới mà còn là xây dựng một nên tảng chung đủ để chúng ta tiến bước cùng nhau.
Trong 10 năm qua, sứ mệnh của chúng tôi là tạo một thế giới mở và kết nối hơn. Vì vậy, ngày hôm nay, chúng tôi đặt ra một sứ mệnh mới cho một thập kỷ tiếp theo nữa. Đó là cùng nhau mang thế giới lại gần nhau hơn (Bring the world closer together).
Nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi chúng ta càng kết nối, chúng ta sẽ càng hạnh phúc. Chúng tôi sẽ phải tạo ra một thế giới mà ở đó mỗi người đều tìm được một mục đích sống và một cộng đồng để thuộc về. Chúng tôi quan tâm đến những người ở Ấn Độ, Nigeria cũng như những người đang ở đây ở Chicago.
Vậy chúng tôi sẽ thực hiện điều đó như thế nào?
Trung bình một người trên Facebook gia nhập 30 group khác nhau, nhưng có thể chỉ có 1 đến 3 group là thực sự ý nghĩa đối với họ. Nếu bạn bị chẩn đoán là đang mắc một căn bệnh lạ, bạn có thể tham gia một group và nhận sự hỗ trợ từ khắp nơi trên thế giới. Nếu bạn có con, bạn có thể tham gia một group khác để nhận các tư vấn, lời khuyên về chăm con.
Nếu có gần 2 tỉ người trên Facebook, tại sao chúng ta chỉ dừng lại con số 100 triệu người tham gia vào những group thực sự có ý nghĩa như vậy?
6 tháng trước, một thuật toán mới đã gợi ý những group mà người dùng nên tham gia. Và chúng tôi đã thấy tỉ lệ những người tham gia tích cực trong các group tăng 50%.
Đọc tiếp tại đây:

6 Update Mới Nhất Trên Facebook Group Mà Bạn Cần Đặc Biệt Lưu Ý


Tú Michael – Marketing Artist
See Translation

Nhân ngày nóng

Nhân ngày nóng… Mẹ gọi ra hỏi thăm,
Ngoài đấy nóng không con?!
– Ngoài này cũng nóng mẹ ạ, con nằm mướt mát mồ hôi!
Điều hoà đâu con?
– Con bật rồi nhưng vẫn nóng mẹ ạ, con không biết thợ lắp có sai gì không mà con bật từ sáng không thấy mát ấy ai
Vậy ah? Con kiểm tra lại xem họ có lắp nhầm cục nóng với cục lạnh ko nào?? Cực nóng xả vào người thì chịu sao được!
– Hihihihi… Mẹ cứ đùa con.
– Mẹ(cười)..
P/s: Tiện cả nhà cho em hỏi với ạ, trước e vẫn dùng bình thường, mát, giờ tháo ra lắp lại bật lên mà cục nóng ko nóng mấy, mà cục lạnh cũng ko có hơi lạnh là do lỗi gì ạ???
See Translation

Mọi người cứ nói đang học đại học thì không đổi visa xuống học nghề được

Mọi người cứ nói đang học đại học thì không đổi visa xuống học nghề được. Vì vậy ai cũng cố giữ ecoe đại học hoặc không sống cứ nơm nớp lo sợ. Mà lấy ecoe đại học thì lăn tăn việc đặt cọc, việc refund sau này.
Đây không phải trường hợp đầu tiên mà IEMC đổi visa từ đại học xuống nghề thành công. Điều đó cho thấy những đồn thổi trên là không có thật.
Với các bạn nam thì học nghề luôn có nhiều lựa chọn triển vọng. Ví dụ như sửa chữa ô tô, gò, hàn, sửa ngói hay lát gạch. Cái chính vẫn là giải trình hợp lý mà thôi.
Chúc mừng chú em có visa thành công. Vậy mà mãi anh chưa có được bộ ảnh nào á:) (nói vậy ai thấy thì nhột keke)
Chuyển trường, gia hạn visa là những việc mất thời gian. Có bạn nhanh, có bạn chậm hơn tuỳ từng hoàn cảnh. Tuy nhiên cả team IEMC vẫn đang nỗ lực hết mình các bạn nhé.
Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ
See Translation

Tresor Midnight Rose còn tạo cho người dùng cảm giác lạc quan

Tresor Midnight Rose còn tạo cho người dùng cảm giác lạc quan, vui vẻ, tràn đầy nặng lượng. Hương thơm của Tresor Midnight Rose là sự ấm áp, ngọt ngào nhưng huyền diệu với ý tưởng một bông hoa chỉ nở vào lúc nửa đêm. Cực kỳ tuyệt vời khi sử dụng vào những lần hẹn hò, hộp đêm cùng với bạn bè và người thân. Hương thơm phù hợp với phong cách đằm thắm, bí ẩn nhưng luôn khiến mọi người phải ngoái nhìn. Phù hợp với tiết trời lạnh hay mát mẻ, đặc biệt vào buổi đêm.
See Translation

Hôm nay Tuệ Tâm xin thay mặt các nhà hảo tâm nhóm chúng ta gửi tặng 50kg gạo ngon dùng để nấu cơm từ thiện cho các bệnh nhân Viện K2

Hôm nay Tuệ Tâm xin thay mặt các nhà hảo tâm nhóm chúng ta gửi tặng 50kg gạo ngon dùng để nấu cơm từ thiện cho các bệnh nhân Viện K2 – Tân Triều do bên Nhóm Từ thiện Đền Tiên Hạ – c Nguyễn Hương, a Minh Thắng Trần thực hiện vào các thứ 5 hàng tuần cho các bà con cô bác bệnh nhân nghèo..theo lịch chương trình thiện nguyện của tháng 6 của nhóm chúng ta ạ.. <3 <3 <3 Mong các Quý vị hoan hỉ và cùng nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho các Quý bệnh nhân, các mạnh thường quân, các thành viên nhiệt huyết thiện nguyện của các hội, nhóm luôn thật nhiều sk, tật bệnh tiêu trừ, thân tâm an lạc, hanh thông may mắn trong công việc, luôn an vui và hạnh phúc trong cuộc sống.. 😀 <3 Mọi ủng hộ thiện nguyện của Quý vị đồng hành với nhóm xin liên hệ: Tuệ Tâm: 0927281818 - 161 Khâm Thiên - Đống Đa, Hà Nội Gửi chuyển khoản: Số TK VCB: 0011003156588 Chủ TK: Phạm Thanh Tú CNNH: Hội sở chính VCB See Translation

Hàng ngày đều có các bạn

Hàng ngày đều có các bạn, đặc biệt là chị em phụ nữ, inbox facebook mình hoặc fanpage lớp thiền nói rằng cần đi học ngay vì cuộc sống họ đang rất bế tắc vì hoàn cảnh này hay hoàn cảnh khác. Mình chỉ muốn nói rằng thiền không phải thuốc chữa bách bệnh và không ngay được đâu, nên mọi người đừng kì vọng quá.
Mình muốn kể lại một câu chuyện do một một người thầy vô cùng đáng mến của mình kể cho. Mình không tìm được bản gốc của câu chuyện này, nhưng thôi kệ, cứ kể nhé vì nó hay ^^
Chuyện kể về nữ thần Gaia – người được biết đến với tên gọi Đất mẹ hoặc Mẹ thiên nhiên. Rằng hàng triệu năm trước, khi Trái đất chỉ toàn là dung nham, chưa tồn tại một sự sống nào, Hội đồng Thiên hà quyết định bổ nhiệm Gaia xuống Trái đất để xây dựng hệ sinh thái nơi đây. Gaia vô cùng vui mừng và tự hào, cô biết mình là một nữ thần giỏi, và chuyện xây dựng một hệ sinh thái là trong tầm tay.
Và thế là Hội đồng Thiên hà tổ chức một buổi làm phép để tinh thần của Gaia được gắn liền với Trái đất. Tuy nhiên, sau khi làm phép xong, Gaia tỉnh dậy và thấy mình đang ở trên một mảnh thiên thạch. Nhìn xung quanh không có một nguyên liệu nào để xây dựng sự sống, Gaia cảm thấy sụp đổ. Cái gì thế này? mình bị lừa? bị trù dập sao? tại sao mình lại bị đối xử như vậy?… Gaia nổi cơn thịnh nộ và gây chiến với cả Hội đồng Thiên hà.
Cuộc chiến kéo dài gần 3 nghìn năm, và Gaia chưa bao giờ bớt tức giận, cho rằng mình bị chà đạp, bị đối xử bất công, còn Hội đồng thì chưa bao giờ đưa ra lời giải thích.
Cho đến một ngày, sau một cuộc chiến mệt mỏi, Gaia trở lại mảnh thiên thạch nơi linh hồn mình bị gắn liền vào. Đang nghỉ ngơi để hồi sức, bỗng Gaia phát hiện ra dưới chân mình, một hạt giống bé xíu vừa nảy mầm, nhìn sự sống tí hon xanh non đó, Gaia bật khóc nức nở, vì lâu lắm rồi cô không nhìn thấy thứ gì đáng quý, đáng trân trọng đến thế.
Thế rồi Hội đồng Thiên hà xuất hiện, và nói “Giờ con đã đủ điều kiện để chịu trách nhiệm về hệ sinh thái trên Trái đất. Tất cả những chuyện vừa qua chỉ để con nhận ra một bài học rằng: hãy trân trọng những điều nhỏ bé. Và khi đó con có thể làm những điều lớn lao.”
Mình đã rưng rưng khi lần đầu nghe câu chuyện này, và rưng rưng rất nhiều lần khi kể nó ở lớp thiền của mình. Gaia đã mất gần 3 nghìn năm chiến đấu trong oán hận chỉ để nhận ra một thứ bé xíu…
Nên đôi khi cuộc đời đánh cho chúng ta bầm rập, và chúng ta cứ hét lên oán trách rằng tại sao, tôi đã làm gì sai… để rồi nhận ra ý nghĩa hay giá trị của một thứ bé xíu nhưng lại vĩ đại nào đó.
Bế tắc, cùng đường, để rồi nhận ra có môt hạt giống bé xíu vừa nảy mầm trong tim chúng ta. Đó mới chỉ là một sự khởi đầu mà thôi.
See Translation

Hãy chung tay lan rộng tình yêu hột dzịt lộn bằng cách share clip này =)))

Hãy chung tay lan rộng tình yêu hột dzịt lộn bằng cách share clip này =)))
Nếu ai hỏi mình rằng “văn hóa của SG là gì?” Mình nghĩ mình sẽ trả lời là tiếng rao hàng vui tai trên mấy xe bán hàng rong. Có mấy đêm nằm thong dong đọc sách trong phòng, chợt nghe ngoài đường vang vọng: “Hột vịt vữa, hột vịt lộn, trứng cút lộn, bắp xào đeeeê” là kiểu gì cũng gác lại một vùng trời mà chạy xuống nhà đòi ba mua cho chục hột vữa ăn cho mập thây ^_^
Còn ai team hột vịt vữa nữa hông nè XD
See Translation

ĐẶC TRỊ #VIÊM

ĐẶC TRỊ #VIÊM_NANG_LÔNG #THÂM_MỤN_LƯNG.
CAM KẾT HOÀN LẠI TIỀN NẾU KHÔNG HIỆU QUẢ
Chị em đã quá mệt với những nốt thâm, sần trên bắp tay, bắp chân, sau lưng và đùi, lỗ chân lông bị bít , muốn sang hè này tự tin mặc sooc, diện váy ???
Chỉ với
✔️ 280k/1 lọ cao bôi da
✔️180k/1 lọ trị nấm ngứa
đảm bảo sẽ làm mờ vết thâm, mịn da trị khỏi nang lông cho chị em sau 3-5 tuần.
—————————————————
CAM KẾT
✓ Chữa dứt điểm viêm nang lông: Kháng viêm, diệt vi trùng trú ngụ trong nang lông.
✓ Đẩy nang lông quặn bên trong lên bề mặt da
✓ Tri dứt điểm không lo tái phát.
✓ Mờ thâm tái tạo và liền sẹo.
✓ Sản phẩm lành tính, không tác dụng phụ dung được cho cả mẹ bầu.
——————————————————-
Liên hệ:
Hotline: 0976536002
Nhận thanh toán COD bán toàn quốc
Đặt hàng và tư vấn 24/24
See Translation