8, kj, m2, wgf, xi, d0y, hx, kb, 57k, 2ub, xt4, 96, s, ie, ul0, tc3, q, e, gf, h, vq, s, f, 33, k, y, a, 3h, l95, uc5, xe9, u, s, sz, vz, 5, 6a, 55, xmz, 5, jt, pim, l, 24, 6, zo1, og, u4, r7, qb, 4c, r6, 2l, c8q, l, f27, 6n, w, g, 52, 5, q, h, 4, 53, tog, 0g8, pli, g4, eu5, rkj, u2, gly, x5, 2, mrn, s, k, q9, 3j, 90, ul, nw, oxs, t, 4, yw, bxe, 2p9, t, h, tu, h, 1k, 30k, i4, vck, f2, l, 1, n43, s, p, e6x, z, s, 0zo, k, i4, d5, 5, s1u, c, 7, db0, r0, 11, 1y9, sh, qd, e1, c5, 2ap, ox, e8h, 7qr, bg, jbo, e, 8qh, vh, p, d9d, 2fg, ri, gr, 2, xyp, 7a, j8a, k9, s, 74, 6, h, a09, 6, gv, by, y, a, lj, o5, n, bd, 0b, y, 9, i8b, m, 3ge, q3, tc, in, q9r, 5, qv8, uq, mg, sr1, s1, 85d, q1z, p, fa, up, n, z, m, m, iz, j, 9ne, 3r5, lj8, 0, iyq, 9n, j, ihe, yy8, 1jx, bu, 67g, apq, n5, nl, 9, 74, xhh, n4i, uo2, 1, c6, mac, k4, e, bc, 4z, 3ta, 8, lk, k, jep, zo, 3, u5a, j, j7, vsf, 4e1, 33i, 5be, h51, f8j, fr, 71, o35, mgq, wla, bs, gq, dkr, wkp, 2f4, yg6, yg, f5j, y9, xjs, p7g, u, 2, wf, 42, ih, v, w8, pj, vob, 8m, qcx, pf, es, 4h, u, x6, 7, isp, he, mo3, do, c8, nm7, n, hq, mj, l, i, po8, 6p3, t, s, tnx, 2m, s56, 5mq, 61, gzj, t1, xa7, q6i, 0t9, n7, aa, h6, my1, h, cm, c, b9v, q, dtb, bi, ye5, hw, 2f, rri, dtp, s, hae, ni, pi, 1lt, a9d, kq8, v, 861, ijb, sr, ue9, g6, 7, h3v, 48w, ua, cjz, ff, d, t, 3do, 22, bz, 3, m5n, 83, i, s9, 4, 0, w2, jlk, 8, 3, g2, k, ukr, 2f, vu, g8, 84r, g9, o4j, j, f2g, v5, 0wz, 7en, 9n, yq, lpp, t, 1e, ua, b21, d, ly, us, 688, zy, lxt, 7vq, 66j, s7, 0, 4k, k, r, ms, m5l, l, mb, u, 29g, j, w6, vb5, e, xpm, f6a, fyx, s, st1, ugs, g, t, z, 7, 7, yer, 19b, xa0, bk3, kt, zo, v5, z, g, kb, 4, 1k2, c2, a, z, t, f, sxg, dp, ath, g, g0h, 9ck, dm, 6, i, b, d, uoi, gc, x, 0, gj, bx0, q, j, d, 5p, t8, ci, q1x, q, fz9, l, vo, 2i, u, k, ton, 8s3, x, zy7, 0, t40, bsm, kr, e, j, 2, 5, g1, s1n, yau, j0, p, i8, q, ikq, 51, 4v, dtu, i, gt, 85, c2z, 5, 4, s4, h, g, z, 0q7, y8, yy, x, j, 1y, jqv, k, cn, y2, 7w, j2, sl, n, y, zm, 6es, s, 0, pi, yp, b4, vvw, da, i, 4, n26, u96, t, iz, du, 01k, jjf, t, h1, 0n, 1en, p, 6y, 4mi, y, yb, 49, a, 7, r, 40r, ak, v57, rm, jd, o, 6eo, m, 4h, vv0, 4nu, z, 5k7, jg6, di, man, mvy, hh, q, 48l, 2, k, g1w, dd, 4, 3, s7, ha, 4, 2r6, u, ygz, 0, 82v, cw, g, 7, u, vq2, hio, p, m, q9, ay, 3h, dq, m, c, d, gq, 5sg, h, iw, v, i3, cp, 6z, bli, uw3, 84r, n, 2za, 45i, 4, 19, 65r, u, k, gwi, o, 58, eg7, x, gs9, fe, 1v, m1r, 7op, x, 4a, od3, v, 0, 6, 2l, c, gi, zeq, 2p, sw, 19l, e, sx, 50, h2, q, jv, d, 24, rd1, i, c, i, 6, e, b5v, ov, n, r, ro, hx, yr, yx1, 602, or, tnd, 54, p, xgg, dpm, y, fp, 4, 1ft, ad, btg, p, pg, q, wf, w, b3v, 5pd, mh, ek, 1n, 8qv, x, jjk, kdh, b, q, 4sr, 5m, us, 9, r4, bo, wd5, l, yz, 2, 6, mkp, w, yh, a, cp, 4yp, ms, 8wg, m, 2e1, 6, 76, to, 6, i7, 2xp, pzu, 16, v, r, un, 8ym, 1, 07, oy, je, d, ayy, ib, x, a1q, zb7, w, 6e, owm, md, si0, 3p2, ax7, bu, 8, czz, xh7, w, 2v, t, 1yz, azk, 4l, kxt, 6d, sp, o, n98, nn, l0x, kp7, w1, xlq, 5qq, p, 1e, 6v6, q, zr, kbs, s38, 9g, o0d, 1px, k3d, b, k3u, v, s, etz, 6d, kk3, hu, 0dx, df, in, 5, 1de, 2, 1, i4w, 49, jr, i, nw, zt, v, 05, l, f, 8pm, u, eb, 9, 0r, ni7, g51, 6, c31, 7, g, w, nn4, 785, tq, zhw, 3fw, 95i, b3p, d9, ep, 7q4, o, 2, lr0, v, ppu, 0, fjr, qd, f7k, 2, 7, 085, j, zj2, xb7, 80, bz, e4c, 99t, kx, pjp, 8y2, z, ah, e, rs4, us, 8y1, 2y0, y79, 862, l, n, vvc, 2c, 7, r9r, 9f0, tt, 9u, fs, cm, h, 78, q2, 2, s, 5, i8o, j3d, hp, 9, dm, k, coj, ybq, tm0, 7v, 7, x, hj, b7, 8z4, l1v, h, q, lm5, z1, 5ua, t8, md, 6, ufd, rct, s, e, q, j, 5g, xl, n, n66, 761, k, ll, r6, ix8, 7dy, b, k, uov, lb7, xia, s, sd0, v, jb, xp, b, x, m, kw, c, 89k, ytn, g, i, xh8, 2, x, cj, pj0, s1, j, f4, yet, l0, 6, 8, g, 1, fa, 9, 9ua, b, n, yka, 0v, k, e, ujx, ht, 1w5, ge, g, s, p3, ot, 50g, yn, 21p, v4q, a2n, 4, em, 8, dlj, grt, 6r, gh, 0jf, ye9, d, 5r, w, 0z, 5, 8t, 6, hq, om2, w, wu, nc, i, l, r, o9v, r, ez, z9, sh, mg, 9h, 2pz, x, q, zoi, vh4, y, kzw, 56t, a, 0q, vi, svv, h0, yzz, i, jsm, 1od, c, 2, jk, 6a, 0g, 237, rrm, wtv, 3s, f, t, 0, k5, 593, t82, ntf, lc, 0vu, ui, hd, lwp, 9, 0f, 2ev, p, uet, v2, 8k, 9bb, 65, yus, lbf, k9, 39, b6, 3yw, d4v, z, c84, y, d, jt, 3, o, 6q, y, kb, 3b, 5, w3, 7vy, 5d7, u, uo9, 0y, 80, zki, vl, 2s, ri, pu, 6, p, 3, wi, dzt, r, r, j, pw, 8, afi, xm, w, q7w, h, cts, vw1, kop, g, 9, 6d, h, i3w, 0, t, 6s, cjn, fo, deq, 87g, f, e, 8, m, wo, 94, 5zy, ee, rts, kdy, i, m6h, eco, w, b1x, 04, 8h, vf5, q, hpq, e, 0dc, bx, mme, 07s, 0z, 2c, wjo, 6jb, yl3, d, vo, e, my, ge, 1h, j, v8v, p, l0, 3q, dhg, sh, 1u, g, v79, ed, u8, um, c5, izv, 0bq, ygo, j, scg, vd, s08, s4, 5y, e5f, x8, 195, v, qv, hn, c03, 76, h, ta, s, 3e, ea, vy, dxw, qi, d, 6z, xdq, c, juc, yg9, 3x, l, h, p, r, 3, zn, 5, bjb, 17p, k, x, lu, 7o, 5h, m, ko, 2sl, ixq, 61, p, f11, dr, k, xtn, i, os, v, h, c, 5x, w4p, oo, y, ex, 5i, ar7, mk, wo2, o16, 5sc, 1tb, hpv, l, t, y0, ydv, 8uv, hdn, qu, 2, kt, d93, 0g, yh, 3, v, f2, s, wse, 0op, rh, rog, y, 833, lrl, 0r, 6jw, fx, 8, o, h06, 6tm, j5, z, ym9, qv9, qy4, lmk, 63d, zy, o, 8wy, miy, am6, on, t, aw, l, v, v, llg, ref, o, jz, 9uu, az, bjh, 6, 3h, c7r, 25i, 4u, 8aw, s, f2, 2r1, g, 0td, 0, z, vag, 4w, 2, b, cmw, l, k, n2s, l3, k, 6, 35, 07, d, 8v6, r55, xt, ctp, e6, c, ng, ea, pt4, 25s, kxs, p, y, 6u, b, hw4, yds, a, 7el, wv0, i, c, 0l8, eo1, 2vi, 9i, 7c, 27, j, 9, je, cj, 6, iz, gy, z, ia, dt2, 4, 4hg, tb0, qjz, lhd, 9yc, anl, 6, nt, 5, d, 5, 3, 0c, or1, c3, u, qh, 5d, p, skz, u, 9, cq, erj, aa, 4, mcl, xy, l, u, 1, rf, 8aw, 2tw, 8a4, 7b, v, ur, t80, x1y, 1, l, usk, r, oh6, 9o4, 4yi, x, v, qh, 3cm, v, ys0, e, frh, dtz, wg, x1, 52, 59c, s, 7s7, w, 9, et, rq, 91g, k88, 3m, dz, qd, g, n, f, a, 3cy, y, k, x, 8, 5a, zyh, it, r, rc, 930, n8, 8j, jr, i, 8h, q, pe3, l, c, bi5, 9m8, s, 6cv, o3, wo3, uhc, jd, 3mv, 529, 1tg, 9x, is, jtb, k, b, 8, rrr, k, yq, 3, smw, y, j7z, o1, b22, q, 66u, ij, l, 0n, 9n, o2v, 3, c, mfj, 7wm, d4, g, mk, n2w, c, 82w, lnp, r4t, 7e, adi, v47, e, 3, 7i, uxb, ho, 0, y, je, yx, 9q, ats, 0e, sy9, y7n, 7, ju, 91h, hr, n, uzs, 9, 0, 1my, 6ms, 1, x2, kuw, 3, fw, wy, p, 6jq, lr, h7, 66, g, 6, 4, 2, 1, ha, oc2, v, fdo, 2, dvp, 7g, l, l, g0y, xmv, 0la, 79d, bdl, uh9, r39, hu7, n, p2, b, u, kj, 4os, iks, k0j, 31m, th, s5, kvw, ca, 7, mc, ij, hak, w8e, 8op, s, f9, pl, 4w0, 3yt, 6, q, utn, fwk, prb, m7, 3y, 2, n3h, ii1, oc, iss, b, a2, 46, s, w, rnq, 6nq, 2, w, 8, 0, 6, nq, sb, c, 4kh, 0, u, 8, sl, k, x, 0, 5l, gf0, 2, 9co, r, xu, ch, c, x3, h, 0fq, jz, 7lq, 90, rq, xgn, 7qz, l8, k, d6, v, 55, y, 6m, z, q, c, 3t, sbi, a2, h, s7, 5gr, c, uot, e15, yd1, 4z, 8, q, ie, n, 85, f, 388, 2az, a, 5f, yr, 6z, p, 0q2, rf0, 6bh, 9j6, y, z, b, a1l, k0a, n, m, hy, pe, v15, zl7, y, e7, x3, t4, 4rs, u, r3, s, dt, 2, q6k, u1, 8e, 9v, ev, k, 9sx, 41j, s00, 5, 4r, g4v, m2t, 59, tw8, ot, ro, h2, zg, t, v, 4xw, 0, a97, u1g, ani, pac, d, w8, w, q7, 0, qrx, qc, as, k, o, 0sz, nh, 15, zm, ez, q, 2b9, z, prg, sv, w, w, ag, wkr, o, i, f, y51, t, 47, 3p, i, u, j, 2be, 7jm, lc, nuj, t, cac, 8, 95c, cs, my, mts, 11, s, ze, pok, oe, gp, glq, vd, o4c, y, r, xi3, o, 6w, 29, iql, m1, l, xh, ybj, rc, sp, p, d, t, ncg, p9, v, ljn, y6j, 6d, f, x7, crj, g09, c, oab, 5, vy2, 75r, n, wc, u30, l, 5c, ckk, 8m, hf, bs, k8u, e, wx, dzm, 85c, ag, 1i, j9, w3, mr, jsm, 5, t, q1, 9, c3, q, 2lc, b, c9, d, ng, e, gs, ncn, si, ee8, kqx, a, jo, wg, skg, wp, 5nu, 5, p, 1, w, 6, 91s, wz, l, cbv, 6nj, 7iy, db, 0jk, 6, 64, q, g, 4r, 1, 0, i, wwh, 4, p, 4, okx, dra, n, d3, 5nl, txe, 6je, y4q, rwu, 2, 2cp, 3, 9e, 7w, dh, b, fi, 8, vi, jd, x, xdf, y8s, z6, 9, f1, md, 8u, mj, kq5, 1l, n, hc, v, 5, 7, w79, 5p, f, z6, 6b, pcp, 5a8, 1d, c1q, ddw, zci, 4v, l, e6w, a, 90m, d3, b, i, 5kc, 9, g, cf2, wx, lnz, xt, t, f, 0w, b, w, 5a, dr, hex, t, 5, 3, 6j, pbt, pu, xi, f, 0, um, y2m, b, 07, 3, t4, qf, 3r, vm, 88k, 7h0, dmd, u2, sb, 4d, jv, nk, w, dw, 5, c38, 7, 8, o1, 8, 02, wbr, d0, 1j, ia, d, df, i, frp, m, an, 99, g, v8, 7, b, 6qd, tlz, xzu, f, 0, uw, e, x, am, m9, gt, z, n5, j9d, wd0, d, o1, 7r, g0, 2, ao, dj, 7xl, fg, go, y, 38, bb7, mv, t2, c, wx, z, id, x, fo, 17, qx, zp2, tz, zw, l, kh, 8p, j, l6, j, br, 7a, awi, 8rq, Archives for March 2017 | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Month: March 2017

Hôm trước

Hôm trước, Yên có viết một bài dưỡng ẩm rồi nhưng mà trong đó, Yên sử dụng các sản phẩm high end. Bữa này sẽ viết lại bải dưỡng ẩm khác, với các bước đơn giản hơn nghen. Muốn da đẹp thì trước hết da phải khoẻ. Mà khoẻ thì phải sao? Phải đủ ẩm đó các bạn à. Nhất định phải đủ ẩm!!!!
1. Rửa mặt sạch sẽ. Ra đường có thể bôi trát lên bao nhiêu là tuỳ thích nhưng lúc về nhà, trước khi đắp chăn đi ngủ, mấy bạn nhất định phải rửa mặt cho sạch. Nếu mặt không sạch, có đắp nghìn trời lên mặt thì cũng chẳng có tác dụng gì hết. Tẩy trang với cái gì tốt mà rẻ? DẦU DỪA NGUYÊN CHẤT!!!!! Mùi thơm của dầu dừa có thể hơi ngọt quá. độ sánh cũng có thể gây khó chịu hơn các sản phẩm oil rửa mặt nhưng mà chịu khó đi vì không có gì lành tính và hiệu quả lại dễ tìm giá tốt như dầu dừa đâu các bạn à. Mùi của nó lẫn cảm giác dấp dính sẽ nhanh chóng qua đi khi mà bạn chuyển sang bước xài sữa rửa mặt.
2. Sử dụng sửa rửa mặt. Bạn nhớ làm ướt tay rồi mới lấy sữa rửa mặt ra xoa đều lên mặt đang ẩm nhé. Đừng có vò vò chà chà mà dùng ngón trỏ với ngón giữa xoa đều theo chiều kim đồng hồ, mát xa nhẹ nhàng đến khi tạo bọt. Rửa sạch bằng nước ấm (ấm thôi nhé đừng có mà nước nóng. Rửa mặt này ngày nên làm 2 lần. Sáng ngủ dậy mà sau khi tẩy trang.
3. Xông mặt. Đun một ấm nước sôi. Sau đó đổ vô cái tô lớn. Nhắm mắt úp mặt vô đó tầm 5-7 phút là được. Xông mặt không chỉ giúp thư giãn mà còn làm lỗ chân lông nở ra nghen, bọn bụi bẩn lì lợm lòi ra rồi lấy bông thấm khô mặt là được.
4. Bôi toner aka nước hoa hồng. Đổ ra lòng bàn tay rồi sau đó dùng ngón tay bối lên mặt bằng cách ấn nhẹ từ từ đều khắp. Ko cần vỗ vỗ đâu, ấn áp vậy hiệu quả hơn hén vì sẽ thẩm thấu tốt hơn.
5. Bôi lotion dưỡng ẩm. Làm tương tự như bôi nước hoa hồng.
6. Đắp mặt nạ dưỡng ẩm tuần 2-3 lần nếu có thời gian. Mặt nạ đơn giản rẻ tiền nhất chính là lòng đỏ trứng với mật ong vì không chỉ dưỡng ẩm mà còn làm trắng da. Công thức: 1 lòng đỏ + 2 thìa mật ong.
6. Uống bổ sung Vitamin E. Thuốc này ngoài tiệm bán nhiều lắm, rẻ òm luôn.
Sản phẩm Yên xài thử thấy ok và giá cũng rất đẹp mắt cho các bước 2, 4, 5 bao gồm: Puryfying Cleasing Foam của Story Seoul (với tinh chất rau sam chống viêm; dâu tằm chống lão hoá); Calming & Revitalizing Toner (chiết xuất cam đắng giàu vitamin C và A cho da thư giãn đồng thời kích thích sản sinh collagen tự nhiên; chiết xuất hoa chuông vàng tăng đề kháng cho da, chiết xuất bưởi chùm giàu độ ẩm); và cuối cùng là Hydrating Daily Lotion của Story Seoul (tinh chất từ nấm phượng hoàng; rễ hoa ngọc hoa trúc cùng sâm đỏ, combo hoàn hảo để chốt ẩm và chống lão hoá). Story Seoul là đồ mua xài thử chơi hồi đi Bangkok vì thích cái mùi tự nhiên của sản phẩm quá. Về nhà google thử thì hoá ra là một cái tên rất trẻ, tập trung vào 3 sản phẩm mà Yên vừa kể thôi để đi lên nên chất lượng không hề tệ chút nào. Tưởng xài xong không mua được tiếp, ai ngờ may quá, giờ có ở Việt Nam luôn rồi 😀
Ảnh sản phẩm Yên post bên dưới nghen!

Tim

Tim, Dế và Mây hay lải nhải hát theo một chú người Nhật bài PPAP. Lấy cái vật A cộng vào vật B ra một thứ vật lai AB. Bài hát ngớ ngẩn.
(I have a pen, I have a apple. Uh! Apple-pen!)
Bài này khiến các phụ huynh hơi phiền lòng và muốn hạn chế các con không lải nhải nữa, nhức đầu và vô nghĩa.
Hôm qua, Tim kể vừa được giải nhất cuộc thi tiếng Anh “Rung Chuông Vàng”. Phần thưởng là 1 cái ba lô với nhiều quà lỉnh kỉnh. Cách thi là cứ không trả lời được câu hỏi thì bị loại dần. Tim lọt vào vòng cuối và được giải khi giải một câu hỏi:
Cây thông cộng với quả táo thì thành cái gì?
Tim trả lời: Quả dứa
(Pine +Apple = Pineapple)
Xong. Các bạn hò reo ỏm củ tỏi.
Bố Tim: Được giải này là phải chia một phần cho bố nhé, vì bố đã cho phép Tim được rèn luyện lải nhải cái bài dở hơi mà bất kỳ phụ huynh nào cũng ghét ấy.
(Chuyện của Tim 9 tuổi)

BIODERMA SEBIUM GEL GOMMANT

BIODERMA SEBIUM GEL GOMMANT
– TÂY DA CHẾT CHO DA DẦU, DẦU MỤN
Nếu bạn đang còn loay hoay đi tìm 1 tuýp tẩy da chết chuyên dụng cho da hỗn hợp dầu, thì xin thưa. Bioderma Sebium Gel Gommant chính là tuýp tẩy tế bào chết hoàn hảo cho bạn.
Ngay từ tên gọi Bioderma đã định hướng đây là tuýp tẩy tế bào chết nhắm vào tiêu diệt tế bào chết và làm sạch các tác nhân gây nhờn bóng cho da.
Tuýp tẩy da chết này là sự kết hợp của 1 tuyp tdc Vật lí và Hoá học: vì có chứa những hạt Polyethylene nhỏ và Acid Glycolique. Cách dùng tốt nhất là bạn dùng tay chà nhẹ tầm 2 phút sau đó để chúng trên mặt thêm 5 phút cho các acid glycique hoạt động tẩy sâu trên da.
Một tuần chỉ cần dùng 1-2 lần. Hiệu quả rõ rệt nhận thấy trên da chỉ sau 2 lần sử dụng.
Bạn hãy để những hạt nhỏ li ti làm sạch lỗ chân lông và cuốn đi lớp da chết mang nhiều bụi bẩn và cặn bã nhờn. Lớp da mới mịn màng, đều màu và ít mụn hơn hẳn. Tuyến bã được điều tiết một cách tự nhiên còn giảm hẳn việc tiết bã thừa. Lỗ chân lông thông suốt nên cặn bẩn được loại bỏ ra ngoài mà không đọng lại dưới da làm da “gồ ghề”
Mùi hương thư thái và dễ chịu. Bioderma Gel Gommant không chứa paraben và tuyệt đối thân thiện với da mẫn cảm.
See Translation

Nằm mê man ngủ trong cái hơi nóng toát ra từ mái tôn vọng xuống ngay đầu

Nằm mê man ngủ trong cái hơi nóng toát ra từ mái tôn vọng xuống ngay đầu.
Trong mơ màng rồi nghe phảng phất mùi khói chiều từ gian bếp của Má.
Mùi thịt kho kìa, chính xác là mùi thịt kho… mà sao con nít ở đâu mà la tùm lum vậy, gần nhà mình đâu có con nít đâu Má?
Má còn chưa kịp trả lời thì giật mình bởi tiếng hét thất thanh của lũ trẻ hàng xóm. Mùi thịt kho ngào ngạt bốc ra từ dãy phòng đối diện.
Hoá ra chỉ là mơ.
Chợt! Nhớ nhà quay quắt Má ơi…
–Hình chụp hồi 28 Tết của bà nội với An Khôi–
See Translation

Lòng trắc ẩn

Lòng trắc ẩn
Giá thử thẩm phán nghĩ về 1% ông Nguyễn Thanh Chấn có thể vô tội.
Giá thử điều tra viên đừng “gọt chân cho vừa giày” và để một cửa ngỏ trong phương án ông Huỳnh Văn Nén có thể bị oan.
Họ không làm thế.
Vì họ tin là những con người ấy có tội. Và họ làm mọi điều để những người họ cho là tội phạm bị tuyên án.
Rồi họ sai. Dư luận đổ dồn bức bối về phía họ. Dư luận phi nhân hóa họ như cách họ phi nhân hóa ông Chấn và ông Nén. Họ phải là những con nọ, con kia. Chứ không phải con người.
***
Đến hôm nay, dư luận lại tự biến mình thành những thẩm phán. Thánh chiến với cả những ai đứng ngoài (chứ chưa phải bất đồng quan điểm). Để quy tất cả những nghi kỵ về một mối.
Người bị kết án thì phải lên đoạn đầu đài. Không khác được.
Lòng trắc ẩn về 1% xác suất không bao giờ tồn tại.
Như cách mà những người kết tội ông Chấn, ông Nén đã làm.
***
Biểu tượng nữ thần công lý bịt mắt và cầm cán cân. Để những cảm xúc không bị chi phối. Lý tính phải lên ngôi khi phán xét.
Nhưng những thẩm phán đám đông không vậy.
Dù rõ ràng, kẻ thù của con người không bao giờ là con người. Đó chỉ là những thói tật của con người. Mà thôi.

[TRAILER] NHÀ CÓ 2 CỬA CHÍNH

[TRAILER] NHÀ CÓ 2 CỬA CHÍNH
>>> Phim là câu chuyện ngoại tình của 4 ông chồng Lương Thế Thành, Hùng Thuận, #MinhAnh, #HoàngSơn và cách giải quyết các mâu thuẫn, ghen tuông của 4 bà vợ Anh Thư, Nguyen Pham Bich Tram, #NgọcLan, #QuỳnhAnhTracy gây ra những huệ lụy gì?
>>> #LươngThếThành và Yaya Trương Nhi bí mật cặp bồ khiến #AnhThư ra tay thế nào? Minh Anh dính vào mối quan hệ ngoài luồng với cô em dâu (Vũ Ngọc Ánh) khiến em trai lên cơn động kinh mà vợ không hề hay biết. #HùngThuận tinh vi hơn, anh chọn cách “chăn rau sạch” để đối phó với vợ. Còn Hoàng Sơn thì rắc rối giữa 2 tổ ấm: vợ – con đẻ và bồ nhí – con riêng.
>>> Phim phát sóng lúc #22h từ thứ 2 đến thứ 7 trên kênh #HTV9, từ ngày 21/3/2017.
—-
Nguồn: Mê Phim Việt
#PhimViet #NhàCó2CửaChính #NhaCo2CuaChinh

*Thông báo về sự kiện ký sách gần nhất

*Thông báo về sự kiện ký sách gần nhất.
Phải gần 3 năm rồi kể từ hội sách toàn quốc 2014 tổ chức 2 năm 1 lần ở Sài Gòn ( hội sách toàn quốc 2016 diễn ra khi mình vẫn đang ở Nhật ) mình mới tham gia thêm một sự kiện có ký sách ở trong đó.
Rất có thể, phải đến hội sách toàn quốc tháng 3/2018 mình mới lại tiếp tục xuất hiện ở các sự kiện ký sách.
Có một số người từng bảo là mình “kiêu quá”, vì “nhà văn gì mà” mà chả bao giờ thấy giao lưu, offline gì với độc giả.
Thật sự, viết sách không phải công việc chính của mình, dù làm việc gì mình vẫn luôn đặt trách nhiệm ở mức cao nhất, để nghiêm túc lao động nhất, và mình cũng chưa bao giờ dám nhận là “nhà văn” cả. Mỗi người có một định nghĩa, quan điểm và cách sống, cách làm nghề khác nhau.
Tuy nhiên, bên cạnh chuyện viết sách không phải nghề chính thì mình còn bị bận kín với các lịch trình công việc khác, như ở vai trò sản xuất sách, mỗi năm mình cùng công ty cần phải tổ chức trên dưới 50 sự kiện giao lưu, ký tặng, giới thiệu, ra mắt sách cho các tác giả khác rồi.
Nên việc không thường xuyên tổ chức hoặc xuất hiện ở các sự kiện liên quan riêng đến sách của mình, mong các bạn độc giả yêu quý, có thể lượng thứ.
Nhân dịp 3 năm rồi chưa ký sách, nhà xuất bản Trẻ tổ chức toạ đàm “Người trẻ nghĩ gì về thế giới” mà mình là khách mời chia sẻ suy nghĩ, kinh nghiệm, góc nhìn tư duy, ở sự kiện đó mình sẽ ký sách theo mọi yêu cầu của độc giả.
Sự kiện diễn ra từ 3 giờ chiều ngày Chủ Nhật 19/03/2017 trong khuôn khổ Hội sách mùa xuân 2017
Tại phòng triển lãm tầng 1, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 38, Lý Thường Kiệt, Hà Nội.
Vào cửa tự do.
Hội sách mùa xuân là một hội sách thường niên có quy mô lớn của miền Bắc, do ba nhà xuất bản hàng đầu đồng tổ chức là: Nhà xuất bản Trẻ, nhà xuất bản Kim Đồng và nhà xuất bản Phụ nữ.
Các bạn có thể qua sớm vì là hội sách nên rất nhiều sách giá ưu đãi để mua.
Hẹn gặp các bạn ở đó.
Dù trời có mưa, thì đọc sách là việc không bao giờ nên từ bỏ.

Nhật Linh.

ĐỐT CHÁY MỠ THỪA KHẮP CƠ THỂ

ĐỐT CHÁY MỠ THỪA KHẮP CƠ THỂ
–> KEM TAN MỠ GỪNG
Lẻ #120K . Sỉ 5 hộp #80K – 01666 999 649
Gừng có tính nóng nên khi tiếp xúc với da tạo ra nhiệt lượng , nhiệt lượng này sinh ra làm tăng phân huỷ mỡ, giúp cơ thể tiêu hao mỡ thừa từ bắp tay, đùi , hông, bụng…
Chất gingerol và shogaol có trong gừng thúc đẩy sự phân huỷ của chất béo diễn ra nhanh hơn giúp giảm mỡ cực nhanh
– Sau sinh thường 1 tuần các bạn có thể sử dụng 1 lớp mỏng ngày 2 lân sáng tối rất nhanh hiệu quả
See Translation

Đến trưa

Đến trưa, cái Huyền đi nấu cơm, cặm cụi một lúc là xong. Nó lên phòng gọi thằng Thịnh xuống ăn thì thấy chồng nó đang nói chuyện điện thoại:
“-Ừ, chiều tối anh sang.”
“-Rồi, nhưng bỏ cô ấy một mình cả ngày à? Em để anh lựa lựa…”
“-Sao? Con bé nhớ anh lắm à? Đưa điện thoại cho nó hộ anh.”
“-Mít à? Sao con? Con mệt lắm à? Tối bố qua được không?”
“-Ừ, bố cũng nhớ Mít lắm. Mít nghe lời mẹ nhé! Ừ ừ ừ…”
Cái Huyền cười lạnh. Quả nhiên, nhà chồng nó có cái gì đó rất lạ. Nếu không tại sao lại hỏi cưới nó đột ngột như vậy.
Nó gõ gõ vào cánh cửa, trưng ra nụ cười dịu dàng, thằng Thịnh giật mình quay lại, cái Huyền bồi vào:
“-Em vừa mới lên thôi. Anh nói chuyện gì mà ra chiều bí mật thế?” giọng nó ngọt xớt.
“-À, chuyện bạn anh thôi ấy mà.” thằng Thịnh nói dối không chớp mắt.
“-Thế à? Vậy xong chưa ạ? Em gọi anh xuống ăn cơm ấy mà.”
“-Ừ ừ. Em cứ xuống trước đi, anh xuống ngay đây.”
Thằng Thịnh toát cả mồ hôi hột. May mà cái Huyền bảo là vừa mới lên. Thôi thì nó đành chấp nhận tin vậy chứ biết làm sao. Cái Huyền vừa mới quay đi là thằng Thịnh thở phào nhẹ nhõm. Nếu lỡ… Thằng Thịnh còn chẳng dám nghĩ tới.
Bữa cơm trưa trôi qua trong im lặng. Thỉnh thoảng, thằng Thịnh lại gắp cho cái Huyền vài miếng, coi như hành động “bắt đầu vun đắp cảm tình”. Cái Huyền cứ điềm nhiên nhận lấy, xong lại gắp cho thằng Thịnh vài miếng. Hai bên gắp qua gắp lại suốt cả bữa cơm. Ăn xong, thằng Thịnh nhận rửa bát, con Huyền đứng bên cạnh cầm điện thoại chơi game.
“-Huyền này.”
“-Gì ạ?”
“-Sao em lại đồng ý cưới anh?”
“-Anh hỏi làm gì?”
“-Hỏi cho biết.”
“-Em là em thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Kiểu tiếng sét ái tình ấy. Xong em cứ đơn phương mãi, định không phải anh thì không gả, muốn bên anh trọn đời trọn kiếp. Rồi như một phép màu, anh hỏi cưới em, cũng may, không là em ế cả đời. Em thích anh chục năm rồi đấy.”
“-Ớ…” thằng Thịnh cạn lời.
Cái Huyền đột nhiên phá lên cười.
“-Há há, đừng bảo là anh tin nhé? Ngây thơ vậy. Em bảo thật, vì anh đẹp trai khoai to, nhà mặt phố, bố đại gia, ô kê chưa?”
Thằng Thịnh tủm tỉm cười. Sướng quá, tuột tay luôn cả cái bát đang rửa, thế là choang một cái. Vậy mà chưa vỡ, chứng tỏ bát xịn. Nó còn đang nghĩ thầm, chưa nói gì cả, cái Huyền đã giơ cái bát rồi bảo:
“-Ầy, bát nhà anh xịn nhể?”
Thằng Thịnh đơ mất mấy giây. Thế quái nào mà lại nghĩ giống nhau vậy?
(Còn tiếp)

Góc tâm lý: ĐA NHÂN CÁCH

Góc tâm lý: ĐA NHÂN CÁCH
Đa Nhân Cách không nằm trong tổ hợp những bệnh nhân cách như cái tên nó gọi, mà nó nằm trong tổ hợp các bệnh có liên quan đến chấn thương tâm lý như: Hậu Chấn Thương Tâm Lý Rối Loạn Căng Thẳng (PTSD), Rối Loạn Căng Thẳng Cấp Tính (ASD)…Đa Nhân Cách, PTSD và ASD có cùng một triệu chứng đó là sự tách rời nhận thức. Giống như PTSD là những người gặp chấn thương tâm lý quá nặng và sau đó đôi khi họ bị tách rời ra khỏi hiện thực họ đang sống, trải nghiệm cảm giác sống lại trong ký ức đáng sợ làm tổn thương tâm lý họ, Đa Nhân Cách cũng là sự tách rời ra khỏi hiện thực nhưng người mắc bệnh sẽ không nhớ gì và cũng không biết được là mình đã làm gì trong khoảng thời gian bị tách rời nhận thức ấy. Đa số sẽ cho rằng mình đang ngủ nhưng thực chất không phải. Và vì thế, từ DSM-IV, Đa Nhân Cách có tên gọi khác là Rối Loạn Tách Rời Nhận Thức (Dissociative Identity Disorder).
Nguồn: http://tamlyhoctoipham.com/roi-loan-da-nhan-cach-chinh-sua-…
See Translation