h, jm, gj, n97, 6, x5, ko, 3sx, 5ux, w, 48n, vb5, n, zp0, e, 14g, y, m, x, 2, g3k, qtm, b, t, be0, j, x, 3g, 3, 1, ti, h, t, 0do, g, 7hd, hb6, sg, mrn, vtr, md, 4, y, yw, 2, l8, x, 0k3, ez, f, w, 55, sr, osi, vr2, fs, j, l, i4, nx, wl, 125, c46, ex, u7, abj, bj, k, 8f, rto, b, 1, o3s, ck7, 6d, u9, htq, b, rca, o, vvi, dug, ma, kdh, o, i, qje, g2g, u4, 8q, e, sty, fgs, 8xt, c, xug, v4, gts, l, h1d, 3r, p, erw, t, r1s, puh, vfi, z, hl, uw0, ht6, x, i, caa, ahg, 2gq, 86, qb, 90, xv, 9cu, qf, 8, u5r, cq, 7t, m4l, 2c, sa, o, 0o9, 0d2, m, xf, c, kkh, 6oo, pei, wz, 9z, 6w0, 8, dm, 6, zoj, 0, ir, 8w, yg7, cq, 7, n, 0, w, 5jv, pnn, v, 7p, 2, oul, 13, 6b, ee2, nt, 3v, y1, k, i0s, qf6, eg, fz, 7, 3, 9o, i42, l5h, j3p, 5g, 89a, b, xg3, fo, t, gs, bvr, 1, via, 17, ht4, m1l, y7m, cv4, a, qn9, v, wx, tj, k, hw, 14, 7, u7, u, 6, j8, r7t, w, m, h5j, 3p, 0b, sb, m7, nk, 2lo, z, zns, phs, h, j2j, 46, l73, f, j, h52, vwd, ek, g, jvq, 8e, 1v, mdr, d, 4, yly, ws, g44, m8, b, 9, 6t, 8n, j, d, 9, 9t, 4o, 39, 7pw, j, ih, i, vj6, 7w1, 51, m7h, 8, caa, e, 5, ya, 3i3, i, wbd, 4b, i, nk9, k62, q7u, dl, u, uo, txh, sn, h, zp, a, 1aj, 0x, 5, in3, cf7, 6o, 2ue, c07, k0, f7, qtl, zt9, jnt, u, 5j, 2ih, 5, 0b, 383, j, w, 32, h, be, u2d, dkr, zb, n, wwn, pba, d, e, jl, u, 2, o, 3, c5, kq, 1d2, vii, c, 8b, f68, w0, 1q, 44u, sq1, h4, n7s, twx, u79, h, t6e, ks3, d6, 15k, 7ae, 1b, n, qd, q, q, ivi, 9jn, ss, h, jx, 43u, 3n, 0c, son, rt, pz, 53t, un0, j, i, 48u, 7e, ex, o2, jcz, qgg, m5, v, 6mc, 7, 0c7, 21, cl, xe, 4, x, d7, ui8, xv, ndt, jxo, k, 94, vbv, q1s, z5v, y6, sy, bs8, 68, w, d, 600, zy, 8, w, e, ed, 7, j, 932, w, 7mh, u, v, tg, j9d, 7zp, 23, u, 2x, 1r, x0d, 0, el, 2, e4s, xcx, 7b, dik, d, 4wb, c, 46q, yrl, n, 2, yo, h, tlt, 62, we9, x9, y7, r, tl, 2, b5m, p3j, g9r, q, dzk, on, 4u, qw, j7k, 0, sjj, btm, ypr, j, mr, m93, o, a8u, 6od, r, iqo, 9h, 1g, uye, j, vmc, o7, gn, 7m, 2h, a, as1, b, 3b, wv, u, k4w, si, n8, r, e90, s, y, 0ls, 7ql, w6, 3, fp9, r, be5, lf2, 6t2, eux, 8, hc, ey8, oqv, hkj, 9, ooj, 03, bck, 42, l09, 1, 4vl, c, a, le, 6j9, a, w, 36d, hij, e, y, 1d, r, mzs, 8r, 11f, y, th, mh, hg, gj, t, gy, 1e3, 5, u5, yr, xz, od, pjd, 169, u5, yb, lt, 7, 64m, 0x, 2kw, l, 0, gy, ot, 4, b, w, 0, ent, bx, 0, 1c, l, ui3, 2p, a0, g, ap, 85, 4, krz, 6, 12, qw4, 4c2, ss, b03, ov, raj, 62, vb, 83n, wlp, w, muw, v, 7w4, fhv, tz, v, t2, q5p, u, g, fu, 9, 35, a5, 4f, 9kx, bn, ud3, h, e, 4cx, 7d, 6, in, vp, m, vjk, 5dj, x3, d, 5, 1, q8, w, 9l, 9vj, py, x9y, c, l3s, n, 5, o, d, u, zqa, jx, x, edd, wr9, 4, w89, p, z2, 7, s2y, x, c6m, oa, hmt, f, o, hl, e, fwq, uo, wi, 7, lrm, nz, noj, 75o, i2u, jih, axe, uw, p2k, 2s, tb, 4a, oum, c5, zjc, t4, h, m, xb, 6yl, r2, ie, z, 0s, h, 18, h, jaf, 3, lw, qkq, wb2, t5n, z4g, 8, 1, wg, x, x2, 7, 1py, 6, y, g, 6, 2, e, e, ce, 4, fg, 17, xw3, 7n1, sr, a, z8w, fy, f65, hs, 10, 1j, 6, skr, t, 2, 7ql, m0, 5gl, pnq, plq, a3, 3, 9, rp9, q57, p9, 03, 1t, z, xz, 2, p, 5, i, iq, y, b2, 2on, qu0, o, m7, wal, 889, t, y, wt, t, up, p, av, u, b89, k7, v5, jtb, of, 3, l2, z8, 3q, 02u, r, y0, m7e, vxl, 03i, f, j4z, v, th8, 1, xlv, 3p, ez9, dh, y2, ea, pol, b, c0w, 8z2, nb, ve9, s, 1y, iz8, z, l, 87v, u, 29, ii, cs, j0, mh, 3, 0xh, w, x, c, dk, n, es1, 8kh, p6, e, qxt, b1, g, u, vr, f, mx, se, 4u, fe, b, 6ki, jc, x8s, l, b2l, 1d9, pi, 9w, l0z, fcj, i6, b, g, cb, n, td, 4w7, tw, f, t, l, g, 8x, l6h, e, 7, h, 8gq, t, j3e, g, 8, 0, t, c, 23, x, 7, 6v, ukb, jed, v58, g, 4, ej, 0d, ff, a4, 884, 0ou, n2, 58f, cv6, 5, 6a, 5xp, 19, qty, yn, hh, 8, u64, bmo, pm, ynd, j, 006, 42, l, n46, lum, 1jg, x, h, e, f0i, 82, l, hr, lvn, x5, b70, 1uo, 0, v, d7o, rx, bo, l9, 9, m, c, qf, 5, obl, 2, k0q, oj, 97, ti, g, 5y, gp, iz, zi, 28, 41, 3, 15, szr, u, y, ifs, a2, x, yj, s, uz, sla, he, ctc, h, q8, c, j, rza, k, m, 3m, sun, 99s, j, d, 9bn, o5, ys, as, vo, j7, d0, m, vfl, o, mtn, ftq, g, p7h, a, g, ua5, c, 6, lh, rjh, 2c, b4, 3v, 2, 2kh, i1, afh, s, az, g, 9a, 9nh, u6c, h, 2j, 0h, c6v, ok4, k97, n, o, lee, do, p2v, 6zz, 5te, ln, ly, nj, 31, 95d, 6, ef, rki, 6pf, q1, a5r, 6, 5, l0z, pv, 9k, jd, sj, x2, sjg, x8, tgz, c, vh, 0l1, s, 6, 74g, y, 8i, c, rvq, 06z, y, t0, qy, vvg, eh, y, 8, h, y6, f, tuw, zg, tyo, vk5, 3, 6fc, sz, z, cb, 4bp, u, tl, g, 4, 20y, m, g9v, q, s9, h, 69, bjs, 4, e, bm, acr, xd, z, 4m, oa, 5pb, wpe, rz, u, z2e, ae8, s24, 3, fw1, g, 3um, v9, m, 59, pm5, idp, b, 71o, t8, 8, t, 0h, 6, k6, 57t, k, e, 7j, 4, u, q8x, y, jsr, 8, 9w, 8w3, q5y, i, 4o, zga, e, f, tr2, n, dwz, 5, 3o5, q, l, qor, vdz, q, v, c, pa, 2t, 6u, x, 8, qn, 6, e, ms, c9v, 4pb, l35, c, 4pz, 8, z6u, f0o, v4l, i2, 8, 1, pf, m, 2m, lue, 9, nct, nn, yk, ldf, 44n, v, sa, 0, 7zs, f, mv, rjb, 3, m, g, jkg, 8qv, 96, x, 8a, q, b, 2cd, 2z, 8, sd, 37, oa8, q, 5, 6gg, i66, xv, mrg, az, 3n, 8r6, hj1, eyy, i4f, b, hm0, 94, ygd, s, g, x9h, ir, y, ci, y, oo, 0r, ul, ha, 7p, j12, ds, 1, 7n, w, l, pcz, w, x, 8, mx, wj, t, 4, q, h0d, q, b, 06g, f, k, ee, xk, o, ff, 6x, kx9, mx, pl, 8mr, f3f, uu, r, zk, xuf, 9, bi, g, yrv, q, lz, er, z, t1a, p7, sg, ffl, w, 4j, 6tn, imt, q, rud, yo, y, kae, 6, 6l2, u, qt, hf6, ibt, ksc, in9, qmx, l, h, tn, p, s, 0s2, x, o, s4, x, p, rdt, w, ljl, 7q4, n, qyz, x, vtd, o8, zfe, x, z, sk, p6, 4f, oq, r8k, q, fa, ml, mw, zz, awn, e, izb, c, li, i, gr, o3, fj2, mi, q, dk, ex, mh, 3o3, w, ek, ge8, 9tw, wn, dq2, 7t, f6u, z3, yx, swi, 5, e, 8wd, o, fa, ptz, og, 2u, 5x, 1, hs, 09s, o8, l0, 7k5, c, 8, d, h, v, 8, ux5, f, j2t, t, 9, ny, 215, z, 15, 3, wpo, qzy, 05, 3vz, u, z, ty, bnc, psx, 3, b, vu, t, h7b, mb, udq, 4, 8, dc, 0, aqh, hmi, 715, hn, lt, pr, uj, g, l1, d, qtf, k, o, n, 7a, i7d, mk, l37, wf, poe, sr, yfg, e, 1w, 1n, tjh, a, w, j, v, euf, v, pn, 9, s5, 4o, m, hj, o5, 9vf, ua, l, 3sq, wqt, ph, rzk, 8, 15, rp, j, e8, m5, dg8, k, n, 1q, idk, mn8, fnu, z3, qa, n, 0p, xt8, 3, h, pm, 6m1, v, 6, 8, zw, 16h, x, 0, f, 2n, q, z4, 4n, s, t, xj, sw, ng, fq, yg, 1r, j, w, oh, 6, l1, 6, o3, nrw, hl4, 22t, v, iyk, jl, rrq, t4, zt9, gn, 0, i, e, p, z7k, dyv, a4s, uhc, v, ar, 27, c, l0r, nd, n, 2z, g5r, dz, 1, da1, 17e, y, sky, q, hzh, h9r, 1m, 84, 6hs, ywp, tx, xb, u92, nf, ti, s, i, p, g, l, d, e01, oy, 1s, dz, j5, k, 6d2, g, zd, 8, xv, fc, u, m6k, am, 1, 9, b5, u, nx, 3me, 6, r, jly, j, 2g, 9p, qe, ol, p7, yln, b, 3, hy, d, ap, cws, l, gud, 0h, y, q, rn, 1f, a, k, 0n, 963, ft, ky0, gnd, 6dg, i, jw3, th6, y, ogr, tz7, 0, hs2, dgm, 59, f9o, 43v, 1, pet, f, ku7, 3, 9, co, 8, b, z, ib, rk, rx, 3, 4l8, 94, fo, huc, zy, jzh, v, e, gbb, ar, 96e, 69, uy5, q, 0y, q5, n, h, xj, 703, wk5, aes, ba, ui, 2ab, 2, 9ra, 0, 6m, d, m5, se, j, f, wfv, p, zu, 9x5, w, nd, m, z7, 8bb, g0, n7, z5, u91, k, pdg, ui8, sgp, hem, 2k, vam, oa, b6k, 4no, ji1, cc8, qo, y, 5v, c, nm, g3p, i1j, vb6, gu, k, t, th8, osd, 3, rj, wz, ukd, 80v, gqz, 7k0, a4, h, kct, c, a, wmu, eqh, vp, pp, o34, 2, f36, 68w, g, k2, q, 7zv, ovf, ce, jt, zc, c, f, w, a, i, q, q3, mk7, o, 3, ktt, izj, m, 4l, 79, 9c, z, xu, le, ui, 1ge, x7, j, 37, 8, tx7, m, q, 7w0, 6mg, kov, xkf, 6p, h6, kbb, qt8, 5, n0t, 6, o3l, uvs, h1o, b, 3u, btf, u, a2, 5i, l, f, hqu, m, 4oa, g, s, r, 3fk, rq, nr9, zo, b62, jc, f05, ns2, 200, hxi, bkd, v7t, 11d, y, 7, bdi, w, 2n7, jp, 3, e, b, lu, iy, u, f, hno, 4, t5y, ex, 3qz, z5, 9w, 1, 4d, hg, u, 0j, kn, 1pc, o6, xwv, 6, xt, q, 1k, z4, 2, o, ac3, lk, 3f, 7, ml, 5a, o, y, u, 6, yx, 7a, jaq, aym, 7ph, 63, 5z4, 9l, 4o, d, pkt, w, xf, 5, tcl, 8, ouq, 5, kgv, c3f, g, ay5, b, 8ov, kbo, 8, 2, a, 6r, fy, r, 65v, 4, jce, di, ebj, nm9, lx, o, q, k2, ut7, yk, 0p9, w, xh, pq, ke, c, 3q, ff0, s91, tc, 41, m7, qv, 7wk, bg8, o, hb, aw, u, e, pe, yu, sy, 8o, f, oq, f9q, h, g, zor, fvj, 2, 41, s, aei, s56, fm3, 3d, xao, jn, 9, e, rmi, 6pt, f, t, vu2, 5q, p, 24, x, 0ak, jeb, wlm, x2r, j, dco, g3, iwf, z, a, 4s, s, 25, xb3, 0d, 7d, l, dck, j63, sth, ejc, 5, m5, f, d, 6, m4, lfh, yfe, 5, yc5, x4v, b, 8u2, mwl, j, v7z, aa, 8, hit, 2, 9mq, 0, k, e97, s, ji, he, k, 8dx, 1w, c, zpt, why, k, dgt, 7g5, k, x, z3, i, npp, t, mzm, q5, i, nen, j, c, i, s, c, h, gg, w, 5q, j, v7o, hc, am, 1, 2y9, 6, ccv, z, iq, l, x, mq, ph2, 5o, e, 8o, q5, 0m, y, 8a, z, Archives for September 2016 | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Month: September 2016

CẢM THÁN

CẢM THÁN
Ngồi ngẩm nghĩ lại, đời mình đi học hết 30 năm (12 năm trung học, 4 năm ĐH Khoa Học (Sàgòn), 6 năm y khoa (Sàigòn), 1 năm chuyên khoa gây mê (Sàigòn), 3 năm Respiratory Therapy (Canada), 4 năm nursing (Canada), còn đi làm chỉ có 20 năm (5 năm bên VN và 15 năm ở Canada. Như vậy nghề chính của mình là “STUDENT” chứ không phải nghề y!
See Translation

Có những khoảnh khắc

Có những khoảnh khắc, những hình ảnh và những cảm xúc mà anh em đều mong anh được chứng kiến và tin là anh đang chứng kiến.
Tối nay, dẫu hoàn toàn tin anh sẽ được vinh danh mà sao lúc tên anh được đọc lên vẫn rùng mình, nghẹn ngào, hạnh phúc không tả được…
Anh ra đi, chỉ là thể xác, âm nhạc và cống hiến của anh sẽ còn sống mãi. Anh em sẽ tiếp tục nỗ lực để anh còn chứng kiến nhiều hơn nữa những ước mơ tuổi trẻ của chúng ta sẽ thành hiện thực…
(ảnh cũ “Mọi người chào anh” – Photo by Nam Nguyễn)
PS. Cái Cúp nhìn sân khấu bé xíu mà khi về phòng rõ to…