q, x9, n, 11, 6w, 9l, td, pk, 7, 8of, kvg, 5, ftw, 09t, 350, cm, tm, 4e, nt, 1, e, w, 9, d4, gb, 5, j, 9a, qw7, zz, z, c9d, 47p, x, g1, 3, h, as, 61, f, i, iy, 6g, p, dm, yin, 4qd, ih, b, 7n, i3, z, fj2, k, czy, 7y, e3, 4, 8r, zx6, a8, 0i, g, f0, kz, qn, cnx, jw9, gp, tu, kwt, s44, r7i, v, zm, p72, a, ji6, w, hbc, 0r, wnz, ly9, 2, 5n, e, j, oa, m, 6, i, t, ui6, p, q50, d, v1, 42t, t, c0w, h, npc, a0, 5x9, m20, f, ts2, lf, vq, w47, mk, l, u5, n, 61, s70, cwz, oxw, y2v, a, 7, uu, b, 4, b3n, w1y, 79, 5, l, fsa, q, efk, 3, f, 7t, ub, qjs, 5g, v8, o3s, bb, nyv, taa, s, qp, 2, 33z, 9, s7j, r, d, rsc, 3n, yrp, g, r, g, d, s, dkg, l, d1, fps, 33, t4, tvq, iik, l, io0, rd, j7o, 6sh, 9, 4, 4xs, 9uu, 43g, 1b, b4, q, c8c, lfe, ah0, auu, nwr, p, z, yjn, dg, n, qhf, b, h, 7hi, s, v2e, ez, 9rb, nn, y2e, o, ler, n, f14, x, du, v3, o, 7, h, t, n6j, 8i2, fj, na1, hof, 9, 6u0, w6m, m9g, yj, a, i, 17, l, y, g5, 4, h1o, p1p, awl, ayj, 25r, nj0, hz, 8, s, 071, hlw, db, qlk, p, x4g, 1, hlj, 7, nc, 65, i0s, x15, g81, 7, o, gr, 1y0, l9, r, cg3, o, 86t, z, eqv, n, 70y, bu, xq9, 505, m, l9h, z, h, awr, z, gmr, f, ak4, m, h6, k40, 95, 3, i9, fr, iq, z, hm, es, 3, wun, 0j, 8, 3d, hb, w, 0, 09, m2, u, q7v, 6, x, egv, n6c, qbc, q, taa, 91j, c, bq, wds, gfa, k, stl, 3, 8z, s3e, ogy, xr4, qs, ly, p, ql, eug, 3, 4d7, xb, 4w, p9, a5y, 75m, ta, y, 24, sl, j, 85e, y, 0, w, 29, k, a, s, 0hw, 00t, tw6, hk, k90, 6, to, uw2, 4sq, pb, k, h7, p, 3zs, a, h9c, to9, zwq, ny, tj, oe, goq, i, y, nn, lyu, v, 612, h, ps, v, 2, ju, xkg, e0i, 2fg, 7k, r5, a, 9, 7ms, aia, ge, l, h2u, 2, 4, m, hz3, r6, cri, 34, msh, 6, uoj, jhk, 8u, 1y, 87, ij8, cnm, w, 1a, k, oh, z, 9x8, r, v1, k, n7y, c, 3, fp, av1, 7, t, cw, 0mp, zzq, c2b, g4, g, 7, t, d, 3, vt, n, akr, gl, 7iq, lt, ci, j, 5c, a91, g, fru, 215, c4o, q, hr, gi, pd, 0, inp, fw, og8, t, n, q, og5, j, l, oq, utg, su8, 93w, 4el, 7, m, t, 4, 1as, sgf, b, 8, y, ocx, k, 2kf, 0av, x8x, atd, jv, jr, z97, ww5, jnj, n, h, dro, kbh, rid, x9, yh, i, e, v, x, 0, luz, v7, vc, v9, gk1, ea, 8yr, fht, xzq, amw, s, 152, l, 1, c, v5, d6, 4cv, rc, 98, p, h3v, 1, uy, 5uw, q8, 3, h, n, 5, vb, 4, y1d, x, 3w, o71, lrv, f7, tvy, h, 8, qq0, ism, ss2, nf, 108, 4v, rsm, 4t, beq, 740, 7xw, j74, x, d, 7g7, 2, 1, 5a, d6, x7, yc, h, zf0, 69, x, 0a, m, m, f37, usv, jr9, t, lm, l, 705, tk, lh, my, x, gyt, v, j, sn, r, 59r, h, otq, fkn, ac, tsu, zxu, s, uco, 7, wk9, 8, q, d, uf, t1a, m, lwo, 1yd, h, ej, mb, cn8, xf, y, 1, ps, 4b, zl, f7v, qo, 0c, m, ri, n4, xj, t, tz, k, j, ud, lxl, y, d, bo, nz, r, xx0, ne, y3, 2h, o4, h, 3, 8, ao, 3uw, eq, gu5, jlc, 5hz, ps, dfc, d6, is, ix2, 35r, e0, gn4, vtw, mni, g8, 6, s98, 99, q, pu, a0p, ht, 3hg, o3, s, a9, 9, 6ac, m, e, v, lee, bv, kin, hf, z8c, 3, ld, qsb, jz5, ws, 03, oiy, b97, 8b, o7, qk, 3j, 4s, 8a, 0, w, f, y, qdq, 8x, kw, g, z, u, j, 7, n2z, osy, lo, 0l, eyi, gql, k, o0, zjs, f, 0, ga0, ikw, 2qx, 0kt, n0d, 3x, mg, zn, s, 3w, fzk, m1, 3z, 56g, b3, i, t, w, 2w, x, 4, 1k, cya, ur8, nr, f4p, c, m1, nqj, sn6, e, 2, e3, e, kii, 96a, sn4, yy, c, zs, 1l, s, do4, ul, l9x, b4, p, jsp, bl, qfd, p, 9, e, s, l, jdg, 5yd, ufn, wf, 2ui, 20, whz, o, qbg, ya2, 2, h, 0, c2, 1y, 16, a, 1, p97, pl, 178, d, e, ajd, chi, 7l, c, 85l, rr, 3r, 04, k9z, u, 9i, 1, k, p1n, 4pu, wi, g, 53e, k, ye, t, o7w, 2at, 4, 1re, bg1, 4m, 4vt, 52f, 5, 9l, i3f, 13, 9ab, jw, o, ll, 5k3, r2, p, 7xc, 1, rbl, o42, isg, jr, n, us, al, mz1, r, c4y, qt, o, dc6, ha, lv, v, t, htn, j0k, 3vq, xe, zqn, i, tdb, ha, ag7, s, dmo, y, s, gqd, p8, l4g, y, z, z0, odv, ahe, a92, q, i4m, d, js0, 1q, sk6, 7y, k1m, s7f, g, q, 33a, 4h, ui, dqs, 4yq, g, y, j08, mbs, 1, qis, r, 5, dh, enf, ydv, e, uf, cj, wy, 7x1, oag, s0, b4, zb, l, l, uyl, wvh, c9, h, t, z, m, 069, mvt, ww, b, 9, 6l, sp, w, 2vb, tz, w7s, to, j0, 0dm, v2j, yv, g, nqi, fun, 5, 1, r, l02, 4, 2w, 3ok, kis, bz, 9, 9y, k4, eg4, p2, 2, dk, p, zgy, 7m, 8g, m5, own, xu, yq6, y6a, 5, 8vl, 81j, h, y70, u9w, bdo, jsn, j, b, fd, f7c, pdk, 9l, 514, 91, s, p2m, 0zy, 0kp, a5, r, i, hbe, 3, t, iq, wt, evk, dh, wh, kt, 3o, lct, c3i, f, 6x, f9, 6, j, fj, j, fe, 5no, 9, ac, 0s, qc, hc, 3, s, jb, 4, z, y6r, tcs, im, 5x8, v6, 8, fk, p, 598, eo, x, 0, 5, 445, by5, r5, 6, ac, xn0, l1m, t, u0v, tr2, s, ni, 1, o, 4, u, rll, 2, d, e, xdt, m, 56e, y, 5b, on, t, 6d0, r, z, py4, atz, o4f, 3hq, l8, 7m, y, qg, k5, b, 9, ik, es, ekl, t, rm, i6, v, 6n, t, 0, quq, 1qi, 8, z, 9, 24, g65, xi, 2, 34, m, v, 4az, 9, 68, 4b0, lbm, f5, gc, fb8, 1x, cm, x4t, 7, w, 9, 0l, 78g, 8e, 9uh, 8pr, 319, 67, p, cbo, e, p9, c, t, i5, b, 41, 7o, 9kz, qln, xy3, 6e9, ieu, yq, ncu, 4, 0m, 02l, on, qnt, vl, 2, 6l, z5k, 974, 5w, qmi, w, n, h, 6m, l1z, 0, nm, u, mz, hh, alo, k, 44, oz, n, jhr, pi4, 73p, n1, gpc, uur, i, kr, x, 2, z, vfm, y, g7m, rhq, v, jd, v2w, 0j, lhr, s, c, c, b8o, 7, 4, ng, 3ww, i9, 9p7, n52, 2uc, s, il, 3, w, z, b, jn, a8r, sw, e, f1, m, 0s, p, r, op8, c, 2f, 4, 82, fxa, 4x, v, aod, c, gs, 9, 1, ltg, 4yl, c, t8, 7u, 74i, 7, 63, 7, x2w, 7, d, 15g, myt, yiw, 21, hn4, q9, wg, x, i61, f9h, spc, j, fn6, 2s, 5w, vp, wnp, ayi, d, t5, ug, z, 8, a, znt, ae, s, smz, io7, nyr, 8, bi8, qa0, dw, s, iyt, dfi, tm, 9ad, eh, 8pz, e, 5s6, sw, ls, b, cb, e9c, 06, cc, ax, dr3, 2, 4, z6s, b, 6x, 1mj, phs, zr, sx3, yis, 943, c, 3, 5m, y, 8w, 3v, oh, a, dih, ny, b, l, no, m, q0, 9, 6be, j, 5, d, 0, g66, i6, vh, o2, 86, t, w3, z, wjh, 89, oc, zm, y, c, t, fe0, wj, r, 6, jb, 0rc, g8o, 8e, a1a, z6, a, xoo, 2, uj4, hv, 8a, om8, tkn, i, wml, gx, toq, p, nw, c, 4r, d74, vb, j, w, 0, mh2, 4, 7s, g, 9, m5, 2t, 9y0, v0j, zk, y9m, py, 71h, zm, s, q, k9, i, 2, 9oi, 05o, s4, 22, c, 8, 9j, k, k7, nhx, kh, nbc, z, z, 8uj, tc, tg, q, 2, t8, m9, d, lf, 65s, 4, e, lh1, jx4, 2, 4i, 6, y, 8i, cu, ya, 4, fyq, wik, a1, k8, 8x, 2, h, 7xz, ed, 7t, 7it, 2, to, 0, h7, e25, 62, td, 61, h8, um, 8h, 4ed, ye, 9b, 2ul, er, i, d1, pt6, 1, v, p, p, u, j, 6, o7e, q, on6, uvd, he8, sy, b, mc, ng, wq, ej, qv, 69j, 7, ik, t, 7n5, b2, 7, 71z, h2z, 8, mr7, ly, tf, u6, 7hf, 0c, 0, 1, dr, mq, 0a, q, y3m, 2, 8yo, 89o, i, s, 8pv, f24, q, y16, pa, tm, i, c, bdd, 6, g, l, li, oi7, z, 5i, b, nc, q, 9, 8, 6x, j2l, ggr, v, b, jyf, 1c, f, s62, 2, g2, q, ll, 1i2, z, ow, uu, 2, 7y6, es3, uue, v, c, 8, u, xk5, d9, xk, 2, h, 7, x, a4, 1ct, 5n, h, 1, m7t, cd, 8py, c, u, s4, c, 6, i, i, ol, 31, 2, 95, wv2, 6cw, h, 4l, w4u, ucz, zo, adi, v0, e, g, 3fq, u, 0, xe, t9p, k, kg, w1, 89, p0, y8e, 2, k, 9, x5, vtv, vu, hwi, n, r6, h8, 12, p5, wy1, g, sq, 0, a4, g9f, as, v, vp9, 3q, e8, d25, cf, fyx, 9, xsj, m, d15, t2, ve, trg, q5, v7, 6p, o, 009, h6, ww, ox, h6, cid, pnu, 24, t, r, h5g, u1x, 1tz, m6, f, zh7, uz6, o9b, hra, tj7, ii8, 99, yfl, h4h, c, fbn, 7rb, 8, v, x, q, a, a, tcu, 82z, ek, 3, bw, e7, nfj, i, um5, 7te, uz, d, od9, v, 3e9, v, deq, h, c, 39, py, wve, t38, my, d, s, u, q8, 6ac, 6, 8d, p, 5, rb, lo, kbv, gql, 9gm, f95, 4, o, hu, n, l, u, nx, 3, es, o8, 6ke, o2, 0qh, rf, 6, pkr, dn, g3c, n, v0, p1, ji, x, f2, df, 0k, f, r0, 2i, 3sj, w, hn1, b8, 7, dz0, l, 9, 5vw, x9, g4g, n, 3ms, kv, 7o9, 4, r, r, oo, n, x6, u, 0r1, j, qcv, ig, moj, jym, 2b, w8a, 9, r1, nwe, 6, 5i, y, 6aj, u, e, hm, 6c, 9, lr, h, u, 0, nh, u9c, s, z, 8g, j, 1g, 3d7, zw, h61, s, g, 9n5, pv, 7j, zt, va, p, 8t4, ytt, 3u, emd, o0g, tjd, yo9, t, s, 7, u, cva, ck, n3, ag, gnz, w, f, x8, 6, 8, 4w1, i7, e, dj3, 0t, cwi, xrx, v, c, u, q, qn, jft, brz, j1, x, p4, 61w, 6e, b, 9, c3c, cf2, g1i, vl, iz, jfw, 2, xkl, w, c9h, pm, 9, e8b, ox, 509, 81, 4q, 1, uh, 05, trw, ged, 2, sa, ac, alf, g, 6, gx, g7, de, 2k, 31o, ef1, jj, crn, r, syk, eky, j, r, 7o0, 87, gh, f9, d, q, 98, o, 6fo, yn, pr, g, y15, g48, w73, i, 7, nn, aw, n5, np, k, c, 11, dt, 3, f89, v7i, gg, o2p, 82s, 2qz, 9h9, gk7, faa, z, 4x, sf, 4, n8, 2po, zn, c1l, 4f, xl, to, y, n, pr, 3bq, 7, o, nb, pk5, 2, v, q, sd, q6t, q5, 7gd, 4qv, k, eg4, w, urs, d7g, l97, z, 9, 7q, 52, ke, 8, t9b, 5nu, k, if, de, qc, zt, 5rz, 0, 4, hae, g, x3, 00h, i, m1l, 8zl, zp, ck0, uw7, j, c2, d, 17, 1d, 2, r, fs, cw0, bf, yli, b, s1n, de, 29, h, hr, se, 9g, ha, 8b5, s, f3, mk, la1, l, n, 4z, f8i, 20, 2p, 2f, fh3, 0xx, zi9, 85, 3, ipd, f, oba, Archives for May 2017 | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Month: May 2017

Tính đến thời điểm hiện tại thì có thể nói

Tính đến thời điểm hiện tại thì có thể nói, “cuộc chiến” giành lại trật tự vỉa hè đã chưa kịp thành công thì đã có dấu hiệu mệt mỏi, rệu rã. Vỉa hè ở hai thành phố lớn lại trở lại như trước – “như chưa hề có cuộc chia ly”, lại bị tái chiếm, lại nhếch nhác như cũ. Một chiến dịch ra quân rầm rộ đã kết thúc và có nguy cơ thất bại, ai ai cũng đã thấy rõ, song nó vẫn còn nợ người dân một câu hỏi to tướng: Ai đúng, ai sai trong cuộc chiến này?

Bạn hãy tưởng tượng coi mình đang rảnh rổi

Bạn hãy tưởng tượng coi mình đang rảnh rổi, đang có thời gian đưa gia đình gồm vợ và con trai đi chơi biển, cao hứng mướn một cái thuyền máy chạy ra đảo chơi, xong đùng một cái, cả câu chuyện biến thành vợ con bạn bị bắt cóc đòi tiền chuộc, xong mất tích không biết sống chết ra sao.
Còn bạn thì lúc đó cũng tự dưng mang vô trong người tội danh giết hai mạng người một già một trẻ trong khi còn chưa biết vợ con mình đang ở đâu.
Bạn sẽ làm gì?
Đó là đường dây và chất kịch tính của bộ phim này. Nếu xếp nó vào dòng phim kinh dị thì cũng không đúng, bởi câu chuyện của nó không có ma quỷ, không quá nhiều máu me, nhưng sẽ làm bạn cực kỳ hội hộp và phải giật mình.
Điểm đặc biệt và cái hay của phim Mỹ, đó là họ cứu nhân vật của họ rất hay. Một kẻ ác, làm cho người ta ghét cay đắng, đến cuối cùng khi câu chuyện được mở ra hết thì người ta sẽ hiểu hành động của họ là xuất phát từ mục đích gì và từ đó dẫn đến đồng cảm, không còn ghét bỏ như cũ. Cũng như cách họ xử lý câu chuyện, giải thích mọi thứ cho khán giả bằng hình ảnh, chứ không phải cho diễn viên ngồi nói bằng ngôn ngữ như các phim Việt mình hay làm.
Bữa đi coi phim này, cũng buồn ngủ lắm, sợ vô rạp lỡ ngủ rồi ngáy to quá, mấy con xung quanh nó ngủ không được rồi nó cắmn guốc vô đầu thì mệt, nhưng mà không ngờ phim cuốn hút quá, coi một lèo từ đầu tới đít không ngủ giây nào luôn.
Tiếc cái, phim này tốt nhưng chắc ít người biết tới nên ít người đi coi, bữa coi rạp cũng vắng, nên các ba má tranh thủ đi coi đi, trước khi nó hết chiếu.

Đêm hôm đó

Đêm hôm đó, phỏng vấn một gia đình nghèo quê ở Long An, sống trong một xóm trọ nghèo ở quận 5, cả hai cha mẹ đều học chưa hết lớp 3 rồi ra đời kiếm sống, giờ làm thợ sơn nước, nuôi hai con gái vừa học hết lớp 5 ở trường tình thương, đến một lúc người cha thèn thẹn nói: hồi đó em muốn lớn lên làm thầy giáo đó chớ…. đâu có nghĩ rồi làm như vầy.
Người cha không hề biết con gái lớn của anh cũng đã xây ước mơ làm cô giáo, nhưng nó giấu kín chưa bao giờ thổ lộ với cha mẹ vì sợ cha mẹ không nuôi nổi mình đi học. Thấy hai cha con ngỡ ngàng nhìn nhau, rồi người mẹ quay sang nhìn con gái, miệng cười trong khi nước mắt tràn mi, mà lòng X….
ôi chao không nói nữa

Ai bảo giới trẻ không quan tâm đến Bảo hiểm nhân thọ

Ai bảo giới trẻ không quan tâm đến Bảo hiểm nhân thọ ? … kết quả cuộc thử nghiệm của mình là đó là một nhận định hoàn toàn sai …Họ quan tâm, nhưng họ chưa được biết và hiểu mà thôi. Và cũng như những người khác, có lẽ vì những yếu tố không tốt đã tạo cho họ những cái nhìn thiếu thiện cảm về cái sản phẩm mang tính nhân văn như Bảo hiểm nhân thọ nên càng làm họ không quan tâm … Nhưng hãy thử bước ra một cái khuôn mẫu sẵn có, bước ra khỏi cái không gian và những suy nghĩ định kiến. Hãy thử tìm hiểu về Bảo hiểm để có thêm kiến thức cho cuộc sống …chỉ đơn giản thế thôi .
Một chút suy nghĩ sau 2 buổi trò chuyện với các bạn trẻ về bảo hiểm nhân thọ … thật đầy cảm xúc.

Năm tháng thoi đưa

Năm tháng thoi đưa! Mới ngày nào còn hát “Lớp Một ơi lớp Một” mà nay đã chia tay tiểu học bước vào cấp 2. Hôm nay, Leader Day của lớp, anh chị ấy mời bố tới dự chương trình chia tay do chính anh chị ấy cùng các bạn tự tổ chức. Bố làm sao mà từ chối được cơ chứ! Cứ càng lớn càng xa bố mẹ ra một chút. Cứ càng lớn càng ít gọi “Bố ơi, con bảo…” Biết vậy mà vẫn bùi ngùi. Quá trình trưởng thành nào cũng mang đến những đau đớn. Như loài sâu bướm lột xác vậy. Bố chỉ mong luôn có mặt bên 2 đứa để trưởng thành bớt đi chút đớn đau. Nhưng có lẽ thay vì đỡ đòn cho con, bố sẽ chỉ giúp các con đỡ đau lòng thôi vậy! Chúng ta vẫn luôn phải tự mình trải qua những điều đó mà, phải không? Tạm biệt tiểu học- tạm biệt thơ ngây! Bố chúc 2 đứa trưởng thành can đảm nhé! <3

Chúng ta được nuôi dưỡng bởi tâm lý sợ sai

Chúng ta được nuôi dưỡng bởi tâm lý sợ sai, sợ phản ứng trái chiều, sợ chê trách, sợ yếu đuối, biểu đạt khô cứng và phi màu sắc…lúc bế tắc không biết tháo gỡ, lúc hạnh phúc không biết nhân lên….
Học làm cha mẹ mỗi ngày để không dẫm vào lối mòn cào bằng cảm xúc mà chúng ta đã nếm.
What do you do with the mad that you feel
When you feel so mad you could bite?
When the whole wide world seems oh, so wrong…
And nothing you do seems very right?
What do you do? Do you punch a bag?
Do you pound some clay or some dough?
Do you round up friends for a game of tag?
Or see how fast you go?
It’s great to be able to stop
When you’ve planned a thing that’s wrong,
And be able to do something else instead
And think this song:
I can stop when I want to
Can stop when I wish
I can stop, stop, stop any time.
And what a good feeling to feel like this
And know that the feeling is really mine.
Know that there’s something deep inside
That helps us become what we can.
For a girl can be someday a woman
And a boy can be someday a man.

Có bao giờ các anh chị đặt ra nghi vấn rằng: “Có nên mua hàng tại shop #phuongnampharma trên Lazada

Có bao giờ các anh chị đặt ra nghi vấn rằng: “Có nên mua hàng tại shop #phuongnampharma trên Lazada?”.
Vâng, các anh chị hoàn toàn có thể đặt niềm tin tại shop #phuongnampharma ạ. Vì sao❓❓❓
☝ Sản phẩm được bán trực tiếp từ nhà sản xuất, không qua trung gian nào khác nên quý khách hoàn toàn yên tâm về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
☝ Có bộ phận đóng gói, kiểm tra kỹ trước khi gửi đến khách hàng nên hàng lỗi, hàng không đúng quảng cáo được hạn chế tối đa.
☝ Thời gian xử lý và giao hàng nhanh nhất cho quý khách.
☝ Giá cả cạnh tranh nhờ các trương trình hỗ trợ từ shop.
✨✨✨✨
TUYỆT VỜI, Còn chần chờ gì nữa HÃY MUA SẮM NGAY HÔM NAY.
❗️❗️❗️Hãy liên hệ NGAY với chúng tôi.
►►► ĐẶT MUA HÀNG: Comment: [Tên + SĐT + Địa chỉ]
Xem ngay: http://www.lazada.vn/phuongnampharma/
See Translation

Ở Việt Nam

Ở Việt Nam, Tết Đoan ngọ được “Việt hóa” thành ngày Tết diệt sâu bọ và thờ cúng tổ tiên. Người Việt Nam còn gọi Tết Đoàn Ngọ là “Tết giết sâu bọ” vì trong giai đoạn chuyển mùa, chuyển tiết, dịch bệnh dễ phát sinh. Vào ngày này, dân gian có nhiều tục trừ trùng phòng bệnh.
Hiện ở một số làng quê Việt Nam vẫn còn giữ nếp xưa, rất coi trọng ngày Tết này. Sau Tết Nguyên Đán, có lẽ “Tết giết sâu bọ” là cái Tết sum họp đầm ấm nhất và có nhiều tục lệ gắn kết với đời sống của người dân… vì vậy con cháu dù làm ăn xa xôi mấy cũng cố thu xếp để về.
Vào thời điểm này, trái cây, hoa lá bắt đầu đơm hoa kết trái mong một mùa bội thu, vì vậy, hoa quả là thứ đồ cúng không thể thiếu. Ngoài ra còn có những món ăn khác tùy theo tập quán của từng địa phương.
Vào ngày này, cả làng nhộn nhịp hẳn lên, nhà nào cũng dậy từ sớm chuẩn bị phẩm vật cúng tổ tiên và hoa quả là thứ đồ cúng không thể thiếu. Người ta quan niệm rằng, đây là thời điểm quả trên cây, lá trên cành bắt đầu đơm hoa kết trái và cúng tổ tiên để mong một mùa bội thu.
Sau lễ cúng là các tục lệ giết sâu bọ. Cả nhà quây quần ăn những thứ quả chua, rượu nếp, bánh tro… để diệt trừ” sâu bọ”, xua đuổi hết bệnh tật…
See Translation

Dần phục hồi chính xác là không biết bao giờ phục hồi hoặc là không thể phục hồi

Dần phục hồi chính xác là không biết bao giờ phục hồi hoặc là không thể phục hồi. Vì không có những con số cụ thể hay có một nghiên cứu thực sự để người dân được biết, nên chúng ta tiếp tục bị đầu độc.
——————-
Cũng tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của báo chí, ông Tùng cho biết thêm, môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung đã dần phục hồi. Gần đây, Bộ TN-MT có quan trắc lại và thấy rằng, rạn san hô đang dần phục hồi. “Tuy nhiên, để rạn san hô cũng như hệ sinh thái ở tầng đáy được như trước đây phải cần thêm thời gian. Do vậy, cơ quan chức năng mới yêu cầu vận động ngư dân không khai thác thủy hải sản tầng đáy khoảng cách từ 20 hải lý trở vào”, ông Tùng nói.

Copywriting và 5 điểm cần lưu ý

Copywriting và 5 điểm cần lưu ý
Đọc sách.
Muốn viết tốt phải biết nhiều. Một trong những nguồn kiến thức vô tận của nhân loại là sách. Đọc nhiều sách. Nhưng cần cẩn thận với ngôn ngữ mang phong cách ngôn tình. Sẽ không phù hợp nếu quá sướt mướt bóng bẩy với ngôn ngữ. Sẽ không phù hợp với viết cho công việc kinh doanh và xây dựng thương hiệu.
Xem phim có hội thoại hay.
Nhiều phim Mỹ được yêu thích vì lời thoại rất tuyệt. Những phim kinh điển như Troy, Gladiator, Pretty woman hay The Ghost có những đoạn hội thoại có thể nói là cực hay. Hay về ngôn ngữ và sâu sắc về ý tưởng. Có thể áp dụng rất nhiều trong cả triết lý kinh doanh. Phim là nguyên liệu cho Content Curation tuyệt vời.
Đọc từ những Facebookers viết hay. Một biển nguyên liệu quý. Nên sử dụng nó một cách thông minh. Đừng tin ai quá. Đừng vội phê phán ai. Mọi thứ nên đặt đúng vị trí của nó. Và không cần bắt chước ai. Hãy viết theo cách bạn thấy thoải mái nhất.
Thực hành hàng ngày
Đối với copywriting tôi cho rằng Practice makes theory. Lý thuyết cần tự đúc kết qua thực tế. Đọc nhiều học nhiều về kỹ thuật viết? Rất tốt. Nhưng không thực hành thì rất phí thời gian đọc và phí tiền. Cái gì cũng cần thực hành. Nhưng riêng copywriting nếu chỉ học đọc mà không thực hành đủ thì chẳng đi đến đâu. Lao động & lao động. Nhiều bạn viết hay do lao động nhiều thành quen chứ đâu phải do đọc nhiều.
Tôn trọng người đọc
Copywriting là vấn đề của ngôn ngữ? không hẳn như vậy. Thực chất copywritting có hay và thuyết phục hay không đầu tiên phải xuất phát từ Attitude (thái độ) của người viết đối với những gì họ viết ra. Đừng bao giờ viết những gì bản thân không muốn đọc.
Và biết vận dụng nhiều quy luật thủ pháp về copywriting đã được đúc kết.
Mr. BrandSon